No. 234. Honderd en aclilsle jaargang. 1900. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. li«hS«'.lkh.rdls,le "°d ik a X Prijs der gewone advertentiön WOENSDAG 3 OCTOBER. Posterijen. Verkiezing van een lid van den Gemeenteraad. Hinderwet. BINNENLAND. F E U 1 L L E T O N. wrXlïn e!' Sch',,, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheeie Kijk f Afzonderlijke nummers 3 Cents, groote contracten rabat. Groote Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HKKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Ie Kiesdistrict. Met ingang ran 1 October a.s. wordt de lichting der standaardbusaen op den Dijk, aan den Accj|astoreii, op de Yisch«arkt, aan den Ueesterslagel, in het Heaueaterparl» en de Hassaastraat vervroegd van 8.20 m. tot 8.1.0 m. en de lichting van de standaardbue in de Nleuwpoertsteeg van 6.20 a. gewijzigd in S I» a. Alkmaar, De Directeur van het Postkantoor, 29 Sept. 1906. VAN DELDEN. De BURGEMEESTER van Alkmaar, brengt ter alge meene kennis, dat de tot invulling bestemde formulieren voor de opgave van candidates voor de verkiezing van ééa Uit van den OeaieeaSeraad la het le bles district, welke zal gebonden worden op Dingdag den IA October a.s., van 's morgeas 9 tot 's namid dags 4 nar, ter Secretarie dezer Geaaesnte kosteloos vsr- kifjgbaar zjjn gesteld van heden af tot en met den dag der verkiezing, op alle werkdagen vaa 's morgens 9 tot 's namiddags 2 aar. Alkmaar, Do Burgemeester voornoemd, 2 Oct. 1906. G. RIPPING; land aan den minister van financiën gedane verzoek cm vereenvoudiging van de voorschriften betredende de aan gifte en visRatie van reizigersbagage, heeft Z Exc. mede gedeeld, dat hjj gaarne nader wil overwegen, of er, zonder de d nr voor frande open te zetten, iets kan worden ge daan om tegemoet te komen aau bezwaren, die aan d- visitatie van bagage bjj een drok reizigersverkeer zjjn verbonden. Een bereids ingesteld onderzoek omtrent de formali teiten waaraan de reizigers bp hun aankomst in de Vereenigde Staten van Amerika zjjn onderworpen, (waar over de Bond had gesproken), heeft den minister echter aangetoond, dat invoering van hot daar gevolgde stelsel hier te lande, niet in het belang van het reizend pablitk zon zjjn BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeene kennis, dat heden op du gemoente- secretarieter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bjj lagen van J. A. W1NTERSTEIJN, aldaar, om vergunning tot bet opriohfen van een brood- en koekbakkerg in het perceel Snaarmanslaan, wijk E. no, 62. Bezwaren tegen deze oprichting knnnan worden ingediend ten raadhuire dezer gemeente, mondeling op Dinsdag 16 Ootober e.k., 's voormiddag» te elf uur en schriftelgk vóór of op dien tgd. Gedurende drie daguu vóór gemelden dag kan de verzoeker en hg, die bezwaren heeft inge bracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 2 Oot. 1906. DONATH, Seoretaris. Verbetering van salarissen Te 's Gravenhage is Maandagavond door de afdselingen in do provincie Noord-Holland van het Nederlandsobo Ocderwjjzersgsnoootsohap eene vergadering gehouden, tot fcet voorbereiden van eene beweging tot verbetering van da salarissen. Na eene uitvoerige rede van den heer X. Andriesse werd besloten tot het benoemen van eene commissie waartoe werdee gekozen de fcaaran J. Labau (Den Haag) G. Maathuis (Rotterdam), D. L. Hageman (Hellevoetsluis i J. A. Tolk (Alphen a. d. Rijn), D. de Waard (Delfl) De middenstandsbond. Gisteren werd te Utrecht een vergadering van het hoofdbestonr van den Nederlandscben Bon l vat Vereeni- gingeo van den Handeldrgvenden en lndnstrieelen Middenstand gthouder, onder voorzitlerecbap van den beer J. S. Meuwsen. Het referendum, uitgeschreven ingevolge het besluit vau het congres te Leeuwarden inzake den door den Minister van Waterstaat voorgestelden postalen chique- en girodienst, had tot uitslag, dat zich 80 stemmen verklaarden en 32 tegen. Iu de middagzitting werd door het Dagelgksch Bestunr o. a. voorgesteld een commissie te benoemen, met opdracht de tentoonstelling van den bandeldrjj veuilen en indns- trieelen middenstand, in 1908 te Amsterdam te honden, voor te bereiden. Het Witte Kruis. Armenwet- herziening Gemeld wordt dat du minister van binnenl. zaken aan de besturen van onderscheidene liefdadigs instellingen etnigo vragen beeft doen toekomen, met verzoek die fe willen beantwoorden en zolks in verband met het voor nemen om do armenwet te wgzigeD, althans een voorstel daartoe in te dienen bjj de Tweede Kamer. Vcrliooglng; van acclfas op het gedistilleerd. Het hoofdbestuur van de Nederlandsohe Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken besloot een krachtige actie te voeren tegen het door de Regeering ingediende wetsontwerp tot verhooging van den accnns op het gedistilleerd. Visitatie vaa relzlgersbagage. Naar aanleiding van het in December 1905 door den Nationaien Bond voor Vreemdelingenverkeer in Neder- In hot café »Belvédè."o« te Amsterdam werd gisteren de jaarvergadering schonden van de Noord-Hollandeobe vereeniging »Het Witte Kruis». Voorzitter was dr. P. J. Bsrnouw. Vertegenwoordigd waren ruim 90 afdeelingen. Na opening kwamen eerst de bestuursverkiezingen aan de orde. De faeere dr. P. J. Barnonw, G. A. F wart en J. G van Eden, die periodiek moester aftreden, werden bjj acclamatie herkozen. De herr mr. H. J. C. van Tienen werd met broote meerderheid van stemmen herkozen als lid van de Commissie van Beheer van het herstellingsoord te Hilversam. De secretaris, de heer P. J. van Eldik Tbiemo bracht daarna het jaarverslag over 1905 uit. HieruR bleek dat het aantal leerlingen steeg van 81 tot, 87, dat der leden van 19,546 tot 22,042. Terwjjl sedert 1 Jan. 1906 erkend zjjn: de afdeelingen Ilpnndam, Mrdwoud, Nederhorst den Berg, Schelhnkhoat, Sjjbecarspel, Texel, Wgdones en Zwnag, aanbrengende 1567 leden. Niet minder dan 51 afdeelingen gewagen run ver meerdering van 1 den. Om eene nit die te noemen, telt Andjjk onder 600 hoofden van gezinnen 577 leden. Avenhorn 235 leden, bjj eene bevolking van 1150 zielen. Door 80 van de 86 afdeelingen wordt gewaagd van het verstrekken van verplegings-materiaal, wat dos wel We wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 25) lialza. medallin U1S Tlen waar Balzac Keuren werd de met eeT ge h!l(feP H°t0g-a<eerd m^n kofler «»1 f^topt tmb een warêi r,,rrde aUltgaVe van z«n "erken en ik ^eTop te ™nrZ° DgSt°^^ ondera°«< om alle i GW de Tours» b? i^TVeV hy lets g^egd beeft. Zijn iMire ae tours« is het droevigste verhaal dat ik inland va^dë kïthedraal^^et zonderlinge huisje in de schaduw van ue Kathedraal, waarvan het zware metsel wei k met een breeden hoek zich uitstrekt in den kleinen tuin heeft me betooverd. Daar woonde de vreeselijke made moiselle Gemard, en daar, met haar, verbleef de ver- doryen Curé, en ook de arme, goede Curé, om wien- kmderlgke domheid en hevigen zielsangst ik me gTster KïïS ,bal£ blmil heb geschreid. Maar het Fr™nsch van Balzac hoeft me heeiemaal ontmoedigd. Wat een voor raad van wonder!jjke woorden moet hjj bezeten hebben Over het algemeen houd ik niet van kathedralen nu ^chter^Lhd^61^^"'1 "ngeW00DS over zich hfebben! Tni.^ vf grflze Goth'sche kathedraal van verschillen van ander grgs; met koud en streng éemLktarv 6n Zï°i-faCht alsof het van Sealskin was gemaakt. VermoedeJgk te danken aan den indruk van het mooie sng werk aan het groote, groote front. Ik heb een gevoel a)s zou ik er met mjjn hand lan<rs willen moo?eEnn/ 'lefk°°fn' °0k binneniu is de kathedraal mooi. En zoo eigenaardig, zoo individueel, dat ze je een welkom influistert als wilde ze je een trouwe vriend zjjn. De straten van het oude Tours loopen zoo door elkaar dat wjj er niet wjjs uit konden worden, maar Brown, die vroeger de stad bezocht, wees ons den weg. Hjj liet ons het huis van Tristan de Hermiet zien en een bekoorlijk klein klooster, Petit St. Martin geheeten, met sierljjk Renaissance beeldwerk en op dit moment in het bezit van een stilleul l« Hjj wees ons het oudste huis van Tours, het grap pigste gebouw dat u zich verbeelden kunt. Het staat op een hoek temidden van verscheiden andere huizen. Dan de Charlemange Toren, die, geloof ik, me nog het meeste aantrektvoorts een huis uit de veertiende eeuw met zulk fraai beeldwerk dat het kant geljjkt; het is geres taureerd en heet nu Maison Gouin naar den eigenaar. O, daar vergat ik te vertellen dat ik uw favoriete Quentin Durward heb gekocht en Balzac voor hem op zjj geschoven. Het was een idee van Brown dat ik hem hier nog eens zou lezen, en weikeljjk, ik ben hem dank baar voor die mfooi.v Van fooien gesproken, bedenk ik daar dat ik er hem wei een geven moest en zelfs een groote ookMaar 't is zoo moeiljjk hem er een aan te bieden. Ik vrees geen woorden te zullen vinden en te stamelen als een idioot't zal noodig zjjn mezelf moed te laten inspreken door de overweging, dat hjj tóch eigenljjk een chauffeur is en zich er misschien al over verwonderd heeft dat ik hem nog nooit iets gaf. Gister zag ik palmboomen en zond ze een kushind, omdat ze mjj ten teeken waren dat we op den drempel j van het Zuiden stonden. Er is nog iets in Tours dat de nabjjheid van het Zuiden deed vermoedende pa tisseries. lante Maiy en ik hebben een patissier ontdekt waarvoor men een standbeeld zou oprichten, maar lours scheen hem al veel vroeger ontdekt te hebben, want al de tschoonheid en de deftigheid» uit de stad, gaan er eiken middag koffie en gebakjes gebruiken. Wjj eveneens als we tjjd hebben I Tante Mary at gister twaalf kleine taartjes, alle verschillend van vorm en kleur en smaak. I begrjjpt, hoop ik, dat ze lekker waren, en tante beweerde dat als conscienteus touriste ze eik soort uit den winkel diende te proeven, om te weten welke de beste waren. Een half uur later voelde dc hoofdwerkzaa heid is; 25 afdeelingen zorgden voor gosd drinkwater. Edam bezit een bak, die f 5000 heeft gekost. Le Schel'ingwoude werd een regenbak gemaakt van 30,000 liter inhoud. Spaarndam zegt, dat ruime aanroer ran duinwater, gunstigen invloed oefende op den gezondheidstoestand. 22 afdeelingen gewagen ran gsgebruik, dat toenemende schjjnt. Da ervaringen met gskisten opgedaan, loopen uiteon. Vcrmoedelgk ligt het aan de constructie. De bad-inriehtingon schijnen met afwisselend geluk geëxploi teerd te worden. Hier was het minder, daar meer pro duotief. Zoo werd te Alkmaar rnim f 180 winst gemaakt. Haarlem is met hare badhuizen bet gelukkigst geweest, ofschoon de sohoolbaden onroldoende waren, hetgeen is te wjj ten aan de geringe belangstelling ran hoofden ran scholen. Het toenemen van baden door vrouwen in beide inrichtingen is ran groote beteekenis. 14 afdeelingen gewagen ran het gebruik ran lig-tentjss, dat dus ook toenemende is. Orer het bezoek der afdeelingsrergaderingen wordt door 15 afd. geklaagd, 5 vermelden betere, 6 zeer goede opkomst. De bee'en die ouisaeseu garen over eerste hulp bjj ongelnkkeu zij worden allen bjj name genoemd waren over belangstelling in die cursussen en orer de resultaten er »an zeer terreden. Da 8 afdeelingen waar wijkverpleging is, zjjn eenstem mig in lof over de groote diensten door de verpleegsters bewezen. Da afd. Sloten belegde f 900 tot vorming van era fonds voor wijkverpleging. Door Amsterdam werden 17 verplegingon voor rekening van afdeelingen waarge nomen. Ain deze afdeelingen werd f 472 uitgekeerd. Op uit0. Dec. 1905 waren 18 vaste en 6 proefrerpleegsters werkziam, ran ieder 2 meer dan in 1904. Het diploma voor verpleegster werd na afgelegd examen verworven door 123, van verpleger door 9 personen, 22 als kraam rronwen verpleegster en 8 als krankzinnigen verpleeg ster(ger). 32 afdeelingen gewagen ran het beersohen ran besmetteljjke ziekte, vooral typbus. Van velo afdeelingen werden de goederen nit besmette woningen in een oven te Alkmaar ontsmet. Haarlem richtte een complete inrichting op voor desin fectie met formalia. Toch heeft het hoofdbestuur opnieuw aanleiding gevonden te waarschnwen tegen het gebruik van formalin-lompen. Den Helder gaat voor f 5000 een magazjjn bouwen, waarvoor subsidie door gemeente en door de marine zjjn toegezegd, terwjjl Velsen te IJmuidon een tweede wjjk- gebouw zal stichten. In 1905 werd f 9525 aan subsidiëu aan de afdeelingen uitgekeerd. Aan 67 afdeelingen werden 14,175 exem plaren vau het bekroonde antwoord op de Melk-prgsvraag geleverd. Hiermede is het voornaamste uit de afdeelingen medegedeeld. De resultaten mot den deainfectie-oven te Alkmaar levert winst op. Do begrooting voor 1907 geraamd op 26,568, die voor Heidehi uvel op f 15,000 en voor oen ontsmettingsoven le Alkmaar op f 2779 werd goedgekeurd. Eveneens de rekening en veiautwoording over 1905, sluitende met 1805 baGg soldo. lu behandeling kwamen nu voorstellen, le het volgende voorstel van het hoofdbestuur >De algemeens vergadering besluite tot de oprichting van een tweeden desinfectie-oven met waach- en bad inrichting en tot, het aanschaffen van materiaal voor ontsmetting met formalin of dergcljjke middelen, geheel iu den geest van de te Alkmaar bestaande inrichting. De algemeene vergadering verleendo daarvoor aan het hoofdbestuur een credit t van ten hoogste f 14,000, te vindon uit het gereserveerd kspiuial.» In de toelichting tot dit voorstel deelde het hoofd bestuur mede dat, waar het succes van den in 1894 te zo zich wat raar en was verplicht aan tafel een paar van de keurigste schotels te laten voorbjjgaan. V oor de wjize waarop we te Tours onzen tjjd be steedden, hebben wjj een pluimpje verdiend of juister niet wjj, snaar de Kranige Chauffeur, 's Morgens kwam Brown ons halen voor uitstapjes in de omstreken der stad, en 's middags, voor het schemer werd, hadden we de stad »gedaant zooals tante Mary zou zeggeneen uitdrukking die ik van harte verfoei. Een heeleu dag van ons drietal gebruikten wjj voor een rit met onzen wagen naar Langeais en Azay-le Rideau. De nieuwe auto is een ware schat en Brown rjjdtze als bestond er een soort sympathie tusschen hen beiden, bonis gaan wjj verbazend snel, maar enkel op lange, rechte wegen en als er heinde en ver geen sterveling te zien is. Brown let altjjd heel nauwkeurig op de jpaarden- voerlui,» zooals hjj ze noemt en zegt, dat ieder die een auto rjjdt, verplicht is, a' was het enkel terwille van sport in het algemeen, rekeniDg te houden met het recht dat andere menschen ook op den weg hebben. Hjj mindert dadeljjk vaart of laat de auto stoppen als wij een weerspannigen rosinant tegenkomen. Eens zelfs stapte hjj uit om zoo'n dwaas dier dat zich zenuwachtig maakte te kalmeerenhjj leidde het langs de auto en toen het volkomen rustig was, zeide de oude boer. de leidsels weer nemend, dat er nooit klachten zouden komen als alle automobilisten waren als wjj. Natuurljjk moesten wg den verloren tjjd weer inhalen en toen Brown haar volle avance gaf» zooals hjj het noemt en wjj als een sneltrein vlogen ja, toen was het leven levenswaard, dat kan ik u vertellen. Door mooie landschappen i jjden we langzaam en bewaren onze »spurt« voor de minder belangrjjke gedeelten. Ik weet dat u Balzac's vDuchesse Je Langeais« in het Engelsch hebt gelezen, want ikzelf gaf het u cadeau. Natuurljjk bestaat er veel kans dat ze in werkeljjkheid nooit op het kasteel van Langeais of waar dan ook gewoond heeft, doch de gedachte aan haar maakte het veel interessanter dan het zou geweest zjjn, indien de »Duchesse« niet ten tooneele was verschenen. Het is een gioot, gijjs, ontzagwekkend, getorend en gekanteeld vestingachtig gebouw, waaraan ik me zeer Alkmaar opgerichten entsmettingsoren, hot bonweu vaa een n euwen volkomen gerechtvaardigd is. Omtrent do plaats waar een dergelgko desinfectie-oven zal worden opgericht doet het bestuur alsnog goen voorstel. Een aanzoek in die richting bjj het gemeentebestuur van Zaandam gedaan leidde niet tot een gewensebt resultaat, aangezien bedoeld gemeentebestuur van oordeel scheen dat Ztandam zelf voldoende in de daar voorkomende ge vallen van ontsmetting kan voorzien. De afdeelingen Langendjjk en Lommen betoogden de wenschelgkhoid dat do bestaande oven zou worden uit gebreid, waardoor raea zou kunnen volstaan met da helft van bet kapitaal dat thans voor den bouw van den nieuwen oven wordt gevraagd. De beer G. Eooman verdedigde namens het hoofd bestuur en als voorzitter-secretaris der oven-commissie bot ingediende voorstel. Een afgevaardigde van Ouder-Amstel hochtto namens zijne afdeeling adhaesie aan het voorstel van het H. B., uit dezen hoofdo, dat een nieuwe oven, bij voorstel der provincie de onkosten van Noord-Holland voor afdeelingen in dat gedeelte der provincie de onkosten voor het desinfocteeren van opgozonden artikelen of wol voor de kosten van overkomst van den Alkmaarschen desinfecteur voor de betrokken afdeolingen zeer verminderen zal. De Voorzitter wijst er bovendien nog op dat do Alkmatrsche oven absoluut ontlast moet worden. Vau de 543 ontsmettingen welke door de geheolo provincie plaats vonden geschiedden er 329 te Alkmaar. Dit wijst er tevens op dat een oven in een bepaald district het ontsmotlon in dat district zeer doet toenemen. Des te meer wenschelijk zou het zijn meerdere ovens te bouwen maar dan niet te Alkmaar. Voor ontlasting van den Alkmaarschon oven ware een oven te Hooru, voor het propageeren van het ontsmettingsbeginsel eon oven in hot Gooi, bijv. te Hilversum bet meest dienstig. Onder deze omstandigheden is het 't beste de keuze van een plaats voor den nieuwen oven aan het hoofd bestuur over te laten. Do afgevaardigde van Hilversum, het voorstel van het H. B. toejuichende, beveelt ten sterkste dio gemeente voor stichting van den oven aan. De afdeeling Hilver sum wil gaarne voor den bouw beschikbaar stellen do som van f 3600. Na nog eenigo discussie werd het bestuursvoorstel goedgekeurd onder bepaling dat de oven zoo mogelijk bezuiden het IJ zal gevestigd worden. Een ander voorstel van het hoofdbestuur luidde om f 1000 aan te wijzen en daaruit de helft der kosten te bestrijden voor bot onderzoek van pathologische producten, afkomstig van arme of minder gegoede patiënten, wanneer dat onderzoek n. 1. wenschelijk voorkomt. Ook dit voorstel werd goedgekeurd. Haarlem bad voorgesteld een Witte Kruis-courant nit te goven waarvan sleohtg één nummer versohijnt en waarin in korten en aaugenam^n vorm bet dool der vereeniging beschreven wordt. Elke afdeeling kan, dan als propagandamiddel, zooveel exemplaren tegen geiio- gen prijs bekomen, als zij, tor gratig verspreiding in hare gemeente, noodig acht. Het hoofdb. ontraadt aanieming, hot voorstel is te vaag de kosten zijl moeilijk te bogrooten, het raadt dus nadere overweging aan. Het voorstel-Haarlem werd verworpen. Door Wieringen was voorgesteld dat do leden van elke afdeeling van Witte of Groene Kruis, elders ver toevende en ziek wordende, het recht zullen hebben gratis verplegingsmateriaal van die afdeeling, waar de zieke zich op dit oogenblik bevindt, te bekomen. Het hoofdb. is van oordeel dat deze zaak behoort tot het huishoudelijk beheer der afdeelingen, en dat verplicht voel omdat het zjjn practische ophaalbrug be houden heeft. Door een kraak zindeljjk, zeer oud stadje reden we bjjna tot voor de deur en precies tegenover don ingang wees Brown het huisje aan, waarin Rabelais gewoond heefi. Ik twijfel sterk of tante Mary ooit zjjn naam had gehoord, maar toch haastte ze zich het huis te kieken. En later toen ik met vollen nadruk verkon- digde, dat Rabelais tot hen behoorde die u mij niet zou toeslaan te lezen, maar natuurljjk wel aan hciav als zg er lust in had, gJde ze bjjna van schrik en ontsteltenis en wou liever al haar opnamen vernietigen, dan die eene te laten zien aan den photograaf dia ze zal ont wikkelen. Werkeljjk, ik hoop dat ik geen oude vrijster zal worden De Parjjsche millionair aan wien het kasteel behoort en die het ja.irljjks eenige maanden bewoont, moot wel een zeer edelmoedig man zjjn met veel gevoel voor hut algemeen belang. Denk eens, duizenden en duizenden heeft hjj besteed om het slot te laten restaureeren, den vriendelijken tuin in orde te houden, de kamers te meu belen en te decoreeren zoo fijn en sierljjk als gebruikeljjk was tjjdens de periode van Lodowjjk XI en Karei VIII. En in plaats van al die heerlgkheden voor zichzelf te bewaren en voor zjjn familie en zjjn vrienden, laat hjj er ieder van genieten en maakt niet eens uitzondering voor zjjn eigen, particuliere vertrekken. Hier trad Anna van Bretagne weer overal op den voorgrond, want te Langeais trouwde ze met Karei en we zagen de zaal waarin de huwaljjksplechtigheid werd voltrokken. Wat zou ik graag dien prachtigen, ouden major domus die ons rond geleidde, mee naar huis nemen, muar ik vrees dat hjj sterven zou van heimwee wanneer hjj scheiden moest van zjjn geliefd kasteel. Word: vervoljd), Druk N.V. voorh. Hernia. Coater Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1