No. 233. Honderd en achlsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 2 OCTOBER. Uerkiezing van een lid. van den Gemeenteraad. Stedelijk Museum. Posterijen. BINNENLAND, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 8 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEJKMs. OOSTER ZOON Voordam O 9. Ie Kiesdistrict. Loting voor de Nationale Militie. Gemengd N ie u ws. ALKMAARSCHE COURANT De BURGEMEESTER van Alkmaar, brengt ter alge meen» kennis, dat de tot invulling bestemde formulieren voor de orgavn van candidaten voor de verkiezing van éét lid van den Gemeenteraad In liet le kies district, welke tal gehoaden worden op Dinsdag den 16 October a.s.van 's morgens 9 tot 's namid dags 4 uur, ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos ver- kvjjgbaar zgn gesteld van beden af tot en met den dag der verkiezing, op alle werkdagen van 's morgens 9 tot 'h namiddags 2 nar. Alkmaar De Burgemeester voornoemd 2 Oot. 1906.G. RIPPING: Het Stedelijk Museum is zonder vertoon van toegangs bewijs voor on vermogen den kosteloos te bezichtigen op Zondag 7 Ootober a.s. 's namiddags van 1 8 uur. Kindereu beneden 12 jaar worden niet toegelaten en kinderen van 12—16 jaar slechts onder geleide. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Iiotliig der in 19C6 alhier voor de lichting van 1907 voor de Militie ingeschrevenen zal geschieden op Woensdag IV en Donderdag 16 October aan staande, ten stadhuize Zjj worden mitsdien opgeroepen, om zich, voor sooveel betreft de lolelingen wier familienamen beginnen met de lettere A tot en met Q op Woensdag 17 October a.e. des voormiddags te 9 30 ure, en met de letters R tot en met Z op Donderdag 18 October as. des voormiddags te 9.30 ure, aldaar te bevinden om te loten en opgaven te doen van de redenen van vrjjstelling, die zjj ter zake van de Militie vermoenen te moeten inbrengen. Om vrjjstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrjjgen, moet men overleggen een paspoort of ander bewjjs van ontslag, of een uittreksel uit bet stamboek of een bewjj* van werkeljjken dienst. Ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst moet men bovendien overleggen een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot het gezin behoorende, bljjkt. Eerstgenoemd bewjjsstuk kan, zoo bet niet reeds in gevolge art. 39, derde lid van het K. B. van 2 Dcc. 1901 (Staatsblad No. 230) onder den Burgomeester berust, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend, worden ingeleverd bjj den Burgemeester der gemeenle >n welke de loteling, die vrijstelling verlangt wegens eigen railitairea dienst of wegens broederdienst, voor de militie is ingeschreven. Ds opgave van een reden van vrjjstelling bjj de loting ontslaat hem die vrjjg«steld wenscht te worden niet van de verplichting om bg den Militieraad de reden van vrjjstelling in te brengen, hetgesu in elk geval bg dit college moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tgdatip. Zjj die vermeenen erfstelling te kunnen erlangen we gens broederdienst, moeten op Donderdag 15 Nov. e.k., des voormiddags te 10 ure, op het raadhuis versobjjnen, vergezeld van twee bjj den Burgemeester te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige in gezetenen, die de vereischte getuigenis kannen afleggen en het aldaar op te muken getuigschrift onderteekenen, terwjjl zjj verplicht zjjn de noodige opgaven voor het op maken der stukken vóór 1 November a.s. ter secre tarie te verstrekken. De loteUngen worden uiigenoodigd den oproepingsbrief de loting mede te brengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G, RIPPING, Voorzitter. 19 Sept. 1906. DONATH, Secretaris. Met ingang van 1 Ootober a.s. wordt de lichting der standaardbussen op den Dijk, aan den Accjjastoren, op de VlscliBsarkt, aan den Geesterslngel, in het •Aeanemerpark en de ldMMftstrMt vervroegd van 8.20 m. tot 8.1Ü m. en de lichting van de siandaardbu? in de Nleuwpoertgtecg van 6.20 a. gowjjz gd in 6.1U a. Alkmaar, De Directeur van het Postkantoor 29 Sept. 1906. VAN DELDEN. lie Indische troonrede. Ter gelegenheid van den verjaardag der Koningin had te Batavia de gebruikelijke plecbtigheid plaats, le de troonzaal hield de landvoogd audiëntie. De vice president van den Raad van IediB, jbr. O. v. d. Wyck, sprak daarbjj volgens de Indisohe bladen, gisteren met de mail aangekomen, een rede uit, waaiaan wjj het volgende ontleenen Een terugblik op het afgeloopen jaar, als bjj deze ge legenheid gebruikelijk is, mag tot de slotsom leiden dat voor Nederlandsch-ladiB in velerlei opzicht reden tot dankbaarheid bestaat. Voor rampen, zoo geweldig als enkele andere deelen der wereld teisterden, bleven wg gespaard, al moesten ook bier te lande sommige streken weder ervaren dat de gewoonljjk zoo milde natuur ook hard en meedoogenloos kan zjjn. In zulke gevallen werd het mogclyke gedaan tot leniging van den nood. Derge ljjke uitzonderingen daargelaten, waren echter de uit komsten van landbouw en andere bedrjjven over het algemeen bevredigend en de algemeane welvaartstoestand war dan ook niet ongunstig te noemen. Verhooping van het poil der oecmomische ontwikkeling van de inlandsche bevolking bljjft niettemin bir voort during de ernstige zorg der regeering vragen. Van den omvangrjjken arbeid der commissie, eonige jaren geleden ingesteld met het doel een vasten grondslag te verkrijgen voor het beramen van daartoe strekkende maatregelen, zagen de eerste vruchten het lichtmogen deze en da verdere resultaten van dien arbeid bjjdragen tot 't vinden van doeltreffende middelen ter bevordering van dit ge wichtig volks- en staatsbelang. Inmiddels is voortgegaan met het treffen van voor zieningen tot ontwikkeling van het inlandsch krediet wezen en met uitbreiding van pandhuis- en opiumregie, terwijl do emigratieplannen gedeeltelijk tot uitvoering kwamen en voorts tal van wettelijke regelingen in het belang der bevolking werden tot stand gebracht of voorbereid. In het bijzonder verdienen vermelding de inlandsche gemeente-ordonnantie eu het wetsontwerp, strekkende om een begin te maken met geleidelijke terugbrenging tot het staatsdomein van de zoogenaamde particuliere landerijen. Ook kan worden gewag gemaakt van regelingen tot bevordering van het partioulier initiatief in zake onderwijs en inlandsche ziekenver pleging. Een van regeeringswege ingesteld onderzoek ter erlanging van gegevens voor uitbreiding en zoo noodig hervorming van het gouvernementsonderwijs aan inlanders wettigt de verwachting, dat ok op dit gebied eerlang gewichtige maa'regelen zullen worden genomen. Met voldoening mag worden gewezou op de totstand koming eener voor het verkeer over Java belangrijke spoorlijn en de opening eener nieuwe stoomvaart ver binding met het buitenland onder Nederlands he vlag. Waar militaire actie noodig was, werd gedaan wat beleid en moed vermogen, met over het algemeen guustg resultaat. Al is bet einddoel nog lang niet overal bereikt, in vele streken traden reeds orde en rust in en kon het noodige worden gedsan om deze zooveel mogelgk te be vestigen. Een uitgestrekt gebied werd als afzonderlijke residentie onder rechtstreeksch bestuur gesteld. Wanneer straks het verzet van enkele vazallen op een naburig eiland mocht noper wederom de wapens op te vatten, dan zal dit het bewjjs zjjn, dat de met het uiterste ge duld in het werk gestelde pogingen om tot eeoe vrede lievende oplossing te geraken, op hardnekkigen onwil van onze tegenpartjj zjjn afgestuit. Eene ingrjjpende herziening van het Drukpers-reglement bracht deze veel aangevochten verordening meer in overeenstemming met de eisohen des tjjds. Voorts werd het noodige geregeld voor de inwerkingtreding van de verordening op het faillissement en de surséance van betaling. Aan de drie ten vorige jare opgerichte gemeenteraden werden er twaalf toegevoegd, terwjjl tevens de eerste afdeelingsraad tot stand kwam. De critiek, welke de decentralisatie-wetgeving heeft ontmoet en die, in welken vorm ook, niemand meer welkom kan zjjn dan hen, die naar vermogen tot die wetgeving hebben meegewerkt, zoowel die critiek als de werkzaamheid der raden zelve en de beoordeeling daarvan door het publiek, getuigen van eene belangstelling, welke de daaromtrent gekoesterde gunstige verwachtingen nog overtreft. Indien het door de regeering in Nederland uitgesproken plan om de In dische begrooting onder controle van de wetgevende macht hier te lande te doen vaststellen, na openbare behandeling door een ook uit niet-ambteljjke elementen samengesteld college, eerlang tot uitvoering komen mocht, dan zou aan de bestaande raden de eer toekomen, door hun voorbeeld te hebben bjjgedragen tot eene hervorming, die de kroon zou plaatsen op het met de instelling van locaal zelfbestuur begonnen werk. Zulk eene hervorming zou in Indië eene bljjvende gedenkzuil oprichten voor de regeering van de geliefde vorstin, wier geboortefeest wjj heden vieren. Het zjj mjj vergund, hiermede te besluiten. Terstond antwoordde de gouverneur-generaal. In zgn rede zeide deze van harte in te stemmen met den door den vice-president uitgesproken dank voor het herstel en de goede gezondheid van H. M. de Koningin. >D8 tabjjke in het afgeloopen jaar in behandeling genomen maatregelen en regelingen vat bestuur, aldus spr. zoomede de vele voorstellen op het gebied van wet geving, welke, naar wg hopen, in Nederland instemming zullen vinden bij het opperbestuur en bjj de wetgevende macht, zullen ongetwijfeld beter, dan thans woorden zooden doen, getuigenis utleggen van het onafgebroken streven der Indisohe Regeeriug naar vermeerdering van welvaart en vertier en tot het brengen van verbetering in de sociale en economische toestanden van de bevolking dezer gewesten en verhooging van het peil barer ont wikkeling. Er zal dan tevens bljjken, dat zulks niet alleen geldt voor die goderiten van onzen archipel, waar al jaren lang vrede heerzcht, maar ook voor die stieken, waar wjj verplicht geweest zjjn of nog zgn om met din Herken arm een toestaad in het laven te roepen, welke voorde ontwikkeling den weg opent.» Aan allen die in het afgeloopen jaar voor het welzjjn der koloniBn jjverdo bracht spr. dank. Geldlcealag I'rovr. M,-H»ll*nd. Provinciale Staten van Noord-Holland schrijven een geldleening uit nominaal f850,900, in obligatiën van f 1000, rentende 3$ pet. 's jaars. De rentebetaling ge schiedt halfjaar ljjke, de eerste coupon vervalt 31 Decem ber 1906. De aflossmg is geregeld als volgtin 1907 ten minste 1 4000, in 1908 tot en met 1984 telkens ten minste fbCOO; in 1935 tot en met 1965 telkens teu minste f 4000in I960 tot en met 1967 telkens ten minste fSOOO. De i&eebrjjtingahiljetteB worden ingeleverd op 17 October 1906 ter Provinciale Griffie van Noord Hol'and j te Haarlem. Tweede Haagschc conferentie. Volgens een telegram uit Rome aan de Echo de Parii, zou er kans op zijn, dat de tweede Haagscbe conferentie, die in het voorjaar bijeen zou komen, opnieuw uitgesteld wordt, wegens den binnenlandsohen toestand in Rusland. Gratie onderzoek van handelswaren. Naar aanleiding van het voornemen der regeering tot stichting van een bureau voor gratis onderzoek van handelswaren en gebruiksartikelen, ten behoeve van den handeldrijvende» en neringdoenden middon- stand, werd heden te Amsterdam een vergadering gehouden van bestuurderen der voornaamste particuliere laboratoria hier te lande. Aan een commissie, bestaande uit de heeren H. Bauoke, tech-oloog te Amsterdam, dr. J. H. van 't Hoff, te Rotterdam, dr. H. W. Salo- monson, te Amsterdam, N. van der Slee», e Haarlem, en dr. E. van de Stadt, te Zaandam, werd de vertegen woordiging van de belangen der particuliere laboratoria in deze aangelegenheid opgedragen. B -H. sanatorium. In de gisteren te Utrecht gehouden vergadering der R,-K. Wetenschappelijke Vereeniging werd op voorstel van den beer dr. N. van Spanje, geneesheer directeur van het O. L. Vr. Gasthuis te Amsterdam, de wensche Ijjkheid uitgesproken om spoedig een R.-K. sanatorium voor loDgljjders op te richten. (Centrim). Bananen veiling. Van zóó groot belang voor de volksvoeding achten wg, schrgft het Hbl. den invoer van bananen, dat wg de aaudaoht wenschten te vestigen op de veiling van 80 »crates» van deze voedzame, gezonde vrnebt, welke val de woek zal plaats grjjpen. Als de vraag naar deze viucht toeneemt, zal hij tot steeds billgker pijjs verkocht kun- nen worden, dank zjj grooten en geregelden aanvoer, en daarom verheugt het ons, dat de heer J. Tas Ezn. deze veiling van door hom geïmporteerde vruehten zal doen plaats hebbsv. Want aan den heer Tas heeft de volks gezondheid reeds veel te danken. Sinds 1868 is hg de groote importoar geweest van sinaasappelen en oitroensn. Ie ier die weet, welk een gezonds vracht de sinaasappel is, beseft wat hel beteekent, dat de invoer er van bg ons van 25000 tot 200,000 kisten gestegen is. Daardoor zgn die frissche vruchten tegenwoordig zooveel goedkooper dan weleer. Wg hopen, dat met bananen hetzelfde geschieden zal, en dat als het gewas in Suriname klaar voor de mirkt is, een groote markt er voor geopend zal zjjn in Amster dam, waarheen de West-'ndische mail dan groote partgen direct importeeren kan. Van een En gelachen dokter vernamen wg eens de opmerking, dat sinaasappelen en bananen in groote steden ais Londen, Liverpool en Manchester, meer doen voer de gezondheid en mitigheid dan esnig geneesmiddel. Xuld-Holl. Hypotheekbank. Vanwege de directie van de »Zuid Hollandsche Hypotheekbank» te Rotterdam wordt medegedeeld, dat de 'tegen 16 October a.s. uitgeschreven algomeene ver gadering van aandeelhouders alieen wordt samengeroepen tor voldoening aan bet imperatieve voorschrift van art. 21 der statuten, hetwelk zegt, dat, zoo een directeur door commissarissen wordt geschorst, binnen een maand na het besluit tot schorsing, een algomeene veigadering wordt belegd, die over do eventueels voorstellen van commissarissen te dier zaka beslist. Ds directeur Bland van den Berg werd 17 September 1.1. gescaors zoodat voor 17 October eon algemeene vergadering van aandeelhouders moet bjjeenkomen. Er zal nu worden voorgesteld om den geschorsten directenr te ontBlaan. Voorstellen over de wjjze waarop in hat door de vennootschap ten gevolge der bekende malversatiBn geleden verlies zal worden voorzien, zullen nog niet worden gedaan, omdat het oogenblik daartoe nog gekomen is. Het onderzoek naar de eehtheid der hypothecaire akten beeft tot nu toe geen andere onregelmatigheden aan het licht gebracht, dan die reeds bekend waren, maur dat onderzcek is nog niet gereed, terwjjl bovendien het beraad over mogeljjke reorganisatie ook nog niet is afgeloopen. Er zal nog geen voorstel worden gedaan tot benoeming van een nieuwen directeur. Art. 25 der ztatuten geelt oommis.arisson oen termjjn van zes maanden tot het doe* eener aanbeveling ingeval van vacature in de directie. Het worot beter geacht die aanbeveling uit te stellen totdat beeli8t zal zyn over den verderen gang van zaken in de vennootschap. Art. 27 geelt aan commissarissen het reoiit om, als een ol meer directeuren ontbreken, daarin voorloop'g te voorzien. Reeds vroeger werd medegedeeld dat, tegelyk met de schorsing van Oen diroctear Bland van den Berg, de president-commissaris üe heer C. H. van Dam tot waar nemend directenr is benoemd. Natuurljjk zal ter vergadsnng guiegeubeid zgn om alle inlichtingen te vragen die na de reeds gedane mededee- lingen nog mochten worden verlangd. Ophelflng van wcikeluualielil. Hot Amsterdamscho werkeloozenoomitc heeft een „plan tot opheffing van werkeloosheid" gepubliceerd, dat neerkomt op het stichten en onderhouden van rijkshoeven, waar ieder, die werken wil, zijn dugeljjksch broed kan verdienen. Hen nieuw nauaeuin. Als gevolg van do tentoonstelling op gemeentelij» administratief gebied te Amsterdam gehouden, heelt de Bond van gemeente-ambtenaren in beginsel besloten tot oprichting van een Museum, dat, naar men hoopt, te Amsterdam zal worden gevestigd. Dagelijks ontvangt het bestuur van den Bond sym- pathiebowijzen, met machtiging om over de inzendingen naar goedvinden te beschikken. Vlekziekte I»(J varkens. De directie van den landbouw (aid. Rjjksserurain- richting) heeft, met het oog op het heorsehon dor vlekziekte onder de varkens, een vlugsehriftje uitge geven, met het doel, belanghebbenden opmerkzaam te maken a. op de Rijksseruminriohting, die serum in over vloed in voorraad heeft en die dit voortdurend gratis ter beschikking stelt om de ziekte te bestrijden b. op bet feit, dat de aangetaste diereu bjj den aanvang der ziekte en dikwijls bij herhaling met het serum moeten behandeld worden c. op de noodzakelijkheid, dat thans in zeer ver dachte plaatsen de serumbehandeling aan de voorbe hoedende enting met cultuur beh ort vooraf te gaan. Dat de vlekziekte door de inenting met veel sucoes kan bestreden worden, blijkt duideljjk uit het feit, dat in 1905 van 82,313 gezonde varkens, die ingeënt wer den, slechts 92 dieren overleden. Blldcrd(|k- herdenking. Wat er gisteren in Amsterdam is gebeurd, meldde onze correspondent reeds. Op hetgeen gisteravond iu het Concertgebouw plaats had komen we nog even terug. De heer Anton H. Tierie zette den avond in met de prelude in Es gr. terts voor orgel van J. S. Bach. Onder directie van don heer A. Galesloot werden nu door Coers' Liederkoor twee liederen gezongen «Wilt heden nu treden» en »0, Heer die daer», beiden uit Valerius' GedenckclanckDe liederen werden met veel bjj val ontvangen. Hetzelfde gold van twee liederen «Oranje» en «Krijgslied,» speciaal voor de Bilderdjjk-herdenking door .lulius Röntgen gecomponeerd. Het zjjn frissche stukjes die op frissche wjjze gezongen een luid applaus teweegbrachten. Na de tweede compositie van Röntgen werd de feest redenaar dr. A. Kuyper door den voorzitter van de Bilderdjjk-commissie, jhr. A. W. G. van Riemsdjjk en E. C. baron Sweerts de Landas Wyborgh, opgeleid. Bjj het verschjjnen van den feestredenaar steeg een a. plans en een juichgeroep in de zaal op, dat niet eerder op hield dan toen deze op het podium had plaats genomen. De spreker begon met de verklaring, dat hjj in deze gemengde vergadering, saamgeroepen door een comité waarin mannen van allerlei i ichting plaats namen, wel zjjn overtuiging niet verloochenen kon, maar toch alleen datgene in 't licht zou trekken, wat op aller instemming rekenen kan, en daarom uitsluitend zou spreken over Bilderdjjk in zjjn nationale beteekenis. In een tiental opzichten wees spreker Bilderdjjks nationale beteekenis uitvoerig aan en zjjn rede resu- meerende, legde spreker er nadruk op, hoe Bilderdjjk in elk opzicht gebleken was man niet alleen van 't verleden, maar ook man der toekomst te zjjn geweest. Immers op elk dier punten was na 1850 wat hjj bedoelde in vervulling gegaan. Het geloot aan de geesteljjke virtualiteit van ons volk was herleefdde reeks onzer groote mannen was verrjjkthet atomisme was op elk gebied losgelaten en had voor vastheid van levensbesef plaats gemaakt; moed van overtuiging om pal te staan voor 't heilige van ons hart, was in alle kringen ge varenons artistiek vermogen was vooral op 't gebied van de schilderkunst heerljjk opgeglansd onze taal was uit de Siegenbeeksche gladmaking uitgetrokken, en vooral in onze proza stjjl wonderbaar ontwikkeld onze geschiedenis was onderzocht, en vrjj onderzocht, zooals vroeger nooit; de vaderlandsliefde bond ons saam, hoezeer de meeningen ons ook uiteen deden gaan Oranje was aller glorie en j ol jj t geworden en was geen partjjleus meer, maar 't symbool van heel de natie; en het aloude Calvinisme had zjjn dorheid afgelegd, en leefde weer met nieuwe bezieling mee in de nationale worsteling. Vanzelf dacht spreker er niet aan, dit alles als koren van Bilderdjjk» molen te eeren. Ontelbare factoren hadden tot dit heerljjk resultaat geleid. Alleen dit meende spreker als uilkomst van onpartjjdige be oordeeling te mogen vaststellen, dat werd ooit onze nationale onafhankelijkheid bedreigd, en was het dan de weerkracht van het nationaal karakter, die den aanvaller dwong van zijn prooi af te zien, of, had hjj die reeds gegrepen, ze weer los te laten, een rechtvaar diger nageslacht erkennen zou, dat onder de grooten in ons Israël die dit gewrocht hadden, óók Willem Bilderdjjk zou behooren, en Bilderdjjk, naar alle schat ting, niet de laatste zou bljjken te zjjn. De rede duurde twee uren, zjj werd uiet groot redenaarstalent voorgedragen en boeidebjjua voortdurend. Toen spreker herhaaldelijk door luid applaus onder broken, aan het einde van zgn rede was gekomen, went hem een warmen ovatie gebracht. Ten laatste liet Coers' liederkoor, onder leiding van Corn. A. Galesloot, drie coupletten van het oude Wil helmus hooren; het eerste werd daarna staande her haald, met orgelbegeleiding door al da aanwezigen. IJlt den Helder. Mst ingang van 1 dezer is benoem 1 tot omierktipel- meesttr van bet Stafmuziekkorps der Koninklijke Marine de beer C. F. Werneoke, solist trombonist bg bet korps. De muziek vereeniging »Winnub=t", directeur de beer Jb. ter Hall, braebt den benoemde eene serenade. Heden vertrok Hr. Ms. pantserdekechip »Fiiesla»d« voor eene oefeningstocht met de adelborsten naar de Middellandscbe zee. Eeu 5-tal havens, o.a. NapUa en Algiers, worden aangedaan. Het Bohip wordt 15 Dec. e.k. alhier terug verwaoht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1