De Lange de Moraaz, Grande Maison de Modes. Parijzer Modelhoeden foeizoeta en OntzetTiering. gem. ZIT- en SLAAPKAMER, A. BIJ lit. KB Rij tuigvuurwerker mmm voorKandeD Uil NI Herms. Coster 01 Zoon 400 pagina's druks. 10 Cents. 10 Cents. Strijd en N.V. Herms. Coster Zoon, Alkmaar. GiHMite sortecring;, issitisRXik iLttgi* prijzen gem. kamer met pens. De Kranige Chauffeur. ,DIï STÜD PAHIJS. Te huur, Het beroemdste boek van onzen tijd Ingenaaid f 1.50. Gebonden f 190. mm HET „MEUBELHUI S". C van Stam. Commissionnairs in Effecten, ALKMAAR, 23 LAKGESTRAAT, 23. Dames, welke geen circulaire hebben ontvaogen, gelieven deze als zoodanig te beschouwen. Bydrage tot Alkmaars Zeden-geschiedenis. c b» M. J. Driesen, 'Sti'tmJv. OUSTAV JFRENSSEN. Notaris GOUVERNE het WEILAND, Drie feestliedereu ter her denking aan Alkmaars Ontzet in 1573, prima BOTERSPECÜLAAS, FEUILLETON. belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs. TH van der KLEI. Horloges - Pendules Wij berichten onze geachte cliëntèle door deze. dat onze expositie vau aanvangt 5 OCTOBER a.s. Groote norteering DAMES- en KINDERHOEDENzoowel goeilkoope tot de fijnste soorten. Hoognehtend, DOOR C. W. BRUINVIS. Prys 35 Oent Appelbollen Appelbeignets AppeltaartjesAppelbroodjes, van af heden dagelijks verkrijgbaar. G. W. van der VEEN". Banketbakker, HONIGTAAI. - - GEMBERTAAI. SPECULAAS. BORSTPLAAT. Zoo juist verschenen en te ALKMAAR DOOR 3e druk. Goedkoope Uitgave. Nog enkele exemplaren van; voor ééne stem, met klavierbegeleiding worden tegen den prijs van 10 cents afge geven, fr. per post 12 cents. Dageljjks versch voorradig Voorts een uitgebreide collectie Chocolade artikelen, als: Tabletten, Bonbons, enz. Vraag de bekende KROONTJES SPECULAAS. De Directie bericht, dat van af 1 October de deposito rente met één balt proeent is verhoogd en dus nu 3 V2 bedraagt Onderwijzer vraagt tegen 1G October BRfiERLUKE STA ND. KOOLTUIN, ALKMAAK Grootste keu se Reparation worden goed en «pordig afgeleverd. Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h HERMi. COSTER <fc ZOON. Archivaris der gemeente, Banketbakkerij. Kokerij. Een JUFFROUW vraagt, gedurende de maand October in Alkmaar, ■eet bediening. Brieven met prjjsopgaaf ten spordigste ingowacht, lett. I», 21. Bureau van dit blad. Een FRiESCH MEISJE, ciroa 16 jaar, P.G., goed kunnende werken, vraagt een haar passende be trekking als liefst klein gealn. Br. fr. onder lett. T21, bnrean dezer Courant. CO 03 03 —3 tr" sc co oo een gemeubileerde Kamer met pension. Te b3*r&g6ii SBH hot boröBQ dozor Ooursct, voor vast werk en van goade eetuigechnttea voorzien, Rijtuigmaker Alkmaar. Bef. C. m. HUaOklt, Leerares Pluao en Theorie. Mient C 15, ALKMAaR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrjj«Sag van 1— '2 un JÓRÏÏ UHL Ueauterlseerde vertaling van l»r. C.-1» SAX. te Alkmaar, zal verkoopen in het Café van Mej. de Wed KOETSVELD, te ALKMAAR, op Woensdag S October lOOO, des avonds 6 uren bjjzonder Beschikt voor den Koolbon w, te Znidzjjpe aan het Kanaal en langs de Molentocht, In vjjf percee- len, als: 0.66 90 of 28 snfös. 1.25.10 of 53 snees. 1.30 90 55 1.08,40 45* en 1.22.40 of 51* snoes. Beboorende tot de nalatenschap vau den heer J. MAAS. Zie de biljetten. alsmede tij LOUIS TRIJBETZ. Aanbevelend J. F. MOENS, Directeur. Brieven m6t conditiën, onder letter W 21, Bureau dezer Courant. Helloo. September. Ondertrouwd: Franciscus Ignatius Kok, weduw naar van Maria Elisabeth Wjjnen te Alkmaar, nu Nanette Virgicie Qnerelie, weduwe van Johannes I'ranciscus Jansen, laatst ta Alkmaar. Willem van Westerop, weduwn. van Maria Swinkels en Marjjtje Welboren, we duwe van Pieter Verheiden te Beverwijk. Getrouwd: Cornelis Frederikns WinJet te Alkmaar en Grietje Stam, laatst te Egmond-Binnen. Geboren: Klaas, zoon van Hendrik Bikker en Guurtjs Bakker. Petrus, z. van Petrus Schouten en Grietje Suiker. Helena, d. van Nicalaae Mulder en Cornelia Leering. Dirk, z. van Cornelis van der Sluis en Antje de Hoorder. Overleden: Jan, z. van Simon Koorn es Wil- lempje Quak, 5 weken. Jacob Bak, 31 j. en 10 m. Mietje Roele, wed. van Hendrik v. d. Pfil, 68 jaar. Femmotje de Vrie«. ecbtg. van Sieuwert Thepen, 70 jaar en 1 maand. Be wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 24) Toch moet het zoo geweest zjjn, want anders had zij het plan niet kunnen ontwerpen voor de galerijen, die als een brug de Cher overspannen en het oorspronkelijk gebouw met den anderen oever verbinden. Deze brug heeft twee verdiepingen, die bestaan uit lange gangen met ontelbare vensters, waardoor een groen-gouden netwerk van licht en schaduw over de vloeren en wanden geworpen wordt, wat een prachtig effect teweeg brengt. Terwijl ik daar liep, riep ik de geesten op der verdwenen koninginnen en prinsessen »de lieve gestorven vrouwen* turende naar het goud dat daar placht neer te dalen en aan haar schouders te blijven hangen.t Och, de aanhaling is verkeerd, maar dat is Tante Mary's schuld, want zij leest hardop in haar gids over Rousseau en nog veel meer andere groote mannen die Chenonceaux bezochten, toen het aan de familie Dupin behoorde; maar die tjjd is betrekkelijk kort ge leden, waarom ik er minder belang in stel. Alleen wat plaats greep voor de dagen van Karei IX schijnt mjj op Chenonceaux de moeite waard. Tours zag er op het eerste gezicht eig bezadigd en grauw uit na Chenonceaux, waarvan het luchtige, heldere beeld mjj gedurende onzen rit voortdurend voor oogen zweelde. Het schijnt wel dat we altijd aan de overzijde der rivier zijn en over lange bruggen moeten gaan om de plaatsen te bereiken waar wij heen willen. Ook te Tours was dit het geval en de brug was bizonder lang en zeer fraai. Maar het was avond, schemerig en erg koud, eu ik geloof niet dat ik er op gelet zou hebben, als Brown niet gezegd had, dat Balzac haar »een van de schoonste monumenten van Frankrijk* noemde. Een paar minuten later, aan den ingang der stad, zagen we twee spookachtig witte beelden glinsteren op een ruim, groen plein. «Dat zijn Rabelais en Descartes, de twe8 beschermgeesten van dit deel van Frankrijk, juffrouw,* zei Brown. Ondertusschen waren wij er reeds voorbij, maar ik draaide mijn hoofd zoover om, ten einde ze nog eens te zien, dat mijn nek er pijn van deed. Heeft u wel eens opgemerkt, dat de meeste dingen in het leven, die de mensehen je als merkwaardig aan wijzen of die je zelf bizonder graag wilt zien, altijd achter of op zij van je zijn, als ware het er op toege legd je den meest mogelijken last te bezorgen Het schijnt dat er altijd »een moraal* in moet zgn, zooals Alice's hertogin zou zeggen. Dien avond (ik heb een reden voor den nadruk) scheen Tours wel te bestaan uit één lange, rechte straat aan het eind er van sloegen wij links af en hielden stil voor de deur van een hotel. Aan den buitenkant geleek het een heel gewoon soort en weinig dacht ik welke in drukken mij te wachten stonden. Ik was vermoeid, niet lichamelijk door te groote krachtsinspanning, meer een gevoel dat mijn vermogen om de dingen te bewonderen en er van te genieten zijn grens had bereikt en elke droppel meer me werkelijk pijn zou doen. Kent u die gewaarwordingMen is dan in een gemoedsstemming om warmte en gezelligheid hoogelijk te waardeeren. We kregen beide. Tante Mary en ik hadden ieder een slaapkamer, uitloopend in een salonnetje; vriendelijke, ouderwetsch gemeubelde ver trekken en wat nog meer zegt, Fransche ouderwetsche meubelen welke me zoo bekoren. We maakten ons netjes, ieder naar den aard haar door Natuur geschonken en gingen naar beneden. De eetzaal was onze eerste ver- rassing. De met geweven stof behangen en van lam briseeringen voorziene wanden en de groote, veelarmige candelabers maakten haar een dier oude burchten waardig. Een beter diner hadden wjj in een kasteel niet kunnen krijgen. Ik geloof niet dat ooit van mijn leven ine iets zoo lekker gesmaakt heeft en ik kon niet laten er aan te denken, hoe het den armen, vermoeiden Brown zou gaan terwjjl wij, luie, gemakzuchtige wezens ons gastmaal genoten in de mooie eetzaal. Ik dacht ook aan u en hoe graag u die dingen zou gegeten hebben. Ze waren verrukkelijk en zooals men ze alleen in het Zuiden krjjgt; ze deden in je mond zooals het woord «Provence« klinkt in je ooren. Tante Mary had in een-van-de-haar-altijd-vergezel lende reisgidsen gelezen, dat Touraine zoo wei als Provence beroemd is voor zjjn «heerlijke keuken,* en werkelijk het geval doet zich voor dat een reisgids gelijk heeft. Het diner bestond uit allerlei geurige, rijke schoteltjes, «rillettes* en andere lekkernijen die u zeker hadden doen watertanden (ofschoon als ze het deden en ik moest het aanzien ik vast mijn oogen sloot) en toen ik er den kellner naar vroeg, vertelde hij mij dat ze een specialiteit zjjn van Tours en het hotel. Mij dunkt hij is eveneens een specialiteit van Tours en het hotel. Hij heeft vriendelijke zachte en toch waardige manieren en de wijze, waarop hg een schotel voor je neerzet, maakt het gerecht smakelijker en wekt je eetlust op. l)an is er nog een man in het hotel die de «aroma* verhoogt hg is als een «krans voor wijn« of zoo iets dergelijks dat ik u wel eens heb hooren zeggen. Overdag is hg «valet de chambre* in een scharlaken vest, zoo rood als zgn wangen en zoo helder als zijn oogen, bij het diner kollner in een gekleed pak, om daarna weer in het scharlaken knechtje te gaan spelen tot middernacht. Hjj zou me in een goed humeur brengen, zelfs al was ik er op uitgegaan om iemand te vermoorden en toen hg ons de wijnkaart bracht, wachtend met zijn beleefden glimlach en zijn roode wangen welken wij zouden kie zen, scheen me alleen champagne zjjner waardig maar champagne leek zoo verkwistend voor een paar eemame vrouwelijke wezens. Toch was ik besloten een flesch te bestellen om op de gezondheid van de nieuwe auto te drinken, en wie weet misschien wel een beetje om tante Mary te ergeren, toen de man met de diamanten oogen zeer eerbiedig en in mooi zuidelijk Fransch vroeg of wij «een landwijntje wilden probeeren, fonkelende Vouvray, een echt dameswgntje.t Dus, we besloten tot Vouvray. Het was belachelijk goedkoop en had een heerlijken geur en tante Mary en ik, in onze kwaliteit van vrouwen, erkenden dat het heerlijker was dan welke champagne ook die we ooit geproefd hadden. We dronken op uw gezondheid en op die van de auto daarna viel me plotseling iets in en mjjn glas opheffend, zei ikOp den «Kranigen Chauffeur I* «"Welke kranige chauffeur J- En wie bedoel je?* vroeg tante Mary «De eenige en ondeelbaar Kanige ChauffeurBrownt, legde ik uit. «Ik heb juist bedacht welk een goede naam dat voor hem is. nu hjj de gelegenheid krjjgt ons met een nieuwe auto de geheele wereld rond te rijden.* «Ik hoop, mijn lieve Molly«, begon tante Mary met den noodigen ernst en met een blosje van verontwaar diging haar glas neerzettend, «dat je zulk soort dingen den jongen man niet in het gezicht zult zeggen. Hem zgn reeds te veel vrijheden toegestaan en ofschoon de billijkheid eischt te erkennen, dat hg tot heden er geen misbruik van gemaakt heeft, zoo kan men toch elk oogenblik een uitbarsting verwachten.* «Het spijt me u te moeten biechten dat ik «Poel* zeide en vroeg of naar haar meening Brown een werk zame vulkaan was. Enfin of ik hem al dan niet zóó «in zgn gezicht* noem. voor mjj is hjj en zal hjj blijven de Kranige Chauffeur, ofschoon het mogelijk hem in het geheel niet zou ljjken. «geboren en gedoopt te zjjn mot Vouvray.* Ik had niet verwacht zooveel van Tours te zullen houden. We zjjn er nu reeds drie dagen in het eerst dacht ik dat de geheele stad uit één straat bestond, maar we hebben iets gevonden interessant genoeg om er elk uur van den dag aan te wjjden dus stel ik het schrijven uit tot 's avonds in ons gezellig salonnetje. En als ik niet schrgf dan lees ik Balzac. Nog nooit heb ik hem zoo gewaardeerd als hier in zjjn geboorteplaats. Ik heb Brown verzocht de auto van zgn meneer Balzac te noemen, want zij ook is een «groot en veelzijdig genie.« Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. Herms. Coster dt Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4