STAD SNIEÏÏWS. BUITENLAND. 1—-'»»» Algemeen üverziehl, Uit „Ue Ugwonden." Ia de laatst gebonden Algemeene vergalemtr van het Ziekenfonds «Onderlinge Halp» roar de B nnen-Egmonden welke vergadering zeer moeiljjk tot eon besluit kon komen werd ten slotte het voorstel der Commissie van onderzoek aangenomen, dat aldos laiddi li geval van ziekte ontvangen de leden, die 10 oent contributie betalen, eene wekeljjksohe nitkeering van f5 en die, welke 5 cent per week betalen, f 2 voor elke week ziek zjjn. Hiermede verviel alles, wat omtrent geneeskundige bnlp in 't reglement bepaald is en is het fonds los van zjjn geneesheer den heer Fischer, arts te Egmond aan den Hoef. ik Het Krnisverbond voor Dj Egmonden vergaderde Zondagavond in 't Vincentiusgebonw te R;nnegom. Da opkomst der leden was vrjj goed. Dj secretaris, de heer D. O. Kojjnenburg, hield eene lezing »S :rgd»die zeer in den smaak der vergadering viel. Als afgevaardigden naar de algemeene vergadering van 'c Diocesaan Verbond van K'uisverbonden in 't Bisdom Haarlem, welke den 28vn October as. gehouden zal worden, werden gekozen de heeren J. Brouwers en D G. Kejjuenburg. Bjj gel-genheid der kermis te Wimmenum werd er 1.1. Zondag eene harddraverij gehouden, waaraan 7 paar den deelnamen. Da uitslag was't Paard van den heer J, v. Diepon, la prjjsdat van den heer KI. Marjan, le premie en dat van den heer P. Roskam, 2e premie. Da prjjzen bestonden in kunstvoorwerpen. tie Kamerverkiezing te Lelden. Bet Volk imldt om'rent deze verkiezing De atdeeling Leiden der S. D. A. P. hield Zaterdag een huishoudelijke vergadering ter bespreking van de a.s. tusschentjjdsche verkiezing (vacature-Van der Vlugt). Daar de candidaat van de vorige verkiezing, F. van der Goes, geweigerd had een eandidatuur te aanvaarden, waarschijnlijk naar aanleiding van de uitspraak van het laatste congres) werd besloten de eandidatuur aan mr. Mendels aan te bieden. We lnv»l der politie In Ven Haag In een Speelhuis. Bjj het onderzoek naar dszs zaak te Den Haag bleek der politie bet volgende. Er werd geregeld gespeeld op weekdagen en vooral op Zondagen het spel beBtond in het gewone dobbelspel, bekend onder den nearo van «twee geljjken boven tien,< dat met drie dobbelsteenen wordt gespeeld. Als er een zeker bedrag is ingezet, b.v. een kwartje, dan knnnen de andere spelers bjjzetteu, maar zoodanig, dat steeds een geljjk bedrag of veelvoud van het oorspronkelijk ingezette bedrag op de Bpeeltafel komt; werpt de speler twee geljjke oogen, boven de tien dan atrjjkt bjj alles op, blpft bp er onder, dan verliest hp. Kortom oen banaal dobbelen, dat avond aan avond jonge menschen nit den werkmansstand veel verliezen berokkende. Dit is gebleken, dat degaen die snaar boven dat is naar het speelhol ging, 5 cents entree moest be talen dat het geld geïnd werd na eens door een man, die de bovenkamer gehuurd had, dan weder door een vrouwspersoon. Allen waren het er ozer eens, dat de toegang niet verleend word, althans niet tot de spe-1- kamer, dan na voldoening van de 5 cents; dat rijks daalders en guldens op bet groene kleed verschenen, was geen zeldzaamheid, al kon men zjjn inzet beginnen met een half centje. Ds slotsom is, dat de politie de overtniging heeft met een geheel georganiseerd speelhol te doen te hebben, welks bestsaa in deze buurt de speelzucht onder de volksklasse geweldig deed ontkiemen. Ken belegering. Zaterdagavond speelde het volgende tooneel zich te Leeuwarden af. Een bewoner van het Hazebuu^tje riep de hulp in van de politie om zijn zoon die in staat van dronkenschap verkeerde uit zjjn woning te verwijderen. Vier agenten rukten aan, nieuwsgierigen stroomden toe. De zoon was op den zolder geklommen en begon van daar het dak van de pannen te ontdoen om er de politie mee te bombardeeren. Meer agenten kwamen ter plaatse, zelfs de inspecteur van politie. Men vreesde dat de woes teling, door het dak, langs de goot, over het bleekveld aan den achterkant van het huis zou ontvluchten Daarom werd het huis omsingeld zacht werd gesproken en bevelen gegeven. Af en toe zag men den belegerde op 't dak. Van den aangewezen kant wasjhjj niet te naderen levensgevaarlijk zou dit zjjn. De politie wilde hem als hjj zich op het dak vertoonde met een haak vast houden om agenten gelegenheid te geven aan den anderen kant naar boven te klauteren. Deze krijgslist gelukte niet. Tenslotte begaven zich enkele personen, die hjj kende, naar boven. Deze konden zonder gevaar naderen en maakten het agenten mogelijk o k naar boven te komen. Nu gaf de belegerde zich over vanondereen bedstede werd bjj weggehaald en naar 't bureau van politie gebrachtgevo'gd dcor een groote menigte be langstellenden. Onlusten te Knaclicdé. Gistir.iacht werd te Enschedé een aanval gedaan op ds woning van den werkman Haverkate, aldaar, die ver teld had, dat bij met zpn kinderen ia de fabriek »Di Btnshoeve# zoo gain tkrostlen. De deur werd ingetrapt, de ruiten werden ingeworpen en zelfs met een vuurwapen door ééa der ramen geschoten. Naar aanleiding van het voorgevallene heeft de burgemeester van Enschedé het verbod van samenscholingen van meer dan drie personen voor de geheele gemeente afgekondigd. Als een der vermoedelijke daders van den aanslag op het hois van Haverkate is gearresteerd B isch, werkz au te Gronan, wonende te Enschedé. Van ris'erenavocd meldt men De F .brikantenvereeniging besloot gistermiddag aan de bestoren der Tox ielbonden te antwoorden dat zjj sedert gernimen tjjd na de staking-S jrphos nooit geaarzeld of geweigerd heeft met hon te onderhandelen en ook nu de zelfde houding bljjft aannemen. Ds fabrikantenvere niging wil echter cocstateeren dat niet zjj daartoe op de vergadering met het borger Comité de pas alsneod., doch de besturen der tcxtielbonden daartoe niet bereid waren. Uit Enschedé meldt men van gisteravond De politiemacht bestaat thans nit 70 man. Bjj de B-msboeve wachtte een vrjj groote troep de nieuwe arbeiders op, die per rptuig, onder geleide van beroden marechaussees, naar hun woning werden gebracht. Daar beerechte ook groote drnkte en moest de politie de menigte met den wapenstok uiteen drjjven. Dj verdere avond wbb rnstig. De oollecte bracht op f 54 33. Ds Fabrikantenvereniging bepaalde dien avend de uitsluiting verder op 4 dagen per week dus 2 werkdagen per week. De familie H. heelt verklaard, morgenochtend den arbeid der stakers niet weer te zallen hervatten. Morgenochtend vergaderen de etakeis met de nog werkzaam zjjnde arbeiders van Bamshoeve, ten eind-; dozen te bewegen, niet met de nieuwe arbeiders samen te werken. De vergadering, hedenavond door de stakers bjj Hardieck belegd, was vrjj druk bezocht. Staking te Lelden. Deze Btakirg duurt nog steeds voort nu reeds ruim 4 maanden. De patroonsbond heet bezig te zpn aan het samenstellen van een loonregeling waai in alle timmerlie den zullen dcelen die vóór 15 Ou ober asn het werk zpn, maar de gezellen willen er niets van weten vóór zjj den grondslag waarop deze loonregeling zal berusten kennen. Woestelingen. Zondagnamiddag is op den Ligen Oos zeedjjk te Rot terdam bjj de gasfabriek door een rptuig, waarin een drietal personen zatea overreden de 75jirige C. K. K. Dr- overrjjden werd opgemerkt door een drietal stokers van de gasfabriek. Een hunner greep het paard, dat voor het rptuig gespannen was, waarop C. H. Z. uit het rptuig sprong en de stoker zoo mishandelde, dit hg los moest laten. Ten tweeden male w:rd het rptuig, waarmede doorgereden was, nabjj. de Speelmane'raat door een stoker tot staan gebracht en wederom kwam 0. H. Z er u t, ditmaal den man, die het paard greep, zoo in het gelaat s'aande, dat hem het bloed uit den neus vloog. Eon groote volksoploop was inmiddels ontstaan en ook de politie vercohenen aan wie het ten slotte gelakte om C. H. Z nabjj zpn woning te arresteren. Tegen deze arrestatie verzette zich h <t publiek; C. H. Z. kreeg gelegenheid om z'ob los te rukken en aan den haal te gaan. Hj vluchtte de woning van jeff oaw van M, in' de Spoelmanstraat binnen en is daar ten laatste door een inspecteur van politie en eenige agenten gearresteerd. De toestand van den overreden ouden man is zorgwekkend, een oog zal hjj zeer waarsohjjnljjk moeten missen. Hen vreemd geval. Eon vermogend inwoner van Noordeloos ontving dezer dagen een aangeteekenden brief, met oen inhoud van f 500. Daar nóch afzender rórh bestemming bekend zpn en de geadresseerde geen vrienden of betrekkingen heeft te B-eda, vanwaar die brief afkomstig is, weet men nog niet, welke bestemming aan d it bedrag moet gegeven worden, Br Ct.) Met zoo kwaad bedacht. In den hoek van 't raam van het speelhu's Hofwpck, Hofwjjckstraat in Dun Haag, staat thans een bordje «wegens Bterfgeval gesloten.» Malversatie. R*edï geruimen tjjd lit pen er te Amersfoort geruchten als xoudeu de zaken van den notaris V. niet giheel in orde zpn. Z «terdag j.l. verschenen onverwachts de rechter commissaris en de officier van justitie uit U recht, welke den h;er V., die reeds 14 dagen ziek te bid ljg, te zpnen huize eei verhoor alaam m. Dit verhoor duurde den geheelen middag en had tot uitslag, dat de heer V. werd gearresteerd. Mat het oog op zpn ziektetoestand werd hp per rjjtnig vervotrd en onder geleide vaa den com missaris en don inspecteur van politie na»r het huis van bewaring te Utrecht overgebracht. Hst geval wekt hier groote sensatie. Er moeten tal van menschen zpn die, als gewoonljjk bjj dergelpke gebeurtenissen, er hun spaar duitje bjj inschieten. Verdacht van koppelary. Door den rechter-commissaris, belast met de instructie van strafzaken te 's-Gravenbegs, is gisteren in verhoor genomen de moeder van het 14 jarig meieje, waarmede, zooals eenige dagen geleden werd vermeld, door een paar heeren, vroeger in Iidië gouvernements-ambtenaren, straf bare handelingen zouden zjjn gepleegd. Na het verhoor is de vrouw, verdacht van kopptlarjj, in verzekerde be waring gesteld. Baldadigheden. Waarscbjjnljjk naar aanleiding van de aanneming van het beroep door dr. F. J. Las naar Koudekerk zjjn te Vriezenveen rniten ingeworpen bjj eenige ingezetenen, die op de hand zjjn van den godsdionstonderwpzer aldaar. Deze verschilt nl. met den predikant in sommige geloofs punten en daardoor bestaat er tusschen beiden een eenigs- zins gespannen verhouding, waaraan door sommigen de aanneming van bet beroep wordt toegeschreven. Verwondingen. Twee polderjongens, te IJmuiden Werkzaam, Klaas W.lderom en Fiars Boot kregen Zondagavond twist, Boot sloeg Wilderom op het hoofd, en stak hem met een mee in den schouder en de zjjde. Wilderom zakte in een en Boot nam daarop de vlucht. De dader is nog vo rtvluchtig. De verwonde is onder geneeskundige be handeling. Op de kermis te Holst is P, nit St. Jansateeg zeer gevaarljjk verwond. HrraaMfen cn oude pollen BJ de afgraving der duinen te Kstwjjk, ten bshoove van den electrischen spoor weg Rotterdam— Scheveningen, bei ft men eenige geraamten, benevens esn groot», ku- bieken steen van een holte voorzien cn verschillende seherven van potten gevonden. D zo laatste dag eokeneu vermoedelijk uit de 4j eeuw na Gnr. Thans wordt onder leiding van hot rijksmuseum van oudheden te Leiden een gedeelte van bet afgegraven duin doorzocht. Ken geheimzinnige zaak. D) aubit'tnut offia'er van justitie, m'. J. P Holste le te Arnhem heef Zi'e d g met d<i r chtai-comtniesi-is en den griffier aldaar eon onde zoek ing-stol i in een geheimzinnige zaak. Den 27en September van hot vo igi jaar is de schip per Theodoras Willemsen op tot noj too ziot verkltarde wjjze verdwe on. Willemsan kwam nit Rabrnf, was tof Zevenaar met don trein gereisd ea zou vervolgens te voet naar buit g .an. Bp het Bergsohe Veer, dtt hjj passeer moest, sprak hjj nog met den verbaas. Bjj het volgends, hit Pannerdensche Veer, liet bjj z'ch met twee andere personen oveizetten. Hiewol de baas var dit veer e r,t vertelde zich niets te herinneien, veiklaarde bjj later Will mssn ts hebben overgezet met nog twee mannen. A «n den overkant waren twee rechts gedaan, ééi licks. Sedert is Willemsen spoorloos verdwenen en ondank allo nasporing» en hit afdreggen van het water in den omtrek werd nie s ge vonden. Volgens geruchten zou een der personen die Willemsen vergezeld*, e n berucht itdLilu zjjn. Ook Za'erdag is de justitie er niet in gedaagd licht te b ei gen in d-ze duistere zaak. Ken wille aal. G.stermorgen ward in het Noorderspaarne te Haarlem oen witte aal gevangen. Het dier is opgestuurd naar Artis. Branden. Gistermiddag brak te Moerkapelle een zeer telle brand uit. In korten tpd werden drie groote hooi- en koreuber gen, waarin een groote voorraad geborgen was, in de asch gelegd, alsmede drie schoren, alles in eigendom toe- behoorende a>n den lanabouwer J. v. d. Sp k. Veel landbouwgereedschap en een petrolenmmotor verbrandden. Vier varkens kwamen in de vlammen om. Het woonhuis bleef alleen gespaard. Ken brandstichter. Door de politie is gearresteerd en naar het huis van bewaring te Heerenveen overgebracht K. v. d. W. te Vuikega,! beschuldigd van brandstichting ten huize van zjjn schoonvader, lljj heeft rdeds bekend. 381ste Staatslotcry. 1 rekking van heden, 5e klasse 10e ljjst. Nos. 7894, 15272, 15986, 19 64 en 20432 f 1000; n.s. 298, 4470, 9011, 11253, 19768 en 19990 1 400; nrs. 1139, 4436, 8729, 12932 en 19 75 f 200. Ta Blagen is voor hst ex omen voor candidaat electro- technisch-ingenieur o.a. geslaagd, de heer A. Zuidberg, alhier. Arrondlssementa-Rechtbank te Alkmaar. Uitspraken van heden. Pieter D., Liminen, diefstal eener fietslantaarn. 6 weken gev. Willebrordus G., Heerhugowaard, misdrjjf tegen de zeden, 3 maanden gev. Cornells G, gedetineerd, wederspannigheid, li dagen gev. Cornells G., alsvoren, 7 dagen gev. Willem P., Urk, Appè'zaak, u'tspraak aangehouden tot heden over 8 dagen. Pieter de W., verpleegde in de Rjks werkinrichting te Hoorn, mishandeling 2 maanden gev. Gerrit G., Egmond aan Zee, mishandeling, f 3 boete, subs. 3 dagen hecht. Johannes Adrianus Maria H., Alkmaar, mishandeling, f 5 boete, subs. 4 dagen hecht. Petrus Johannes ZHaringcarspel, eenvoudige be- leediging.. vrijgesproken. De ontwerp gemeeafe-begrooflng. Dj ontwarp-begrooting voor don dienst 1907, we deel den het gisteren reeds mede, sluit n et een bedrag van f 735.3)1,39, dat is f 14 125,52^ lager dan in 1906 werd toegestaan. Evenals het vorige jaar zullen wp een uitvoerig uit trek iel geven uit de ontwarp-begrooting ea da memorie van toePchting, welke haar vergezolt, waardoor rectificatie van het berichtje in het nummer van gisteren, dat, zooals ons van welwillende zjjde terecht s opgemeikt gedeeltelijk onjuist was, overbodig is. Vooraf zjj echter opgemerkt dat het lagere ontvangst bedrag in hoofdzaak veroorzaakt wordt door een geld- leening ter bestrjjding van buitengewone uitgaven f 218000 tegeu f 264000 in 1905waar tegenover staat een vermeerdering van ruim f 20 000 der opbrengst van de gasfabriekhet lagere geraamde bedrag der uitgaven vloeit in hoofdzaak voort uit de voorgestelde afl 'Ssing der geldteoningen f 100.000 tegen f 134.123,721 in 1906, waar tegenover staat een verhooging van den post voor de kosten van het stichten van een op-.nbaar slacht,hnis van f 218.000 tegen f 201.500 in 1906 Ook dit jaar zal de belasting niet aanzienlijk worden verhoogd. De opeenten op 's rijks belastingen worden op o go veer hetzelfde bedrag geraamd als het jaar daarvóó* is toegestaan, hetzelfde is het geval met de eigen plaatselijke belastingen, met uitzondering even wel van den hoofdelijken omslag welke wordt verhoogd van f 70000 tot f 76000 op de vorige begrooting van f 67000 tot f 70000. Het is evenwel zeker niet overbodig, hierbij te vermelden, dat het aantal inge zetenen van 1 Januari 1905 tot 1 Januari 1906, van 19.851 tot 20.055 is gestegen Van du postea van uitgaaf vermelden we heden, dat voorgestel l wordt, de jasr wedden van burgemeester en secretaris elk te verhoogen met f 500, die van de beide wethouders samen met f 500, en die van den ontvanger met f 40Uitgetrokken is een bidrag voor nieuwj eikenhouten stoelen voor den Raadzaal, alsmede een groot groen tafellaken. Hut bedrag van afl ssirg van geld- leeningen is f 10.0)0 hooger geraamd, in verband met het raadsbesluit van 30 Mei 1906, betref! mie het aan gaan van een leening groot f 77 000 voor de uitbreiding der gasfabriek en de 3e gem. school, aazkoop grond enz. Ork is uitgetrokken oen bedrag van f 10.000 voor de bjjdrage der gemeente tot het pensioenfonds vaa gemeente ambtenaren, huaie w.-.duwen en weezen. HOOFDSTUK I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Het batig saldo der laatst door Gedeputeerde Staten gesloten rekening, voor zooverre daaraan niet reeds eene bepaal le bestemming is gegeven, wordt geraamd op f21.703,37, tegen f 17.838.52 in 1906 en f 16.145.55' in 1905. In de Memorie van Toelichting waarin allereers wordt geconstateerd dat de commissie van bjj- stand met betrekking tot het onderhoud der gemeente werken, heelt verklaard dat alle werk», door den ge meente-ambtenaar voorgedragen, geen uitstel kannen ijjden, bjj welk gevoelen B. en W. zich aansluiten wordt gezegd, dat van dd rekening, d east 1905, het batig saldo bedraagt f 24 743,37, in welk bedrag begrepen is een som van f 3)40, waarover bjj tw ede snpplelolre begrooting voor den dienct 1906 ten behoeve van dien dienst is beschikt. Voor do restanten is uitgetrokken een bedrag van f 529 685. (Wordt vervolgd.) Aikan&ar'a ontzet. Wij naderen weer den gedenkdag van Alkmaar's ontzet in 1573. Bijzondere feestelijkheden zullen ook dit jaar waer niet plaats hebben. Dat neemt echter niet weg dat de dag geen geheel gewoon karakter zal dragen. Zoo nam de vereeniging tot viering van dezen victorie dag uit het verleden en ter bewaring van andere ge schiedkundige herinneringen dezer stede, het initiatief tot muziek. Van 8 tot 9 uur 's morgens en van 12 tot 4 uur 's middags zal het carrillon van den Waagtoren bespeeld worden door den heer A. Crefeld. Bjj de liederen die zu'len weerklinken, (vaderlandscbe en oud-Holland- sche) komen o.a. voor «Wie heeft van Alkmaar niet gehoord,» muziek van Coster, «Op A'kmaar's wak, Drie feestliederen ter herdenking aan A!kmaar'sontzet: »Vertrouwen,« «Strjjd* en «Zegepraal# en «Rimmei op de Friesche poort.# 's Namiddags om 4 uur tot 5 uur zullen een tiental muzieknummers ten uitvoer worden ebracht op den eersten omloop van den Waagtoren, oor een gezelschap onder directie van den heer J. M ütto. Het programma wordt geopend met «Van Alkmaar de Victorie« 1573, Volks'ied van C. Coster. Het bestuur van deze vereeniging verzoekt 's mo gens vroegtijdig de vlaggen uit te steken, opdat men zal kunnen merken dat 't een dag van feest is voor Alkmaar. De Alkmaar's Victorie-vereeniglng «Eensgezindheid# zal 's avonds in de «Nieuwe Doelen« feestvieren. Evenals vorige jaren zullen daar bijeenkomen de leden met hunne vrouwen Er zal muziek worden gemaakt, er zullen liederen gezongen worden en voor drachten van allerlei soort zullen ten gehoore worden gebracht. De ontzetvereenigiog «Fioris van Tey'ingen# gaat ook feestvieren. Het komt den leden echter den 8sten October minder goed uit, zoodat het feest Zaterdag avond den 13den gehouden zal worden in café «De Kroon# van den heer Kramer aan het W'aagplein. Den 22 ten September heeft de vereeniging 45 jaar bestaan en dat zal nu tevens herdacht worden. Voordrachten en muz'ek zullen ook hier de feestgenooten, leden en genoodigden, b zig houden. Vereeulglng voor Gezinsverpleging. De zuster der Vsreeniging bezocht in September 25 pa'ienten en bracht daartoe 375 bezoeken. Ken jubileum. Z nlag herdenkt de heer C. A, van Liersum dsn dag, waarop hg 40 jaar in de zaak van de boeren Kraakman Zoon, ban klaren in wjju cn gedistilleerd, werkzaam ia Schietwedstrijd. By den gister gehouden sehietw-dstrp i te Bsrgea door dj A.km, Soherpschutters Vereeniging «A'kmaar# zpn do volgende prp-.en bohaald ,,Ja PrUs> J01"* Wejjling, 116 p. 2e prjjs, H. Goottel, 110 p 3; prjjs, J. J. de Roos, 92 p. 41 prps, Dskker 8o p. 5e prjjs, H. E»sen 84 p. Aanbesteding. Bjj de heden door het Gemeentebestuur gehouden aan besteding van het bouwen van een stokerswoning enz. op of nabjj de terreinen der gasfabriek, werden 14 biljetten ingeleverd. Ingeschreven werd door J. Levendig te Dirkehorn, voor f10750, J. Schoen, Alkmaar, f9875 S. Frapman, idem, f8992, M. van S eeg, Hiiloo, f8978, F.rma F. H. R ngers en Za., f 8977, F. R*e, f8900, Jb. Koster f8800, J. JoonG». f 8792, J. Huiberts f 8624. C. Bol f8530, P M-jjer f8516, allen te Alkmaar, J. B aanboor, Egmond aan Zee, f 8399, H. J. Oonjjn, idem, (8340, Gobrs. Apeldoorn, Egmond binnen, f8195 Het werk is aan den laagsten inschrjjver gegund. Ken moderne werkplaats Daar is in het maatschappelijk streven tegenwoordig een gezonde richting om rte ongezonde huisindustrie af te schaffen. De greete tentoon -.tellingen te Londen en te Borlijn, monumenten voor ellendige toestanden zou men ze cunnen noemen, h bben de oogen van velen geopend. (Jok ons land zal we deelden hot onlangs mede zoo n tentoonstelling krijgen, waar ongetwijfeld de particuliere rapporten zoowel als die van de arbeiders- inspecteurs door de briefjes, waarop de prijzen der vervaardigde goederen vermeld zpn, en door de vole andero gegevens zullen worden bevestigd. La er zal zeker ook hier te lande een congres worden gehouden, waar het nog eens duidelijk wordt gezegd ('.ooals op het bekende B rlpasche) dat aan do verderle- Ijjke huis industrie met haar lage loonen en langen arbeidsluur, met haar leten-sloopenden invloed op arbeiders en arbeidsters, met haar gevaar voor ziekten-verbreiding een tinde moet komen. Z ker zal de wetgeving binnen niet te langen tpd deze productiewijze zooal niet direct afschsffjD, dan toch bsp .rken eu althans trachten, zooveel mogeljjk het gevaarlpice aan deze industrie te ontnemen. Het is wel jammer dat de wetgever moet ingrjjpen maar hot is nu eenmaal niet anders. Niet alle kleeder fabrikanten wint in de kleederindustrie woekert het kwaad vooral gaan van het beginsel nit, dat zjj beslist een eigsn werkplaats willen hebben. Dj ff ma H. S. Cloeck huldigt dit principe al reeds geruimen tpd en dat zjj er zich wè bjj vindt, dat bewpst wel de nieuwe werkplaats, welke zjj in bet Vijvertje heef laten bouwen. Natuurlpk is hier rekening gehouden met. de eischen, wat betreft ruimte, licht en luc'at, terwjji ds ff ma niet alleen heeft gedaan wat er van haar gtë'sc'at werd, maar ook de voorlichting heelt gevraagd van vaklieden, zoodat deze werkplaats als eeu model zal kunnen geiten en het voorbeeld der ft ma navolging verdient. „De Stad P*rl]s.« Gisteren brachten we een bezoek aan 't nieuwe hoedenmagazjjn «de Stad Parjjs# in de Langestraat. Wanneei men de étalage voor 't raam bekjjkt, ziet men dat deze getuigt van smaak de weinige, maar chique hoeden trekken heel wat menschen, die met genoegen eenige minuten hun aandacht wjjden aan deze aardige, nieuwe modellen, welke ook 's avonds bjj 't heldere licht goed tot hun recht komen. Wanneer men 't magazjjn binnentreedt komt men eerst in den winkel, vervolgens in de paskamer, die er heel aardig uitziet met haar lichtblauw ameublement en spiegelkasten. Duze spiegelkasten zjjn zóó aangebracht, dat men, wanneer de deuren er van openstaan, zich van voren en van achteren kan zien en dus den hoed, dien men past, van alle kanten kan beschouwen. In deze paskamer zagen we ook eenige zeer mooie modellen, sommige eenigszins grillig van vorm, zooals de mode dat meebrengt. Hier was ook bontwerk geë a leerd, voornamelijk boa's in allerlei kleuren. Een enkele mooie plant, hier en daar met smaak aangebracht, ver hoogde 't efïjctvolle van al deze kleuren van vilt, zijde, fluweel en veeren. Achter de paskamer bevindt zich de salon, waar de aller fijnste hoeden uitgestald zjjn. Heel mooie Parjj/.er model- hoeden zagen we hier, de een al mooier en fijner dan de andere; ook bjjzonder andere kinderhoeden r.'jn in «de stad Parjjs« aanwezig. Men behoeft niet bang te zjjn er geen keus te zullen vinden, want de sorteering is zeer groot. O/eral is kwistig licht aangebracht, waardoor de kleuren 's avonds ook goed uitkomen. Deze zaak heeft inderdaad een groote verbetering ondergaan. De meerdere ruimte, waarover thans te beschikken valt, doet de artikelen veel meer tot hun recht komen, dan) vroeger ooit 't geval was. Witte Krols. la de week vau 24 tot 29 Sjpt. zjjn in het badhuis van bet Witte Kruis genomen60 kuipbaden, 68 regeu- badeu le klas, 139 regenbaden 2e klas, te zamen 267 baden. Ia de Troanrede waarmee de Koning van Dene marken den Rjjksdag geopend heefc, worde* wetsont werpen, betreffende het tarief van invoerrechten, hervor- mir gen van de rechtspleging, de verzekering tegen werk- loosheid, uitbreiding van de verzekering tegen ongevallen tot de veldarbeiders en herziening van de visscherjjwet aangekondigd. Dj betrekkingen met de vreemds mogendheden zpn vriendschappeljjk en goed, en tit hun bevestiging zal de K ming aan verschillende vorsten bezoeken brengen O /er een overeenkomst welke tusschen de Engel-' soke en Russische regeeringen, staat gesloten te worden, meldt een Engelsoh blad het volgende Het betref: hier een overeenstemming, welke met betrekking tot de wederzijdsche belangen in Azië en speciaal in Tibet en Perzië was voorbereid. Yoor Tibet zou het beginsel van non interventie worden aangenomen. Perzië zou worden verdeeld in z. g. invloedssferen. Het noorden moest dan gereser veerd blijven voor den Russischen invloedhet Zuiden voor den Engelschen. Ds correspondent meldt ook nog dat de defi nitieve ondettsekening der overkomst iederen dag kan wordm verwacht. Te Petersburg zelf wordt de bewering van den Daily Telegraph oorrespondent beslist tegengesproken, boewei de «Standard-correspondent in de Nuwa stad toegeeft, dat wel degeljjk onderhandelingen gaande zjjn. E.n nieuwe Boxeropstand wordt uit Zuld- Snantoeng gemeli, die de bekende onlusten van 1900 z u overtreffen, en reeds aanleidinj zou hebben gegevon tot hevige gevechten, waarbjj de opstandelingen over winnaars werden. Dergelpke berichten zpn niets nienws. Zg zpn dikwjjls onwaar gebleken. Mocht dit bericht thans waarheid bevatten, dan zouden de Duitsche belangen in bet bjjson- der gevaar Ijjden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2