m Het beste middel Woensdagavond heropening' van het l'AÏULIII' Beleefd aanbev. J. W. VELTHUIJS-Brouwer. Stiehtsche Hypotheekbank, Stoombooldiensl „Alkmaar—Packet." een burgerwoonhuis, 240 vellen /-jarige donkerbruine PERSONALIA. ADVERT E N TIE W. Heden ontvangen fijne kwaliteit Schrijfpapier, Magazijn „DE KROON," KOST en INWONING TE KOOP voor 500 gulden Puik beate Winteraardappelen, LAATSTE BERICHTEN. BURGER L IJ KE STAND. J A-j-polaK- INGEZONDEN STUKKEN. •- - CORRESPONDENTIE. Mogen wij onzen adverteerders nog eens be leefd verzoeken de advertenties niet te laat op te geven 1 Wij doen dit verzoek voor eiken dag maar in het bijzonder voor den Zaterdag. Krijgen wij de advertenties voor het Zaterdagavond-nnminer Vrijdagavond, dan kunnen wij, indien noodig, meerdere bijvoegsels geven en daardoor de cou rant aantrekkelijker maken. Brengt men daar entegen de advertenties laat, dan zijn wij mis schien genoodzaakt berichtenverslagen etc. te laten liggenook wanneer ze reeds gezet zijn. Wij vertrouwendat onze adverteerders den lezers en daardoor ons wel ter wille willen zijn en niet dan bij hooge uitzondering Zaterdag namiddag voor het Zaterdagavond-nummer ad vertenties komen aanbieden. 'i -■ 1* BEURS PER1CH TEN. 471 ïöi} MARKTBERICHTEN. Langs de Zaau. Winter dienst aanvangende 1 October 1906 Van ALKMAAR 8.10.2.30, uur. AMSTERDAM 9.30. 2-30. 4.uur. 'ie liuitr ifevmiigd J. ZANDBERGEN, Zegiis No. 1. die in den Boekhandel f 1,20 kosten, in „DE KROON" maar 80 ets. I-«t op liet adres Uroot Nieuwland, Alkmaar. J. ZANDBERGEN, Zeglis No. 1. Hen zcesc' ip va stee rankt. DORDRECHT, 2 October. H tdenmorgen om zes uur is de geladen houtboot nBjtao. in de doorvaart van de spoorbrug over de Oude Maas vastgeraakt en bljjven zitten. Men hoopt tegen zes uur's avonds vlot te komen. Het spoorwegverkeer, speciaal het internationale, onder vindt kolossale streaming. De treinen loopen tot beide oevers en een bootdienst brengt de reizigers en goe deren over. Da Gemeenteraad van Da Rjjp haeft aan den heer G. H. Dnnnewold, op zjjn verzoek, eervol ontslag verloend als gemeente-geneesheer, met ingang van 1 October. In zjjne plaats is tot gemeente-geneesheer benoemd de beer I'. M. S, van Leeuwen, arts te Hout-jjk en Polanen. dit Behagen. Tot onderwijzer in de Nederl. taal aan de Rjjksknd- bonwschool alhier ïb benoemd de hoer A. Kotff, ouder wijzer aan de O. L. S. alhier. GETROUWD 2 Oot. Cornelis Auiustiaus Mager en Hendrioa Maria Margaretha Ktlhne. GEBOREN 1 Oct. Andries, z. van Andries Daiu en Alida Lobbing. OVERLEDEN 1 Oct. Christina S okkink, echtgen. van Arnoldns B)l- delink, 63 j. 2 Frans Hendrik van den Brink. 55 j. Marga- rethu Alida, d. van Cornells Jjhanne; van Ejjk en Barbara Góeitruida dn Crocq 4 m. Athletlek. Zeer geachte lieer Redacteur Bfleefd verzoek ik n opname van het volgende in uw Veelgelezen blad, bjj voorbaat mjja beleefden dank. In antwoord op het schrjjven van mjjnheer Njjboer het volgende: In de eerste plaats, mjjnheer Njjboer, wil ik u wel mede doelen, dat U zich op zeer glad jjs begeeft; dat is dom. U spreekt van bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het gew. beffen en worstelen. Wanneer men eene tak van sport leidt, spreekt men niet van onderwijs doch tan onderricht. Alleen bjj leervakken, zooals ge schiedenis, wiskunde, gymnastiek, spreekt men van on- dorwjjB. Men heelt hier dns met onderricht te maken. Voor zoover mjj bekend, mjjnheer Njjboer, bestaan omtrent dit onderricht geven, geene wettelijke bepalingen. Misschien kan het als aanbeveling dienen, dat ik door den Rederlandschen Bond van Krachtsportvereenig ngen gedi plomeerd ben tot het leiden van oef. in gew. hetkn en worstelen. Bszit u ook zulke diploma's?? Verbeeldt u u nu toch niet, omdat u een beetje wor stelen kunt, dat u meerdere bevoegdheid dan ik zondt bezitten tot het leiden van athletische oefoningen. Bent o voor worstelen wel eeis op een Na'.ionaleu of Inter nationalen wedstrjjd uitgekomen. Neen niet waar Ik bedool niet zoo'n onderhandsch Alkmaarsch wedstrjjd je in de «Harmonie*, doeh een, eehouden onder dn regle menten der N. B V, Kr. V. U tiet, ik wol. U schgnt niet goed te weten, wat adspiranten zjjn. Onder adspi- ranten verstaat men ingevolge art. 12 der Bondswet, personen beneden 16 jaar. Wanneer u deze adspiranten niet zwaar gewicht laat hefl >n doch andere oefeningen, bjj». oefeningen met lichte gewichtjes, stokken of staven enz. laat doen, dan vervalt U in de rnbnek •Kamer gymnastiek*. U geeft dan onderwij» in de gymnastiek en hiertoe bent u totaal onbevoegd op giond tan wettelijke bepalingen. Wanneer u dat doet, bent u strafbaar vol gens de wet; weest n dan hoogst voorzichtig. Dat het eenvoudige steeds hat moeieljjkere en meer samengestelde moet vooraf gaan, ik geloof niet, dat ik dat tegengesproken neb. Verder is ook hier het spreekwoord op zijn plaats •Schoenmaker bljjf bg Uwe leest.* Hier zou men kunnen zeggen, »K'eermaker bljjft bjj Uwe naald*, nietwaar mgnheer Njjboer, of bent U fcet niet met mjj eens? Verder weneo'n ik U geluk met Uwe Kracht? Sport Vereeniging. Virdere correspondentie over dit onderwerp sluit ik, daar het niet mjjne gewoonte is, lang met leeken over zulke onderwerpen te twisten. P. H. vak dok KEMP. Wijziglug Landweerwet. Mijnheer de Redacteur.' in de door H.M. de Koningin op 17 Sept. j.l., bjj de plechtige opening der 2de Kamer der Staten Generaal, uitgesproken troonrede komt o.a. voor, dat aanvulling va;'?!1®111® ^er Landweei w t is te verwachten. Welke aanvulling of wijziging gewenscht voorkomt is met te vermoeden. Het is echter te hopen, dat die aanvu.ling o.m. bevat een voorstel waarbjj gesalarieerde officieren en minderen van de dienstdoende schutterijen worden schadeloos gesteld voor het verlies hunner tractementen. Bedoelde functionarissen verliezen, tengevo'ge van de invo ring der Landwteiwet, in 1907 hunne inkomsten en het zou tr betreuren zjjn, dat achtenswaardige burgers van den Staat, op deze wjjze hunne tracte meuten moeten missen. Bekend is het, dat belanghebbenden :ich hebben gewend èn tot de Regtering èn tot de Gjmeeaten en dat het Rg'k hun tot de Gi meen ter en dat de Ge meenten hun tot het Rgk hebben verwezen, dus m.a.w. li»v kastje i aar den muui werden gezonden, ioen de 2de Kamer in dezen zomer op reces ging werden onafgedaan gelatin, de door b rknghebbenden ingediende verzoekschrift^ om schadeloosstelling, zoodat de leden dier kamer, bjj de te verwachten wgzigrng der Landweerwet, de positie van belang'aeb- ber den wederom ter sprake kunnen brengen, opdat een verzuim worde hersteld, hetwelk bjj de aanneming dier wet is gepleegd. Met de opname zylt u verplichten, UEd. Dienaar, X, AMSTERDAM. 1 Oot. 2 Oei. pOt Ovrt Nedsrland, N. W. SchuldS dito, dito3 dito, Oblij3 Uont.nrijk UW. in p»p. 11. 1000 F.br.-Aug. i dito, dito April-O.t.3 dito, Kronen 2000 bnl.rrjja(Kronnnr.)lUi-Nov. 4 dito, dito S000 bnl.vrj|*(Kronanr.) Jan.-Juli 4 Portugal 1. ter. S°/„ M 10-1003 dito, 3. id. A inert. Schuld 3*/. trames 300 4 Rnslacd, Iwang. Dombr. Oblig..4} dito, Binncniandccbc 18944 dito, 1880 geions.Z.B. 116-81613 Mei-No». 4 dito, 1889 1'Alcscr.lJaa 1 Apr. 1 JulilOct. 4 dito, 1894, Doncti-SpoorwS4 10-100 Mci-Kov4 dito, 1867/69 M dito, Groot. 8p Oblig. 1861. op» dito, dito, Z. R. 50G 1898. dito, Trans*. gpw. Oblig; Z. R. 118/611. dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 615..., dito, 1889 dito, iu goud 1884, 11 dan. 18 Juli..... Spanje, Obl. Ruit. Perpetuele rurkjje, gepriv. Cour. letning 1890 Reeep. geünificeerde eebnld free. 300-1500.. figjate, Obl. leeaiug 1876 '<5eii«o, Obl. Biaa. Seh. afiosb. obiig dito dito 1899 Vsneiuei» ObligatiCu 1881..°..,.g. N. V. Noord-Uoll. Grond-Crediet. Paudbr.. N. W. A Pae. ELtd. Pdbr...,. Nederland, Cult. Maateeh. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Rank Aandeelen dito, Bed. Iud. Handelsb. Aand dito, Ron. Bed Mjj. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mjj. 8u£iatra-Palambang A. dito, Aand. Med. Ind.Extl.Mjj Amerika, New Orltani Railw. C. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. Pen. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., Pref. Aand. Nederland, Expl. St. 8pw. Aand.. dito, Ned. Centr. Spo dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. 76* 91rs 9013 100 100i 993 99} 70* 67} 78 i 68 67} 66 i 62 73 66J 67} 5'} 68} 64 77 91 89 103} 50 102 Centr. Spoorw. Aand. f 160 itsdie, Spoorwegleening 1887/89 dito, Znid-Ital. 8poorwtg-Obl. ■II. dolen, Wara.-Weenen Aandeel. Rusland,Wladik. 1885 3 Z.R. 615 Oblig.... 4 Amerika, Atehiton Topeks Cert. Aand... dito, Aig. Hyp. Obl.4 Hoek Island temp. Cert. r. gew. Aandeelen. dito, Deuv. Rio Oreade gew. Aand dito, Kris 8pw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand., dito, dito, le Hyp......s..j 4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregen Calif, goud le hyp dito South. Paeifie. gew. Aand.SI dito, Southern Railway gew. Aaud dito, Union Fae. Hoofd. G. Ai Union Pae. Convert Gold. Bond...4 dito Wabasb Ct. pref. Aand Nederland Stad Amsterdam f 1008 Hongarije Theiis Loten. Oostenrijk SUetsl, I860.,.,., dito, dito 1864g fusland Staatsleening 1864 Loten3 dito dito 1866. Dito3 Turkije Spoorwegleeninrl.'i.S. i e e e s 101} 84} 141 735} 773 36) 47} 15 48} 110} 34 95 63} 68} 122 77} 106 100} 88* 43} 46* 170} 28 36* 100 68} 101* 93 H 35* 188} 44 112 154 1158} 278} 334} 248} 34} 76} 91 91} 99* 99* 67} 791 69 j 69i 62} 75} 69} 68} 227 10 li 139 741 77} 36} 15} 48+3 117} 29i 43+1 46} 23} 36} 102 94} 37 190 111 335 Russia. Amerik. williger. Alxhaar, 1 Oc'. 19 koeien en ossen f 160 a f270 74 vette kalveren f 40 a 98, p, ned. pond f 0,80 a 0,90, 51 nuchtere kalveren f 8 a 22, 1045 vette schapen f 20 a 32,50, 171 vette varkens f 0.46 a 0.53 p. pond, 40 magere id. f 16 a 19. Groenteveiling Bovsmkabspel, Station 1 Oct. Bloemkool (le soort) f 9.a 11,50, idem (2e soort) f 6.a 1 8.Aanvoer 26240 st. Roode kool f 5 25 a 7.witte kool f 4 25 a 6.50, gele kool f 5.— a 7.50. Aanvoer 24620 st. Aardappelen (gr. muizen) f 0.a f 0.idem blauwe) f 1.73 a f 1.90, Uien 1 1.40 af 1.70 per HL. Blabione» f 0.70 a f 0.80 per 15 K.G., B eten f 4.— a 6 per 1000 K.G. IIook.n, 1 Oct. Aardappelen, 80 zakken en manden. Gr. Muizen f 0,80 a 0,— id. blauwe f 0.70 0.— appelen f 140 a 2.60, peren f 1.30 a 6.slaboonon 3 a 4 ct. p. 100, snjjboonen 10 a ct. Station' Nookdschabwoudk 1 Oct. Heden aangevoerd, Qroote muizen f 0.a 0.—, kleinere f 0.a 0. per 35 kg., gewone Nep f 1.25 a 1.30, groote uien f 0,90 a 1 1,25, per 50 kg. Roode kool f 3,75 a f 6.50, gele kool f 4.a 6.wiite kool 1 9, a f 10 p. 100 stuks. Fubmebend, 2 Oct. Aangevoerd 697 runderen, waar onder 476 vette, 60 a 75 ct., per kilo, prgBhoud. matig, 221 melke- en gelde- f 130 a f 250, per s uk prjjsh. matig, 26 stieren, 165 vette kalveren 65 a 85 ct. per kilo handel matig, 239 nuchtere id. f 12 a 26 per stuk, handel matig, 30 paarden, 4371 schapen f 20 a 32, 200 overhoud, f 15 a f 24, beiden prgsh. matig, 173 vette varkens 47 a 51 ct. per kilo handel v. ng, 86 magere dito f 18 a f 33 p.r stuk handel matig, 346 biggen <8 a 12 per stuk, handel stug, 125 ganzen f 2,50 a 2.90, 900 zak appelen f 1.50 a f 4per mand, 800 zak peren f 2,a f 7.— Kaas. 214 Kleine f32.-, 2 middelb. f 29.50, 1 cot- miseie, f 29.50 a aangev. 217 stapels, 1605 kg. boter f 1.85 a 1.45, kipeieren f 5.— a 6.eendeieren f 0.— a 0. -. om den eetlust op te wekken is de Sanguinose. Zij bevordert eene geregelde spijsverteering zuivert uw bloed van alle onreine bestanddeelen geeft een diepen, gezonden, verkwikkendon slaap. Een frissche kleur, een heldere oogopslag, krachtige spieren, uitmuntende zenuwen, een vrooljjk humeur vergezellen de goede gezondheid. Honderden en duizenden in ons vader land hebben zulk een goede gezondheid aan de Sanguinose te danken. Gjj kunt geen beter middel vindenzelfs voor veel geld. Een zes flacons Sanguinose gedurende den herfst ge bruikt, doen wonderen aan Uw geheele gestel. Neemt er de proet van! De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 grammen kost per flacon f 1.50, 6 fl. f 8.—, 12 fl. f 15.—. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTHOUBERFirma SCHOUTEN Co. ANSINQI1 MESMAN. Apothekers, te Heiloo bij G. JONGEJAN Noordscharwoude bij A. SWAGER en 1'. ROLFF; Broek op Langendijk bij J. PLOEGZuid-Scharwoude bij M. LUITING; Winkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. IIOS; Avenhorn A. BELS; Anna Paulowna H. DEN ENGELSEN; Oudkarspel bij R. HARTJ. TIMMER MANSt. Pancras J. PLOEGER; te Warmenhuizen bij P. BAKKUM PASTOOR. Maak eens kennis niet ons nieuwe middel „VIJUENHONIU" voor Hoestenden. VAN DAM Co., Fabr., Den Haag. MODEMAGAZIJN 9. te UTRECHT, stelt »erkrggbnar: 4 pCt. Pandbrieven tot den koers van DB} pCt. in stukken van f 1000. 4} pCt. Pandbrieven ÏOO} pCt. j f 500.en j 100. Bkoek of lanqïdijk 1 Oct. Heden werden besteed voor wortelen f 0.50 a i 2 30. bloemkool le soort f 6.a 10 75, 2e soort 3.a 4 25 reuzen bloem kool f 6.— a 10.00 Roode kool f 8 50 a 7,50 Gele kool 1 3 a 6.— Witte kool f8.— a 14,50, Nep (kleine uien) f 1 30. a 1.40, Uien 0.90 a 1.30, Bieten f 3.75 a 6 25, p. 1000 Koolrapen 0,a 0,p. 100. Djn 7den October '06, hopen wij den dag te herdenken, waarop C. A. VAS LUHHMIIN, gedurende 40 |aar met steeds bljjvende gosde tronw en eerljjkheid onze belangen en die onzer voorgangers behartigd heeft. Tn. KRAAKMAN en ZOON. Handelaren in wjja en gedistilleerd. Alkmaar. lieden dochter. werden wg verbigd met de geboorte eenor Stompetoren, 29 Sent- 1906. K. HONIG. H. HONIG Dikkzh Tot onze diepe droefheid is heden onze innig gebelde docbier en zuster ANNA THUOIIOHA overleden, in den leeftgd van 24 j .ren. Uit aller naam W. A. VAN GRIETHUYSEN. Antwerpen, 29 Sjpt. 19J6, Heden ontsliep, zacht en kalm, in haren Heer en Hsilaid mjjne innig geliefde echtgenoote CHRISTINA hTOkHIAK, in den ouderdom van ruim 63 jtien. A. BOLDERINK. Alkmaar, 1 October 1906. Openbaring 14 13. Heden overleed zacht en kalm, na een kortstondige ziekte, onze zeer geliefde zuster van den »Dorcaskrana> Me|. C. UOliUUHlNk—Stokkink. Alkmaar 1 Oot. 1906. Heden overleed tot mjjn diepe droelheid mjjn harteljjk geliefde Echtgenoot de Heer F. H. VAN UU1 BRINK, in den ouderdom van 55 jtar, na een smartelijk ljjden van 5 maanden. Allen, die den overledene gekend hebben, zullen bestfim wat ik in hem veilies. Wed. F. H. v. d. BRINK—Ni Knop. Alkmaar, 2 October 1916. Vertoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. Tot mjjn diepe droelheid overleed heden mgn g aebte tchoonzoon de heer F. H. VAN UFN It KINK in den ouderdom van 55 j tar. Alkmaar, 2 October 1906. D. NIEROP. huurprijs ongeveer I ZOO V 21, Bar. van dit Blad. Fr. Br., onder letter een partij beste wlnter-KarpetteuKachels, Keilen en Voetkussens, en tevens vootradig alle geregelde goederen, zooals Vloerzeil. I<oopers en Talelkleedea eaz Ea Uasguatleii vanaf 8 antwaa van ook een partjj zal worden opgeruimd, M nza&m aanbevelend, HET BESTUUR van des OASTRIOUMMER POLDER, brengt ter kennis van belangheb benden, dat in hnone vergadering van 2 7 Meptemher l»HÖ, is uitgeloot de Cmpon No. 4. groot f 509, der geldlcening van 1 Augustus 1893, groot f 9500, goed gekeurd bg besluit van Ged. Staten van Noord-Holland, dato 23 Augustus 1898, waarvan de betaling zal plaats hebben op 1 November 1906, ten kantore van de firma DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar. Het Bestuur voornoemd, Jb. KUIJS Pz.Voorzitter. ■B. A. THEISSLINGSecretaris. ÏOO wille eaveloppes ÏOO blauw gevoerd 20 ÏOO Kjjksaaoüel briefkaarten IA 12 flacons beste Kalserlnkl 30 12 penhouders 7 12 beste 6 ets. polloodeu 15 12 schoolschriften net vloelblsd 30 Voor de vele en hartelqke bewijzen van deelneming en hulp, tjjdens de langdurige ongesteldheid en na het overljjden van onzen geliefden Vader, ARIE DE GEUS Jz., ondervonden, .betuigen wjj door dezen onzen harteljjken dank. In 't bjjzondei gevoelen wjj ons gedrongen, dank te brengen aan Mej. JANTJE WOGNUiM voor hare zeldzame trouw en toewjjding, gedurende ruim 11 jaar, en onver getelijk blijk voor ons hare liefderjjke verpleging bjj nacht en dag, tjjdens de bjjna '2 jaar lange ongesteldheid. Namens alle kinderen. Warmenhuizen, October 190(3. K1A.\I) vraagt tegen 15 Oct. a s. wet gebruik van vr||e kuaer asct alcoof ol KU- ea Slaapkamer, tegen f 85.— per maand R'fl.ot. lranco onder lett. W21 aan het burean dezsr Courant. Een goed gaande, zeer makke, bjj alle voorkomende aanwezigheden langs den weg, bjj A BUT «Isa., Egmondermcer. van al f »,ftO per mud worden thuis bezorgd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3