Boterspeculaas Berlitz-Methode mij i» t- Courage Co., Limited. The American Hat. (In 3 verschillende vormen). U roote I iSve!'ïtoo|i EXPOSITIE. Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, 27,28 en 29 Sept. '"«M,""'WOLTERING.WACKERS j markt, Alkmaar. in Dj ER De Eerste Hygiënische Alkmaarsche Broodfabriek Nieuw mmpirami ..FEüBBATlÉ.': Haarden, Kachels. Drogisterij de Hypotheek. Mej. W.jTgHELMERS, BHUN1NG MUHBEN - AMSTERDAM. REGENJASSEN, W inter-Gur sus k De Scot son Hoed. Licht T?SLend.erk en van een party eerste klas HIJ WIELEN, JOHa G. VAM DIJK, ■■i NICO VAN VUITRE. Fabriek en Magazijn Zaadmarkt No. 78. Ontvangen de nieuwste voor Herfst en Winter. Bran d waarborgkasten 1906. SAISON. 1907. SpeculaasKoekt aai. Zit- en Muziektenten, Nico van Vnure, Firma J, Sch(hiten &Co. Letterzetters, Goed en Goedkoop GROOTSTE ASSORTIMENTEN ZUIVER WOLLEN J APON STOFFEN, J B. SOECKER. f 14, f 16, f 18, f 20, f25. J. H A. KUHL HOOFDKAAS 10 ets. per ons, Leidsche ILeverworst X de Hover, Laat 120, Mlifs Stoffwasche LONDON EXTRA STOUT. Ondergeteekende heeft de eer hare geëerde clientèle te berichten, dat zii evenals het vorig seizoen op as., een prachtvolle collectie zal exposeeren in het Hótel „De Machtegaai" aan den Geesterweg. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend verblyft zy aanbevelend, 153 Van Oldenbarneveldtstraat, Rotterdam IBfl Mode-Magazijn I Ontvangen de nieuwste Heeren Hoeden voor 1907, ln verschiiie-de "Hoor deze geef ik kennis aan mijn geachte begunstigers van het IJZEBMAGAZIJN LANGESTRAAT No. 23, dat deze winkel van af heden is opgeheven. Onder dank beveel ik myn Magazyn Zaadmarkt Mo 78 beleefd aan. Kluisdeuren, NICO VAN VUURE, J. H. ELFR1NG. Dames- en Hinderhoeden. Even als vorige jaren wederom verkrijgbaar heerlijke en geurige J. SCHOORL, Mient TE HUUR Verhuren van Perceelen Gevestigd te Alkmaar, zijn de 8I(iAREN van van es Cent tot fl 3 3O per el. DAGELIJKS VERSCH Langestraat 20. Telefoon 169 <i i: io euMMi. Hof B 25Alkmaar. De Engelsehe leeraar, J. C. DYMOCK WOUD (gestudeerd aan het Dulwicli College, London) wenscht met October een in de Engelsehe taal te beginnen in de ook in Conversatie en Handels correspondentie Prijs per Les: Eén persoon f 1,— twee f 1,50 drie f 1 80. Adres: Zevenhuizen Lo 1 Korte Nieuwesloot B 1, Steenhouwwerk, (Grafmonu menten A Schoorsteenmantels PRAKTISCH, ELEGANT, HET BE8TUUR HEEREN MODE-MAGAZIJN, HOUTTIL 24, ALKMAAR. Ontvangen de nieuwe modellen: Aanbevelend, Gïïl RA ïx H> jFUVI. prysnoteering by A. HIL DERING, Hekelstr. 13, Alkmaar. Algeheele Opruiming van alle nog voorradig zijnde M „SCOTSON" HOEDEN, tegen fl. 2,60. Hoogachtend, garandeert uitstekende kwaliteit en eene streng zindelijke behandeling van hare producten. Alle broodsoorten staan onder scheikundige controle. De resul- H taten van onderzoekingen liggen steeds voor de clientele ter inzage. Voor de contante betaling wordt in de maanden Februari en Augustus 10 pet. DIVIDEMD van het geleverde bedrag uitbetaald. Vergelijkt prijs, kwaliteit en gewicht en ge zult tot de over tuiging komen, dat het brood dezer fabriek, in verband met de genoemde voordeelen en eigenschappen, het goedkoopste is. DE DIRECTIE. ,v V-V LiAAT 67. Hedenavond geopend met de nieuwste modellen G BAKKER—Uitenbosch. en het Ophalen van Huurgelden. De nieuwe geïllustreerde Prijscou ranten der firma's zijn op aanvrage verkrijgbaar by 2 Hnigbronwerateeg 2. Levertraan, blanke Medicinale in maathoudende flesschen. Scott's Emulsie. Levertraan emulsie J. S. Co. SomatoseSanatogeu Lactahol, Tropon, Arrowroot enz. enz. vlug en accuraat kunnende corrigeeren vooral van Tabelwerk, kunnen voor eenigen tijd direct geplaatst worden bjj de llaarl. Drukkers- en Uitgevers-My. v/h. GE BR 8. NOBELS te HAARLEM. Geld beschikbaar, rente 4 a 4V* Conditiën nader te bepalen. Kennemerstraatweg 7 (boven*. DIPLOMA SOLOZANG 80 oent per IOO. Verkrijgbaar by N. v. VEGTEN, 8 a I n ook door al onze Stalen -Bepdts, op rab vraat; o n g a a n d 1 r a n c o. («(araaderrd waterdicht. Aanbevelend (ook oitfi[«8cedt.'n). 8 et». por ons. Alles prima van amaak. We drmH 4I.HMA4R, lovo-*n tfgoo -cho p con'urrefrerde alle voorkomende uit één stnk vervaardigd is van eebt linnen niet te onderscheiden jen gordkooper dan het[ waschlnon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij Geur- BERENTZEN, Honttil 31 IMHÜLSEN HOIJER, Laat 67; Gebk. SCHENKE, iMient 25; J. C. THEISSLING, Langestraat 7 waard is een blanke, zachte huid, een Jeugdig frissclierose teintzonder zomersproeten, puistjes, vetwormpfes en*. U ktjjtft dat door h-'t ifobmik van „Stokpaard Jes-liellénmclkzecp" vac BERGMANN A Co., Rade ben 1, fabrieksmerk «Stok paardjes", per St. AO Ct. by I« KO BIJ LOOS, Coiffeur, Langestraat Zp, die lid wrnschen te worden van bovengenoemde veieeniging, knnnes zich tot 23 Seplcnber aannel den bij de beeren H. NI.IOOEH, Wruivcnlaan 11 of n. ZWAAN Jr., Lied. Nileuwesleot. Leien boren 18 ja.,r. Adspirant'n 14 -18 jaar. Krouwers llorselfdownstraal, London F.enig agent voor Alkmaar en Omitrekent .1. OTTUH, kooltuin, Alkmaar. wegens plaatsruimte voor de Naaimachines alles moet weg, tegen veel vermindering van prjj*. Dames- en Hinderhoeden wodelieD ilende I -'vn - A V ■i 4 - 4 na-xe* IMHÜLSEN en HOYER. Japonstoffen fabriek ea Magazijn van ia verschillends modellen en grootten voorhanden. Fabriek en MagazJJa Zaadmarkt T». Opleiding voor heide enntu met labegrip ▼an de administratieve statistiek voor het vakexamenen van de vereisehtc beginselen der Fraasch, Hngelsch en Bultsche handels eorrespondentle voor liet niet verplichte voor. bereid end examen. MiHKT ff. Aanbevelend TUINSTRAAT, bjj do BERGERBRUG. Beleefd aanbevelend To tevr. bij J. WJE UBAAFF, Loat AS. De ondorgoteekende blgft z'ch voortdurend aanlm«lon tot bet Minzsam aanbevelend, UEd. dr. J «RAAFF. Loot 5ff. JUNKER, RUM KARliÜRUM K, St. JAAB8BA, HUversam, JAK JAAH- ffMA, Oen Haag, Fabriek en Hagazifn, ZAADMARKT No. Br. fr., onder letler O 19, Bur. v d. Bind. Beveelt sicb g3n tot bet ^eveo sac Zanglessen, Le- nevees les In Buxlekgescbledenls, Harmonie leer en Paedngogle der Zang. Sprveknar Donderdag 15 nor. U||k IA, A I.!* n AA H. Drxk vu Hvrmr. Oontsr h Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 8