ad vertentien: Openbare Verkooping Aanbesteding. - en I 1. KAST, STADSNIEUWS, ^bTür^sbYrTc k t enT Dankbetuiging Lipton Limited de plaats „de Eenhoorn" Alkmaarsche Slechts korten tijd TE KOOP Stoomfiets, H H WINKELIERS.' Gemengd Nieuw r. LAATS TE BERICHTEN M A R K TBER I ÖHTË N i BURGËBLIJKE STAND. London Calcutta Colombo Architect. voor belangstellenden te bezichtigeneen geheel gerestaureerde, bjj zonder fraaie t>Ü H SCHOONHOVEN, Meubelmaker, Laat 70. Een goed onderhouden Firma Wed J. BAAN. dat in dergelijk geval weigeren niet alleen bn? recht, doch zeKs bun pl'cbt is. Want buano weigering bernst p de erkenning ran een hooger gezag dan het P. B de pa'tjj zelve met baar Congres ale orgaan. Partij discipline kan nooit eischen, willens ei wetens te handelen in s'rjjd met bet democratische wezen der partjj. En dit zooden de ondergeteekenden moeten doen zoo zjj hnt opvolgen van bet verlangen van het P. B booger w'llen stellen dan de eerbiediging van een grondbeginsel der part ij. Dit, partggenooten, moge voldoende zjjn om ons stand punt tegenover u oiteen te zetten. Aan u het oordeel of wjj den smaad verdienen waarmede het P. B. ons overlaadt, den smaad van «dienstweigeraars* te zjjo en de «kracht* der Partjj te «ondermijnen*. Aan u, die ons als partggenooten heb' zien werken, de beslissing of wjj door een weigering, die voor ons is plichtsbetrachting, vijanden der Partjj zjjn geworden. Z o uw oordeel niet door opwinding wordt verduisterd of verblind, vreezen wjj het niet.* I'lt Oterlerk. De heer P. Vader P.Dz. te Oterleek werd don'iOsten benoemd tot Heemraad van het Waterschap Schermeer. Hoorde men vroeger klagen, dat de L nge-Molenweg, de verbindingsweg tusschen Alkmaar en het Oosteljjk deel der Schermeer, voor wielrjjders niet prettig was, thans is de geheele weg opnieuw bestraat en zoo vlak als een kolfbaan eene verbetering, die den stratenmakers van den polder de Scherm-er heel wat tjjd heeft gekost. LH Schagen. Alhier zjjn twee Coöperatieve Vereenigingen tot aan koop van veevoeder enz. gevestigd. Beide Vereenigingen hielden daar de gewone najaarsaanbesteding, die voor de lste G00 000 en voor de 2de 400.000 stuks ljjnkoeken bedroeg. De levering werd gegund aan de Rhurorther- fabriek op een gehalte van 11 percent vet en 31 percent eitwit vooi t 10 86 de 104 stuk-!. Voor de verpüchte bengstenkeuringen zjjn voor Noord- Holland 52 aangiften ingekomen, voor de eilanden 4 voor Schagen 11 en voor Hoofddorp 38. Uaraaleavcr|if(l|lD|. Donderdag, bjj bvr ontwaken, revoslde de familie T. wonende Koudeuhorn te Haarlem, zich ongesteld, door hevige kramp ea brakingen, zoodat direct geneeskundige hup moest worden ingeroepen. Bij onderzoek blrek, dat del oorzaak gezocht mo* et worden ia het eten van gar nalen. Nader bljjkt ons dat ook in andere gezinnen iu de stad zich dergeljjke ziekteverschijnselen, tengevolge van het gebruik van Woensdag gekochte garnalen hebben voorgedaan. Hoor de tram overreden. Op den Schotereingel te Haarlem is een hoogst droevig ougelnk gebenrd. De 7-jarige Albertus G oenew.xid, die in de nabjjbeid van de remise op de eleotr'sche tram, komende van Bloemondaal, wilde springen, bad he' ongeluk te vallen en door den volwagon te worden overreden. De jongen bekwam hoogst ernstige verwondingen. Hjj werd in de remise gedragen, terwjjl onm'ddelljjk de hulp van dr. Ootmar ward ingeroepen, maar deze kon niet meer baten, daar de jongen zeer spoedig na het ongeval, toen hjj naar de remise werd gedragen, is overloden. Het ljjkj i van den knaap is per r&derbaar naar bet St. Elisabeths-?ai'huis overgeb acht. Kog eea candldaat voor Lelden. Volgeds De Tijd loopt te Amsterdam bet gerucht, dat door de aeti-rev. en de R.-K. Kiesvereniging te L«iden dr. de Visser candidaat zal worden gesteld voor de T veede Kamer. Vahch bankbiljet. Op een betaalkantoor te Amsterdam is een valsch bankbilj t ontvangen van f25 Het watermerk ontbreekt. De hsndteekening van den secrataris der Ned. Bank komt meer naar voren. Op het woord gevangenisstraf is een inktvlekjo, waarsohjjnljjk om de f te «eibergen, waaimede gevangenis is geschreven. De heer J. de Veer alhier staat bekend als een uit stekend fokker van wolvee. Dat dit bedrjjf goed loonend kan zjjn, bljjkt uit de gemaakte prjjzen. In den loop van deze week werden door den heer J. de Veer 11 zelfgetokte rammen verkocht, waarvan 3 van anderhalf jaar en 8 van een half jaar, tegen een gezamenljjke som van f 624. He Ulrectc ur-Ucorrail van den Landbouw In de koolotreek. Naar aanleiding van het gisteren door ons vermelde bezoek meldt men ons 's Morgens half zoven arriveerde het gezelschap reeds te Sf. Pancras, waar de voorzitter van de Naamlcoze Landbouw en Handelsvereniging „Langedijk en Om streken" de heer A Nobel, mede plaats nam in het rijtuig. Van h er werd naar Broek op Langedijk gereden, waar de veiling werd bezichtigd, dezo trok al dadelijk de volle aandacht en met het grootste genoegen word deze zoo uitstekend ingerichte groenteveiling door de hoeren in oogenschouw genomen. Mot een motorbootje word verder eene reis door het koolland ondernomen, deze reis geschiedde onder ge leide van bet dageljjksch bestuur der Naamleozo, de beeren A. Nobel, C. de Geus en J. Zeeman, benevens twee leden van het bestuur \an „Grcentencultuur" te Broek op Langedgk. de heeren S. Wagenaar en A Glas. Geheel het koolland werd doorgevaron tot Zuid- Scharwoude. alwaar een proefveld tegen ziekten in de kool werd bezocht. Van daar ging men weer het Geestmerambaeht in tot Stam te Noord-Schar wc ude, waar omst eeks 12 uur de inwendige mensch werd versterkt. Vanhier ging de tocht weer langs degroote iumaakfabriek van den heor Verburg, den Noord- Schar w^uder Polder in. 0v6ral werden de verschillende gewassen in oogen schouw genomen, er word gezien, dat helaas deze zoo kostbare koolstreek op vole plaatsen ten zeerste be dreigd wordt door de ziekten in de kool. Dit jaar is dit in hocgermate het geval met de daaihartén, die voornamenljjk in de bannen Sr. Pancras, B-ook op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Koedijk en een gedeelte van Warmenhuizen dit jaar groote verwoesting aan ri htte waardoor de koolteelt ten zeerste wordt bedreigd. In noordelijke rich ing voer het gezelschap door do banren Oudkarspel en Haringkarspel tot Kil erdijk, om vandaar meer in zuidelijke richting te gaan naar W armenhuizen, alwaar het gezelschap werd opgewacht door den Heer Zwan lid van het hooidDestuur der Naamlooze. Hier werd woer eenige tijd gepauseerd, waarna men w eer per motorbo t ging naar de banne Koedijk alwaar do heeren Keeman lid van het hoofdbestuur en Blokker lid van het bestuur der afdeeling Koe lijk het gezel schap opwachtte. Onder geleide van deze beeren werd naar een kunstmestprocfveld gevaren, het welk aller aandacht bizonder trok. Hier bleok ten volle dat eene oordeel kundige kunetbemesting uitmuntende resultaten geeft. Intusschen was het reeds ruim vijf uur geworden en verd in de gemeente Koedijk de vaste wal woer opgezocht. Hier werd het gezelschap ontbonden, waarna de Langedijker heeren met de motor weer huiswaarts keerde, terwijl de hee- A. Nobel weer met de drie heeren plaats nam is het rijtuig, om de bezoekers te vergezellen tot het Hotel de' Toel ut in Alkmaar. Met bet grootste genoegen is deze reis door het Langedijker en Omstreken kooldistrikt volb acht. het gozelschap smaakte het genoegen den dank hiervoor van den heer Lovink Dir.-Gen. van den Landbouw te ontvangen, die len zeerste voldaan was over deze tocht. Het was hem een groot genoegen geweest om deze reis te maken, hetgeen ge'uigt van Z.E. groote belangstelling voor deze akke'bouwende streek. Hc watersnood lu Zeeland. H-t provinciaal oomité te Middelburg, tot leniging der rampen van den watersnood ir Zeeland, heeft beslot«n geen geldfljjke uitkeeringen te doen, anders dan bjj wjjze van vooriobot, zoolang niet gebleken is, wat de overstroomde landen dit j^ar nog zullen opbrengen. Dit besluit moge bsieekenis hebben voor de geïnnundeerde polders op Z id-B veland en in Z euwtch Vlanderen, alsook voor een der acht ordergerloeide op bet eiland Tnolen, voor de andero zeven daar geldt bet niet, want ook van den Sizanrapolder is maar een klein hoekjo van circa vjjf H A. door het opwerpen tan het Domine's djjkje bezaaid en beplant kunnen worden. De overige g'oote oppervlakte, misschien wel 1500 H.A., beeft abso luut niets opgebracht, zelfs geen hooi of gras, zooals Let provinciaal comité nog mogeljjk scheen te achten. W'aarom moeten die sommen renteloos bljjven liggen? Di plaatselijke comité's worden niet geraadpleegd door het provinciaal comité, ook niet in 'i bepalen van de schede ann land, huisraad, ent. Deze cotni'é's hebben dan ook nog weinig anders gedaan dan brood en kleeding o>Bf d-eld. R -ede lang worden geen vergaderingen meer gehouden en de ledoo der corporaties zjjn weinig op de hoogte van den stand van zaken. Tel Hoodsleg. Z kere B. W. H, een 19-jirige roeier te Rotterdam, kwam in een sigarenwinkel z'n meisje opzoeken, dat daar werkster was. De houdster van den sigarenwinkel gaf hem te kenners, dat 't meieji er niet was, wat H. niet geloofde. Di vrouw verzocht hom daarop het huis te verlaten, aan w?lk verzoek hjj niet wnschte te voldoen. Zjj bracht hem toen een slag toe met een zwaar voorwerp, tbr hoogte van den rechterslaap. Naar het ziekenbu s overgebracht is H. aldaar kort na aankomst overleden. De vrouw is door de politie gearresteerd. Ilmws uit Hoorn. Predikbeurten, Zondag 23 Sept. Hervormde gemeente, Oasterkerk 7 30 uur, Ds. van Doorn. Groote kerk 10 uur, Ds. Post. Namiddags 12.80 nur, Godsdienstoefening voor jmgelieden. Luthersche gemeente10 nor, Ds. de Mejjere. Remonstrantsche gemeente10 uur, Ds. Terwogt. Doopsgezinde gemeente 10 uur, Ds. Uiterdjjk, Gereformeerde gemeente10 uuren 5 uur, Ds. Zan tinge. Voreeniging tot Evangelisatie: 10 nur, H. Mejjering, EvangelistSchagenavond 6 uur, R R. Posthnma, Evangelist. Politie-nienws. Gevonden Een fi-tspomp, eenige 2} centstukken, een geruite doek, een moer van een kinderwagen. Ken nieuw ptntverseblp te water gelaten. AMSTERDAM, 22 Sept. H-den middag is op de Rjjks-M irinewerf het panteerschip «Heemskerk* te water gel iten. Prins H udrik die met den Minister en vele autoriteiten teren den cam'ddag op de werf aankwam, sneed het touw door. De Prins die met zjjn Adjalant door den Burgemeester, mr. Van Leeuwen en den Schout- bjj-Nacbt Sweerts de Landae verwelkomd werd, had vooraf geluncht in het Marinepaleis, waarbjj ook de Minister van marine Cohen Staart en diens adjudant aanzaten. Duizenden woonden bet Bchouwspel bjj. Ken ongeluk met de „Piet Hela". DEN HELDER, 22 Sept. Heden is de wierklep van H M.'s pantserscbip «P et H dn* verstopt geraakt, de mat wa» niet in staat het wa'er te kseren, waarop dit bin nenstroomde en de machine kamer bjjna geheel vulde. Het schip ligt dientegevo'ge vao- de marine kazerne schuin tegen de wal. Op het oogenblik is men bezig met de stoomspuit der Rgkswerf do jmacbine-kamer te ledigen. Massa's volk verdringen zich aan den wjI, Ken eernte treffen op Ball 's-GRAVENHAGE; 22 September. (Officieel.) Het Ba doengschc district Poeris is veroverd en de beide vorsten wet Pocnggawa's vrouwen en kinderen ten getale van ongeveer vierhonderd zjjn bjjeen te Poepoetan. Onzer zjj ris zjjn bjj de gevechten gesneuveld vier Europeesche windere mTitairen en gewond een officer en negen Europeesche militairen beneden dien rang. (Dit telegram is bljjkbaar verminkt. Red Alkmaar, 21 Sept. Aangevoerd 381 stapels, wegende 163618 kilogrammen. Kleine kaas f 31.50, commissi* f 30.—. Middelbare f 30.50. Alkmaar, 22 Sept. Aangevoerd 7 Paarden i 100 a 125, 115 Koeien en Ossen f 140 a 300, 45 Nuchtere Kalveren f 8 a 24, 419 Magere Schapen f 14 a 30, 80 magere varkens f 16 a 22, 172 Biggen, 10 w. f 9 a 14,—, 22 Bikken en geiten 1 3.a 10, boter hoogste prjjs f 0 72a middelste f 0.65, laagste 0.60 per ned. pond, aanvoer 4194 kop, eieren f 4.— a 4.75 per 100 Hoorn, 22 Sap». Tarwe f 7.75 a 8.25, rogge f a -- gerst f 5.25 a 5.50, haver f 4.a 4.25, witte Erw'en f a groene dito f 12.a 14.—, grauwe f 15.a 1.8—, vale f 10.50 a 16.—, bruine booaen f 11.50 a 12.karweizaad f 15.a mosterzaad f 20.50 20 paarden f 91 a 200, 20 koeien f 180 a 210, 653 schapen 1 24 a 30, 0 lammeren f a 8 kalveren f 14,— a 22, varkens f a—,0 zengen f 0.— 0, 189 biggen f 8.a 13.0 kippen f a kip eieren f 5.— a f 0.per 100. 0 E-ndeieren 2150 kop boter 67$ a 70 ct. per kop. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze gelierde Echtgenoote, Moeder en Befcuwdmoeder AALTJE TA Ni HUE 81,(1». in den ouderdom van bijna 58 jaar. Hoogeveen. J. A. VAN DER SLUIS. A. G. PETvan dir Sluis. J. P. A. PET. Alkmaar. A, H. BOSMAN-van d m Sluis A. G. BOSMAN. A. VAN DER SLÜIS. T. K. VAN DER SLUIS. N:euweroord. Nieuweroord, 21 Sept. 1906. AMSTERDAM, 2l Sept.22 Sept. pCS )«rt Op "ra. De heer Stapel heeft getracht dezen winter door een goed opera gezelschap eenige goede opera's te doen opvoeren. Hjj is daarin voor zjjn deel geslaagd het hangt thans van het pu'-liek af, of het plan al dan niet verwezenljjkt wordt. De heer Stapel heeft zich n.l. per circulaire tot de daarvoor in aanmerking komende in gezetenen gewend, waarin hjj mededeelt dat het in zjjn voornemen ligt iu het gebouw Diligentia, onder leiding van den heer Dokkum en onder medewerking van eerste krachten van het land te doen geven op Woensdag 31 October de »Faust«, op Woensdag 12 December de (•Troubadours en op Woensdag 30 Januari de »Cava- lerian en »Paljas«. Aan die circulaire is een inteeke- ningsbiljet gehecht, waarop men verzocht wordt voor minstens één kaart van elke voorstelling (dus 3 kaar- 'en) te nemen. De prjjzen (buiten inteekening hooger gesteld) bedragen stalles f 2.50, eerste rang f 1.50, tweede rang 11.— galerjj f 0,75. Alleen bjj ruime inteekeniDg kan het p'an slagen en daarom hop-n we, dat de heer Stapel de medewerking zal krjjgen, die hjj noodig heefl. Predikbeurten Zondag 23 8-ptember. Groote Kerk, 10 uur, D V.nke. Avond 6 uren, Ds. Veiwaal. Ksp*l, 10 uren, Ds. van Leeuwen. 's Avonds 7 uur: Evangelische Unie Dr Rutgers van dor Loef, predikant te Bi-verwjjk. Evang. Lutb. Kerk, 10 uur, Ds. W Bax, pred. te Saun am. Doopsgezinde Kerk, 19 uur, Ds. Glasz. Rem.-Geref Kerk, 10*/a uur, D. de R«gt. Gereform. Ketk, 10 nur, Ds. Wtchgelaer, 6 uur, dezelfde, Oatecb. Z od. 40 Cor. Ger. Gem Gebouw «Rshoboth», Koningsweg, 10 uur en 6 uur, Godsdienstoefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Aurastgnsteeg, 10 uur en 's avonds 5 uur GodsdienBtoef-ning. Hrrv. Gem. te Oudorp, Dr. Pool H*rv. Gem. to Be-gen, 9) uur, Ds. Natzjjl. Hrrv. Gem. te Stompotoren, 9) uur, D->. Werner. muziekuitvoering door bet Stedeljjk Muziekkorps op Zondag den 23 Sep tember, des middags om half d ie, in den Stadshout. L. «Haat en Vriendschap'', pas re- doublév. Ph. Manternach. 2 «Jubfl-onveiture'voor Harmonie Chr. Bieb. 8 a «Alla steil a cotfitente", Ro- manze b. «De babbelaarster", solo voor kleine fluit (Gearr. voor Harmonie door 4. F.ntaieieop motieven uit de opera, «De Vogelhandelasr" 5. «M litaire Msrsch" op het cudet- tenlied 6. «Louise1', ouverture de concert 7. «Imm'r oder Nimmer'', Concsrt- Walze' 8. «Die Kunst für Alle.", Melodien- scbatzN. Reckling. F.cale. GEBOREN: 21 Stpt. Johannes AJrianus Maria, a. van Johannes Adrianu» Maria Hnjjbcrs en Margaretha Cor nelia Duits. OVERLEDEN 22 Sept. Hermanns S'ephanus H. ar mace, 6) j. Nederland, N Vt.B»huld 1 ditoditoS dito, OblitJ 'osUnrijk Obi. ia p»p. 8. 1000 Febr.-Au£, iito, dito April-Oet. 4 tito, Kronen 3000 hel.vrije(K.ronear.)ifles-Nov. 8 iito, dito 8000 bel.vrfjet&ronenr.j Jan -Juii 8 Portugal 1» *er. %aL M 10-100S dito. 3e id. Amert. Sthuld l*/m fraaei 600 8 ftneland, Iwsag. Dombr. Obüg8| dito, Binnenlandeebe 1SV88 dito, 1880 gceoni. TL. h 116-6*61! Sfiei-Nov, 8 dito, 1S8S 1» AStier.] Jan 1 Apr. 1 JuiilOet 8 dito, lS8i, Bouetx-Spoone8 dito. 1867/6S e *0-100 Mei-Sov.4 dito, Groote 8pvr. Obüg. 18616 dito, dito, Z. B. 500 1898 8 dito, Tranes. 8pw. Oblig. Z. E. 196 6*13 iito, Zuid-W. Spur. Gblig. Z. K. 8*5. 8 dito, 1889.1st dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli...,. 5 •partje, Obl. Buit, Perpetuele4 u.rkjje, geprir. Conv. -eening 18908 ieeep. geiniSeeerde sthuld fret. S00 -Ï600,8 igjfte, Obl leening 1876-.;..,.;..,,..'., 8 (exieo, Obl. Bita. 8ek. afioib. obüg5 dito dito 1899 6 denesae.a Obligaiiën 1881...,g. 8 f. V. Noord-Heli. Grond-Credist. Pandbr., 8 N. W, Jr Pm. Hyp. Fdbr -'«der)and, Cult, llsateeb. d. Vorstel. Aaad. iito, Koloniale fiank Aandeel**. «.ito, Ktd. Ind. Handeleb. Aand dito, Kon. Wed Mij. t. «xpl. petr. bi.A. dito, Petr. Mjj. 8ur.-.atr*-P*len<bang A. dito, A end. Ked IndXxrLMij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v geur Aand United Statse Steel Corp. «n. Peruvian Corporation Cert v. Aand „v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. Spv>. Aand dito, Ned. Ceatr. Spoorw. Aand, i *60 dito, N.-Brab. Boxtel.Vf. Aan.1187I/8C geti. t&iie, Spoorwagleenins 1887 86 8 dito, Znid-Itti. Spoorweg-ObL. 8 'olen. Wara.-Weeren Aandeel. l»eland,WTadik. 1886 i Z.B. 6*6 Obüg. 8 Amerika, Atehiaoa Topeka Cert. v. Aand alto, Alp. Hyp. Oh!8 doek '«land «omp. Cert. v. gevr. Aandeelen, dito, Denv. Kio Oreade gew. Aand dito, Erie Spvr. Mjj gevr. Aandeeler. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kan»m City South. Railvr. Aand. dito, Mist. Kane. Texas Cer v. Aand. dito, dito, le Hyp..8 Sorfolk A Weeten. Cert. v. gevrAandeden dito, Oregon Calif, goud le hyp dito South. PasiSt. gevr. Aand dito, Southern Railway gew. Aand. dito, Union Pae. Ho-.fd. C. v. A nion Pae. Convert Gold. Bond.8 77 A 92 911 100i 100) 99) 99A 70ft 67) 78ft 6 Stt 67ft 67 62) 72 j 66 67) 58) 68 58| 76) 88 92 90 103) 48) 101 99) 227 101 86) 137 756) 104-f 36ft 46f) 16) 89) 109) 35) 95 66) 67ft 121) 76) 107) 100) 27 ft 43 ft 48) 170) 28ft 100) 96 101 ft 96) 37) 193) dito Webasb Ct. r. pref. A&nd. Ssderland Stad Am/Urda» f 1002 .Gixgarij» Theias Loten.4 "ostsnrjjk Staatsl. I8606 dito, dito 1S68f iueland 3taatil»enirg 1861 Loten i dito dito 1866. Dito...i fnririla Spuorwer.eeniuz. I 85) '112 156 '158 ft 275) 335 246) 35fr - 77) 91) 99 ft 62 7 89) 102 2*7 102) 86) 133 748 99) 36 ft 46) 15) 89) 34 67ft 106) 100 H »7) 83) 87) 1018 96) 37) 192 R"baud. Journois. J. M Otto.) Carl Z-ller. Majvor H. Gfl.z. L. Canivez. Emil Waldteaiel. CORRESPONDENTIE. Hoe aangesaam de groote toevloed van adv-rtenties ons bedonochtend ook wa*, toch deed hjj ons teten- le d, omdat wg genoudzaakt waron b.lungrgke verslager, berichten en ingezocdon stokken te laten lig en o( overstaan tot Maar dag. Htdden we gisteravond vele dier advertenties ontvan gen, dan zouden we een half blad m*er hebben karn n geven, doch thans was dit niet meer mo^elgk. Op een 2 en S-ptember 1906, overleed in den ouderdom van bgna 84 jaren, onze g'liefde Ec tgeuoot, Vader- en B huwdvader Ir. JOHAW VA» UKR FKI1S, Oud-Raadsheer in bet Gerechtshof te Amsterdam. A. M. VAN DER FEEN-Egte,». Mr. B VAN DER FEEN DE LILLE, C. F. VAN DER FEEN DE LILLE— Fontïin Versohuir Alkmaar, 21 September 1906 Geen bloemen. Op verzoek zullen aiterijjke teekenee van rouw uirt wordtn uuugeuomen. Hiermede beluigen wg onzen harteljjken »n w e 1 g e m eenden danu voor de vele blgken van belanr steliing en deelneming bg de ziekte en bet over igden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder onder- TO,«d,OB- P. HOEKSTRA en Familie Alkmaar, 22 Sopt» 1906. Voor de talrjjkc bewjjzen van hartelgke belangstelling ondervonden bg ons jarig huwel()k*fee»t, betuigen "fl dflzoii onzen oprfchten dank. K BAKKER Dz. ,0Aalkn^V- A. BAKKER-Jimmink Sept. 1906.en Kinderen. Grootste theeplanters en importeurs der wereld vragen solide wlnkellers-wederverkooper* voor bonne VERPAKTE THEEEN Adres: MATTH. H. BRUIJN, Agent voor Naderland Heerengraoht No, 125 (lelefoon No. 728 7) Amsterdam op Zaterdag den 6 Oclober I006 bjj opbod en op Zaterdag den IS October 1»06 bg atslag ea combinatiën, beide dagen 's namiddags ten 12 are, in het koffiehuis «le Jager* aan bet Waagplein te ALKMAAR, van: aan de Njordervaart in de Schdrmeer gemeente Sober- merboiu, bestaande in een boerenwoning me schuur, groote boomgaard, tuin en vruchtbaar wetland' groot 19 hectaren 76 aten 50 centiaren. Te aanvaarden de gebouwen en erf den 1 Mei 1907, en de landergen 1 Januari 1907. Uitvoeriger in biljetten omschreven en inmiddels uil de hand 8e koop. te bevragen bg den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren, bg wien nadere inlich tingen verkrggbaa zjjo. IA. HAI8HEH Hz, Archit.ec', zal namens den heer L ROOM, op Zaterümg September Ittoe, nam. ure> het Noord Bo'Umdech Koffiehuis aan bet Luttik Oadorp, publiek aanbesteden Het amoveeren van perceel U no. Al aan dc Lant te Alsmaar en terzelfder plaatse tceder op bouwen, een Winkelhui» met fffenbelmagaz()u. Brstek en teekening a fl.AO en verdere inlioh- tingfn verkrggbaar ten kantore van genoemden INSCHRIJVING van nieuws leerlingen vo>r de vol ledige opleiding, n.l. A. HUlSiiOl UHLAISH, f 1A - per jaar. B. IKUIT3THIHHLA86E, f 20 - per |aar. C. OFLBIDISG van metsf »op den 2 jarig -a cursus I 60 pir jaar. Ainvangende I Nrv. 1906 Aangiften aan bet schoolgebouw. Bg genoegzame deelneming zal aan bovengenoemde Inrichting eea curau» gegeven worden in 6IKIJ MUM en HLAISZÖ1N', voor dienstboden. Vrjjlag- avond van 7'/j -9'^ uur. L-sgeld f 1.per maand. Aazgiften aan het schoolgebouw. Bg genoegzame deelneming zal vanaf 1 N ivembsi aan bovengenoemde Inrichting een cursu» gegeven woidefl m HOKKN Donderdagavond Tan 7V» 9!/i uur. Lesgeld 20 lessen a f5. Aan bovengenoemde I richting worden curausceu voor Dames gegeven in koken, Huishouden, Mtrjjhea, Custuum naaien, Lingerie, Nut Ige en Praale Hand werken, Boekhouden, Teekenen, Brandschil deren en Styleeren. Ook wordt er opgeleid voor de akten Sfuttlge en Praale Handwerken en Teekenen L. O Inlichtingen worden gaarne verstrekt do ir de Directrice aan het schoolgebouw. HET BESTUUR. van het jaar 1906, 4 Cylinder P. N. Gcgadigdoc vervoegen zich bjj J. PBAUl, te Burgerbru^. De eerste Kwaliteit htroop, bekend onder den naam van Klrtaulk rstroop of Hoalgstroop, ook wel Qoldcnstroop, is vanaf heden verlaagd Vaatjes inbond pl.m. 80 K G. 1 "5 60 100 Winkelbus inhoud ciioa 20 pond, wordt geruid tot den pigs van 7'/, ct. Groote vaten inhoud pl.m. 250 K.G., lager daatbjj het vat cadeau, niemand verzuime i- za stroop eens te proboeren in veigelgk met wat men heefi, overtaigd als wg zgn dat er wel mindere, maar geen betere qialiteiten verkocht worden. A >nbevelen 1 Saadaafkl, boek kooltuin. O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 6