Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR. EN OMSTREKEN. m 1* No. 238. 1906. Herplaatsing. MAANDAG 8 OCTOBER. Twee Onderwijzers BIN N E NÏTAN 1)7 Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het gehoele Kijk f I,—, Afzonderlijke nummors 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote eontracton rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEE ZOONVoordam C 9. VERKIEZING. Hinderwet, Uit Hof- en Hoofdstad. ALKMAARSCHE COURANT. Aan de BrRUURSOHOOI. te ALKMAAR (Hoofd de heer r. j. aukes) worden gevraagd bevoegd tot het geren van onderwjjs in vak J, torwjjl het bezit der akte voor de Fransche taal tot aanbeveling etrekt. De jaarwedde bedraagt f ÏOO.—die na A, I«r,lA en SS© dienstjaren ln de gemeente doorgebracht, telkens met f AO.kan worden verhoogd, terwjjl het bezit der hoofdakte aanspraak geeft op eeno verhooging met f ÏOO. Wordt eventueel het ondeiwjje in de Fransche taal opgedragen, dan verhoogt de jaarwedde bovendien met f AO Sollicitatiestukken in te zenden aan het Gemeente' bestuur vóór 15 October a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat de Uewvcntc Begrooting, dienst 1907, van heden af gedurende veertien dagen op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd en in afdruk tegen be taling der koBten verkrijgbaar gestold is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. Villi BURGEMEESTER an WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ter voldoening van Art. 10, al. 4 van het Algemeen reglement voor de Kamera van Koophandel en Fabrieken, ter kennis van belanghebbenden, dat de verkiezing, tengevolge der periodieke aftreding van de heeren A. PRINS Az., S. de LANGE P. Bz., H, P. 1BINK MELENBRINK en Th. van SP ALL, als leden der kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente is bepaald, op Donderdag IA November *.s. van des voormiddags ÏO tot des middags 12 ure, in een der lokalen van het Stadhuis. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zg bjj besluit van 5 October j. 1. aan S. FRAIJMAN, aldaar, vergunning hebben geweigerd tot het oprichten van een gasmotor van 11 P. K., tot het in beweging brengen van verschillende boutbower- kingmachiues en werktuigen, in het perceel L3at D No. 6. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 6 October 1906. DONATH, Secretaris. hUatseouulsjlc voor de Uemcentc-flnanclÖM. Naar wjj fvernemen, vordert de staatscommissie voor de gemeente-finauciën thans beduidend met haar taak, welke in den laatsten tjjd met bijzoc deren jjver wordt voortgezet. In de vorige maand hirld zjj vier tergade ringen, (de laatste op 20 September jl.) waarin 't geheele door haar behandelde vraagstnk de revue passeerde. Bg de beraadslagingen bleek het der oommissie, dit verfchillecde punten nadar moesten worden onderzocht, welk onderzoek met bekwamen sposd wordt ingesteld. De commissie zal binnenkort weer vergaderen. Wjj kunnen voorts melden, dat nog geen enkel defini tief besluit is gevallen, en dat, het bericht van 't Fad,« als zou de oommiasie o.a. advisaeren, de geheele grond belasting aan da gemeenten af te staan, beslist onjuist is. Integendeel vernemen wg uit goada bron, dat 't zelfs met waarschjjnljjk is, dat de commissie zal advisaeren tot afstand van grondbelasting aan de gemoentan, terwgl bedoeld bericht reeds gewaagde van de geheele grond belasting, op gebouwd dus, zoowel als op ongebouwd. - Minister Btaal's beleid. Bg het onderzoek der Bsgrooting heeft zich een sterke oppositie geopenbaard tegen het beleid van den minister van Oorlog, generaal Staal. Van kerkelgke en vrij- ltberate zgde valt men minister Staal heftig aan, omdat hij te veel wil bezuinigen en ook ter zake van zijn plan nen met het blgvend gedeelte. Van radicale zijde vindt men, dat zjjn bezuinigende maatregelen niet ver genoeg gaan, dat niet radicaal door den minister van Oorlog wordt ingegrepen. Door dezelfde politieke richting znn ook aanstonds bezwaren geopperd tegen de plannen van den minister van Marine om oen nieuw schip aan te bouwen. r e.. ««debuteerde Staten. Ued. Stoten van Noord-Holland, stellen voor aan A D. Zur Mtlblen te Amsterdam, ten behoeve van zijn Btoombootdienst Harlingen—Vlieland—Terschelling over Vnnl8tT *al1 1907 oen subsidie te verieenen vau ri i o» T8ge? "rstrijken van dezen tgd verwachten lied. otaten dat het Rg'k een overeenkomst gosloten heeft met een nieuwe stoombootonderneming, hetgeen reeds lang hangende is. Er wordt onderhandeld met C. Bos man te Alkmaar, die besohikt over een raderboot van ten hoogste vier voet diepgang, en alzoo de post, goederen en personen dageljjka kan vervoeren, onafhankelijk van het getjj. Ged. Staten stellen voor af te wjjzen het verzoek van de Vereeniging tot bsstryding der tuberculose te Haarlem om een jaarljjksch subsidie uit do kas der provinoie to ontvangen, omdat zjj het niet raadzaam achten ook het terrein der geneeskundige armenzorg binnen den kring der provinciale bemoeiing te betrekken. De gemeenten zjjn aaagewezen voor de armenzorg en wanneer de pro vincie eenmaal daarin komt, znlleu ongetwijfeld tal van filauthropische genootschappen die zich met de volksge zondheid bemoeien bg de provinoie om steun aankloppen. Ged. Staten hebben de in de vorige vergadering inge diende verordening op de heffing van leges ter griffie op verlangen der leden nog eens overwogen en bieden nu een nieuw ontwerp aan, waarin mot de bezwaren is rekening gehouden. De heffing is nu beperkt tot een vergoeding voor hot verstrekken vau afschriften van of uittreksels uit het provinoiaal archief behoorende stukken aan hen, wien op hun verzoek zulke stukkeu zonder schade voor het provinoiaal belang kunnen worden gegeven De afgifte zonder betaling geschiedt, wanneer zjj door ambtenaren en autoriteiten om redenen van dienstbelang worden gevraagd. Ged. Staten stellen voor hot wapen voor de provincio Noord-Holland te bepalen als volgt Op een gedeeld schild, gedekt door een kroon van goud, geljjk aan die boven het bestaande wapen rechts het wapen der vroegere provinoie Holland, links het wapen tot 1795 gevoerd door de Gecommitteerde Raden der Staten van Holland in West-Friesland en het Noorderkwartier, Warneer dit goedgekeurd wordt stellen Ged. Staten zich voor het besluit aan het weimeunen der Koningin te ontwerpei). Dit naar aanleiding van een beraadslaging in de zomervergadering, ol de provinoie wel gemachtigd ia zelf haar Wapen te wjjzigen. Ged. Staten meenen n.l. van wel, maar wonschen de goedkeuring toch aau de Kroon over te laten. Me Kamerverkiezing te Lelden. De antirevolutionaire kiosvereeniging «Nederland en Orauje" heeft thans definitief voor het lidmaatschap der Tweede Kamer dr. Th de Visser te Amsterdam, candi- duat gesteld. Dr. de Vissar is ook de eandidaat van de Ned. Herv. Kiesvereeniging en het Ned. Herv. Verkie- zingseomité. De katholieken hebben besloten den anti revolutionairen eandidaat over te nemen. Dr. de Visser heeft de oandidatuur aangenomen. Vredetentoonstelllng. In antwoord op een verzoek, om zijne meening te zeggen over het doel en streven van de vereeniging „Vredestentooistelling", schreef dr. A. Kuyper aan den secretaris-generaal der internationale vereeniging, dat hij veel sympathie voor het pogen koestert, om bij de opening van het Vredespaleis een tentoonstelling te organiseeren, maar zich met veel niet kan vereenigen van hetgeen de pacificisten beweren, met name voor zooverre zjj ganscheljjk niet rekenen met het schrikke lijk feit der zonde in hare nationale concentratie, waartegen hij een ernstig psychologisch protest doet hooren. Vredesconferentie. Het afvoeren van de agenda van werkzaamheden der Tweede Kamer van het wetsontwerp betreffende toetreding tot de Haagsche Conveitie van Mogendheden welke niet waren toegetreden tot het vredestractaat van 1899, en het intrekken door den minister van Buitenlandsche Zaken van het ontwerp, waarbij f75,000 gevraagd wordt voor de ontvangst van de Tweede Vredesconferentie, wil nog niet zeggen dat die confe rentie niet zal gehouden worden, zoo als schijnt te werden afgeleid. Beide feiten staan in verband met het vaststaande feit, dut die tweede Conferentie in 1906 niet meer zal plaats hebben. Het krediet van f 75,000 was aange vraagd op den begrootingsdienst 1906 en aangezien in 1906 die gelden dus niet meer bekostigd zjjn, moest bedoeld ontwerp (een suppletoire verhooging van Hoofdstuk Buitenlandsche Zaken voor dat jaar) door de regeering worden teruggenomen. ndien zal vaststaan, dat de Conferentie in 1907 zal plaats hebben, zal voor den dienst 1907 een her nieuwde aanvraag van gelden voor de ontvangst moeten gedaan worden. Op wudlëntle. vran het verloop der audiëntie van de Maastriohtsche fabriekarbeidsters in de ceramische Takken bg den minister van Landbouw, Ngverheid en Handel geeft de Urn. Koer. het volgende verhaal: In het kabinet van Z. Ere. toegelaten en op haar gemak gesteld, deelde een der afgevaardigde vrouwen mede gehoord te hebben, dat er sprake waB van genood zaakt neerleggen van den arbeid door vrouwen en meisjes in verschillende ataliers der oeramisohe fabrieken. Uit naam nu van over de 1000 vrouwen en meisjes smeekten zjj den Minister haar toch niet broodeloos te znllen maken, daar verbod van dm bedoelden ceramischen arbeid door vrouwen, geljjk zou staan met de ellende in vele huishoudens brengen. Er waren er bovendien onder de vrouwen, die meer dan 83, ja tot 37 jaren in de bewuste ateliers hadden gewerkt tonder in haar gezondheid ook maar senigstins geschaad te zjjn. WjjJers zagen zjj, wat haar betrof, niet in, dat de stoffen alleen voor vrouwen en niet voor mannen giftig zouden zjjn. Da Minister stelde haar gerust en doed eenige belang stellende vragen, waaronder, hoeveel vronweljjke personen er te Maastricht wel werkzaam zjjn bg het vergulden, drukken en biacuitsBohilderen. Het antwoord der vrouwen luiddeongeveer 700. Dan invormeerde Z. Exc. hoe 't er in die werkplaatsen uitzag met de properheid. I)e vrouwen repliceerden te vertelden dat ons met den noodigen trots dat de Minister gornet mocht komen kjjkenhaar werkgelegenheden mochten gezien wo den I Dat, zeide de Minister, was hjj inderdaad van plan te doen; hjj zon ongetwjjfeld op de Maasirichuche fabrieken eens een kjjkje komen nemen, hoewel bg nog geen be paalden dag daarvoor had kunnen vaststellen, Ton elotte informeerde minister Veegens nog hoe het stond met do overkleederen. Het antwoord luidde hierop, dut zjj (spreekster) als vergnldster zulk een overkleed niet noodig hadden, doch dat de arbeidsters aan oven cn verniskuip er allen van voorzien waren. Dat waren ongeveer de voornaamste quaesties die tussohen Minister en fabrieksarbeidsters-afgevaardigden besproken werden. Met den meest aangenauien indruk verlieten de beide vrcuwon, na een audiëntie van ongeveer een half uur, het kabinet e* togen niet eerder Maastrichtwaarts om haar collega's van de uitstekende ontvangst te gaau verhalen, dan nadat zjj door mevrouw Rutger op de vriendelijkste wjjze in Den Haag en Scheveningen waren rondgeleid. Met Internationale Xulvelcongres in 1907. Aan het 3e Internationaal Zuivelcoongres, 't welk in September 1907 te 's-Gravenhage zal worden gehouden, kunnen zuivelvereenigingen contrólestations, meikin richtingen enz. door afgevaardigden deelnemen. Het congres omvat drie secties. Sectie AWetgeving en Reglementeering sectie B Hygiëne, en sectie CIndustrie Aan het voorloopig programma wordt o. a. ontleend Sectie A Wetgeving en reglementeering; 1. Eenheid van methodes voor het scheikundig onder zoek van melk, boter en kaas. 2. Eenheid van methodes voor de contróle van de melk en haar bijproducten (behalve boter en kaas) op de plaatsen van voortbrenging en op verkoopplaatsen 3. Potercontróle. 4. Kaascentróle. 5. Bedrjjfscontróledoor wie uioet zjj worden uitge voerd en waarop moet zjj betrekking hebben. Sectie B, Hygiëne. 1. Eischen te stellen aan den melk verkoop in het groot en in het klein. 2. Eischen waaraan de melk behoort te voldoen welke bestemd is voor het gebruik als zoodanig en speciaal voor de kindervoeding. 3. Pasteuriseeren van melk in de zuivelfabrieken en de wjjze waarop de gepasteuriseerde ondermelk aan de leden der coöperatieve vereeniging moet worden terug gegeven. 4. Steriliseeren van de melk ten behoeve eener lang- d urige conserveering. 5. »Gouttes de lait.ee 6. Stalhygiëne met het oog op de melkproductie. 7. Schadelijkheid van de melk afkomstig van koeien, welke op de tuberculineproef reageerden. Sectie C, Industrie. 1. Reincultures voor de boter- en kaasbereiding. 2. Oorzaken, die het watergehalte in de boter beheer- schen. 3. Boterconser veering. 4. Resultaten verkregen bjj de toepassing van mid delen tot verbetering van de hoedanigheid van de boter. Hollandscbe maatschappij van Landbouw. Het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft besproken het programma voor de nationale en internationale tentoonstelling 1907. Werd besloten dat de Maatschappjj als donatrice zal toetreden tot de vereeniging Het Kaaseontrólestation Noord-Holland. Van den heer P. van Weel G.Gzn. werd bericht ontvangen, dat hjj de benoeming tot lid van het hoofd bestuur aanneemt. Het Wederlandscb Lundhouwconntté. In de jongste veroudering van het dageljjks bestuur van hst Nederlandsohe Landbouwcomité ward o. m. besloten san het hoofdbestuur vau de >Holl. Mg. van Landbouw*, dat, naar aanloiding van eea opmerking in de laatstelijk te Bsverwjjk gehouden algemeene vergadering, verzooht maatregelen te nemon, opdat de reclame voor kwakzal versmiddelen in het Ned. Landbouw-Weekbl. worde voorkomen, mede te deelen, dat de reeds vroeger genomen maatregelen het resultaat hebben gehad, dat het bedoelde euvel in meer dan een half jaar niet voorkwamvoorts om de reeds ter hand genomen reorganisatie van het Ned. Landbouw-Weekbl, in aangegeven richting krachtig voort te zetten, opdat het blad meer en meer beant woordde aan diens oorspronkelijke bestemming, dat wil zeggen het niet te doen zjjn een concurrent van de bestaande vakbladen, doch het officieels blad, waarin o. m. zooveel mogelijk op het gebied van den landbouw in zjjn velerlei vertakkingen alles worde opgenomen, waarvan de kennis neming geacht kan worden in breeden kring gewenecht te zjjn. Nog werd besloten, on naar aanleiding van ingekomen klachten inzake gemis aan snel vervoer van Bommige goederen in binnenlandsch verkeer, stoppen te doen, welke naar mag worden verwacht, tot verbetering zullen leiden. Ir. Trot-Intra en het automobilisme. Naar de Tel. van betrouwbare zgde verneomt, is mr. P. J. Troelstra voornemens, naar aanleiding van de her- hualdelgk in den laatsten tgd tengevolge van te hard rjjden met automobielen voorkomende ongelukken, een interpellatie in de Tweede Kaïuer te houden. Invoer van vee In Hultscliland. Volgens den Ilaagschan correspondent van de Daily Telegraph heeft de Nederlandeche gezant te Berlgn van de regeering opdracht ontvangen, bg de Pruisische regee ring stappen te doen tot het verkrijgen van de openstele ling der grenzen voor den invoer van Nederlandach vee. Dit bericht is door andere bladen nog niet bevestigd. Tegen werkeloosheid. De Amsterdamsche raadsleden Loopuit, Tak en Vliegen hebben op de voordracht tot opriohting van een fonds tegen werkeloosheid, een aantal amendementen ingediend, tot strekking hebbende de gemeentehalp in dezen niet te bepalen uitsluitend tot de bouwvakken, den toavlag te brengen van f 0,50 op f 0,75 en den duur van 50 op 60 dagen. Naar aanleiding van het feit, dat de proef tot oprich ting van een fonds tot verzekering tegen werkeloosheid waartoe B. en W. een voordracht bg den raad hebban ingediend alleen geldt de vereenigingen in bet bouw bedrijf. beeft de Amsterdamsche Beituurdersbond zich met een adres tot den gemeenteraad gewend, waarin uitvoerig betoogd wordt, dat alle stabiele vakvereni gingen, die een werkloozenfonds bezitten, voor den go- meenteljjken fondsbjjslag in aanmerking behooren te komen. De Haagsche Briefschrijver van de Standaard schrjjft over de politiek en begint aldus Dat doet me nu 's genoegen, die uitslag van de Gor- kumsche Statenverkiezing. De man van rechts want de heer De Gjjselaar beeft verklaard zich bjj onze Staten- club te zullen aansluiten gekozen, die van links iu de minderheid gebleven. En dat is het Staten-district Gorinchem, voor ons heel wat minder kans biedende dan bet Kamerdistrict van dien naam. De stemmen, die bjj de Juni-stenbus van verleden jaar in de 16 gemeenten van het Staten- district zjjn uitgebracht op de candidaten, heb ik bjj mekaar geteld en ik kreeg toen 2911 voor Links togen 2411 voor Rechts. Wjj dus 500 stemmen in de minderheid. En thans heeft onze eandidaat 2516 stemmen ver kregen tegen 2344 op den eandidaat der liberalen. Dat legt inderdaad een pleister op de wonde, welke niet de Statenverkiezing in Oostburg maar die in Steenwjjk sloeg. Oostburg toch is zeer overwegend liberaal, of eigenlijk volslagen onverschillig en van onzen kant nog wel onbewerkt. De Standaard wordt er haast niet gelezen, evenmin een ander blad van onze richtinghet moder nisme in de Hervormde kerk beeft in dat deel van Zeeuwsch Vlaanderen verwoestend gewerkt zoodat ik me er over verbaas, dat de r. k: eandidaat nog zooveel stemmen verkreeg en in herstemming komt. Doch met Steenwjjk is dat iets anders. Wel is dat Staten-district liberaal, in aanmerking nemende de stemmenverhouding in de onderscheidene gemeenten in Juni 1905; maai dat onze voortrefleljjke eandidaat, Mr; De Bie, zoo bitter weinig stemmen verkreeg, dat viel mjj verschrikkelijk tegen, dat is mjj nóg onverklaarbaar, daar zag ik in eon échec voor onze partjj in Overjjssel. Gorinchem heelt 't nu weer goed gemaakt. Niet zoozeer om de versterking van oaze antiliberale Staten-club want die is sterk genoeg om de meerderheid voor Rechts in de Eerste Kamer te waarborgen. Het staat in Zuid-Hollands Staten aldus: 46 leden Rechts tegen 36 leden Links; nu met Jbr. Mr. de Gjjzelaar 47 tegen 35. Bovendien, de nieuwgekozene moet in 't vol gend jaar weer aftreden en als straks nè- het vertrek van Mr. Van Andel naar Middelburg in dienB vacature moet worden voorzien, is het nog de vraag, of in zjjn plaats een antirevolutionair zal worden gekozen. Neen, de reden van mgn blgdechap over den uitslag der Gorkumache stembus van deze week, ligt elders. Er was grond voor de vrees, dat onze anti-revolutionaire vrienden in bet district, n& den bitteren tegenslag van verleden jaar, ontmoetigd zouden zjjn geworden, dat hun énergie wes gebroken. Dit nu is schittrrend gebleken niet zoo te zjjn. Integendeel, het schjjnt wel alsof Gorkuui nu eerst, ca de nederlaag van verleden jaar, flink wakker is geworden. Profetie, naar we hopen, voor Leiden I Waarom ik niet minder den uitslag in Gorkum toe juich, hot is dat de vrijzinnigheid aldaar een gevoelige les heeft gehad. Zooals de vrjjzinnigen daar gedurende de laatste jaren te keer gingen, werd 't meer dan erg. Een kiesvereeniging hebben ze niet. Tegen de nadering van een stembns-strjjd, wordt er door enkele vrijzinnigen een soort van verkiezings-comité gevormd, een kliekje, een có'erie van personen, die aan de touwtjes trekken en zoo heel de vrijzinnigheid in het district in beweging brengen. En hoe? Ja, dat gaat er soms dol naar toe. Beginselen geen sprake van. Rome eu Dordtde afgescheidenen en de dolesrenden dat zjjn de wapen kreten van die Gorkumsche politici, die ook over een eigen blad bescbixken, de beruchte N. Gerinchemtche Crt. aan wier laster-campagne de beer Pierson zjjn verkiezing te danken heeft. Dit blad of de zooe7en vermelde kliek dat is het zelfde I begon bevreesd te worden, dat de heer do Gjjzelaar kans baden toen begon 't zóó verschrikkelijk te schelden en te inBinueeren over de doleerenden, de afgescheidenen en de roomschen, dat wie nog een beetje fatsoen had er genoeg van kreeg. En toen het blad ook den persoon van onzen eandidaat ging aanranden, trad een liberaal man op, de heer Noordujjn, om daartegen met kraoht te protesteeren in een onderteekend strooibiljet. 't Werd ook al te mal. Het ljjfblad der Gorkumtebe vrijzinnigheid schreef o.m.>De tegenwoordige regeering is oog nnuweljjks een jaar werkzaam en de wedorzjjdsehe waardeering tusschen burgers en burgers keert terug''... En dikt schreef het blad, nadat het enkele regels te voren geweldig te keer was gegaun tegen de doleoi enden, de afgescheidenen en de roomschen 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1