No. 228. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 26 SEPTEMBER. BINNENLAND. KUNST EN LETTEREN« Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheeie Kijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Grooto letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON Voord am C 9. Loting voor de Nationale Militie. Uit de Pers. 11 e c h t z a k e n. Gemengd Nieuws. BURGEMEESTER na WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Eiotfng der in 1906 alhier voor de lichting van 1907 voer de Militie ingeschrevenen aal geschieden op Woenedag It en Uondcrdng IS October aan staande, ten stadbuize. Zjj worden mitsdien opgeroepen, om Z'ch, voor sooveel betreft de lotelingen wier familienamen beginnen met de letter» A tot en met Q op Woensdag 17 October a s. des voormiddags te 9 30 ure, en met de letters R tot en met Z op Donderdag 18 October a». des voormiddags <«9.33 ure, aldaar te bsvinden om te loten en opgaven te doen van de redenen van vrijstelling, die zjj ter zake van do M'litie vermennen te moeten inbrengen. Om vrijstelling wegens eigen militairen dienst ot die tan broeders te verkrijgen, moet men overleggen een paspoort of ander bewjjs van ontslag, of een uittreksel uit het s'ambook of een bewjji vau werkeljjk*n dienst. Ter bekoming van vrijstelling wegeos broederdienst moet men bovendien overleggen een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot het gezin beboorende, bljjkt. Eerstgenoemd bewijsstuk kan, zoo het niet ïeeds in gevolge art. 39, derde lid van het K. B. van 2 Drc. 1901 (Staatsblad No. 230) onder den Burgemeester benpt, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de zittioc van den Militieraad wordt geopend, worden ingeleverd bjj den Burgemeester der gemeente in welke de loteling, die vrijstelling verlangt wegens eigen militairen dienst of wegens broederdienst, voor de militie is ingeschreven. De opgave van een reden van vrijstelling bjj de loting ontslaat bem die vrjjgesteld wensebt te worden niet van de verplichting om bjj den Militieraad de reden van vrjjstelling in te brengen, hetgeen in elk geval bjj dit college moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tjjdstip. Zjj die vermeenen vrtjstelling te kunnen erlangen wa gens broederdienst, moeten op Donderdag 15 Nov. ek., des voormiddags te 10 ure, op het raadhuis verscbjjnen, vergezeld van twee bjj den Burgemeester te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige in gezetenen, die de veveischte getuigenis kunnen afl-ggen en het aldaar op te mi ken getuigschrift onderteekenen, terwjjl zjj verplicht zjjn de noodige opgaven voor het op maken der stukken vóór 1 November a.s. ter secre tarie te verstrekken. De lotelingen worden uitgenoodigd den oproepingsbrief de loting mede te brengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Sspf. 1906 DONATH, Ssoretaris. De Honinklj|ke Isalllc op reis. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik zjjn te Dresden gistermorgen per ex'.rs-trein aangekomen. Wegens het streng iaoognito, dal het KoninkJjjk Eohtpaar in acht neemt, bevonden zich slechts enkele personen op het per ron om H. M. en Z. K. H. te begroeten de president van politie en eenige leden van de Hollandsohe kolonie, zoomede Hr. Me. adjudant kapitein Van Hoogstraten. Het Koninkljjk Echtpaar werd door het publiek harteljjk begroet. De reis Bcheen de Koningin niet erg vermoeid te heb ben. H. M. zag er gezond en opgewekt uit. De Koningin droeg een donkergroen reiskleed en een lila-hoed met witte veer. De Prins, die in burgerkleeding was, had een teckelbond bjj zioh. In oen open hoirjjtuig begaven H. M. en Z. K. H. zich naar het slot »Albreohtsberg.« StaatscoiuMilssie voor den landbouw. Naar de. N. R. Ct. verneemt, heeft de staatscommissie voor den landbouw een uitvoerige vragenlijst ontworpen ter verzameling van gegevens nopens den toestand der landarbeiders. Deze vragenlijst zal aan verschillende per sonen en vereenigingen worden gezonden ter beantwoor ding. In het bjjzonder zal de medewerking worden ge vraagd van werklieden-vereenigingen ten plattelande waarvan er o.a. in Groningen, Friesland en Drente vele worden aangetroffen. Waar geen werkliedenvereenigingen bestaan, zollen de landarbeiders individueel in de gelegen heid worden gesteld inlichtingen te geven. Urond wetsherziening. Naar aanleiding van de berichten over de vorderingen van den arbeid der Staatscommissie, welke haar rapport reeds in October aan II. M. de Koningin zou aanbieden, zjj medegedeeld, dat volgens onze inlichtingen de open baarmaking van rapport on voorstelloi niet eerder dan eind Deoember te verwachtea zou zjjn. (A\ Ct.) Keu adres aan de Leden van de Tweede kaner. Het bes'.uur van de veroeniging van Coristen-domo- craten te Enkhuizon heelt, naar de Enk. Ct. moldt, zich per adres gewend tot de leden der Tweede Kamer, waarin zjj zoggen te wenschee afschaffing van alle bestaande belastingstelsels en tot dekking der jaarljjksche uitgaven van den Staat, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, ei z., invoering van slechts één progressieve inkomsten belasting zoo, dat die veol heeft betale veel, de million- nuir niet minder dan de helft van zjjn inkomen, die een zeer ruim bestaan heeft, betale zeer ruim, die weinig meer dan eei bestaan beeft, betale weinig en die slechts een bestaan heeft of minder betale niets.. Goederen in de doode hand, corporaties, em. evengoed te belasten en bjj bet vaststellen der grondslag van ieders inkomen, waarna de belasting moet worden berekend, het inkomen uit landerjjsn en andere onroerende goedeien aanmerkelijk verhoogen, teneinde het huisjssmelken ou het groot prondbazit te verminderen alsmede tot het in stand houden der Kroon eenige tonnen, ge*n millioeuer goldess, dier inkomsten onbelastbaar te stellen. Otk verlangen zjj, dat Staatseffjcten en alle andere schuldbrieven vaan toonder dezer, worden vervangen door jaarljjks gewaarmerkte schuldvorderingen op naum vat de schuldsisohers (alzoo stukken voor een dief zonder waarde) en verder wordt bepaald, dat alle verzwegen gelden en goederen bjj bevinding ten voordeele van het Kjjk vsrbsnrd verklaard en de ontduikers zwaar gestraft worden, enz. enz., opdat de rcge'ring kan nagaan hoe veel en bjj wien kapitaal aanwezig inzonder het nemen van dien maatregel geeft bet maken en invoeren van sociale wetten niets. Ook wentcht de vereeuiging nog een paar van derge- ljjke verbatericgen. Het Vredespaleis. Met de meeste b-slistbeid kan worden medegedeeld, dat nog geenorlei beslissicg is genomen omtrent de opdracht vooi den bouw van het Vredespaleis. Da zaak is nog in studie. Hen boel gevonden. De minister van marine brengt in de Staalect. ter algemeene kennis, dat bljjkens een van den oommandant van Hr. Ms. torpedoboot »Ardjoeno« ontvangen borioht, een reddingboei van genoemde torpedoboot is verloren gers.akt. Het vinden van dit voorwerp behoeft derhalve geen aanleiding te geven tot ongerustheid. De aanhouder wint. Da Tel. sohrjjft Geljjk bekend, werd sedert jaar en dag door dit blad aangedrongen op opheffing van de betrekking van plaatse lijk oommandant, overtuigd als wij waren, dat die betrek king tnkel en alleen in stand werd gehouden om vriendjes aan een boofdofficiersbasntje en het daaraan verbonden pensioen te helpen. Geen m uister van Oorlog was genegen tol afschaffing over te gaan. E ndeljjk heeft minister Staal den euvelen moed gehad, van H. M. de Koningin de machtiging tot geleideljjke opheffing van gezegde betrekkmg te vragen, en bjj heeft haar verkregen ook. Troepen-offieieren waarvan velen weinig of niets zakeljjka te doen hebben zullen met da werkzaamheden worden belast. Dit geeft moed, om op den ingeslagen weg (wering van alle onnoodige militaire uitgaven) voort te gaan, in het belang van 's rjjks sohatkiat en in dat van de belas tingschuldigen. Louis Houwneeeater, In de lel lezen wa over dezen scteur Eén ding spjjt brm vieaselijk. Dat hij nooit in de gelegenheid is gewe<st om te Bnljja voor den Duitsohen keizer te spelen. JCeizer Wilhelm had den wensch te kennen gegeven hem eens te zien. 't Lyrisch tooneel liep toen op z'n eind en 'n goeden troep had Bouwmeester niet tot zjjc be schikking. Toen heeft bjj den Raad van Bsheer de hand der verzoening gereikt. Edoch, men heeft ze niet geaccep teerd. »Uw vereeniging is toch voor de veiedelicg der kunst*, zoo sprak Bouwmeester. vHang roe voor 'n dag ol drie den koninklijken mantel weer om, en laat mjj met uwe artiaten te Berlijn »De koopman van Venetië* spelen. Bljjkbaar durfde do Raad van Beheer dit niet aan. Ten minste er weid valwjjzend op beschik!*. En nüBouwmeester heeft laten zien, dat hjj de Koninkljjke Vereeniging niet toodig heeft. Hjj heeft 'n uitnoodiging gekregen van de Bilderdjjk- commiasie. Een groot dichter als Bilderdjjk moest ge huldigd worden door Holland's grootsten tooneelspeler. En na eenig aandringen van de zjjde zijner echtgenoote, besloot bjj dan maar feu slotte om te accepteeren Dob zal men aanstaanden Dinsdag 2 October te Am sterdam kunnen genieten van Bouwmeester'» voordracht van vC.nna*. BilderdIJk- viering. 13e Bilderdjjk-tentoonstelling, die op 1 October a.s. in hot Stedeljjk Musenm geopond wordt, belooft zeer be langwekkend te worden. Van wat B lderdjjk was, naar het uiterljjk en naar bet innerljjk, zal zjj ons heel wat vertellen. En dat is natuurlgk het doel van dergeljjke tentoonstellingen. In de eerste plaats portretten van Biiderdjjk. Het bekende portret van den dichter door Hodges, waarnaar de tellens weer gereproduceerde bekende gravure gemaakt ia, en dat Hodges zelf zoo goed vond, dut fcjj er geen afstand van wilde doen, hangt hier, in bruikleen gegeven door de Kon. Aoademie van Wetenschappen, nit wier verzamelingen een groot deel van het tentoongestelde vooral ook bandschriften, afkomstig is. Bilderdjjk's »erbazeede geleerdheid op velerlei terrein wordt hier beider in het licht gesteld. De handschriften bewjjzen b.v. dat hjj schreef in of zich bez'g bieid roet de studie »au tientallen van talen, tot Sanskriet, Oud- Arabisch, Poizisch toe; dat hjj als s'udent iade rechten merkwaardige casusposities leverde en tevens kritiek op hetgeen zjjn leermeesters doceerdendat bjj in sjjo bjjbrl aautoskeningen maakte, die bewijzen, dat bjj cok in de nitlegknnde ervaren was. Dat de Bilderdjjk nitgaven compleet zullen zjjo, begrjjpt mende inzending ailorn van deu IJilderdjjk-verzamMasr Liellang nit Utreoht levert ia dit opzicht reods ontzagljjk veel. Verder brieven van Bilderdjjk en vas Da Costa aan hem; zgn albom amicornm ent. Als curiosum er zjjn er meer zjj genoemd een japon vau zjjn eerste vrouw, een aardige, met ljjn kant werk versieide tuil» japon. De plaatsing van het bors'boeld zal, Maandag 1 October geeohioden. Da hoogleeeraar Te W:nkel zal daarbjj het woord voeren en Coers' L'ederenkoor eenige liederen zingen. Te lOj uur heeft de plechtigheid plaats. Voor den eersten kunstavond in hot Concertgebouw ia de medewerking gewonnen van den organist den heer Anton Tiorie. Den tweeden avond zal de organist de beer J. B. C. de Panw de Toccata F. gr. t. van Bach, een Ré re d'amonr van hemzelf en het Hallelaja Hfivdels Orato rium Messias ten geboore brengen. Arrondissemcnta-Hectitbftuk te Alkaaar. Zitting van Dinsdag 25 September. Diefstal van een fietslantaarn. Negen beklaagden moesten heden terechtstaan, waarvan Petrus D [koopman te Limmen, het eerst op de bank der beschuldigden plaats moest nemen, Daar hjj niet was verschenen, werd zjjn zaak bjj verstek behandeld. Hem werd ten laste gelegd, dat hjj in den nacht van 19 op 20 Augustus te Akersloot de fietslantaarn der fiets van Simon Bark, een dekknecht te Uitgeest, die zijn fiets buiten het koffiehuis van Akkerman te Akersloot voor de deur bad gezet, waar hjj een'half uur vertoefde, had weggenomen. Volgens de stukken had beklaagdg volledig bekend, dat hjj zich die lantaarn had toegeëigend. De officier van Justitie achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en eischte ter zake van het door hem gepleegde feit, beklaagdes veroordeeliug tot een gevangenisstraf voor den tijd van 6 weken. Misdrjjf tegen de zeden. De zaak van den volgenden beklaagde Willebrordus G., boerenknecht te Heer-Hugowaard, werd met gesloten deuren behandeld, omdat hjj zich aan bovengemeld feit had schuldig gemaakt. Wederspannigheid. Daarna stond terecht Cornells G., gedetineerd in het huis van bswaring. Beklaagde, die voor 14 dagen terecht heeft gestaan voor kippendiefstal, voor welk feit hjj door de Rechtbank tot 6 maanden gevangenisstraf was ver oordeeld, moest thans opnieuw weder voor de Rechtbank verschjjnen. Hjj had zich in den nacht van 1 of 2 Juli te Twisk, toen hjj aldaar op den openbaren weg, in staat van dronkenschap verkeerde, tegen de Rjjksveld wachters Evert Veldmejjer en Jan Tesebeld verzet, door op de grond te gaan liggen, te rukken en te trekken, omdat zjj hem in 't belang der orde naai 't arrestanten- lokaal wilde overbrengen, waar tegen beklaagde zich in hevige mate verzette. Beklaagde bekende volmondig, en zeide dat hjj dien avond dronken was, en de orde verstoord had, ook dat hjj zich tegen de Rijksveldwachters had verzet. Naar aanleiding van deze bekentenis, bevestigd door de getuigenverklaringen des veldwachters, eischte de O. v. J. 21 dagen gevangenisstraf tegen hem. W ederspannigheid. Opnieuw moest G. weder terechtstaan en weder voor hetzelfdo feit, en wel omdat hij zich op 22 Juli ook tegen de agenten van politie, Uokius en Duif beiden te Alkmaar, had verzet. Ook dit feit bekende beklaagde. De beide agenten hadden hem lapende govondon in 't gras bij den Omval en vilden hem medenemen, om dat zij op order van den Commissaris van politie dit moeBten doen, daar hij gehoerd moest worden, ter zake van een konijnendiefstal, waaraan beklaagde geen gevolg wilde geven. Ook in deze zaak erkende G., dat hij de agenten heeft geslagen, en herhaaldelijk door rukken getracht heeft uit hun handen los te komen. Ook voor dit feit hoorde hij door den O. v. J. 7 dagen gevangenisstraf tegen zich eischen. Appèlzaak. Willem P., visohkoopman te Urk, was door 't kan tongerecht te Hoorn tot drio maal drie gulden boete subsidiair drie maal 2 dagen hechtoois veroordeeld, omdat hij te Urk afslag van viseh had gehouden op 13 en 30 April, waarvoor hij geen vergunning had. Hij was door den Raad der Gemeente Urk niet hiortoe benoemd, en do veldwachter Jonkees verbaliseerde hem voor deze overtreding, la dat vonnis had beklaagde niet berust, en was hiervoor in appèl bij de Rechtbank gekomen. Beklaagde had Mr. Huizinga uit Hoorn als gemachtigde aangesteld, die dan ook heden als zoodanig zijn plaats nis beschuldigde innam. De Officier van Justitie, requisitoir in deze zaak nemende, vaagt aan met te zeggen, dat deze zaak wel hooger zal opgaan, ea wel met bet doel om tot een eindbeslissing te komen. B -klaagde wil zelf zoo maar visohafslag houden, maar dit zal hem niet ge lukken. Spreker behandelt verder de reglementen op den vischafslag der gemeente Urk en waar beklaagde gehandeld heeft in strijd met de artikelen dezer regie inenten, daar vraagt Z.E.A. bevestiging van 't \onnis van den kantonrechter. Mr. Huizinga daarna zijne verdediging voerende be streed in vele opzichten het requisitoir van den Officier van Justitie, zoo ook behandelde pleiter eveneens de artikelen van 't reglement op den visohafslag der Gemeente Urk, en zal op die gronden, in navolging van pleiter uitleggingen dezer reglementen, zijn oliënt van alle rechtsvervolgingen moeten worden ontslagen Na ré- en dupliek van den Officier van Justitie en verdodigor, werd in deze zaak de uitspraak op over 8 dagen bepaald. Mishandeling. P.iter de W., ver pleegde in de Rijkswerkinrichting te Hoorn, stond daarna terecht, omdat hg op Zaterdag 14 Jnli, om half drie, een zjjuer modeverpleogden op zaal 4 met een mes bloedend bad verwond. Door dm resident geviasgd, of hjj dit geduan heeft, zegt beklaagde, dit fcjj in drift gehandeld heeft. Hjj Was met MulJerie, zoo was de raam zgner u edeterpleegde, op die zaal aan ha' aardappelen schillen en daar bjj door M,, gesard werd, is hg kwaad geworden on beeft bjj hem met een mes een steek op zjjn linkeroog gegeven,zoodat M. hevig bloedde. Twee bewaarders der inrichting hadden de mishande ling gezien en verklaarden dan ook, als getuigen gehoord, zoodanig. Da offieier vroeg beklasgdes veroordeeling ter zake dezer mishandeling voor den tjjd van 2 msauden gevangenisitraf. Mishandeling. Niet verschenen was Gerrit G., vrachtrijder te Egmond aan Zeezgn zaak werd daarom bjj verstek behandeld. Hem was ten laste gelegd dat hg op 1 Jnli 's middags te 5 nnr, Pieter Volkers te Harinrcarspel, woonachtig te Egmond san dm Hoef, had geslagen en geschopt. Wat beklaagde, die volgens de stokken zgn daad erkend had en opgegeven had in drift gehandeld te hebben, aanleiding gegeven had, om Volkers te miBhandelm, deelde Volkers, als getuige gehoord, breedvoerie mede. V. was dim Zon dag op zgn fills van Egmond komen rjjden, nog al hard on kwam aan den Hoef in botsing met de hondenkar van beklaagde, die daar zeker stond, zoodst hjj dezen wagen eenigzins beschadigde, G. wilde van Volkets f 1 schadevergoeding dooh laatstgenoemde nam hier geen genoegen mede en wilde een kwartje betalen. Beklaagde hie-over driftig geworden, sloeg Volkers en trapte hem met den klomp. »Later«, zegt V., »heb ik aan G. een golden betaa'd*. De O. f. J. achtte in alle dealen het wettig en over tuigend bewijs geleverd en elBchte bjj verstek ter z&ke dezer mishandeling beklaagdes vcroordeeling tot een geld boete van f 4 subsidiair 4 dagen hechtenis. Mishandeling. Johannes Adrianus Maria H. 28 jaar, sigarenmaker van beroep en te Alkmasr woonachtig, moesf daarna terecht staan, omdat hjj op 8 Jali Nioolaas Gerardus Alleman, een kleérmaker te Alkmaar had geslagen. Onderlinge onenigheden hadden beklaagde hier aanleiding toe gegeven. Vermakelijk was het te hooren hoe do beide partijen hue zaak aan de rechtbank mededeelden, zoowel beklaagde als Alleman ieder legde op zjjn mooist alles nit, zdfs haddou zjj elkaar n tgedaagd in een soort van duel, en als plaatB hiervoor was door hen den Huigendjjk aangewezen. Alleman zeide, dat- H. hem had uitgescholden, en H. zeide dat A. dit gedaan had. Ter terechtzitting bleek ook dat zjj baren zgn en dat de kinderen ook een groofo rel in deze bur ïskwestie speelden. Beklaagde zeide in drift te hebben gehandeld, bjj kon het zioh niet precies meer herinneren. De Officier noemde de mishandeling niet veel beteokenend. Er bestaat reeds eenigen tjjd haat tnssohen beide partijen en de kinderen zjjn hier weder de oorzaak van. Het feit bewezen p.ohfend eiohte Z.E.A. baklaagdes veroordeeling van f 5 boele, snbsidiar 4 dagen hechtenis. Bsiden kregen van den President een flinke vermauing, om den vrede in 't vervolg te bewaren. Beleediging. De laatste beklaagde Petrus Johannes Z., landbouwer te Haringcarspel moest terecht staan, omdat hjj op Mm» - dag 9 Jnli de vrouw vau Pieter Klaver te Hiringoarepel uitgescholden had, met een voor haar minder vleiende uitdrukking Beklaagde bekende volmondig. De O. v. J. achtte in deze zaak ook het wettig en overtuigend bnwjja gele-erd en pischte ter zake dezer beleediging, f 7 boete, subsidiair 7 dagen hechtenis. Evonels in de appè'zaak, zal over 8 dagen in alle andere zaken de uitspraak plaats hebben. UK Haringcarspel. In de laatste vergadering van den Raad dezer ge meente werd verlengd het aan mejSternbach tot herstel van gezondheid verleende v?rlof met drie maanden, alzoo tot 1 Jan. a.s. Een verzoek van de afd. Schagen van den bond van N. O. om herziening van de salarisregeling der onder- wjjzers in de vorige vergadering aangehouden, werd thans na weinig discussie voor kennisgeving aangenomen. Tot onder wjjzers voor het in den a s. winter aan jongens te geven herhalingsondei wjjs benoemde do Raad de hoof- den der scholen. Daarna werd de algemeene politieverordening, in de vorige vergadering herzien, vastgesteld nadat overgenomen werden de bepalingen in het advies der gezonbeidscom missie voorgesteld omtrent keuring van levensmiddelen en noodslachtingen. Niet aangenomen werden de bepaliu gen, mede door die commissie voorgesteld omtrent var kenshokken, mestvaalten enz. De gemeentebogrooting voor 1907, daarna aan de orde gesteld, lokle weinig discussie uit. slechts omtrent een paar posten werden vragen gesteld, die evenwol niet tot veranderingen aanleiding gaven. De begrooting werd dau ook overeenkomstig het door 13. en W. opgomaakto ontwerp vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f lf)500 met f 1191.91 j voor onvoorzieno uitgaven De begrooting voor de algemeene arm m werd eveneens vastgesteld zooals ze was aangeboden, n.l. 5 ontvangsten op 1 1627, 5 uitgaven op f 1927, nadeelig saldo f 30(1, te dekken door subsidie uit de gemeentekas. Een voorstel van B. en W. om, teneinde daaromtrent overeenstemming te verkrijgen den naam der gemeente te veranderen in «Harenkarspel* op welke verandering door verschillende autoriteiten meermalen was aange drongen, kon, aangezien op het daaromtrent vau Ged. Staten ingewonnen advies nog geen antwoord was ingo komen, niet in bel andeliDg worden genomen en werd tot eene volgende vergadering verdaagd. UK BI. r*DCrtsi Aan hst betualka: tour z*o di f to mftnvei ing alhier werd in de maanden Juni, Jul, en Augustus zoor een b-drag van f 19071,16 omgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1