No. 237. Honden! en achlsle jaargang. DAGBLAD VOOR, ALKMAAR EN OMSTREKEN. l mm Mal m 3 mui 15)0(5. Ideaal en werkelijkheid. BINN ENLAN D. Gemengd Nieuws. ALKMAARSGHE COURANT. Het is nu ongeveer vier jaar geled- n, Hat de heer dr. Fr. van Eeden als har deist eiziger voir de vereeniging «Gemeenschappelijk Grondbezit* ons land afreisdehet zjju z'n eigen woorden en in openbare vei gaderingen als spreker optrad. Ook in de «Harmonie* alhier heeft de heer van Ee en gesproken over deze vereeniging. Wij hebben hem hier niet gehoord, doch uit het uit voerige verslag in de Alkmaarsche Courant bijjkt, dat bier vrijwel dezelfde redevoering is uitgesproken als elders. Op klare wjjze werd een mooie theorie uiteen gezet, volgens welke onze tegenwoordige maatschappij zou kunnen worden hervormd. Die hervorming zou niet gaan van boven af, door veiovering van de staatsmacht, maar van onderen-op. door aan te vangen met het kleine, waaruit het groote zou geboren worden. Men begon met een coöperatieven winkel op te lichten, waarvan de baten een fonds zouden vormen, met behulp waarvan een productieve associatie zou worden opge richt, welke zich bjj voorkeur zou bezig houden met land- en tuinbouw on het voortbrengen van dageiqksche levensbehoeften. De gemaakte winst zou worden over gedragen aan de gemeenschap, aan de vereeniging «Gemeenschappelijk Grondbezit*, die daarvoor grond zou koopen. welke weer in bruikleen werd afgestaan. Op deze wijze zou een organisatie worden verkregen, welke een machtig geheel zou vormen, en de maatschappij zou hervormen in een socialis ische gemeenschap. Het plan, zoo eenvoudig en duideljjk, met zooveel overtuiging, ontwikkeld, vond in vele plaatsen bijval, niet alleen onder «het volk,* maar ook onder do meestal- jongere dames en heeren tot wie de heer van Eeden zeide, niet te spreken, maar die toch naar hem kwamen luisteren en waarvan soamigen ondanks een slordig pakje en grove schoenen zeker in hem bleven zien den dichter der «Kleine Johannes.* Het warer onder de meer ontwikkelden of meer-gegoeden vooral de jeugdige id ahstei», die warm voor het plan voelden, lid werden van »G. G. B.«, en propaganda maakten, zoodat het kon gebeuren dat men, als heer wonende op kamers, op een morgen bezoek kreeg van een beschaafde jonge dime, die beleefd verzocht «of meneer z'n suiker en andere kruidenierswaren wilde laten halen van den coöperatieven winkel. Op een vergadering van een afdeeling van »G. G. B.« hebhen wjj eens bijgewoond dat een nieuwe kolonie werd aangekondigdEen huis met grond was aangekocht door iemand die zelf kolonist wilde worden en eenige stadswerk lieden zouden met hem de nieuwe kolonie bevolken. Met gicote geestdrift werd het plan vooral besproken door vrouwelijke en mannelijke stu denten. Toen de kolonie eenigen tjjd had bestaan, hebben wij haar eens bezocht. Eén huisgezin ontbrak er ree s; dat was weer teruggekeerd in hot stadsleven. De stichter leidde ons rond eo verte de ons veel van zijn principes en slaboontjes, welke bij boiden hoogeljjk prees en in welker goede toekomst hg geloofde. Hier leefden de menschen in vrjjheidwaren ze allen gelijk aten en werkten ze, wanneer ze trek hadden, konden zjj zich «uitleven.* Hier was de dageraad van een nieuwe toekomst aan het g-oren, bier zou de praktjjk leeren, dat de theorie voor verwezenlijking vatbaar was Langzamerhand kwam er meer wisseling onder de bevolking, en eindelijk werd de Kolonie meer en meer ontvolkt. Sedert hebben wjj er niets meer van gehoord, doch meenen vrjj zeker te weten, dat zjj thans geëxploiteerd wordt door den eigenaar. Tóch had de heer van Eeden omstreeks denzelfden tjjd de vraag: zjjn de menschen rjjp voor een leven in socialistische gemeenschapmet «ja* beantwoord. En hjj verklaarde als vaststaand dat wie eens in een der gelijke gemeenschap had geleefd, van het andere zou walgen, ook al was man geen hoogstaand mensch. Integendeel juist bij de arbeiders was het begrip «kameraadschap* het best ontwikkeld. Wjj willen niet beweren, dat de geschiedenis van bovenbedoelde kolonie een bewjjs is, dat de heer van Eeden zich vergiste maar ais een aanwijzing mogen wij het toch zeker wel beschouwen. En dat hjj zich bjj herhaling wèl heeft vergist de heer van Eeden staat hoog genoeg om zoodra hij hiervan overtuigd is, dit ronduit te erkennen, hetgeen hjj dan ook eenige malen en het laatst nog deze week heeft gedaan. In 1896 Itjjv. prees hjj de stichting van Rqkshoeven in zjjn artikel «werk en brood* en het jaar daarop schreef hij een lang artikel over ditzelfde onderwerp. Men heeft hem toen verweten dat hg een sentimenteele leek was, «die door onbeheerscht medelijden bewogen, et eis een plaanetje heeft geknutseld en dat ondoordacht de wereld ingestuurd.* Krachtig heeft hjj zich tegen dit verwjjt verweerd, maar dit belette hem niet in 1900 te schrgvan, dat hjj een verkeerd middel tegen de maatschappelijke kwaal had aangeprezen, dat hg «evenals zoovelen door de staats-idée verbiind« wasen dat hjj ten onrechte bg zjjn Rijkshoeven «alle hulp alleen van den staat» ver wacht had. In 1899 had hg «Walden* gesticht. Daarover is vooral in den beginne veel geschreven en gesproken. «Het doel van deze stichting was eenvoudig in zjjn onlangs verschenen biochure «De vrjje arbeid op W'alden* zegt hij dit aan de hand der practjjk te onderzoeken, in hoever reeds onmiddelljjk het beginsel van een vrijen arbeidwaarbij het recht op de voort brengselen van den arbeid zich alleen verbond aan den plicht tot arbeiden, kon worden verwezenlijkt. In hoeverre dus de bestaande economische toestanden en de ont wikkeling der arbe ders zelf zulk een reorganisatie toelieten.* In 1902 te Alkmaar en elders sprekende was hjj stellig overtuigd van het welslagen der proef. Maar terwjjl hij in dat jaar G. G. B. prees als «een vrjje oiganisatie, zonder statuten of reglementen, doch slechts ingericht volgens het natuurgevoel van den mensch,* werd het volgende jaar de «vereeniging Walden« op gericht, met statuten en huishoudelijk reglement, waarop de koninklijke goedkeuring werd gevraagd en verkregen. Men weet, dat er velen op Walden zjjn gekomen en weer gegaan. Zji zouden nemen «naar behoeften en geven naar krachten*. Dit stelsel, hoe mooi ook in theorie, b eek in de practjjk onmogeljjk te zjjn. Daarom We' vxTi j bepaald, dat de verschillende medewerkers op »V\alden* een vast weekgeld zouden krjjgen,grooter of kleiner, naarmate hun gezin grooter of kieiner was. ,ater moest ook nog een aparte boekhouding van de verschillende bedrjjven worden ingevoerd. Zoo zoetjes aan kreeg de theorie menigen knauw. Niet lang geleden schreef de heer van Eeden dan or.k «waar de orders van enkele bekwame personen niet al'ernauwkour igst worden opgevolgd door al degenen die onder hun leiding staan, terstond en zonder bedenken, daar zal hat geheel nooit tot volle arbeids ontwikkeling kunnen geraken En dezer dagen bevatte het orgaan der vereeniging «Gemeenschappelijk grondbez.it* het volgende artikel van dr. \an Eeden „Ronduit moet ik verklaren, dat wat ik tot nu toe van Gemeenschappelijk Bezit hob gezien, altijd uitliep op verwaarloozing Dit is een foit, een ervaring, welko me» even on omwonden moot constateeren on uitspreken, als elke wetenschappelijke ervaring. Het is ons niet te doen om oen of andere theorie te bewijzen, het ia ons te doen om de waarheid. De waarheid nu is, dat het in onze proefnemingen met Gemeenschappelijk Bozit meestal uitliep op ver waarloozing van dat bezit Ja, men kan wel zeggen dat wij het Gemeen cbappelijk Bezit alleen maar in zeer kleine groepjes, en bij uitzondering werkelijk hebben zien bestaan. Waar het op groote schaal word beproefd, volgde verwaarloozing en verlies. Duur waar werkelijk bloei ontstond, daar was het bezit ook niet werkelijk ge- meonschappolijk. Er zijn in G. G. B. een aantal kleine groepjes, die zich zoo ongeveer bedruipen, dezo hebben nog geen feitelijk bezit. Er zijn een paar lichamen, die zich aanzienlijk uitbreiden, en daar is het Lezit niet inder daad gemeenschappelijk. En dan moet ik er dit nog bijvoegen, dat in zoover dat bezit practisch gemeenschappelijk is, het ook in derdaad verwaarloosd wordt. Walden staat op naam van één nersoon, maar in de practijk doet men alsof het gemeenschappelijk bezit is. En het gevolg is dat Walden jaren lang feitelijk ver waarloosd ie. ik ben het best in de gelegenheid gewoest het waar te nemen. Zoolang ik weet, tot dit oogenblik toe, is Walden verwaarloosd, omdat het als gemeen schapsgoed is beschouwd. De induBtrieele bloei is toe te schrijven aan het feit dat iemand altijd de macht behield slechte krachten te verwijderen en goede op to nemen. Men zal dit een treurige ervaring noemen. Dat is het ook. Het bewijst, dat de allermeeste mensehen, al noemen ze zich nog met zulke mooie namen, onvoldoende plichtbesef, energie, activiteit, verantwoor delijkheidsgevoel, ordelievendheid en gemeenschapszin hebben, om uit eigen beweging goed voor gemeen schappelijk eigendom te zorgen. Dit is de duidelijkste leer, die acht jaren lang probeeren heeft opgeleverd. In korte woorden is de uitkomBt van de ervaring deze Gemeenschappelijk bozit is alleen houdbaar en zal alleen dan niet tot verwaarli ozing en achteruitgang leiden, wan eer het geplaatst is ender streng, verant woordelijk, persoo lijk beheer van een degelijk, energiek, actief beheerder. Het spjjt mij bijzonder van al de mooie theorieën, die natuurlijk zich hevig zullen verzetten tegen deze gevolgtrekking. Maar in de wetenschap leeren we de waarheid en de feite* altijd meer liefhebben dan de mooiste theorie. Ik ben begonnen aan te nemen, dat het anders kon, dat het persoonlijk initiatief onder vrije werkers wel voldoende zou zijn. Niemand kan mij er van terug houden openlijk te verklaren wolke waarheid ik onomstootelijk heb gevonden in de practijk.' Wjj hebben dit alles niet neergeschreven en aangehaald, om te beloogen, dat «Walden* een mislukking en gemeen - schappelijk grondbezit een utopie is. Het eerste moge uit buvenstaaude gebleken zijn het tweede behoeft heel andere bewijsgronden. En ook hebben wjj den persoon van dr. van Eeden allerminst in een slecht daglicht willen plaatsen Óns was het slechts te doen om naar aanleiding van da ervaringen van dr. van Eeden te wjjzen op een waarheid, die, hoe oud zjj reeds is, in onze dagen nog al eens vergeten wordt. Hier in Alkmaar heeft dr. van Eeden haar uitgesproken, zjj het dan ook, dat hjj aau den zin der woorden eene andere beteekenis hechtte. Hjj eindigde immers aldus: «Laat U niet bang maken door degenendie U toeroepenhet zal U toch niet gelukken. Voor de daad, voor het feit, wijkt tenslotte alle theorie, en alle kleiDgeloovigheid.* In het door ons gecursiveerde ligt de waarheid opge sloten, die maar al te dikwjjls uithet oog wordt verloren. Voor de feiten zjjn herhaaldelijk theoretische stellingen van dr. ran Eeden geweken en hjj is de man, die dit rond uit erkent. Zjjn ervaringen manen tot voorzichtig heid, vooral thans, nu men zich maar al te zeer bezig houdt met allerlei theorieën, die naar lampolie rieken, en d.e op het papier mooi ljjken, maar het dikwjjls niet verder kunnen brengen dan het papier. Idealistische denkbeelden zjj worden zoo gaarne overgenomen door menschen, die den schoonen schjjn voor het wezen houden, door z.ekende geesten, die door het eerste het beste licht worden aangetrokken en later ervaren, dat dit een dwaallicht was. De eerljjke erkenning van een zoekenden idealistisch aangelegden, fijn-besnaarden hervoimer kan voor velen een waarschuwing zjjn om zich niet te gauw te laten leiden door hun warm hart, maar hun denken te laten controleeren door hun koel vei stand. Menige teleurstelling zal daardoor voorkomen worden. Tweede Hamer. Gisterenmiddag was er weder gelegenheid tot het stellen van vrager,. De heer Hugecboltz vioeg of 't juist was, dat de directie der mariun te Willemsoord per adveitentie heeft aangekondigd den verkoop van voor 's rjjks dienst on bruikbaar en overtollig vleesch. Zoo ja, he< ft de minister slappen gedaan om dien voor volksgezondheid zoo hoogst nadeeligen verkoop te voorkomen. De Minister van Marine antwoordde, dat er door een verandering van do voedingswijze overtollig vleesch aan wezig is. De verkoop dat>rvan is aangekondigd en de goederen zjjn ter bezichtiging voor eventueele koopers gesteld. In t'genwoordigheid van den intendant rjjn blikken opengemaakt en is de inhoud door de koopers geproefd en goed bevonden. Van verkoop van voor de volksgezondheid nadeelig vleesch is dan ook geen sprake geweest. Tot lid van de commissie van voorbereiding voor de administratieve rechtspraak word benoemd mr. Tydeman in de plaats van mr. v. d. Vlagt. De Kamer vergadert Woensdagmiddag. Me tweede Vrertescouferrntle. Met machtiging van H. M. de K mingin beeft dr minister vin Bailnnlandsobe Zaken ingetrokken het bjj de Tweedo Kamer aanbangig zjjnde voorstel om nog op do begrpot'Cg van 1906 een som van f 75,000 te brengen ter bestrjjding der kosten van ontvangst van de afge vaardigden to de te 'a-Graver bage te houden tweede Vredrsco ferettie. Me heer hovlnk en de tuinbouwers. Hst Nieuwe van den Dag scbrjjft 's Staat tameljjk wel vast, dat de heer H. J. Ltviek, dirrclsur-gsnoraal van den landbouw, vroeger directeur van de Nsderlandsche Heids-Maateoharpjj en thans voor zitter van die Maaleobappjj, deze laatste functie spoedig zal neerleggen. Hierdoor zal de N. H. M. een go»oelig verlies ljjdcn want niet alleen is de heer Livink vol koman op de hoogte van de praotjjk, maar bjj bezit een organisoerend talent, dat zoo broodnoodig is voor een l-cbaam dat zich dageljjhs uitbreidt. Dit aftreden staat niet in verband met vermindering van rympathie voor de N. H. M., integendeel, de heer Living lei ft nog sleede mot hart en ziel mede met alles, wat betrekking heelt op vermeerdering vat productivi teit van den vadsrlacdechen bodem doch in den laatsten 'jjd worden der N. H. M. allerljj verwjj'en in het open baar naar het hoofd geslingerd, die wd niet vediend zjjn, doch een hoogst onuangenamen indruk maken op den heer Lovink. Ü3 tuinbouw T8, sprciaal da bootnkweekers, de henge laar» en ook al sommige heeren jagers, brengen de N. H. M. dermate in opspiaak, dat de beer Lovink, die als directeur-generaal van den landbouw, dus als regeerinps- persoon, boven de partgen moet staan, baitende de kam pende partgen zal moeten treden, 't Zal een gevoelige slag voor de N. H. M zjjn, wan neer de beer Lovink heen gaat, maar billjjkea moet men het altieden, want een regeenngsprrsoon mag zich niet blootstellen aan een nnfaire oppositie, zooal» thans wordt gevoerd. De tuinbouwers maken 't hun superieur wel aan genaam 1 En dat au juist den heer Lovintr, die rooveel voor drn tuinbouw doet, zulk een groote onaangenaamheid moet worden aangedam 1 't Is wel te bitreuree. Afkeuring voor den Mlenst. De ministor van binnenlandsche zaken heeft een oirculaire gezonden aan de Commissarissen der Koningin in de ondorsoheidene provinciën, met verzoek, de lote lingen te doen waarschuwen tegen personeu, die hun o a, voorspiegelen, in staat te zijn, tegen betaling van een som gelds, hun afkeuring voor den dienst te does verkrijgen, en daarbij tevens hun aandacht te vestigen op het bepaalde in art. 20G van het Wetboek van Strafrecht. Uit Heer-Hugo w»»rd. Van de 49 jongelieden die den 22 Oct. aan de loting voor de Nationale Militie moeter deelnemen, zjjn er 43 die zich hebben aangemeld voor de oefeningen in den wapenhandel. De curcus datrvan is deze week geopend. Door de afd. Heer-Hugowaard e. o. van het N. O. G. is een motie Tan afkeuring gezonden aan de zusterafdee- liog te Alkmaar over hare houding inzake het ontslag van den heer Tonneman en mrj. Vermeer. Eieneens werd een schrjjven gericht aan het H. B., waarin wordt gewezon op de wtnBoheljjkheid van een grondig onderzoek in deze zaak. Ulf Schagen. Donderdag j.l. was de heer Du Pui voor het laatst bij de zitting van het kantongerecht als griffier aanwezig. Na «Hoop der zitting sprak de kantonrechter de heer Van Peterson Ramring, ook namens allen, aan het kantongerecht verhouden, den vertrekkende op hartelijke wijze toe, hem alles goods tcewenschende in zijne nieuwe standplaats Den Helder. De beer Du Pui dankte voor de welmeenende woorden en zeide het ook te betreuren dat omstandigheden hem hadden genoodzaakt naar eeoe andere standplaats te solliciteeren. Den 5en vergaderde in het N. H. Koffiehuis alhier, de Nutsafdeeling. Wegens bedanken van twee leden als commissarissen der bibliotheek, werden in hunne plaats benoemd de hoeren v. d. Bergh en C. Roggeve n Sr. Bg monde van don hoor Jb, Koster, bracht do Commissie, benoemd tot nazitu der rekeningen, een verslag uit, dat eindigde mot goedkeuring van het gehouden gnldeljjk be heer. De benoeming van een voorzitter moest worden verdaagd, wjjl alle benoemden achtereenvolgens bedankten. Zoo mogeljjt zal op 18 December een avond met dames worden gehoaden, waarop de herr D. Buurtna te Tiel als spreker zal worden uitgenoodlgd met het onderwerp «karaktertypen uit. Renter's werken. Ook zullen op dien avond ter atwisseling eenige muzieknummers worden gemaakt. De vergadering niet voor de pers toegan- keljjk werd door 12 leden bezocht. Van Wierlngea. In de gemeeiteruudsvergaoering van Wieriogtn werd medeged'e'd, dat tan H. H. Ged. S'aten voorzien van hunne goedkeuring terug was ontvangen, de herziene Politieverordening, terwjjt door dat college werd verzocht de redactie der aanvrage tot het eluiten ecner geidleening zoodanig te wjjzigen, dat aflossingen van vroeger gesloten leeningm, hierbjj niet worden uetiokken. Dit verzoek werd ingewilligd. Voorts werd medegedeeld, dut bjj den gemeente ontvanger alles in orde was bevonden. D« ontvangsten bedroegen f 36227 95$, de uitgaven f 35472,72 en het kasgeld dus f 755,23$. Aangeboden werd een maandstaat over Augustus der zeegras-exploitatie. Een verzoek van E. Hellingman, om em half jtar ontheffing van hondenbelasting, wegeuB hit sterven van van zjjn bond, werd met ingewilligd, daar deze hond na I Juli was gestorven. Daarna werd behandeld een verzoek van den onder- wjjzer L. Bergwerf!, om f 100 verhooging van jaarwedde. In dit adres waren vervat bjjna alle inkomsten en uitgaven van den adressant. De raad kon echter, om niet met de verordening in sirgd te komen en zoodanige aanvragen bg ancere onderwijzers uit te lokken, geene verhooging toeslaan. Ten slotte werd medegedeeld, dat door H. H. Ged. St. goedgekeurd was een e tupp. begr. in ontvangst eu uitcaaf groot f 739.79 over hst dienstjaar 1905 Hierna deed de voorzitter de ronvraag, waa'l>jj de heer Kunt opmerkte, dat op somm'g* wegen puin wis gebracht, doch niet goed werd geklopt. Da voorzitter zon dit onderzoeken. Da heer Peereboom merkte op dat in strjjd met art. 22 der politieverordi ning "«1 te zware vrachten nuar de Hankes werden vervoerd. Hjj verzocht streng politie toezicht hierop. De voorz. merkte op, dat een pas gedans bekeuring in een dier overtred-ngeu bewees, dat hierop reads ward toegezien. O k wees do h-er Paereboora op de laatst plaats gehad hebbende lantaarnbrand. Spr. weos er op dat da lauti-arns voor gemeentestraatverlichting, voor zoover zjj aan gebouwen met rieten daken waren bevestigd, een dringend onderzoek naar hun soliditeit riscbtcn. Immers als zoo'n lantaarn in brand geraakte, liep 't geheele gebouw gevaar. Het zou toch al te mal zjjn, wanneer een i ebon w verbrandde door de gemeentever! ebting. De voorzitter zon een onderzoek instellen. ILerra werd de vergadering gesloten. In de gisteren gebcudeu vergadering (lsr IJsclub «Wioringen», ward herkozen tot penningmeester de heer H. Dujjnker en tot voorzitter (vacature W. da Jong Oz.) de heer P. Kaan. Tot keurmeesters werden benoemd de heeren J. Jong kit d, T. Visser, P. Krjjger, J. Maars, P. Lont, A. Zomer- dpk, D. OJen en J. Metselaar. Uit de rekening en verantwoording van den penning meester bleek, dat was ontrangan f 104.82 en uitgegoven 112.08, zoodat een batig saldo van f92.74 de ri kening besloot. Ten Blotte werd nog besloten a s. winter eene wed- strjjd te houden in het z.g. palingrjjdrn op schaatsen eu pogingen aan te wenden deze vereeniging met die te Westerland te veresnigen. Hierna sluiting. De vergadering was bezocht door 19 leden. Hen tentoonstelling te Uroulngeu. In een alpemrene vergadering van De Centrale vereeni ging tot bevordering van den bloei van Groningen, werd gisterenavond met algemeene stemmen de wenschelgkhtnd uitgesproken van het houden van een groote tentoonstel ling binnen eoiige jaren, welk jaar werd niet vastgesteld. Wel verklaarden enkelen zich voor het jaar, wa-inn do G oningsche Univeisi'eit 300 jaar besiaat, 1914, z odat men dan ook een Hinken tjjd van voorborei ling beeft. Anderen wenschten eerder, omdat de drang natr nru tentoonstelling vrg sterk is. Binnen enkele maanden zal het bestuur met meer definitieve voo stellen komen. 8chandel||k. In den namiddagtrein van Assen naar Hoogaveen is een j'nge dame in een damescoupé lastig gevallen door twee reizigers, die door dn retirade uit een aaegienzende coupé bg haar waren gekomen. Men heeft de reizigers nog niet kunnen ontdekken. D jonge dame, die Vt rbazead zenuwachtig was, moest in den Haag examen doen voor de postergen. Bo er aan de galg gesmeerd. Het genootschap tor. zedelijke verbetering van ge vangenen had zicb het lot aangetrokken van een veri leegde in het Groo'e Woudhnis te Apeldoorn. Hem werden eenige kisten met kleeren, schoenen enz. verstrekt, bjj reisde de gestichten te Veenhoizen af en maakte goede zaken. Tbais is de man verdwenen en bljjkt, dat bg verschillende gelden, voor veikoohte goederen ontvangen, niet heelt verantwoord. De flrasa Brennlnkweijer. Men verzoekt ons het volgende te melden Door de (Irma C. A. Brenninkmejjer, Nieuwondjjk te Amsterdam is eene enorme uitbreiding aan hare zaken gegeven door in bet. tegenoverliggende gebouw «De Zon* Nieuwendjjk 192, een Heeren- en Kinder- k leeding Magazijn te vestigen. Het geheel is op werkeijjk reusachtige schaal ingericht en voldoet niet alleen aan alle eischen des tjjds maar geeft tevens het bewjjs, dat ook in Nederland firma's zjjn, die in geen enkel opzicht, ook wat energie betreft, behoeven onder te doen voor de grootste firma's in het buitenland. Bond van Zuivelfabrieken ln Woord-Holland. Naar men ons meldt, zal de algemeene vergadering van bovenst-randen Bond plaats hebben op Woonsdag 31 October in het café «Cantral* alhier. O. b. zal behandeld worden ea vastgesteld bot regie- ment voer de oommissie voor aankoop van benoodivdbe- den bjj de zuivelbereiding. Voorgesteld wordt de begroo ting voor 19-6, sluitend met een bedrag van i 4186,17 en die van 1907, sluitend met een bedrag van f 494 aan ontvang en uitgaaf, vast te 6tellen. Voorts: om in 1907 wederom eene kaa^proef te nemen en bervoor beschikbaar te stellen f 50.; om in 1907 twee krfaskeurin-en te houden en hiervoor beschikbaar te stellen f 72.50inleider de heer W. T. Jongt jacs om aan het Bestuur op te dragen het ontwerpen van Model S atnlen voor eene Coöperatieve Zuivelfabriek te rxploiteere» inleider de heer Dr. L. T. C. Sebejjom een abonnement in bloc te nemen op de Zuivelcourant op kos:en der leden inleider de beer D. De Boer. Voor de benoeming S'C e'aria-Penningmeester werden voorgedragen de heeren G. Nobel te Lu'jewinkel, J. B-et Nz. te Barkhout en J. Zjjp te Wognum. Uit den dienst verwijderd. G stermorgen werd van uit de Valnhofkazerne Ie Njj- rnegeu met een briefje van ontslag uit den militairen dienst verwj)derd de Boldaat B., die reeds 14 jaren bjj het O. I. leper had gediend. Bedorven vlsch. Door den keurmeester van de visCta te Njjmegen werd voor de consumptie afgekeurd ongeveer 1200 pond schol- visch en kabeljauw, welke op de gebruikeljjke wjjze is vernietigd. Branden. Gisterennacht ontstond er brand in de bakkerjj van R., in de Bakkerstraat te Arnhem, die door de brand weer geblusobt werd, nadat nagenoeg de gebeele bakkerjj was uitgebrand. In d n morgenstond itootte in de huiskamer van dien bakker een meisje de brandende petroleumlamp ooi'er, waardoor wederom brand ontstond. Dit tweede brandje was »i jj spoedig gebluscht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1