■tAAGESTRAAT Mantels, Mantelcos'tames,Costumes, Peignoirs, Pt oases en Rokken, Blouses- en Japonsto/len. Eenig adres voor Alkmaar der beroemde Royal American Worcester Corsets. Kracïi-spriyerÏBDiginfi ilpDmens Ledenrsmaderim Bouwkundig Teekenen. Vaartuigen ilii of vast een Keukenmeid Een net Bovenhuis, Banketbakkerij Tuin- Bloem cd Lafldbouvvzadeu, Mode-A kademie. DAMES- en KINDERMANTELS, MANTEL-COSTÜÖMS. I It I S Margarine Alle soorten Jaclitartikelen. huisraad MARINE. BanketbakkerijKokerij. MEUBELHUIS" IQ lawziiii en Bloemii H. W. M. RIJKS, Bericht de ontvangst der NOUVEAUTé'S voor HERFST- en WINTER SEIZOEN, waaronder burger Woonhuis een Heerenhuis keukenmeid Solide Agenten Opening Herfst- en Winter-Seizoen. Firma Wed. G. M. Pedroli, Langestraat, Alkmaar Appelbollen. Ken PIETSCAPE Te Huur K. BAKKER Dz, TE KOOP of TE HUUR. Lemons de Francais. van ouds „de St-Nicolaas", SPECULAAS. Taai-Taai. BORSTPLAAT A. BURGER, Laat 138. Dagelijks Versch: G. S. GROENE WOUD. Bloemenmagazijn, Ridderstraat. BLOEMSTUKKEN. KRANSEN enz H. J. TEEKIIVK Zn. Mej. Brouwer, J. II. WILLERS, Uurwerken. Electrische Apparaten. Barometers. Goud en Zilver. Reparatie-Inrichting MANTEL ATT DOM MAPPCUfc" hoek Houttil MAGAZIJN -Dull IHrill/VjIlIj en Schapensteeg, 50, 40 en 30 cents per pond Hf De kwaliteit is onberispelijk! Wed. J. BAAN, Zaad markt, hoek Kooltuin. O. HULST. Hof, ALKMAAR. A. POVERS. Openbare Aanbesteding J. de Lange Corns. Johs. Zn., VERLOREN tnsschen de Zeswielen bjj Alkmaar en Ondorp. TE KOOP gevraagd een Prjjs pl.m. 1 2000.—. «taande TOUSSAINTSTft. E12, Architect, Alkmaar. bij J. BRUIN, De tegen 25 September gean nonceerde verkoop vaa KOOL te Koedijk, wordt uitgesteld tot Woensdag 26 September 1906des avonds te zes uren in de herberg van P. STRUIF. Deurw. KLEIN. om Prijscouranten bjj particulieren te ver spreiden en Orders op te nemen, Appelbollen. Saucijzebroodjes. K all's vleeschbrc odj es Palingbroodjes A mandelbroodi es Roombroodjes. Boter Speculaas Oprechte Alkmaarsche Jongens Uitstekend adres voor elke decoratie- Laat 00, A 1 k m a a r. Laat 00, Specialiteit in ^MANTELS "JAPONSTOFFEN en NOUVEAUTE'S. Bericht aan de Darnee de ontvangst der laatst uitkomende PAR1JZER MODELLEN. Zwarte gekleede en Voetvrije Fantaisie COST M-ROKKEN. Benevens een prachtvolle collectie zwarte en gekleurde Japonstoffen eu Velveteens, Een groote keuze iu vertrouwbaar BONTWERK, in diverse prijzen. De bekende Fransche CORSETTEN B C. en Tyrol Glacé HANDSCHOENEN euz. IW Levering op Maat voor elke Taille. INKOOP van OUD GOUD en ZILVER. nieuwste Dames- en Kindermantels, Costuuuis, Blouses, Costumurokkeu, Gegarneerde Japonnen, Peignoirs, euz. Beleetd aanbevelend, G. BLOM Toe schatsnij mij de Boterham 'k Heb nog geeu Boter beste man, Daar ik op de IRIS wacht. Laat ze bezorgeu dau voortaan, lu een wip wordt dat door Baan gedaan, Daar is ze altijd versch eu goed, Zoo als de IRIS wezen moet. is van at heden in prijs van voorradig. Elk pak is geprijsd en verschillend van kleur. Vauaf heden weder verkrijgbaar DAGELIJKS VERSCH H. W. M. RIJKS, firma Schotsman. Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van DINERS en SOUPERS, met of zonder servies. Billijke prijzen, nette bediening. „HET Langestraat 10. LOUIS TRIJBETZ. Meubelmakerij. Stoffeerder ij. Kassier en Commissionnair in Effecten, Bezoekt s. v. p. DOGGENAAR'S Ontvangen veel nienwigheden. Kok en Banketbakker. Steeds voorzien van de nieuwste en fijnste BONDONS, CHOCOLADE en DESSERT ARTI KELEN. Beleefd aanbevelend. B.W.G. mi:\i:s< ii. 8. v. p. terug te becorgen I.ITTI Ü-OI IMtHf 80. 89, ll HHAtH WOONHUI. Blieven met volle inl chtingen lett. V SO bureau dezer courant. tooniun van Wast en Waterleiding e.a. gemakken. Aanvaarding na ar verkiezing. Te bevr. bg J. UK ORAAFF, Laat A3. voormiddags ÏO uur ln Café ^CKIVRAL.0 O rk niet leden w orden uitgenoodigd. HET BESTUUIi Wag en Avondles-ten voor eerstbeg'nnenden, voor meer gevorderden les.en in bet ontwerpen van plaanen en het maken van bsstekcen en begrootingen. Aanbevelend ST. PANCliAS. (PAH UK FKAVt %TS.) CONVERSATION, CORRESPONDANCE GRAMMAIRE, LIT JÉ RAT URE. GDtllTDUl? AOB RKIZKR8URAC .IT, DUlbnri, ARS I KIIIIA8. Mevrouw van LIDTH DE JEDDE, vraagt als om terstond ol aet Korewber ln dienst te treden. et. 13 October eene bekwame gevraagd. Lion 12.60 fl. a 15 fl. V,jj wasch. Br. fr. onder letter Z 20Bureau van dit Blad. met mooi uitziekt, voorzien van Gas- en Water leiding, aan bet Helllgeland. Te bevragen bjj F. WIGMAN, Heiligland. Aanbevelend UKWRAAGE), door eena algemeen bekende en sedert ,aien gevestigde Firma in tegen hooge provisie. B ieven franco onder No. 150 aan het A!g. Adm. Bureau, W. 1ACTA, Warmoeestraat 76—78 Amsterdam! Aanl» velend, Verwacht met enkele dagen de nieuwste grprep. artikelen. Beleefd aanbevelend, Voor den a.s. cursus kunnen weder nieuwe leerlingen worden geplaatst, tot het leerea teekenen der patronen en het vervaardigen van costumes. Voor dag en avondleiten. Uecsterslngel 5i. I)e mod«Hen dir MANTELS, C03TUUMS ec ROKKEN, zgn verraai- oi{?d door ren bekwaam Tailleur, en munten uit door hunne bekende enmak volle Weener Coupe en fl| e afwerking. bericht de ontvangst der F||ne l-oupe, Solide bekende Stoften, tegen scherp concurreerende prffzen. Me winkelier geniet de volle korting. Wij raden: houdt ze steeds zoo versch mogelijk in voorraad, oude Boter wordt licht rauzig, bjj ons kuut U steeds versche bekomen. Wij zenden tot fabrieksprijzen franco in de omliggende plaatseu. pvr 5 ons. Ij|« gekrulde ftpecu'aas40 cent. Prima BrokkenIll Ueurlge Honlgtnal20 Aanbevelend Wegens vertrek te koop aangeboden eenlg alt netten boedel, w.o. tafel, aalonstoelen, crapauds, spiegel, pendule enz. Te bezichtigen Kennemor- siraatweg 0 53. bjj de DIRECTIE te Willemsoord op VrRdng ft October 1906, den voormiddags te 11 uur, ran de levering van: le. ttroenten bjj Aardappelen (waaronder aim bjj K .pacjjsere) en Soepgroenten 2e. Varkensvleescli en Reuzel; 3e. ltundvet; ten behoeve van de éq Jpaces van Hr. Ms. Schepen van Ojrlog in genoemde Directie, gedurende het jaar 1907. 4 Versch vlcesch eu Huadvet; 5a. Uruenien en Vruchten; 6 Melk: 7j. Wit Brood; 8 Yarkenavleeach en l'ekelsprk en behoeve van bet Marine-Hospitaal te Willemsoord, gedurende het jaar 1907. 9o. Aardappelen en behoeve van de éq ipages van Hr, Me, Sehepen van Oorlog en het Marine H spilaal te Willemsoord, gedu rende hst tjjdvak van 1 November 1916 tot en met Gltimo Juni 1907. De voor waai den van levering liggen gedurende de verkdageu op de gewone kantooruren ter ttrlffte der Vlarine te W.llemsoord voor gegadigden ter inzag Do inaohijjving-rbiljet en, ingericht overeenkomstig Ar:. 4 der Algemeene Voorwaarden van aanbesteding van goederen en materialen ten behoeve van s Kjjks Marine en afzonderlek opgemaakt voor elk der boven staande 9 percoelrn, mouten vóó bet uur van mnbestrdiog fiaaoo ter G.-iflie va» gemelde 1).recti» zjjn bezorgd. belast z'cta met de bezorging van levennverzekerln - gen en l||lrenie-cuutr»cteoverzekariognn leg n bra ud en lnbraakscliadetegon ongelukken en Invaliditeittransportverzekeringen voor het vervoer van inboedels en koopmansgoedaren enz. Kantoor PARTOtlR8TfelHk. GEEST 28, bjj de BERGERPOORT, bpecinal Ingericht voor de BOURUIiTriiRIK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 7