No. 227. Honderd en achtste jaargang. 190<>. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. SCHOUW Voorbereidend militair onderricht. DIMSDAG 25 SEPTEMBER "BIN NÊNLA N D. Deze Courant wordt elksn avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Ai-kmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prij$ dsr gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan do N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. Uit de Per 8. 11 e e h t z a k e n. KUNST EN LETTEREN» duizend Bcholea Rotterdam BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkuaak brengen by drze ter kennis van belanghebben den, dat op Woensdag 10 October dezes jaars, door den opzi'ohter over den Hout en de Plantsoenen zal worden gehouden de Jauiyksche Schonw, over: De oude Zandersloot, begiunesdo bg het bruggetje in den Kenneraersingel tot aan do zoogenaamde Nieuwe Plantage. Vervolgens de sloot loopende van genoemd braggetje langs den Kenuemersiugel tot de Verlaatjes- bruggen en vandaar tot de tweede brug in de Liadenlaan. j Oe sloot langs Egeleoburgerlaan en R">pjesknil tot den wig naar de begraafplaats. De ringsloot om de Cadettenschool. De Bleekersloot loopende van den Nieuwlandersiugel tot daar waar die sloot zich vereenigt met de nieuwe Zandersloot en verder deze sloot geheel tot aan de hanscheiding van Heiloo. De sloot, loopende van de baanhuizen, buiten de Nieuwlanderbrug, tot de brug buiten de voormalige Boompoort aan het Kanaal. Wordende alle eigenaars of gebruikers van perceelen, »an en laagst die slooten liggende, aangemaand om van de gezegde slootsn, en wel ieder voor zooverre zjjn eigendom zich daar langs uitstrekt, de kanten aftemaaien, het kroos eu afgemaaide op te halen, ahmede die slooten uit te diepen en het zand, benevens den modder, te hnnnen koste, tor weerszijden daaruit op te halen, alles op zoodanige diepte en onder die boete en strafbepalingen, als b|j de bestaande verordeningen zjjn vastgesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G» RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alimaa», 22 Sept. 1906. Dn BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van de jongelieden die zich voor deelneming aan het bovengenoemde onderricht hebban aangemeld, dat de oefeningen zullen worden gehoudeD op ■•andag van 8 uur nam. en op Vrijdag van l.SA— 3.SO uur nam, in het Ctmnagtleklokaal der gemeente en in een der lokalen van de Nieuwe Doeleu en dat de curaus zal aanvangen op Haandag 1 October a.s In het (gymnastiek lokaal. Alkmaar, Da Burgemeester voornoemd, 20 Sept. 1906. G. RIPPING. De vors«eiyke familie op reis. De Koningin en de Prins vertrokken gisterenmiddag onder het strengste incognito naar het landgoed «A1- breohtsberg» bjj Dresden, teneinde aldaar eenige weken te vertoeven onder den titel van Great en Gravin van Buren. Hare Majesteit wordt vergezeld door baroneBse Van Hardenbroek van Bergambacht, grootmeesteresse baronesse Sloet van Marxveld, hofdame; baron Van Hardenbroek van Bergambacht, opperkamerheer kapitein Van Hoogstraten, adjudant; baron De Vos van Steenwgk, referendaris bjj het kabinet der Koningin de Prins door zjjn adjudant, luit. ter zee le kl. jhr. Hooft Graafland. Uet Vredespaleis. In het jongst verschenen nummer (22 September) van La Construction moderne wordt medegedeeld, dat de heer Cordonnier, die bekroond is geworden met den eersten prijs bij de prijsvraag voor het Vredesnaleis te 's Gravenhage. een telegram heeft ontvangen, meldeide dat hjj officieel is belast met den bouw van dat paleis. Er wordt bijgevoegd, dat met het oog op de kosten in het oorspronkelijk ontwerp van den heer Cordonnier sleehts enkele wijzigingen zijn gebracht van onderge schikten aard. Die van leerlingen. Die van 's-Gravenhage261 scholen met 51 duizend 319 leerlingen. Verder komen de distrioton Arnhem met 223 scholen, Haarlem 218 scholen, Heerenveen 274 scholen, Leeuwar den 225 rcholen, Tiel 208 scholen, Utrecht 238 scholen. De overige districten tellen minder dan 200 scholen I Sprekende cjjfeis voor de «frontmakers'', met hun gewaarborgde optnbare schoolt Overtreding der Arbeidswet. De pogingen der Arnhemsc'oe arbeidsinspectie om door bet iistellen van ren strafvordering een eiode te maken aan het tabakstrippen door kinderen beneden de 12 jaar, zjjn met aanvankelijk goeden uitslag bekroond. Tegen een vrouw werd n.l. door den opzichter van d«n arbeid proces-verbaal opgemaakt, omdat zjj drie harer kinderen vati 7, 8 en 10 jaar in da huiskamer tabak deed verwer ken. In verschillende andere gezinnen, waar de opzichter trschtte een onderzoek in te stellen, ondervond hg zeer veel tegenkanting. De program - kwestie lu de S. D. A P. In de jongste vergadering van hel party bestuur der S. D. A. P. kwam o.m. in behandeling de motie van de afdeeling Amsterdam IX. Deze motie verzocht het P. B. over te gaan tot het uitschrijven van een referendum over de vraag, of de partij het wsnEcbeljjk oordeelt de program herziening eerst op het congres te behandelen. Deze motie was door enkele andere afdeelingen gesteund. Het P. B. besloot aan dit verzoek geen gevolg te geven, daar het zjjn standpunt in deze quaestie eerst na zeer uitvoerige discussies had vastgesteld. (Het Volk). Spelen ann oorlog. De Standaard bevat onder dit hoofdje de volgende driestar. Vooral aan de Departementen van Oorlog en Marine vraagt men hoogen ernst. De tijden zjjn voorbjj, dat men deze Departementen als halfovertollige weeldeartikelen beschouwde, Heel Europa door voelt men, dat wie niet krachtig gewapend is, zjjn eigen graf delft. In land bjj land spitst men er zich dan ook op, om zjjn weerstandsvermogen sterker te maken. Men meet hoe hoog buur zjjn muur bouwt en trekt zyn eigen muur jjlings even hoog op Alle partgen werken in alle landen, ook in die van den tweeden rang, daartoe met een bezwaard hart, maar toch onder den drang der nationale consciëntie mee. En onder zulke omstandigheden gaat nu dit Kabinet bet leger aftakelen en de vloot binden aau een plan, dat over zóóveel jaren werkt, dat men, als 't af reeds weer niets dan verouderd spul heeft; schepen voor de oud-roest. Dit is geen ernst, maar roekeloos spelen een spelen, waeraan men, als 't njjpen gaat, 't land waagt. Het land èi bet volk. Want kwam het ooit te gebeuren, dat ons volk, dank zy die averechtsobe tactiek, onder Duitsohe ol FrP.n»oho oppermacht kwam, dan zou 't een dienst krggen drie maal zoo zwaar, en dubbel zoo dnur. Vrucht van dit bezuinigingsspei zou zjju verergering *an nationale ellende 1 sohrgver heeft «wetkloozenverzekering» van verzeke- ring enkel den natm. Haar wezen is een spaarfonds der vakvereeniging, met proportioneelen toeslag der gemeente als bevordering van zulk sparen. Bjj de voorziening, zooals B. on W. ze voorstellen »wordt feitelijk alleen gedacht aan de werkloosheid die voortspruit uit den aard van het ambacht, do normale seizoenwerkloosheid bjj geoelende vakarbeiders, doch de veel grootere werkloosheid die een gevolg is van oorzaken buiten het ambacht, de werkloosheid als maatschappe lijk verschijnsel, buiten beschouwing gelaten.» Maar na deze critiek gevolg van zjjn politieke levensbeschouwing verheugt ook de heer W. z:ch in wat geboden wordt. »Er is reden genoeg om met twee handen te nemen wat in dezen maatregel wordt geboden. Want wat in dezen maatregel wordt geboden is in zichzelf ba- geerljjk, al bevredigt 't niet ons begeeren. Bsgoerljjk ook daarom, wjjl zooals B. en W. van Amsterdam het bieden, er geen schadeljjke bjjaieagselen zjju. Begeer lijk niet het minst omdat het gebodene de belofte bevat van meer, me»r in hoeveelheid en meer in hoedanigheid. «Bovendien, er zjjn in de aanvaarding dezer ge- meentebemoeifog voor de vakorganisatie der arbeiders nog andere voordeelen dan het bedrag van den toeslag waarmede de gemeente de uitkeering der vakvereeni ging bjj werkloosheid verhoogt. Want de voordracht aanvaardt, 't volledige en uitsluitende velband met de vakvereeniging, stelt er goen algemeene spaai kas voor ongeorganiseerde arbeiders met gemeenteljjke toelage naast. Dit is de eenige regeling die de vakvereeniging in geen enkel opricht verzwakt, integendeel de ele menten bevat die haar kunnen versterken. Want ge organiseerd zjjn wordt nu voorwaarde om van de hulp der gemeenteljjke bemoeiing te kunnen genieten. Er komt een nieuwe prikkel, ditmaal eeu gemeentelijke, om tot de vakvereeniging toe te treden voor de vele lauwen en loomeu in georganiseerde vakken die nog buiten de organisatie staan.» Ziedaar den criticus tot enthusiast bekeerd. En terecht 1 Want al is het pas een begin, de kern van veel goeds bevat het. Moge de voordracht spoedig door den gemeenteraad worden aangenomen I Handhaving van de Drankwei. Dat de Haagsoöe politie tot handhaving van de Drank wet niet tegen krasse maatregelen opziet, moge bljjken uit het volgende In de bekende Dsliclub aan den Harstenhoekweg te Scheveningea was reeds vioeger eenige malen eea inval gedaan op vermoeden van den verkoop van sterken drank in het klein, niet tegenstaande de eigenaar, E. Suikera.au, voor dit lokaal, waarin als sociëteit ook gespeeld word de vereischte vergunning niet bezat. Er zjjn toen processen-verbaal opgemaakt. Maar in afwachting van de berechting van deze bekeuringen werd de ongeoorloofde verstrekking van sterken drank niet gestaakt. Teu einde na den verkoop te beletten, en krachtdadig een einde te maken aan bet clandestien tappen, zga op last van den iospooteur, den heer Basaeling, chef van de politieafdeeling aan het Gevers Deynootplein, die handelde m opdraoht van B. en W. Zaterdag en Zondagnacht jongstleden twee politie-agenten in buigerkleedisg geplaatst in het buffet der inrichting, met last den verkoop van sterken drank feitelijk tegen te gaau. Hst gevolg hier van was, dat natuurlijk geen druppel sterken drank meer vel kocht kon worden. Dit is, voor zoover bekend, de eerste maal dat te 'a-üravenhage op deze wjjee door de Overheid in zake de Drankwet is opgetreden. Schooltoezicht. Een lezer sohrgft aan De Stand. Uit de dezer dagen verschenen «Bijdragen tot de Stati stiek van Nederland'' (LXX) bljjkt, dat op 15 Januari 1905, de schoolopziener in het district Amsterdam onder zjju toezicht had35G scholen met 81 duizend 472 leerlingen. Verzekering tegen werkloosheid. Twee weken geleden bereikte den Raad van Amsterdam een voordraeht van Burgemeester «n Wethouders tot oprichting van een «fonds^tot verzekering tegen werk loosheid.» En al is, wat wordt voorgesteld, slechts een bescheiden stap op den weg der werkloozenverzekering, het begin is er en dient te worden toegejuicht. Gaat de Raad hetgeen niet te betwjjfelen valt meé met de voordracht van B. en W., dan zal worden opgericht een «gemeentefonds ter bevordering van de verzekering tegen de werkloosheid in da bouwbedrijven*, uit welk fonds een bjjslng op de uitkeering door de betrokken vakorganisatie zal worden gegeven, van hoogstens f 0.50 por man en per dag, en ten hoogste gedurende 50 dagen per jaar voor dsnzelfdeu werkman. Dat in de eerste plaats gedacht is aan do bouwbe- d: ij ven, ligt voor de hand, zegt de lei, wjjl in geen andere vakken de werkloosheid somwglen zulke af metingen aanneemt, en zulk een periodiek (ssizoen- verschgnsel is. Maar hot ligt voor de baad, dat, straks andere oategoriën arbeiders, b.v. uit het bebau gers- en stoffaerdersbedrjjf of typografen, zich bshoorlgk gaan orgauiseeren en het initiatief nemen, door een bjjzondere oontributie tot verzekering tegen werkloos haid te geraken, de gemeente dan de consequentie van hiar eerste poging zal hebben te aanvaarde», en bet gemeeuteljjk fonds ook over andere bedrjjven zal moeten uitstrekken. Iets waarop, blijkens de voordracht, reads min of meer ecbjjct te worde» gerekend. Het fonds zal zijn middelen vinden in subsidies, makingen en schenkingen. De gemeentelijke subsidie bedraag' voor 1906, (kau dus a.s. winter reeds dienst doe») 1907 on 1908 telkens f 6000, zal daarua opnieuw wotden vastgesteld. En wat doet nu het Rjjk En wat de provincie Heeft het gemeentebestuur zich al vergewist, welke subsidies van dezen kauct zga te wachten? Bjj ds bshaudvling der voordracht in den Raad, zal mede als gevolg der vragen, die mr. Z. v. d. Bergh onlangs ter zake stelde hierover wel eenig lioht worden verspreid. In De Kroniek van Zaterdag j.l. bespreekt de heer F. M. Wibaut het vraagstuk der werkloozen ver zekering. Het «Gentscbe stelsel», dat ten grondslag ligt aan het voorstel van B. en W., vindt hem niet ia het koor der talrgke lofzangen. Volgens dit stelsel toch aldus de De maatnchapplj en «le gevangenis. Vréés voor de gevangonis spreekt uit de oogeu der beklaagden. Sehör klinken de stemmen en hartstoehte- lijk trillen de woorden, en woest van angst zyn de gebaren van hón, die gezondigd hebben en voor de groene tafel verschijnen. Zij kronkelen zich als ge martelde dieren, zjj huiveren en sidderen, als bet bewjjB hunner schuld al enger en enger hun leugens vastsnoert. De gevangenis is niet een zoetlokkende Birene, doch is vol afstooting en vol sohrikwekkende kraobt voor den man in de bank der beklaagden. Anders was 't voor hèm, die reeds vele jaren in de cel heeft doorgebracht en zioh nu weer voor n rijwiel diefstal had te verantwoorden. Toen hij de laatste maal de gevangenis verliet, ging hij de maatBchappjj in met beloften van beteraohap. Er zgn menBohen, die met dezen traditioneelen zin spotten en zeggen „och I zoo'n krant móékt er maar wat van Zoo'n krant" méókt er in dezen niet maar wat van. De man ging de maatschappij in met beloften van beterschap. Hij huwde de vrouw, die hjj ongelukkig gemaakt had, 'niet wel is waar om haar gelukkig te maken, doch om de kindertn te wettigen. Hjj zocht n betrekking, en werd, wat je noemt 'n fatsoenlijk man, z'n vrouw was 'n fatsoenljjke vrouw en z'n kin dereu waren fatsoenlijke kinderen. Een der kleinen v.erd ziek, zóó ernstig, dat zjj naar ziekenhuis moest worden vervoerd. Z'n vrouw ver- De flaancleele politiek der regeering. In de bekende «Haagsobe correspondentie» der Zutph Cour. lezen we De geljjkheid zonder ophef burgermanswerk overvloed van beloften betreurenswaardige terug houding plichtverzuim inlossing van ernstige toe- zeggingen taal van flinke mannen hoogere burger- schoolstgl: ziedaar den geeet van de l;nks en rechts op de troonrede geleverde kritieken. De beschouwingen der couranten zjjn tot een enorme rjjstebrjjberg gezwollen en bier en daar is die kost al bjjzonder flauw, alsof de fitzucht de keukenmeesters beheetBohte. Maar wat nood Eene oppositie, die in het kleine, in bedillen en verdachtmaken hare kracht zoekt is de ware niet, zjj verveelt op den duur. En zieu wjj de hoofdredacteuren van deftige bladen naar druk- ea stylfouten speuren in de legeeringastukken zien zjj, al is eene verklaring van het kabinet met den besten wil niet te veroordeelen, wantrouwen zaaien in de rondborstigheid en ernst, waarmede zjj werd afge legd, dan Btemt de gedachte, dat dergeljjke guerilla bestoking onzen veldtocht op den duur niet kan tegen houden tot goede verwachting. Maar beter nog is het goed vertrouwen in eigen zaak. In de democratische ljjn der politiek heeft ons kabinet zich vooral aangekondigd als eea legger van grondslagen. Da aanstaande kiesrechthervorming en de financieelo reorganisatie staan dit valt meteen in 't oog geheel op den toorgrond. De belofte ten vorige jare afgelegd omtrent do grondwetsherziening bahoafda vau 't jaar geen herhalingzjj bljjft onge rept Over de richting waarin ons belastingwezsa gedreven behoort te worden hebben wjj thans uitsluitsel ontvan gen ea weldra zullen de eerste ontwerpen do kamer bereiken; «Faites moi de bonnas fiuances et je vous ferai de la bonne politique» zou aldus kunnen worden overgezet: herschept het heffingsstelsel op damocratischen grond slag en de noodsakeljjkste voorwaarde voordemoorat'sche staatkunde is verwezenlijkt. Van dien stelregel echjjnt ook de regeering uit te ga?n«. Sprekende over de belastingplannen, zegt de schrjjver Een voorname verbetering ware daarbjj te vinden in eene belasting van door levensverzekeringmaatschap pjjen bjj overlijden uit te betalen 3onamen. Wat een zoo nuttige instelling als de levensverzekering bemoei ijjkt, dient geweerd, maar het is eenvoudig een eisch van billijkheid dat de begunstigde, profiteerend van deze speciale manier van kapitaal-vorming door den overledene ook daarvan een matig recht aan den fiscus afsta. Men versta ons weiLevensverzekering omvat twee elementen. Het eene is kapitaal-vorminghet andere voorzorg. Vooral bij de z.g. gemengde verzekering valt op het eerste een helder licht. De voorzorg bljjve on verlet, het gevormde kapitaal worde, als alle overgaande fortuinen, belast. Dit leidt tot de volgende conclusieDe begunstigde die na overlijden van den verzekerde eene uitkeering erlangt, behoort successierecht te betalen van een som geljjk aan het totaal der gestorte premies voor zoover dit het uitgekeerde beding niet overtreft. De bate, welke hierdoor in de staatskas kan vloeien, mag niet worden onderschat en door dergelijke regeling zoude naast een oeconomische ook eon absolute bil lijkheid in ons financiewezen hersteld worden.» en ging telkens en telkens van den waarltosde het huishouden ar het kranke kind. Zorg en kommer zyn gekomen in de ziel man. En mót de zorg en kommerverbittering. „Wanneer ik in de gevangenis me goed gedraag, word ik beloond. Wanneer ik in de maatschappij me goed gedraag, word ik niet beloond 1* zoo daoht bjj. En deze overwegingen hebben hem er toe geleid, de fiets te stelen. Onverschillig stond hij vooi -le g»»omo i»f«l handen rustten in z'n zakkenz'n woorden waren niet overwogen, en hij deed niet de minste moeite zioh te rechtvaardigen. En toen de officier van justitie mr. Bol, vijf jaar gevangenisstraf tegen hem had geëischt, was er niet de minste ontroering in hem, en heeft hjj geen oogenblik gevreesd voor den langen tijd, dat hij vèr van de maatschappij zou leven. Want voor dezen man was de gevangenis z'n vader land, en de maatschappij als 'n vreemde streek, waar de mensehen hem als vijanden tegemoet traden. (Tel.) l.ouls Bouwmeester anugekomeu (e tieiua. De correspondent van de Tel. te Genua seint d.d. 23 Sept. Bouwmeester is hedenmiddag te drie uur i» Genua met zjjn zoon Raistil aangekomen. Het stoomschip kwam ter reede op de gewone aanleg plaats van de Maatschappij «Nederland» Leden der Hollandsche kolonie waren aan de haven. Ik had een gesprek met hem in zyn kajuit. Hjj zag er goed uit en vertelde, dat bjj niet zeeziek geweest was. Bouwmeester betoonde zich zeer tevreden over zyn Indische tournée. Hjj is van plan een nieuwen troep samen te stellen voor een tour»és in Holland. Hjj keert in December naar Indië terug en stelt daar een tjjd van zes maanden voor vast, de reis inbegrepen. Het meeste succes behaalde bjj met comedies en moderne drama'B; vooral «de Koopman van Venetie» en «Voerman Henschel» hadden razend succes. In Parjjs denkt bij eenige dagen te bljjven om nieuwe tooneelstukkea op te sporen. De ontvangst was overal zeor harteljjk. In het binnen land werd hjj steeds met het Wilhelmus begroet, en nooit bleef de champagne aebterwege. De gastvrijheid was zeer te roemen. De schouwburgen waren primitief doch dat zal veranderen. Bouwmeester verdroeg uitstekend de hitte. Zeer toonde hg zich tevreden over de resultaten en de critiek, vooral van Borel en Wgbrandts. De onderlinge verstandhouding van de leden van 't gezelschap liet niets te wanschen over. Hjj ontving een uitnoodiging voor het Bilderdjjk-feest, den 2on October te Amsterdam. Of hij de uitnoodiging zal accepteeren, zal hg in ernstige overweging nemen. Hg zal na de nieuwe Indi-che tourté; misschien naar Amerika gaan. Zyn verjaardag (5 Sept. j.l. weed Bouwmeester aan boord v er en zestig jaar) was voor onzen rrooten acteur de kwade dag. Een aanval van len-lenpjju noopte hem dien dsg zjjn hut te houden. De laatste voorstelling in lndië had plaals in hot groote kloosfer te Batavia, voor de abdis, de eotwaarde maters en do leerlingen, D-ar werd «de Matroos» gesp»eld. Op mjjn vraag, of de toestanden ginds er zica toe leen de», om levensvatbaarheid te Bcbecten aan e»n «Indisoheu Kunstkring», gat Bouwmeester te kennen, dat bjj zulk een onderneming vrjj bezwaarlijk achtte. Vooral de veelvuldige verplaatsingen «an ambtenaren en officieren, alsmede het heen en wedertrekken van de Europecfchö bevolking, zouden storend weiken. „Onder ons' De Rotterdamsche mannenzangveieeniging «later Nos", direotour Bernard Diamant, een uitgeleien troepje van 30 50 zangers, dat in het laatste jaar op wedstrgden de aandacht heeft getrokken, doordat hei ovetal eerste prjjzeP behaalde, is, nadat zjj te Utrecht opnieuw met dr hoogste ondoischeiding in haar afdeelu-g is bekroond, veisohillende plaatsen uit aangezocht, concerten H komen geven. Het rondreisje Gouda, Schiedam en Dordrcobt. begint dezer degen mot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1