No. 235. Honderd en achlsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. DONDERDAG 4 OCTOBER. Hinderwet. Drankwet. Gevonden Voorwerpen. Zitting van den Gemeenteraad FEUILLETON. Deze Courant wordt alken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën I*er regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COST EK ZOON Voordam O 9. URANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan Alkmaa* brengen ter algemeens kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bjjlagen van J. A. WINTERSTE1JN, aldaar, om vergunning tot het opriohten van een brood- en koekbakkerjj in het perceel Snaarmanslaan, wijk E. no. 62. Bezwaren tegen deze oprichting kannen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Dinsdag 16 October e.k., 's voormiddags te elf uur en sohriftelgk vóór of op dien tgd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hg, die bezwaren heeft inge bracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 2 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bg hun college is ingekomen een verzoekschrift van P. 8CH0UTEN Jzn., aldaar, ter bekoming van verlof tot den verkoop van alcoholhoudeisden anderen dan sterken drank in het perceel Nieuwpoortslaan E No. 164. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- eobied, kan een ieder tegen het verleenen van het verlof sohriftelgk bezwaren inbrengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 3 Oct. 1906. Te bevragen aan het politiebureau van 9—12 uur. Vjjf portemonnaie's met en zonder geld, een zilveren ring, twee zilveren armbanden, een gouden oorbelletje, een ve t, een postduit, zes leesboeken, een grjjze hoed, twee jonge hnnen, een hondenhalsband, een gouden medaillon, een nikkelen horlogeketting en een bril in étui. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 3 Oct. 1906. W. J. DE WILDE Jr. van ALKBAAB, op Woensdag, 3 October 1006, des namiddags I uur. Vervolg.) 2. Het verleenen van pensioen «au gemeente- ambtenaren en hnnne weduwen en weczen. Art. 12. Alle aanspraak op pensioen gsat verloren voor hem, die bg rechterlgk gewgsde van zjj# ambt is ontzet of die uit hoofde van wangedrag, onzedelijkheid, verregaande achteloosheid of plichtverzuim uit zgn betrekking is ontslagen; Op voorstel tan den heer Glinderman wordt dit artikel als slot-alinea gevoegd bg artikel 3, waarin de gevallen omschreven zgn, waarin pensioen wordt verleend. Alt. 13. Wordt «en gepensioeneerde|weder in dienst der gemeente aangesteld, dan wordt bg zijne aanstelling bepaald, of zjjn pensioen daardoor geheel of ten deele zal worden geschorst voor den tgd, gedurende welken hg als ambte- stiar bezoldiging geniet. Door den heer Glinderman wordt voorgesteld aan f«e wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 26) In de stad kochten wjj aardige broches, waarop in relief het beeld van Anna van Bretagne is geschilderd daarna roden we door een heuvelachtige streek die zomers bekoorlijk moet zjjn, naar Azay le Rideau. rans I heeft het gebouwd en er valt niet te twjjfeleu aan zjjn goeden smaak, wat betreft kasteelen en dames en dat zegt veel. Dit. is meer een sprookje dan een huis. Het ziet er r 1J "Vtiö. not AIDI Cl niet naar uit als werd het gebouwd in den gewonen zin van het woord, maar of iemand een kolossale glanzende parel op het groene veld gelegd had, zoo dicht bij het water dat ze haar tigen weerkaatsing kon zien. Voorts had ditzelfde iemand fijne, teere dessins over de ge heele oppervlakte der parel gegraveerd, tenslotte °:e uitgeho d en in een koninkljjk verbljjf veranderd. Als gewoonlijk bereikten wjj het over een brug, dit maal niet geslagen over de Loire maar over de Indre, een zjjtak van die rivier. En in diezelfde Indre baadt het paarlemoeren slot zjjn paarlemoeien voeten. Het speet me bjjna dat ik binnenin de parel was gegaan. Niet dat het ontbrak aan mooie dingenonder anderen een paar versierde schouwen en een hooge, breede trap met een gebeeldhouwde, gewelfde overdekking, maar het was een anticlimax na de buitenzjjde en na Langeais. Toen de groote deur weer achter ons dicht viel na het «bezienswaardige interieur*, zooals de reisgids zegt, beschouwd te hebben, wandelde ik nogmaals het geheele kasteel rond, opkjjkend naar de met snjjwerk vei sierde schoorsteenen eu de gebeeh houwde vensters, dit artikel toe te voegen: de tgd voegei ia dienst der gemeente doorgebracht, wordt dan als diersttjjd mede- gerekend. De Voorzitter wjjst er op, dat de heer Kok, de adviseur deze toevoeging niet noodig acht. B. rn W. verzetten zich echter niet tegen de opneming er van. De heer Glindorman verdedigt zgn amendement en zegt daarbjj o.a., dat hg de redeneering van den heer Kok, die bg den Vooizitter als zoo'n autoriteit geldt, toch wel zonderling vindt. Daarop wil hg ev-n wgzen. De Voorzitter antwoordt daarop, dat het zeer natuurlgk is, dat door hem den heer Kok cis een autori teit wordt aangehaald. De heer Glinderman moest echter tevreden zjjn, dat zgn amendement wordt overgenomen. Da heer Glinderman geeft daarop te kennen, dat waar hjj van meening verschilt met den adviseur, de Voorzitter sobjjut te meenen, dat bij niet voor reden vatbaar is en dat is niet het geval. De Voorzitter vindt toob, dat dit haast uit de redeneering van den heer Glinderman valt af te leiden. Artikel 13 werdt ten slotte met de toevoeging van den heer Glinderman goedgekeurd. De artikelen 14, 14a, 146, 14c en 14d bevatten voor schriften omtrent het geneeskundig onderzoek en de g neeskundige behandeling bg toekenning van pensioen in geval van ziels- ot lichaamsgebreken. De heer Glinderman gelooft dat B. en W. wel wat kwistig zgn met dat geneeskundig ondeizoek. Een dergeljjk onderzoek is, zooals hg met een voorbeeld aantoont, nog al kostbaar. En waar nu volgens artikel 14d dat onderzoek nog weer aan een speciale g-neeskundige commissie moet worden opgedragen, komen er 5 geneeskundigen bg te pas; op die wjjze wordt de zaak te kostbaar. De Voorzitter zegt, dat B. en W. die echter meenen, dat bet laatste in bjjzondere gevallen zal voor komen wel iets voor dit bezwaar voelen, a aar 't is toch niet voorgeschreven, dat do geareute steeds die kosten zal moeten dragen. Hjj mrent echter, dat deze discussie meer op zgn plaats is bg artikel 14ci eu w'-l thans eerst artikel 14 behandelen. Dit wordt zonder stemming goed gekeurd. Artikel 14a wensebt de heer Glinderman thans zoo te amendeeren, dat een ondetzoek als daarin wordt bedoeld, wordt ingesteld door 2 geneeskundigen, van welken er een desverkiezend kan worden aangewezen door den betrokken ambtenaar, ef anders beiden te benoemen door B. en W. Dit amendement houdt verband met eene wjjzigiag door hem voor te stellen op artikel 14d betreffende het hernieuwd geneeskundig onderzoek indien B. en W. of de ambtenaar zich niet met de u tspraak der genees kundigen in artikel 14a bedoeld kennen vereenigen. Daarin zou spreker de beslissing willen zien opgedragen aan een derden geneeskundige en niet aan een speciale commissie. Op deze wjjze zgn er wel vjjf deskundigen noodig, die het zoosls het altjjd met deBkai dlgen gaat, weer oneens zullen zijn. Bovendien zullen de kosten daardoor belangtgk hooger worden. De Voorzitter meent, dat die kosten dezelfde bljjven en er zgn doctoren gmosg in Alkmaar. De heer Glinderman) houdt voldat de kosten te hoog suilen loopen. De heer Cohen Stuart voelt veel voor 't bezwaar van den heer Glinderman. De heer Boelmans ter Spill vindt, dat waar de beer Glinderman blgkbasr zooveel vrees koeste.t voor al die deskundigen, zgn amendement om ateeds het onder zoek aan twee geneeskundigen op te dragen daarmede in strjjd is. B. en W. stellen voor één deskundige, in dien de ambtenaar daartegen geen bezwaar heeft. Met zgn bekende vrees voor die deskundigen zou de heer de bekoorljjke torentjes en het hellend dak van blauw- grjjze leienalles zoo licht en elegant als het ware den mensch toeroepend «Kom en bljjf hier. Gjj zult ge lukkig zjjn.» Wel hebben ze in Europa heerljjke schatten, die wjj in ons nieuw land nooit kunnen be zitten l En wjj behoeven werkeljjk geen excuus te zoeken voor onzen wensch om hierheen te komen. Toch een zalige gewaarwording te voelen dat al dat fraais ook voor ons is en voor iedereen niet uitsluitend voor Engeland of f'rankrjjk of Italië, zooals evengoed het geval kon zjjn. Morgen gaan we drie kasteelen zien Ussé en Luynes en Chinon en komen 's avonds terug naar Tours en ons dieibaar hotel de l'Universmaar overmorgen, vaarwel gjj beiden en hoe gaat het u, Loches I Ik zal dezen nog open iaten om er een post- criptum bjj te voegen, dat heb ik in lang niet gedaan. Avond, en Loches. «Hier ben ik weer* zooals de Duivel-in- het-Doosje zegt. We hebben alles bekeken wat ik u opgaf. Maar ik ben te vol van Loches en te opgewonden over Loches om u iets te vertellen van de drie kasteelen van gistereD, althans n ets meer dan een paar bjjvoegeljjke naam woorden. Laat mjj eens bedenken welke ik aan Ussé geven zal? «Grootsch l« dunkt mjj. «Belangwekkend* is alles wat ik over heb voor Luynes, ofschoon het recht heeft op veel meer waardeering, al was het ei kei om zijn geschil denis. Ten slotte «prachtig» daar moet Chinon tevreden mee zjjn, al heeft het ook het mooiste aanzien van alle. Maar Loches-Loches I lk had zjjn be staan geheel vergeten, tot ik m£n geheugen opirischte in Quentin Dnrward en de reisgidsen, waaraan tante Maiy roerend verknocht is, ofschoon ze het geen van alle verdienen. Ze zeggtn niet eens dat je bepaald Loches moet gaan bezoeken, onverschillig tot welke verandering in je reisplannen het aanleiding geeft. Ja. tante Mary's favorite gids gaf zelfs bjjna evenveel ruimte aan het op een grillig gevormden rots gelegen dorpje Roehecorbon, welks verlichte vensters van uit de hoogte sis katoogen naar ons gluurden, toen we op Glinderman juist er voor moeten zgn, om het artikel van en W. aan te neuten. De heer Glinderman voert daartegen aan, dat hg twee deskundigen wil, doch dat in het uiterste geval (art. 14d) een derde zal beslissen. Da geneeskundige door den ambtenaar zelf aan te wgzen, zou dan door dezen zelf moeten weiden betaald. De Voorzitter meent, dat de kosten hsusch niet behoeven ai te schrikken, ook niet die van de behAude- lirg, daar er immers een gemeente-ziekenhuis is. De uiterste gevallen zullen niet zoo dikwgls voorkomen. Het amendement van den heer Glinderman om in art. 14a het onderzoek steeds aan twee doctoren op te dragen, wordt niet gesteund en vervalt dus, waarna de redactie van B. en W. wordt aangenomen. Art. 14c. Indien de pensioenaanvragen de raar het oordeel van B. en W. noodzakrljjke medewerking tot zgn he «tel niet heeft vetltenJ, vervalt de aanspraak op pensioen. De heer Glinderman vindt deze straf wel wat al te zwaar. Hg zou er voor willen lezen, dat dan het pensioen kan worden geweigerd. De heer Cohen Staart meeat, dat er tceh altjjd beroep op den raad mogelijk is, wat de heer Glinder man niet met hem eens is, daar B. en W. in dit geval oordeelen en er dus geen sprake is van toopassicg der veroidening, waarover volgens art. lb beroep op den raad mogeljjk is. De heer Cohen Stuart dit toegevende zou dan in verband hiermede artikel 16 willen wjjzigen. De heer Van Bnjjien acht dit onnoodighg meent dat art. 16 wel van toepassing .is. Indien art. 14c zoo gelezen wordt, dat pensioen kan worden geweigerd is het voldoende. Da heer Boelmans ter Spill zegt, dat in dat geval tooh de vraag rjjstwie eigenlgk beslissen moet. De heer Glinderman meent, dat er geen bezwaar tegen kan zgn in dit aitikel do woorden op te nemen: «behoudens beroep op den raad De Vooizitter acht het dan het best deze woorden aan het artikel van B. en W. toe te voegen. Alzoo wordt besloten. Over artikel 14ii, betredende hat hernieuwd genees kundig onderzoek op te dragen aan een sptciale commissie, ontspint zich een, nog al uitvoerige, discussie. De heer Glinderman heeft er bezwaar tegen voor al om de kosten, die, naar voorzitter meent, toch niet behoeven af te schrikken, daar de gevallen, waarin het artikel van toepa ling is, niet zoo velen zullen zgn. De heer Cohen Staart is het meer eens met den heer Glindermanbg zielsziekten kan zelfs een vrjj lang durige behandeling ook noodig zgn. De heer Van Bugsen stelt voor om in dit artikel het hernieuwd onderzoek aan één geneeskundige op te dn-gen, hetgeen de Voorzitter eehier geheel veikoerd acht. De heer V an den Bosch 2ou willen, dat er bepaald werd, dat de twee deBkund'gen, die met het eei ste onder zoek werden belas'', ook lid der commissie voor het her nieuwde onderzoek zouden zjjn. De Voorzitter zon deze bepaling n,et uitdrukkelijk willen opnemen, maar liever B. en W. in dit geval vrjj laten, door eenvoudig te zeggen dat een hernieuwd onder zoek aan een oommissie van 3 leden wordt opgedragen. De heer Van Bugsen meent toch, dat er veel goeds in zit, dat de deskundigen, die het eeis'e onderzoek hebben geleid, het laatste niet leiden. De heer Van den Bosch bsstrjjdt dit. Ten slotte wordt aan B. en W. eene wjjziging der redactie overgelaten, in dier voege, dat de geneeskundigen van het eerste onderzoek, ook lid kunnen zgn der com missie bedoeld in art. 14<i. Bjj een tweede lezing der verordening kan het worden 'ngelascht. een donkeren avond we hadden ons verlaat naar Tours terugkeerden. Onze kranige Chauffeur kende gelukkig Loches en zei mjj dat het wel een kort oponthoud waar;? was. Bjjgevolg werd de reisroute veranderd en kwamen we eerst te Cemery, een onbeduidend plaatsje; gistermorgen ver trokken we dan ook al vroeg. Het was de eerste stra lende dag sinds vele dagenhjj leek ons toegezonden uit Provence als een protfje van wat we konden ver wachten wanneer we daar zouden rondtrekken. De lucht was als champagne of Vouvrsy en we snorden met groote snelheid over den breeden, effen, nationalen heerweg, ons gelaat gekeerd naar Provence als een grccieus compliment voor al dat blauw en goud. We hebben een aardig maniertje om ergens aan te komen juist bjjtjjds voor do lunch, en natuurljjk deden wjj dat cok te Loches. Nauweljjks waren we het stadje ingereden of ik w< rd er verliefd op, maar mjjn gevoelens voor het hotel hield ik in toom tot het door een cverhcerljjk déjeuner mjjn hart gewonnen had. Entoen ik wist hoe gezellig de ouderwetsche slaapkamers er uit zagen, verzocht ik heel vriendeljjk den heelen avond te mogen bljjven in plaats van verder te gaan. En daar Brown mijn verzoeken als konmkljjke bevelen schjjnt te beschouwen, veranderde hij dienovereenkomstig ons program. Ik zit aan u te schrjjven in een groen-met- rood damasten slaapkamer, maar sluit ik mjjn oogen dan zie ik het kasteel en de kerkers en madame César. Ja, ik kan er mjjn weg wel in vinden en zelfs onze eigen voetstal pen drukken. Luister maar. Eerst gingen we door een massieve poort aan weers zjjden geflankeerd door torens, wat mjj een passende toegang scheen naar den half verganen burcht van dien verfoeieljjken Lodewjjk, dan door een hoekige straat met cude maar niet bouwvallige huizen en ten slotte bereikten wjj een plateau, waar aan onze linkerhand de reusachtige muren van het slot verrezen. Bjj het aan schouwen van die enorme steenmassa en bjj de gedachte om welke r eden en voor welk doel deze vesting met zijn hooge, hechte muren gebouwd werd, ging me een siddering door de leden. «Laat alle hoop gjj, die hier intreedt, varen,» mocht wel boven den ingang gebeiteld Op voorstel van den heer Glinderman zal teven worden opgeno&er, dat de door den ambtenaar aange wezen deskundige door hem zelf wordt betaald. Art. 16. De verzoeker, die meent, dat de verordening uiot met juistheid is toegepast, kan van de beslissing van B. en W. binnen twee maanden na hare dagtaekening in hooger beroep komen bjj den raad. Bjj enkele leden rjjst verschil over de vraag of dit artikel in het algemeen is bedoeld of alleen slaat op artikel 15, waarin eprake is van de betlissing van B. eu W. omtrent een pensioen aanvrage. Men vereenigt zich ten slotte met de meeniug van den heer De Wit dat art. 16 alleen op artikel 15 betrekkirg heeft. Op voorstel van den heer Cohen Stuart wordt daarom goedgevonden, dat beide artikelen worden ver- eenigd. In artikel 17 wordt op voorstel van den heer Glin derman inplaats van «ontslag* gelezen «eervol ontslag*. Een voorstel van den heer Glinderman om art. 18 (slot) te doen lniden Voor de toepassing dezer berekening wordt het jaar op 360 en de maand op 30 dagen gesteld, wordt aangenomen t.rwjjl op voorstel van denzelfde art. 19 zoodanig wordt gewjjzigd, dat het pensioen ingaat den eersten van de maand, Tijgende op den dag, waarop de aanspraak is verkreg n Voor de administratie wordt dit wenscbeljjk geacht. De heer Glinderman stelt voor dit art.kei te doen luiden als volgt Het petsioen wordt kwartaalsgewgze uitbetaald op 1 Januari, 1 April, 1 Juli en 1 Ootober. Vervalt het recht daarop bg overigden, dan wordt het bedrag van het loopende kwartaal uitgekeerd aan do weduwe of weezen beneden 18 jaren en bij ontstentenis van deze aan de rechthebbenden tot hot einde der maand van overigden. De heer Glinderman dit amendement toelichtende, wjjst er op, dat de uitbetaling op de door hem genoemde tjjdstippen administratief gemak oplevert. Voorts acht hjj het van gioot belang, dat het bedrag van het loo pende kwartaal in de le plaats uitbetaald wordt aan de weduwen en weezen. Deze bepaling is beter dan die van B. en W., daar de weduwe met altjjd de erfgenaam is. De heer Boelmans ter Spil IJ meent, dat wat de heer Glinderman wil, niet mogeljjk is. Het pensioen is een recht daarop hebben alleen de erfgenamen aan spraak en die kunnen als de rechthebbende er tegen opkomen. Het komt hem voor, dat dergeljjke bepaling in strjjd is met het Burgerljjk Wetboek. De neer Glinderman gelooft dat niet, daar ook op pensioen geen beslag kan worden gelegd. De heer Cohen Stuart is het eens met den heer Ter Spill, dat het pensioen, nog uit te beta'en na het overlijden, komt ten bate van de nalatenschap. De heer Glinderman: En een levensverzekering dan De heer Cohen Stuart; Dat is iets andershet pensioen is iets, dat eigen jjk tjjdens het leven is verdiend. De heer G linderman zou dan niet het volle kwar taal na het overljjden, doch alleen de maand willen uit betalen. De heer de Lange zou drie maanden willen be houden. De overledene kan verplichtingen hebben aan gegaan en bgv. 3 maanden huur verschuldigd zjjn, De heer Cohen Stuart meent, dat men alleen dan kan doen, wat de heer Glinderman wil, nl. het pensioen na overljjden nog eenigen tjjd aan de weduwe uitkeeren, als bepaald wordt, dat het pensioen wordt uitbetaald tot en met den dag van overljjden en dat na dien dag gedurende tongen tjjd een bedrag als hit pensioen aan de weduwen en weez:n zal worden uit gekeerd. zjjn in de verschrikkeljjke dagen, toen Loches nog maar in zjjn opkomst was. In een dier kolossale als loodrechte rotsen omhooggaande muren bevond zich een poort; we trokken aan de bel, een oogenblik later hoorden we een paar deuren ontsluiten, een frisch jtng meisje verscheen en verzocht ons binnen te komen. Ze was de dochter van den wachter, vertelde ze ons. Het deed vreemd aan, zoo iets liefs en jeugdigs wonend in dat geweldige, naar martelingen ruikende hol het kasteel van Lodewjjk te Loches. Ze was het evenbeeld van een dier kleine, hel gekleurde winterbloesems, d e uit enkele barsten in de grjjze muren te voorschjjn kwamen. Een verre van geurige lantaarn werd aangestoken en wjj waren gereed om haar te volgen naar de »sterkte« vau het kasteel. Als ooit dat goed, oud woord met tweeledige beteekenis op zjjn plaats was, dan hier. Nog nimmer te voren had ik zoo goed de ontzagljjke macht begrepen, waarover koningen beschikten in de feodale en middel eeuwsche tjjden. Te denken dat Lodewjjk XI het ver mogen bezat zulk een plaats te doen verrjjzen, er zjjn vjjanden in te werpen, hen achter deze vervaarljjke muren van licht en lucht te berooven, hen te begraven in cellen niet grooter dan een meter in het vierkant en als het ware uitgehold in den breeden muur I Het placht me te spjjten dat ik niet in die tjjden van beroering leefde, vandaag echter veranderde ik van inzicht wellicht maar tjjdeljjk. Te m dden van den burcht is een enorme, vierkante, witte slottoren, zoo dik, soliede en indrukwekkend dat hjj eer doet decken aan het langzame, geleideljjke wei k van moeder Natuur dan aan den arbeid van menschen handen. We volgden onzen gids langs een wenteltrap in een toren de diepte in naar de kerkers, waar die onmogeljjke Lodewjjk de menschen opsloot wier macht in de wereld hjj vreesde. In het half duister baar lantaarn opheffend, wees het meisje ons hoe de onge lukkige gevangenen getracht hadden door het leekeneu op zoldering en muren zich voor krankzinnigheid te vrjjwaren. Wordl vervolgd). Druk N.V. voorh. Hernia. Coster A Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1