No. 226. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. SCHOUW. MAAMDAG 24 SEPTEMBER.. BINNENLAND Uit Hot- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80franco door het geheeie Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer P. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. CÖ8TEK ZOON Voordam C 9. Uit de Pers. Gemengd Nieuw». ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkuaak brengen by deze ter kennis tan belangbebben- deu, dat op Woensdag 10 October dezes jaars, door den opzichter over den Hont en de Plantsoenen zal worden gebonden de Jauiykschc Schouw, over De oude Zandsrsloot, beginne'-de bjj bet bruggeije in den Kemfmersingel tot aan de zoogenaamde Nieuwe Plantage. Vervolgens de sloot loopende van genoemd brugge'je langs den Kencemersingel tot de Verlaatjes- bruggen en vandaar tot de tweede brug in de Lindenlaan. De sloot langs Egelenburgerlaan en R'pjeskuil tot den w<g naar do begraafplaats. De ringeloot om de Cadettenschool. De Bleekersloot loopeide van den Nieuwlandersingel tot daar waar die sloot zich vereenigt met de nienwe Zandersloot en verder deze sloot geheel tot aan de baneoheiding van Heiloo. De sloot, loopende van de baanhuizen, buiten de Nieuwlanderbrog, tot de brug buiten de voormalige Boompoort aan het Kanaal. Wordende alle eigenaars of gebruikers van perceelen, zan en lanfca die slooten liggende, aangemaand om van de gezegde slooter, en wel iedtr voor zooverre zjjn eigendom zich daar langs uitstrekt, de kanten aftemaaien, bet kroos en afgemaaide op te halen, alsmede die slooten uit te diepen en het zand, benevens den modder, te hunnen koste, ter weerszijden daaruit op te halen, alles op zoodanige diepte en onder die boete en strafbepalingen, als bg de bestaande verordeningen zgn vastgesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alimaah, 22 Sept. 1906. Kamer verkiezing lu het district l.eiden. De Minister van Binneol. Zaken heeft, overwegende da1 ten gevolge van het ontslag van den heer mr. W. van der Vlugt eene verkiezing moet plaats hebben v&n een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in btt kiesdistrict Leiden, goedgevonden te bepAlen dat die verkiezing zal plaats hebben op Dinsdag 16 October e.k. de stemming, zoo noodig, op Vrjjdag 26 October e.k. en de herstemming, zoo noodig, ep Dinsdag 6 Novcmbdr e.k. Veo|dl|rsden. De Minister van justitie heeft aan de Voogdgraden de volgende oiioulaite verzonden: »Nu de Voogdgraden geacht mogen worden over voldoende ervaring te beschikken ter beoordeeling van de vraag in hoeverre de bezwaren, die zjj by de uitoetening van hun taak ondervinden, sleohts van tjjdeljjken of vua big vonden aard zjjn, zou ik er prgs op stellen te worden bekend gemaakt met de bezwaren van blriveaden aard en d&arbjj met name willen weten iu hoeverre moeielgk heden zgn ondervonden teugevo'ge van vormverehchten bg de indiening van verzoekschriften aan de rcchterlgke macht en bjj het nemen van mna' regelen ten aanzien van natuurljjke niet erkende kinderen. Daarnevens zal ik gaarne worden ingelicht omtrent die opmerkii gen omtrent den aard en den omvang van de werkzaamheid der radeu, waarvan de wetenschap voor de regeering van belang moet worden geacht. Het ligt in de bedoeling aan de hand van die gegevens na ta gaan of en door welke voorzieningen aan die be zwaren dient te worden tegemoet gekomen. Ik heb mitsdien do eer den voogdjjradtn te verzoeken mg daartoe wel in de gelegenheid te willen stellen. Ue dleutboden en de ziekteverzekering. In bet pas ingediende ontwerp ziekteverzekering trekt de aandacht, dat niet g'ljjk in het ontwerp Kuyper het geval was de huiselijke dienstboden van de ver zekering worden uitgesloten. De Memorie licht dit als volgt toe Niet vrjjgesteld zgn de vrouwelijke dienstboden, die uitsluitend huiselijke diensten verrichten. Aan deze werd bg het ontwerp van den vorigen minister van Binnen- landsche Zaken de verzekeringsplioht niet opgelegd, op grond dat haar opneming in de verzekering, hoewel op zich zelve gewenscht, te zeer in het huisgezin zon in- grjjpon. Deze overweging zou echter naar de meening van den ondergeteekendo een uitzondering voor de be doelde personen slechts dan vermogen te rechtvaardigen wanneer op voorzetting van haar dienstbetrekking in geval van ziekte in den regel kon worden gerekend. Het is er echter veraf dat dit regel zou zjjn. In zeer vele gevallen is de verhouding van de vrouwtljjke dienst bode tot het gezin, waarin zjj werkzaam is, veeleer van dien aard, dat haar bg een ziekte van ernigszins ernstigon aard de dienst zal worden opgezegd met inachtneming van den opieggingstermjjn na verloop van dien termjju zal zg, indien zjj niet in een ziekenfonds is opgenomen, in haar geneeskundige behandeling en haar onderhoud gedurende een langdurige ziekte messtal bezwaarljjk kan nen voorzien. Valt dit moeiljjk te betwisten, dun schjjnt ook de vrees, om te zeer in het buisgezin in to grjjpen, niet te mogen weerhouden van de op zich zelve gewenbohte opneming van de bedoelde personen in de verplichte ziekteverzekering en dit te minder, na zjj tot dusverre uiet in de Ongevallenverzekering zgn opgenomer. Vrede tentoonstelllug. Men meldt ons Het XVe Iutenationale Vredescongres te Milaan nam met algemeene stemmen het volgende gewichtige besluit: .Het Congres, met groote belangstelling kennis geno men hebbend van het in Neüeiland bestaande plan om ter gelegenheid der inwjjding van bet Vredespaleis (Oarnegiestiobttng) te 's Graveuhage een internationale tentoonstelling te .organiseeren ten voordeel» van de vredesbeweging. Zonder te treden in een nadere beschouwing over de redactie der statuten of de finaneköele zjjde der plannen verklaart, dat de inwjjding van dit Paleis een buiten gewone gelegenheid biedt om een groot internationaal pleidooi te houden voor de pac fistische beginselen noo ligt al da Vredesvereenigingen uitom op de uitgebreidst mogelgbe wjjzo het werk der Internationals Vereeniging Vrede tentoonstelling te steunen en verzoolt haar speciaal om mede te werken aan bet at chten van aldoelingon dier Vereeniging in de verschillende landen. (gedeputeerde Staten van Friesland en de WonU|wet. De heer S. Braudsma Jzn., medebestuurder der woning stichting in de gemeeute Het Bildt (Friesland),^aoet. in een brochure een .beroep op de leden der Tweede Kamer naar aanleiding van een mislukte poging tot woning verbetering* in dio gemeente. In zgn inleiding betoogt de schrgver, dat hjj niet twjjfelt. of de leden der Kamer zullen, na lezing van den inhoud, evenals het oollege van bjjstaud, bedoeld bg art. 35 der woningwet, en de Raad der gomeenta Het Bildt, van gevoelen zjjn, dat het ooilege van Oedvpuleer e Staten van Friesland in strjjd met de bepalingen der genoemde wet handelde, toen het 't raadsbesluit, waarbjj voorschot werd verleend ten bedrage van f 68000, voor de opruiming ea het bouwen van een aantal woningen, niet goedkeurde. De schrijver is van oordeel, dat de Tweede Kamer niet kan berusten in de toepassing op zoodauige wjjze van ten# wet, die, met medewerking van de Kamer tot stand gekomen, ten doel heeft om de opruiming van krotten, waarvan het een schande .8, dat zjj aan menschen tot huisvesting strekken, mogeljjk te maken. Dit geeft hem vertrouwen, dat bjj deze zaak niet te vergeefs onder de aandacht der Kamer zal hebben gebracht. elktiy gti'aleclir Vereeniging. De Neder landsche Molk hygiënische Vereeniging ver gaderde eergisteren in den Haag. De voo zifter, de heer W. J. Lugard opende de vergadering met een welkomstwoord. f e secretaris, de heer Beer, rapporteerde dat er nog geen voldoende aansluiting is om te komen tot een eigen risico-vereeniging zoodat de vereeniging voor- loopig nog een onderdeel blijft uitmaken van de Centrale Weikgevers Risicobank met een bedrag van f 250,000 jaarloon. Het voornemen bestaat een complete melkinrichting te exposeeren, opdat het publiek een goed denkbeeld zal krijgen van den werkkring der vereeniging. Een en ander zal natuurlijk geld kosten, maar de tentoon stelling van 1907 is een te mooie gelegenheid om de Vereeniging bekend te maken om die ongebruikt te laten. Het bestuur zal natuurlijk alleen dan haar plan kunnen uitvoeren bij void ende deelneming waaraan het echter niet twijfelt. De heer Neordam meende dat het beter was dat elke inzender of inzendster reclame maakt voor zich zelf onder de vlag der Vereeniging. De Voorzitter deelde mede dat de kas beschikt ever 6G0 A 700 gulden, voldoende dus voor de prijzen die hot bestuur denkt beschikbaar te st llen. De heer Van der Leek wilde wel reclame maken voor zijn eigen zaak, maar niet voor alle mogelijke zaakjes die niets hebben van een goed ingerichte melkinr'ohting. De Voorzitter was van oordeel dat het publiek door het zien van een goede melkinriohting op de tentoon stelling juist aan die melkzaakjes zijn vertrouwen zal gaan ontzeggen. De heer Broekman hoewel voor reclame voor eigen zaak verklaarde toch te willen meegaan met het denk beeld van het bestuur. angenomen werd het v> orstel om een prijs van f 250 beschikbaar te stellen voor de beste sluiting van Uesschen voer gepasteuriseerde melk. Mede werd aangenomen een prijs van f 150 beschikbaar te stellen voor het beste middel om dagelijks niet verkochte melk van de hand te zetten. Boter w et. De Zuivel'Courant maakt de opmerking, dat in de Troonrede geen gewag wordt gemaakt van de verwaohte ni-uwe Boterwet. Het blad sohrjjft Onze stellige verwachting was gegrond op een rffioiense uitspraak, die reeds eenige maanden oud is, en op de meer oflicieele toezegging onlangs in de vergadering der F. N. Z. gedaan door dr. A. J. Swaving. Volgens die toezegging kon de indiening eener nieuwe wet binnen enkele weken worpen verwacht. Nn bestaan er twee mogeljjkheden of de toezegging van dr. Swaving is juist, maar dan vragen wij of dit onderwerp niet belangrijk genoeg i» om in de Troonrede te worden vermeld. Wjj vragen dit vooral omdat wjj die vermelding nattig zouden vinden met het oog op onzen naam in het buitenland. De tweede mogeljjkheid ie, dat bjjkomende omstandig heden de voorbereiding van bet ontwerp-Boterwet, te elfder ure, hebbon vertraagd, zoodat uitstel daarvan het gevolg ia. Dat zou zeer te betreuren zgn. In beide gevallen echter is de Troonrede voor nes een ernstige teleurstelling. Wjj hepen zeer dat in dezen spoedig eenige opheldering zal worden gegeven. De Haagsche Torenwachter schrjjft in ile Middelb. Ct. uVreemd zjjn onze kamerleden aan de journalistiek. Tot groote verbazing zeker van alle journalisten vindt uien op hoofdstuk II der begrooting een som van f 4l).(XX) uitgetrokken voor het bekende analytische verslag, lie velingsidee van den heer Kolkman. Dit is werkelijk een kras stukje. Niet die f 40.000, wat anders ook mede mag tellen, maar het feit, dat inderdaad onze kamerleden schjjnen te denken dat hun redevoeringen in de Kamer niet be hoorlijk in de pers worden behandeld en onder het publiek gebracht. Daarom zullen ze het nu zelf eens probeeren. Verrukkelijk is de illusie daarbjj dat bun verslag door 7000 lezers zal gelezen worden. Zouden die heeren nu werkelijk gelooven, dat zelfs alle lezers van alle couranten in het lieve vaderfand te zamen genomen er wel 7000 man zjjn, die geregeld de verslagen van de Kamer lezen Zoo ja, dan wil ik hun wel vertellen, dat er dagen zijn, waarop geen 700 burgers de redevoeringen van de heeren inzien- Het is werkelijk allernaifst die illusie van deze Kamer leden alsof iedereen begeerig is gespijzigd te worden met het politieke mannah, dat zjj gelieven aan de markt te brengen. Laat de heer Lohman toch bijv. eens aan den heer Ketelaar vragen of er in de Pijp te Amsterdam, waar dan toch zoo'n opgewekt politiek leven heerscht, wel 100 personen zjjn, die geregeld de Kamerdebatten volgen. Of laat hjj den heer Van der Borch van Ver- wolde of, om dichter in zijn buurt te blijven, den heer Heemstra eens vragen hoe men in hun districten over het gekwekkel in de Kamer denkt. Ik wed ze denken er niet eens over, daar in die districten van die heeren en zeker niet veel meer in andere dietricten. In het dagelqksch leven is een Nederlander geen politiek mensch. Eerst als de dominees, de pastoors en de debatters er zich mede gaan bemoeien, komt ons volk voor de politiek in beweging. Anders komt het er liefst niet aan, hetgeen ook te begrijpen en te billijken is. Bovendien is er nog een zaak, waarop ik wijzen wil. Dit beroemde analytische verslag zal natuurlijk zeer goedkoop verkrijgbaar worden gesteld. Wat doet nu het Kamerlid wiens fondsen bij de H.H. kiezers zijn gedaald? Hg stuurt nu aan alle kiezers een exemplaar van het prachtverslag uit vrees natuurlijk uat de bpartijdige* heeren ter perstribune vau 's mans bizare uitdenksels niet genoeg werk zullen maken, Ergo wordt hier op kosten van 's lands schatkist een soort derde-rang verkiezingswerk betaald. Hoe vindt de heer Lohman dat Is dat soms in den haak Zou het niet beter zjjn indien L)e Nederlander b.v. een parlementairen dienst ging inlichten zoodanig dat die aan de gestelde eischen voldeed; of indien de heeren onder elkander een fonds bjjeen brachten om die brillante verslagen te laten maken Mjj dunkt dat is veel beter en dan zou het ook de moeite waard zjjn indien eens werd aangetoond, waarin de tegenwoordige verslagen dan falen. Dit is nog nooit geschied. En toch moeten er f 40.000 gevoteerd worden om een »proef« te nemen ter verbetering van iets waarover nooit een billjjke klacht is vernomen. Onze collega's, de verslaggevers schijnen het wel bg de heeren verkorven te hebben Te hopen is het echter dat de Kamer, als het op stemmen aankomt, verstandiger zal zgn dan de. heeren, die nu «warm* zgn voor dat zonderlinge verslag. Wjj zjjn dan wel benieuwd naar het journalistieke debat, dat dan gevoerd zal worden. Dat kan bepaald mooi worden.* Da «Haag.che kouter* van do Prov. Oron. Ct. spreekt over het eenige koffiehuis, dat >naohf-parmissie< neeft, dat den ganeehen nacht open mag bljjvon, ofschoon de kastelein telf lid van het kellnersgild er een zeer matig gebruik van maakt, want gewoonlijk sluit hg tegen 2 uur. Doeh de reden van die toegeeflgkhaid van wege het gemeentebestuur is voor het grjjpen. Eerst als de taak van den kellner is volbracht kan hg zelf uit rusten van de vermoeienissen der daags en zich naar zjjn bondslokaai begeven om op zjjn gemak een glas bier te drinken en zyas ledige maag te voller. Daar vindt hg zjjne collega's, stort zgn gemoed bg hen uit over al de wederwaardigheden des daags en neemt tevens de confidentie* zgner collega's in ontvang, Hjj hoort dingen, die hem voor zgn vak dienstig kunnen zgn en beschouwt dit centrale punt als een soort van beurs. Komt hjj er trouw zjjn anker neerleggen, dan beloont de kastelein die jjverige opkomst, door éénmaal per week om niet te tappen. Zoo krjjgt de hofstad van lieverlede allierlei nieuwe inrichtingen en verdwjjnt het eenvoudige en kleinsteedsche van vroeger. Gisteren trof mg o.a. op het Spui, een paar huizen van de Turfmarkt boven d« deur van een gesloten winkelhuis do titel van Dans-iasutuutop een ovaal wit plaatje stond op de deur van het afzonderljjk boven huis «Deskundige* te lezen. Met eeae slordige hand was op een verkreukeld papiertje te lszsn, dat de openbare dansles op drie weekavondeu plaats vond. In mjjn daustyd noemde zich ctegene, dis zich met de ontwikkeling en hot lenig maken der beenon bezig hield dansmeester, een titel die, m. i. ai heel duideljjk aangeeft, wat de man in zgn mars voert, waartoe hg zich geroepen acht. Wjj spraken tan «dansles nemen* en noemden den africhter, die ons het «bidden mat de boenen,* volgens Heine, onderwees «dansmeester.* Maar «deskand ge* Het klinkt voornaam en wetensonappeljjk, beschaafd en fatsoenljjk, maar vaag erg vaagl Hg dunkt, het valt te betwijfelen, of de «deskan tige* met zjjn nieuwei- wet-ch «Dans-instituat* zo) geuiakkeljjk begrepen zal worden als de dansmeester die dansles gaf. Eenire bui.en verdsr grijnsde mjj de volgende kennis geving tegen „GcsJotea zjjndo, gelieve te bellen.* M. o. w.inden men gesloten ie, wordt men uitge- noodigd te bellen. De steller van dit vermakelgk opschrift hoeft natuurlijk iets geheel anders bedoeld. Hg heeft willen zeggen: als de deur gesloten is wordt den bezoeker vorzoclit te bellen. Zoo als ds zin nu is samengesteld, wordt de bepaling gesteld, dat men gesloten dient te zgn. Bataven, kent uw spraak in heel ham overvloed 1 roept BilderJjjt. Nu, onze niiGangborden en opsohriften in de Hofstad bieden in dit opzioht een 'jjke stof aan. De Amsterdamsche briefschrjjver van de Prov. (hou. Ct. tchrjjft o. m. De politie heeft dezer dagen weer iu eene tappeijj, waar kwarij-svinders, zakkenrollers en allerhande andjr gespuis bjj elkaar komt om te dobbelen, eene invasie ge daan. Best. Maar ik wil er toch de aandacht op vestigen, dat het speelhol in de Vondelstraat avond aan avond nog steeds straalt van licht en men er tegenwoordig weer even hard aan dea gang is als vroeger. Krjjgen wjj hier ook nog eens «nn overrompeling door de dienaren van Hermandad 't L te hopan, want in den grond van de zaak zgn de overtredingen toch van deszellden aard. Intussohen schjjnt het ol de dobbel- en speelzucht in onze stad meer en meer toeneemt, 't Is nog niet lang geleden, dat kwajongens van 14 a 15 jarigen leeftjjd, leerlingen der H. B. S., des avouds bjj elkaar kwamen op een bovenkamer van een café aan den Nieawendjjk en daar vrjj grof aan het spelen ware* in plaats van onder bet toezicht hunner ouders thema's te uiaken of lessen te leeren. Ia clubjes van andere jongelui die bjj elkaar 's avonds op hun kamer een «whislje* komen ma ken, wordt zeer hoog gespeeld en menigmaal is het al gebeurd, dat een horloge etiekem naar den lommerd moest gebracht worden om de speoUohuld te kunnen voldoen. Ja, mg is een oalé bekend, waar bjiun elke» avond jonge mannen van beschaafden stand, 30aA35 jaai, in een hoekje zitten spelen om bedragen, waarbjj bet wisselen van guldens en rijksdaalders voortdurend te pan komt. Soms wordt de stemming onder do spelers zóó prikkelbaar, dat er ruzie dreigt te ontstaan, doch nauwe ljjks merken zg dat de aandacht der audere bezoekers op heu gevestigd is, of het wordt in hun midden in eens zoer kalm en ziet men niets als het tegel matig neergooien en opnemeo van kaarten en hoort mou niets als hst rin kelen van geldstukken. e e Aan de «Haagsche Kroniek* van de iV. Oron. Ct. ontleenen wjj het volgende: «Ik vind dat verhuren van zitplaatsen aan vreemde lingen heel natuurljjk, dooh niet zonder gevaar't is evenwel heel moeiljjk or iets tegen te doen. Toch is het bg gelegenheden als deze goed dat de politie, juist op punten waar men van die verhuurders plaatBen beeft een oog in 't zeil houdt. Zeer kort vóór dat de stoet Dinsdag uitreed zag ik deu hoofdcommissaris van politie, met een vreemden oollega aan zjjn zjjde, van het paleis den ge- heelen weg naar 't Binnenhof opnemen, waarbg zjj zeer scherpe blikken wierpen naar alle dichtbezette vensters in de nauwe straten. Was er een bgzondere aanleiding voor die «inspectie*. I* kreeg er den indruk var, meor nog door den bui- tenlandschen politieoeambte, die den heer Versteeg ver gezelde, dan door diens optreden. Hoe het zjj alles is matig, ordelijk atgeloopen en liet was «en wezenljjk hartverheffend tooneel van ongeknutselU enthousiasme...* «Alvorens hot politiek terrein te verlaten oen mede- deeling in verbaad met den tub id der grondwetsherzie ning, waarover de jongste troonrede zwjjgt, ten bewjjze dat dit gewichtig nummer van het regearingsprogram vau dit jaar bljjft raster. Noodzakelgk zou dit nuihtana niet zjjo. De Staatscommissie ai hoc is met haar arbeid zoo «oed als gereed; het oonoept van haar rapport en van haar voorstellen is vastgesteld en de mogelgkhoid is niet uitgesloten dat de vruchten van haar ai beid met een paar afzonderlgke nota's, door enkele leden in te dienen nog in het jaar 1906 aan de Regeering zullen worden aangeboden. Het plan is evenwel dat 't Kabinet zich, zonder eenige overhaasting, met de grond- wetsherziening zal gaan bezighouden als de bslangrgke voorstellen die voor dit jaar 1906 7 op de agenda Btaan zjjn afgedaan; in het derde jaar V9078 zullen de grond wetsvoorstellen eerst bjj de Kamer inkomen, om in het vierde te worden behandeld.' IJK Ueerhugownard. We achten het niet ondienstig aan bet baknoptv en. wellicht daardoor alleen, onvolledige verslag der «Koolbouwersbjjeenkomstv, gehouden 19 dezer te Zuid- Schar woudr, als corresponüent dozer courant iets te moeten toevoegen aangezien we van oordeel zgn, dat het resultaat dezer vergadering van meer belang is geweest, dan in genoemd resumé is neergelegd. Bg de rondvraag n.l. werd door den voort, van «Nieuw- loven* er mat nadiuk opgewezen, dat het zoo hoogst wensc'neljjk zou zgn, dat de landbouwers in het geheeie kooldstnct meer gemesnsohappvlgk optraden, voorat dun wanneer de belangen dier landbouwers uiet naar benooreu door den handelaar in 't oog wordt gehouden, tipt. wenscht een federatie, voorloopig op zeer losse schroeven, van al de verschillende ver«onigiegea in hst kooidi*triet. Hg stelt voor als resultaat dezer vergadering hit daar heen te leiden, dat al vast wordt samengesteld een per manente commissie, die terstond gereed start, de land bouwers s; lm te roepen bg dreigend gevaar of tot het wegnemen van misbi alken in den handel. Het idee voad, wanneer we ons tenminste niet schrome lijk vergissen, tamelgk aJgameea bjjval, o.a. oen zeer warm voorstander in den bear S. Zeemai, die in deze vergadering erkende, dat de pas opgerekte lQinbouw- bond niet voldoende onze speoialo belangen kan behartigen Aangenomen werd tronwens ook, de zaak aaobangig te maken in de afd. der «NaamL en de vertegenwoordigde zuster vereenigingen. Donderdag vergaderde de vereeni ing «Ünsbelung*, welke door ons niet kon worden bijgewoond, aaegei e i onze tegenwoordigheid elders weid g»0i'iiht. Uit Wol-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1