DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Voorbereidend militair onderricht. De Kranige Chauffeur. No. 229. Honderd en achtste jaargang. 190t>. SCHOUW. DONDERDAG 27 SEPTEMBER. Stedelijk Museum. B INNEN I. A N D. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80 franco door het geheele Kjjk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. Uit de Pers. 11 echtzaken, llei drama ie Zonnemalre. ALKNIAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaah brengen by drze ter kennis van belanghebben den, dat op Woensdag 10 October dezes jaars, door den opziobter eter den Hout en de Plantsoenen zal worden gebonden de Jaariyksche Schouw, overt De oude Zandersloot, beginnende bp het bruggetje in den Kennemersineel tot aan de zoogenaamde Nieuwe Plantage. Vervolgans de sloot loopends van genoemd bruggetje langs den Kenuemarsinpel tot de Verlaatjea- brnggen en vandaar tot de tweede brug in de Lindenlaa». De sloot langs Egelenburgerlaan en Ropjeskuil tot den weg naar de begraafplaats. De lingsloot om de Cadettenschool. De Bleekersloot loopeide van den Nieuwlandersiugel tot daar waar die sloot zich vereenigt met de nieuwe Zandersloot en verder deze sloot geheel tot aan de bansobetding van Heiloo. De alcot, loopende van de baanhuizen, buiten de Nienwlanderbrng, tot de brug buiten de voormalige Boompoort aan bet Kanaal. Wordende alle eigenaars ot gebruikers van perceelen, •au en langs die slooten liggende, aangemaand om »an de gezegde slooten, en wel iader voor zooverre zgu eigendom zich daar langs nitsirokt, de kanten aftemaaien, bet kroos en afgemaaide op te balen, alsmede die slooten uit te diepen en het zand, benevens den modder, te bunnen koste, ter weerszjjden daaruit op te balen, alles op zoodanige diepte en onder die boete en strafbepalingen, als bjj de beBtaande verordeningen zijn vastgesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Gt RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaaz, 22 Sept. 1906. Da BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR biengt Ier kennis van de jongelieden die zich voor deelneming aan het bovengenoemde onderricht hebban aangemeld, dat de oefeningen zullen worden gehouden op ■undai van 8-8 uur uu. en op Vrijdag van l.SO—3.SO uur nam. in het Ouanastleklokaal der gemeente en in een der lokalen van de Wieuwe Woelen en dat de cursus znl aanvangen op ■aaadag 1 October n.s in het Gymnastiek lokaal. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 20 Sept. 1906. G. RIPPING. Het Stedeljjk Museum is Zondag, 30 September a.s. namiddags van 1—3 nar, te bezichtigen tegen betaling van 10 cents per persoon. Alcohol en Misdadigheid der jeugd. Dj beer mr. J. A. van Hamel te Amsterdam, die op verzoek van hst hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging tot afsohaffiag van alcoholhoudende dranken op zioh beeft genomen een nader onderzoek te wyden •ïan bet verband fuaschen de m-sdadighsid der jsugd en het alcoholisme, heeft zich bereid verklaard voor zoovoel dan mogelflk het resultaat van dit onderzoek te bespreken op het in Mei a.s. te Utrecht te houden nationaal con- gro- tegen het alcoholisme. We Winkelsluiting {la dea Aasterdsaschea gemeenteraad. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeen- teraad van Amsterdam is behandeld de beraadslaging over de voordraoht der commissie van strafverordening tot de invoaring van het sluitingsuur voor winkels. Vóórdat nog iets besproken was, kwam een der leien met een motie voor den dag, waarin voorgost-ld werd om een splitsing voor te nemen en wel zoodanig dat de winkelslaiting door de wesk afgescheiden werd van de sluiting der winkels op Zondag eu op andere erkende feestdagen. Deze motie vond steun bjj verscheiden leden, die er aan toegevoegd weoschten te zien een terngzenden van het ontwerp naar de oommissie waarbjj tevens een oordeel dezer commissie, over de ingekomen amendementen op de voordracht word ingewacht. Na eenig debat, waarbjj o.a. op 't gevaar van een tetngzending naar de oom missie gewezen word, wanneer men niet zeker was, dat de commissie werkeljjk geneigd zon zjjn ten tweed- male zich met het ontwerp bezig te houden, werd de motie verworpen. Men ging over tot da algemeene beschouwingen over het ontwerp. Het vóór en tegen werd langdurig overwogen, waarbp nie's hoegenaamd werd te berde gobracht, wat niet u.t den langdurigst voorstrjjd reeds lang bekend is. Toen door verschillende sprekers al de argumenten tegon de wetsvoordracht waren besproken, nl. de onrecht vaardige dwang op de persoonljjke vrjjheid, bet gevaarljjke van bescherming tegon eigen verlangen, de osder-ourateele- stelling van den particulier, de strgd tegen de Zondagswet, het gevaar voor ontduiking enz. stelde de voorzitter voor de algemeene beraadslagingen te sluiten. Wegens hot vergevorderd uur werd echter besloten de voortzetting der beraadslagingen te bepalen op den vol genden Woensdag. Tweede Kaaer. I)o Tweede Kamer is tegen morgenmiddag, te drie unr, bijeengeroepen. Ball. BljjkenB een uit Nederlandsoh-IndiB ontvangen telegram betreffende de aotie op het eiland Bali, is bij de militaire excursies der laatste dagen in Badoeng alles rustig be vonden de overgebleven poenggawa's maakten allen hunne opwachting. De actie tegen Tabanan is aangevangen. (Stet.) Party for osadc. Naar aanleiding van de geaohillen in de Boe. Demoor. Partg heeft De Nederlander nogmaals de pa>tjjtorn.afin ter sprake gebracht, en gewezen op het conflict dat bij zulk een formatie ontstaan kan tusschen de neiging der partg en de overtuiging van haar beste denkers. Herhaaldeljjk werd daarbij opgemerkt, dat dit kwaad »niet alloen* bjj de Soeiaal-democraten voorkwam. Ver moed ia toen door een ander orgaan, dat De Nederl. b-doeide daarbjj vooral de antirevolutionaire partg in staat van beschuldiging te stellen. De Standaard schrjjft naar aanleiding hiervan Zander nn juist zóóver te gaan, goven we toch toe, dat het vermoeden voor do hand lag, om bjj dat »niet alleen* óók aan onze partg te denkon. Te meer daar bet verschijnsel, waarop gedoeld werd van geheel algemoenen aard is, en zich op den dunr bjj elke partg voordost. En dit kan niet anders. Wie eiken band voor ondengdelgk verklaart, moet geen partjjformatie zoeken. Daarop werd dan ook n& 1891 door de zich toen noemende vrjj-antirevolntionairen lie wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. '20) Voor een oogenblik was Talleyrand van zjjn stuk ge raakt en hjj zag zoo doodsbleek in het schemerig licht dat ik bjjna medelijden met hem kreeg, toen hjj als door een plotselinge ingeving bezield, snel op me toetrad. Het leek wel of hjj het bestaan der anderen vergeten had. «Mademoiselle,* zei hjj, met een diepe, werkeljjk mooie stem, die tranen ontlokt zou hebben aan de oogen van het publiek, indien hjj de held uit het stuk was geweest en door een wreed misverstand aangezien werd voor zjjn buurman, den schurk. «Chère mademoiselle, ik deed waarvan dit canaille me beschuldigt. Ja, ik deed het, maar het waarom gaat boven hun begrip. U alleen staat hoog genoeg om mjj te begrjjpen. Ik deed het door mjjn groote liefde voor u. En aan zulk een groote liefde kan alles vergeven worden. Met het meeste genoegen wil ik, al was het honderd maal de materieele schade betalen, die ik u berokkend heb. Ik ben niet arm, maar wat geeft rjjkdom zonder uwe liefde Om een gelegenheid te hebben, ze te winnen, om u te bevrjjden van uw ruwen chauffeur die niet verdient dames aan zjjn zorg te zien toevertrouwd, deed ik wat ik heb gedaan met de bedoeling in figuurljjken zin gesproken mjjn auto, me zelf, al wat ik ben en bezit aan uw voeten neer te leggen.» Als hjj het «werkeljjk* in plaats van »figuurljjk« had gedaan dan geloof ik zeker dat ik geen weerstand had unnen bieden aan de verzoeking, om hem een schop te geven en dat zou niet erg damesachtig geweest zjjn. Hoe kon ik ooit denken dat hjj een fatsoenljjk man was I Bah Ik had hem kunnen worgen met zjjn eigen wimpersTen slotte heeft Brown hem goed beoordeeld Met zekere verwondering vraag ik me af, waarom het voor de een niet een bron van genoegen is, te ervaren dat de ander geljjk heeft? «Ik verlang niet dat u betalen zult,* zei ik. «Ik verlang alleen dat u weggaat.* Schemerig staat me voor dat ik met een gebaar nadruk op die wjorden legde en hjj myn hand greep voor ik ze kon terugtrekken. Ook heb ik een flauwe herinnering, van«0, Browngeroepen te hebben, met een angstige stem als ware ik een dwaas, jong gansje. Het speet mjj dat ik het gedaan had, maar 't was gebeurd. Brown eenmaal ter hulp geroepen, kon niet zoo maar weer teruggezonden worden. Een wer velwind scheen meneer Talleyrand op te nemen, maar in werkeljjkheid was het Brown. Ze liepen samen het erf op naar een kleinen, glansenden groenachtigen poel. Brown bleef aan den rand staan, hjj wist zeker wel waarommeneer Talleyrand liep door en viel er in. En o, vadertje, ik schaterde het uit; al bad het mijn leven gekost, ik kon het niet laten. Heel mjjn opge wondenheid en alles wat ik voelde vond een uitweg in dien lach het half huilende soort dat ik de «huil- lach« placht te noemen toen ik een klein meisje was. weet u het nog? Vreezend dat de tooverheks me hooien zou, keerde ik om en liep naar het huis. Brown deed een paar groote stappen en stond al op den drempel voor ik er was, schijnbaar zich niets aantrekkend van het geplons waarin ieder toch zooveel belang stelde. «Een woordje over de auto van mjjn meneer, juffrouw,* zei hij weer op den ouden, eerbiedigen toon. «Wilt u ze hebben? Ze was te Amboise zooals rujjn meester me schreef. Wist ik iemand die een auto wenschte te huren, dan was de zjjne voor eenige weken te krjjgen, daar hjj onverwacht naar Engeland moest en ze liefst niet mee wou nemen. Het is een goed rjjtuig, het beste dat ik ooit reed, en hjj is genegen het goedkoop te geven, omdat hjj het mjj gerust durft toevertrouwen.* «O, graag, heerljjk dat ik het krjjgen kan,* ant- woorddo ik, zonder naar den prjjs te vragen, daar op aangestaard. Wjj boetten toen de «georganiseerde* antirevolutionairenzjj de «vrjjen*, d.w.z. van eiken orgauiaeersnden band ontslagen. Ah proefneming kosfeljjk. Toch bleek al spoedig dat dit niet ging. Het vrjjs itandpunt werd verlaten, en men ging z-oh evengoed organiseeren. De partg- formatie herleefde, en legde zich zelfs in toenemende mate, ieta wat hoog ncodig was, op uitbreiding der organisatie toe. Vergelijkt men na beide organisaties, dan is 't moeiljjk voor tegenspraak vatbaar, dat de laatst opgekomene geboudoner karakter vertoont, dan de onze, zoodat de mogelijkheid gegeven is dat een conflict, als waarop gedoeld wordt, ook in deze nieuwe organisatie ontstaat. Voorgoed af te wenden is dat gevaar nooit. Het bedreigt elke partg, elke vereeniging, elke saamwerking. Hst scbailt in de niet te ontwjjken tegenstelling tusscben het geheel en zjjn deelen. En verweer tegen dit gevaar wordt nog 't best gf- zoebt in 't aankweoken van eerbied voor elke zelf standige overtuiging, gepaard met den oprnohten wenscb om voor bot behoud van het geheel individneele offers te brengen. Hen vreewde vergWalng. De Haagacbe Hoefgzercorrespondent van het Hld. schrijft De* Standaard, in een driestar («Spelen en Oorlog*) scbrjjvënd over de rnekelooze wjjze waarop de ministers Staal en Staart, volgens dat blad, hun taak opvatten, zegt o.a. bet volgende «En onder zulke omstandigheden gast na dit Kabinet het leger aftakelen eu de vloot binden aan een plan, (wjj spatieeren) dat over zóóretl jaren werkt, dat men, ah 't af is, reeds wser niets dan verouderd spul heeft schepen voor de oud-roest*. Esn zond-llinge uiting. Als De Standaard de Memorie van Toelichting tot Hoofdstak VI en den daarbjj behoorenden staat van aanbouw goed had ingekeken, dan zou hjj gezien hebben, dat 's Ministers plan juist uitgaat van de gedachte om, als men eenmaal een voldoende vloot zal hebben ver kregen, telken jare te bljjven voortgaan met de uitgave van rnim 8$ millioen «tot irstandhouding* dier vloot. En wit het «bindende* van 's Ministers plan belangt had De Standaard onmiddellijk op blz. 1 van de M. v. T. kunnen lezen dat «de eiseh van doelmatige inrichting eener zeemacht zicht verzet tegen elke vastligging voor gernimen tjjd van de samenstelling van haar materieel en de organisatie van haar personeel* (wjj spatieeren. corr. Handelsblad.) Voorts dat het ontwikkelde program dan ook alleen is medegedeeld «onder voorbehoud, dat de omstandig heden, die de organisatie in hoofdzaak beheerschen, de zelfde big ven,* En e-ndeljjk, dat «nit den aard der zaak* de volks vertegenwoordiging «zich niet door het toss'aan van die gelden* (n.l. van het op deze begrooting gevraagde) ge bonden zal achten aan de overige deelen van het pro gramma.* Juist het tegenovergestelde dus van wat De Standaard scheen te hebben gelezen. Dwalen is mecsoheljjk. Maar deze dwaling doet toch denken aan: «Metsch liches, allzu Menschlichos*. Gp Hoop van Zegen. Bij een plaat, waaronder staatminister Veegons „Zie je jongens, waar je nu zoo'n plaat op vindt, daar kun je het zaakje vertrouwen, maar vaartuigen zonder dat Stem van beneden „Dat benne draivende doodskis- sieg!" schrijft 't Hbld De Minister van landbouw, nijverheid en handel heeft terecht gemeend te moeten vooruitloopon op de wette lijke regeling tot voorkoming van zeerampen, waarvoor onlangs een Staatscommissie werd ingesteld. Daartoe wordt, te beginnen met 1 October e. k., de gelegenheil geopend om Nederlandsche zeevisschers- vaartuigen te onderwerpen aan een doorloopend toezicht van Rijkswoge op de deugdelijkheid dier fchepeu eu van hun uitrusting. De belanghebbenden, die vrijwillig van dit toezicht willen gebruik maken, hebben daartoe een aangifte-biljet in te vullen en te onderteekonen, dat zij van den inspecteur voor de scheepvaart op aanvraag ontvangen. Door de inzending van dit onderteekend stuk verbinden zij zioh hun schepen vóór die in zee gaan, met het oog op de zeewaardigheid enz. te doen onderzoeken door deskundigen die met het toezioht zijn belast, en dezen alle inlichtingen te verschaffen, op de wijze in de voorwaarden omschreven. Blijkt bij dat onderzoek, dat zoowel het vaartuig als zjjn uitrusting in voldoenden toestand verkeeren, of dat de noodig gebleken herstellingen naar behooreu zijn verricht, dan wordt van Rijkswege op de romp van het schip een merkplaat bevestigd. Die plaat wordt weder verwijderd, wanneer bij later onderzoek blijkt dat het vaartuig niet meer als zeewaardig is te besohouwen, en in het ontbrekende vóór het in zee gaan niet op afdoende wijze is voorzienen ook wanneer den deskundige niet volledige gelegenheid wordt gegeven tot doorloopend toezicht. Bij elk onderzoek kan de reeder zioh door een eigen deskundige laten vertegenwoordigen. Bij verschil van meening beslist de inspecteur voor de soheepvaart, nu eigen onderzoek of na beide deskunJigen, en zoo hjj hot noodig acht, nog een derden deskundige te hebbon gehoord. Het is wel on-oodig te betoogen hoe nuttig dit vrij willig onderzoek reeds kan werken voir de veiligheid van de bemanning der vissoherschepen. Dinsdag werd ter buitengewone terechtzitting van de arrond.-rechtbank te Zierikzee behandeld de zaak tegen den 33-jarigen H. Tb. Klooster, ontslagen gemeente veldwachter te Bergen-op-Zoom wonende te Dreischor. Hem werd ten laste gelegd dat hjj op 30 Jali j.l. te Zonuemairemet het oogmerk om zjjne eohtgenoote van het leven te berooven althans om haar zwaar lichameljjk letsel toe te brengen nit een met kogelpatronen geladen revolver een schot op die vrouw heeft gelost, weik schot baar aan de borst heeft getroffen, tengevolge waarvan zjj is overleden; althans dat hg op tjjd en plaats voornoemd met het eerste ten minste met het tweede bovenomschreven oogmerk uit een met kogelpatroneu geladen revolver een schot op zjjne echtgenoot» heeft gelost terwjjl de verdere uitvoering van zjjn voornemen alleen niet is voltooid tengevolge van de van zjjn wil onalhankeljjko omstandig heid, dat de kogel toevalligerwijze slechts eene kneuziug van de borst dier vronw heeft veroorzaakt, maar niet in bet lichaam is doorgedrongen. Door het openbaar ministerie waren in deze zaak ge dagvaard 32 getuigen onder wie 4 deskundigen. Het openbaar ministerie rsqnireerde tot schuldigver klaring aan doodslag en eischte een gevangenisstraf van zee jaar. Voor den beklaagde trad als toegevoegd raadsman op mr. D. van der Vliet, advocaat en procureur te Zierikzee welke vrjjspraak vroeg. dat oogenblik details niet in aanmerking kwamen. «En en ik weet niet hoe ik je dankbaar genoeg zal zjjn voor alles.* Ik kan u niet precies zeggen wat ik er mee bedoelde, wel weet ik dat het veel was. »Er is niets waarvoor u mjj te danken hebt, juffrouw,* beweerde Brown, zoo eerbiedig als ooit, maar ik zag dat het hem moeite kostte een glimlach te bedwingen. »U zult wel honger hebben,* vervolgde hjj. «Zal ik hen vragen het ontbjjt gereed te maken tegen dat u klaar bant.* Ik geloof zeker dat hjj op het punt stond te zeggen als u°»gekleed« bent, en even aarzelde om mjj niet te kwetsen. Ik bleef net lang genoeg om over mijn schouder heen hem een «ja, graagtoe te roepen. Toch toen ik met een gloeiend gelaat bjj tante Mary boven kwern begon ik niet dadeljjk toilet te maken, maar ging naar het venster en «gluurde» naar buiten. Dat afschuwelijke Franschmannetje schudde zich af als een groote poedel en vluchtte naar het huis op don voet gevolgd door den boer. Deze was een flinke stevige kerel, wat niet wegnam dat ik naar de deur vloog en ze op slot draaide Vermoedelijk ging die lomperd zich kleeden en zjjn kofter pakken. Ik hoorde niets, maar een half uur later (ditmaal had ik wondervlug me ge wasschen en gekleed) juist toen wjj aan het ODtbjjt zaten en Brown binnen was gekomen om iets te vragen, klonken lichte voetstappen op de trap, werd de voordeur geopend en ging iemand naar buiten. Twee minuten later snorde een motor. Brown riep ik, opspringend, «als hjj jouw auto heeft genomen «Maak u niet ongerust, ik ken het geluid evengoed als van een mensch. Het is zjjn Oldsmobile.* Toch was ik niet op mjjn gemak. «Mogeljjk heeft hjj je auto beschadigd. De man is tot alles in staat. Laten wjj eens gaan kjjken.* Brown ontstelde een beetje. «Ik zal gaan*, en nau weljjks had hjj de woorden gezegd of hjj snelde al over het erf. Ik kon niet verder ontbjjten voor hjj weer terugkwam en dat deed hjj in enkele minuten. Voor hjj een woord kon zeggen, gag ik aan zjjn gezicht dat er iets gebeurd was. «Hoe dwaas van mjj den wagen ook maar voor één seconde te verlaten voor hjj weg was«, zei de arme jongen Alle banden zjjn stuk gesneden. Als hjj tjjd go noeg gehad had, zou hjj zeker het rjjtuig liefst geheel vernield hebben, maar zjjn doel was in ieder geval zooveel mogeljjk kwaad te doen en dan ongedeerd weg te komen. En hjj is er in geslaagd. Het is alieen aan u en uw op lettendheid te danken dat de beschadiging niet grooter is.« «Eu enkel om mjj bleet hjj hier*, antwoordde ik bjjna schreiend. «Nu hebben we alweer oponthoud juist nu ik begon te hopen, dat alles goed zou gaan.* «Alles zal goed gaan*, verzekerde Brown bemoedigend. We kunnen «op de velgen* nog wel te Amboise komen.* Ik wist niet wat «op de velgen* rjjden was, maai toen wjj met den boer hadden afgerekend en ik afscheid genomen had van de overbljjfselen van mjjn wagen (die ik den boer schonk) werd het mjj duideljjk. 't ls zoo iets als «loopen op het bovenleer van je schoen.* Dat behoef ik zeker niet uit te leggen, is het wel Maar 't is zoo'n mooi rjjtuig, dat het bepaald een treur.g gezicht was, het zoo met zjjn wielbanden en négligé te zien. Brown kon niet nalaten te doen bljjken hoe trotsch hjj op de auto was, en dat kan ik best begrjjpen. Hjj is een ware «Mascot* voor mjj, want hjj heeft mjj uit iedere vei legeo- heid gered, sinds hjj «mjjn pad kruiste*, zooals het in de melodrama's heet. En nu iets over den mooien wagen. Op weg naar Amboise vertelde hjj mij, dat ik hem voor twintig francs per dag krjjgen kon. Ik kwam er tegen op, want Rattray had gezegd dat men een goeden wagen voor niet minder dan twintig pond per week kon huren inaar Brown verklaarde, dat zjjn meester hem graag het rjjtuig toevertrouwde en overigens de prjjs niet zoo laag was als het mjj toescheen. Dus alle bezwaren op geheven. Toch is het een grappig idéé de auto te hebben van den heer John Winston met wiens moeder - Lady Brightbelmstone ik in Parjjs kennis maakte, waar ik met haar afsprak elkaar in Cannes weer te ontmoeten. Wordt vervolgit). Druk N.V. voorh. Henna, (louter A Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1