No. 239. Honderd en achtste jaargang. 190(>, DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 9 OCTOBER. B IN NE NL A N D Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer II. Prijs der gewone advertentiön Per regel f Q,I0. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Loting voor de Nationale Militie. Uit de l'ers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. RANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden dat de tiotlag der in 19C6 alhier voor de lichting van 1907 voor de Militie ingeschrevenen zal geschieden op Woensdag IV en Donderdag 18 October aan staande, ten stadbuize. Zjj worden mitedien opgeroepen, om zich, voor tooveel betreft de lotelingen wier familienamen beginnen met de letters A tot en met Q op Woensdag 17 October a s des voormiddags te 9.30 ure, en met de letters R tot en met Z op Donderdag 18 October as. des voormiddags <e 9.30 ure, aldaar te bevinden om te loten en opgaven te doen van de redenen van vrijstelling, die zjj ter zake van de Militie vermuonen te moeten inbrengen. Om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrjjgen, moet men overleggen een paspoort of ander bewjjs van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek of een bewjjs van werkeljjk«n dienst. Ter bekoming »an vrijstelling wegers broederdienst moot men bovendien overleggen een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot het gezin behooreude, bljjkt. Eerstgenoemd bewjjsstok kan, zoo het niet reeds in gevolge art. 39, derde lid van het K. B. van 2 Dec. 1901 (Staatsblad No. 230) onder dot! Burgemeester berust, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend, worden ingeleverd bjj den Burgemeester der gemeente in welke de loteling, die vrjjstelling verlangt wegens eigen militairen dienst of wogens broederdienst, voor de militie is ingeschreven. Da opgave van een reden van vrjjstelling bjj de loting ontslaat, hem die vrpgesteld wenscht te worden niet vau do verplichting om bp den Militieraad de reden van vrijstelling in te brengen, hetgeen in elk geval bp dit college moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tjjdstip. Zp die vermeeneu vrijstelling te kunnen erlaniren w« gans broederdienst, moeten op Donderdag 15 NOV- e.k., des voermiddags te 10 ure, op het raadhuis verschijnen, vergezeld van twee bjj den Bnrgemeester te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige in gezetenen, die de veteischte geiuigenia kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenen, torwjjl zp verplicht zjjn de noodige opgaven voor het op maken der stukkon vóór 1 November a.s. ter secre tarie te verstrekken. De lotelingen worden uitgenoodigd den oproepingsbrief de loting mede te brengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Sept. 1906. DONATH, Sseretaris. Vragen ln verband met het onderwas. De volgende vragen zjja door het hoofdbestuur van de voreoniging van Hoofden van Scholen in Nederland aan de afdeelingen der vsreeniging verzonden. 1. Is het een ervaring, dat de positieve kennis d*r leerlingen, zoowel als hunne vaardigheid, over het alge meen genomen achteruitgaande is 2. Zoo jawat meeat ge, dat de oorzaken van dit verscbjjnsel zjjn 3. Acht gjj de meening gegrond, dat de leorlingen op Bchool wel aangenaam worden beziggehouden, maar dat de aandacht der onderwjjzers, minder dan vroeger, ge richt is up het doen bekijjven van een bepaalde hoeveel heid dei leerstof 1 4. Zou het mcgeljjk zjje, dat de hoofden van scholen tot zekere overeenstemming kwamen omtrent de vorde ringen in de onderscheiden leervakk.n, die geSisoht zou den mogen worden van de leerlingen, van wie men zou kunnen getuigen, dat zp het lager onderwgs met vrucht genoten hekben 5. Zou één algemeene vorm voor ket geheide land kunnen golden, of zou 't noodig zjjn meer dan één vorm vast te stellen, afhankelpk van de verschillende omstan digheden, waarin de onderscheidene scholen verkeeron 6. Zoo de voorgaande vraag toestemmend door u be antwoord wordt, hoe zou men dan naar uwe meening tot het vaststellen van zulken vorm (of vormen) mteten geraken 7. Acht gjj 't wenscbcljjk, dat de leerlingen, die de lagere school verlaten, bljjkon gaven het onderwjjs met raf *tn°bt genoten te hebben en daarvan een getuig schrift ontvangen P 8. Aan wie zou dat onderzoek moeten worden opge- uitgaan T8D Z0° dat 8etui8,chrift moeten w' A?r «"«Gorging van de eenheid, niet wonschelpk, dat dit van Staatswege geschiedt 9. Zou van een streven in deze richting het govaar te iiuebteh zgn, dat oppervlakkige africhting de plaats gaat innemen van grondig onderwgs? Zoo ji, wat zou er dan moeten gedaan worden om dat ongowensebte gevolg te vooikomen? 10. Welke opmerkingen zoudt gjj aan het boven staande nog wonschen too te voegen Af'achafilQg der Loting. De heer van Zadelhoff, arts te Utrecht, bestuurslid van de afdeeling Utrecht van Volksweeibaarhuid, is begonnmi met het ter teckemrg neerleggen van adressen, instem ming Imtuigende met het door de beeren Dudok vaa Heel en Korthals Altes aan de Koningin gezonden verzoekschrift om do loting voor de nationale militie af te schaffen. Ziekteverzekering en Kijzlgiag Ongevallenwet. Zaterdag had te Amsterdam een aamensprekine plaats tuischen het bestuur der S. D. A. P., de s.-d. Kamer- ui at doT/edttotie *an Het Volk en het bost uur van net Ned. Verb, van Vakverenigingen, over de door de Il'geering ingediende oatwcpen-ziekteverzekerisgenjwijzi ging der Ongevallenwet. Hot initiatief tot deze samenkomst was uitgegaan van het P. B. Aanwezig waren alle leden van bet P. B. Vliegen (tevens voor de redactie), Van Kapkhof, Schaper (•evens voor de Kamerfraotie), Troelstra (dito), Helsdin- gen en Sleet. Van het bestuur van het Vakverhoad waren aanwezig Henri Polak, Oudegeest, Bruens, Van dsr Tempel en Verdorst en van de Kamerfraotie waren bovendien nog aanwezig Terlaan en Hngenholtz. Bericht van verhindering was ingekomen vsn Van Kol, Hot verloop dor besprekingen was zeer gunstig, in schiir elk opzicht bleek van de eenheid van meening tusachnn allen en een geheel op dezelfde basis staande actie voor verbetering van het ontwerp-ziekteverzokering is dus mogeljjk; Verdere stappen zullen binnenkort gedaan worden. „Onze Viool.*» Te 's Gravenhage is eens vergadering gehouden van den algemeenen raad van de Veveeniging »Onze Vloot* voornameljjk belegd tot het kiezen van een voorlooptg hoofdbestuur, dat de leiding der zaken op zich zal nemen, totdat volgens de statuten in April 1908 aJgemeene raad en hoofdbestuur definitief zullen worden samengesteld. 14 Loden uit den algemeenen raad werden aangewezen om voorlooopig als hoofdbestuur op te treden terwjjl admiraal EUis als voorzitter zal fungeeren. Het bureau dor Veieeniging zal gevestigd zpn te 's Hage, Zeestraat 20. Medegedeeld werd dat reeds afdeelingen in wording zpn of tot stand zjjn gekomen te Utrecht, Vlissingen, Amersfoort en Den Helder, terwjjl elders afdeelingen in voorbereiding zjjn, o. a. Amsterdam, Brussel en andere plaatsen. Aan 'ft hoofdbestuur werd opdraoht gegeven verder het stichten ia Nederland, buitenland en koloniën van afdeelingen te bevorderen en de reeds gestichte afdeelingen in alles behulpzaam te zpn. Voorts ontving het hoofdbestuur opdraoht uit zpn midden verschillende commission aan te wjjzen die z ch speciaal met de pro paganda, ffnanc'fia, organiseeren der voordrachten en met ver chillende andere werkzaamheden bezig houden. Ken zuivere behandeling van melk. De hoefijzer-oorrespondent vnn het Hbl. heeft zooaL hij schrijft een merkweardige, nieuwe inrichting bezocht te Loosduinen, n.l. de „Kindermelkfabriek en Modelstal Berkendael", een schepping van den bekenden dr. Ten SiethofF, die sedert eenige jaren hier in Soheveningen woont In hoeverre deze inrichting als iets nieuws in ons land moet worden aangemerkt, b.v. in vergelijking met den modelstal van Oud-Bussem, weten wij niet, daar wij laatstgenoemde inrichting alleen bij name kennen. De praotijk van het melken schijnt in de beide inrichtingen wel hoofdzakelijk dezelfde te zijn. Op Berkendael in elk geval heeft men, voor de kinder melk, een systeem waarbij de koeien nooit uit den stal komen en daar absoluut zuiver worden gehouden (onder afsluiting ook van vliegen!) Elke koe, die uit den stal gebracht wordt om te worden gemolken, wordt eerst gewassohen en daarna in de dagelijks met formaline ontsmette, melkkaraer geleid, waar de melker haar wacht, die eerst zich banden en armen steriel gewas- schen en een sohoone linnen kleeding aangetrokken heeft. Vóór alle koeien gemolken zijn, mag de melker de kamer niet verlaten. Pe molk wordt opgevangen in een emmer van bij zondere constructie met een filter, waarin steriele watten, en de aldus verkregen melk wordt niet gepasteuriseerd, maar rauw in ilesschen gedaan. De zuiverheid der behandeling wordt beter geacht dan pasteurisoeren. Nu kan men toch ook wel gepasteuriseerde melk van „Berkendael" krijgen (alleen voor de kindermelk kan men de koeien steeds in den stal en dus onder de noodige waarborgen van zuiverheid houden), maar dan ontvangt men die toch ook in ttessohen van het zelfde systeem als toegopast is voor de kindermelk. Die flesschen n.l. en dat is misschien wel het inte ressantste missen de onaesthetisohe èn onhygiënische beugelsluiting met gummiringen en telkens weer gebruikte porseleindoppen. Ze hebben een wijden hals (makkelijk schenkend), die met een steriel wattenfiltertje zoodanig is gesloten, dat gezuiverde lucht steeds toe gang tot de fletch heeft, waardoor de ontwikkeling van anaërobe bacteriën wordt voorkomen. En dan worden de flesschen die terugkomen en waarvan de oude sluiting is verdwenen, zoodat men wel telkens een nieuwe moet gebruiken met twee vernuftige toestellen gereinigd. Ze worden eerst door warme natron en door een sterilisator gevoerd en dan door het eerste toestel, eeu electrische borstelmachine, inwendig uitgeborsteld, waartoe de korte wijde halzen zeer dienstig zpn. Daarna worden ze op het tweede toestel geplaatst, een spoelmachine waarop de flesschen worden rondgedraaid, terwijl ze, in- en uitwendig, automatisch worden bespoten met norton water uit een eigen bron, dat in eon ontijzeringstoren is gezuiverd. De reinheid van de flesschen, een factor die van zoo bijzonder groot gewicht is bij do melkverschaffing, is dus in „Berkendael" tot een bijzonder groote hoogte opgevoerd. De gansche inrichting, trouwens ook reeds het friBSche uiterlijk van de door Smits en Pols aardig ontworpen gebouwen, maakt een alloraangenaamsten indruk van zuiverheid en zorgvuldige sanitaire behandeling en de wetenschap dat een medicus (dr. J. J. Reyst, die ons welwillend rondleidde en inlichtte) daar voortdurend toezicht houdt, geeft den moodigen waarborg voor het blijven handhaven van strenge hygiënische eisohen. Dat men, juist voor kindermelk waarvoor het er 't meest op aankomt, terugkeert van gepasteuriseerde t( t rauwe molk (de samenstelling daarvan kan overigens willekeurig worden gewijzigd door toevoegingen, die de moedermelk zeer dicht doen benaderen) is wel een merkwaardig verschijnsel in dit deel der hygiëne. De stelling van Den Melder. Om dit onderwerp komt een artikel voor in de N. R. Ct. »Bj de behandeling van de oorlogsbegrooting voor 1906, in de Eerste Kamer der Stateu-Geusraal, zoo begint de schrjjver, had in de afdeelingen een der leden verklaard, dat tegenover de moderne oorlogsschepen, open kustbatterjjen ten eeuenmale ongesohikt zpn, om de haar toegedaohte taak te vertnl'en, een meledee- liog, die geen deskundige verbaten 2al, doch die bjj do leden der Kamer wrtdoring on bezorgdheid hnd opgewekt.* Dj Haresens uitgezonderd worden toch in het knstfroat van de steliing Den Helder uitsluitend open batterpen aangetroffen. En wanneer men dat bedenkt is het be- grjjpeljjk dat voor Kamerleden, die gaan twjjfeleu of deze kustverdediging in Btaat is een vjjandeijjke vloot den toegang tot de reede t.e beletten, de vraag rjjst, waarvoor 't geld dient, dat jaarlgks wordt uitgegeven voor het personeel en ma' eriaal daar. Ook de minister scbjjat, meent de schrjjver, niet veel verwachting van die open batterpen te hebben, die, rooals hjj heeft gezegd, slechts «kunnen medewerken om de nadering van den vjjand te b e m o e i e 1 jj k e n,« Verhinderen kunnen ze dit dus nie', wat ook hieraan is toe te schrjjven, dat de bewapening geheel onvoldoende is. Het geschut is van dien aard, er zpn zulke kanonnen, dat de beschouwing ervan een glimlaoh bjj elk artillerist op de lippen zal roepen, temeer als mon beweert, dat hun vuur het moderne slagschip zal kunnen tegenhouden, Eu wat nog erger is, in het buitenland is dez* ongelukkige toestand van de stelling bekend men telt deze verdediging daar bjjna niet mee. «De minister van oorlog verklaarde verder, dat een herziening en aanvulling der defensiemiddelen aan de zeezjjde in studie was. Zjjn wjj wel onderricht, dan heeft de met dit onder zoek belaste commissie hare taak volbracht, en is zjj tot het besluit gekomen, dat schatten noodig zullen zjjt>, wil men het kustfront in staat stellen met hoop op goed gevolg den strjjd tegen een moderne oorlogs vloot aan te binden. Men noemt zelfs een bedrag van 17 millioen galden, en zonder dat wjj eenigszins voor de juistheid van dit cjjfer kunnen of durven in staan, is het toch buiten kjjf, dat groote sommen geld noodig zullen zpn, daar het kustfront geheel nieuw opgebouwd en bewapend zal moeten worden. Wil men dit niet, dan is het beter do geheele stelling op te heffen in den toestand waarin zjj nu verkeert is zp niet alleen niets waard, doch zelfs schadelpk, omdat zjj oen eventueelen vjjand de kans geeft op een ge- mckkelpke, voor hem misschien zelfs bloedelooze over winning.» De vloot laat de schrjjver buiten beschouwing, juist omdat hom is gebleken dat om de vjjandeijjke schepen op oen behoorlpken afstand te houden wordt gerekend in de eerste plaats op het vuur der kustbatterjjen. Voor die rol zjjn die batterpen in hun huidigon toestand niet berekend. Onze oorlogsbodems zouden ook, wanneer ze 't beproefden, een treutig figuur sl' au tegenover de kolos sen der groote mogendheden. «Grenst het nu niet aan epotternp, wanneer wij lezen, als gevolg van een tnsschen de ministers van marine en van oorlog gepleegd overleg, dat op 6enige pnnten verbetering noodig is in de inrichting der knstversterkingeo, opdat de landmaoht hare taak naar bekonren zal knnnen volbrengen En wat te denken van een zuinigheid, die maakt, dat aan het departement van oorlog onderzocht wordt, of het bjj de marine vrijkomend zwaar geschut kan worden gebruikt tot betere bewapening der kustyersterkingen Schrjjver stelt dan de vraag waarom komt dit geschut bjj de marine vrjj Waarscbjjnljjk omdat het ouder- wetsch wordt. Allicht is dit geschat beter dan de kanonnen die nn in batterjj staan. Maar ze zullen den itrjjd niet kunnen aanvaarden tegen de vuurmonden van de moderne oorlogsbodems. Ook is het niet logiBoh dat het op den wal opgestelde geschnt, dat dus zal moeten werken, minder met zorg wordt verbeterd als het marine- geschut, op welks medewerking in beginsel niet mag worden gerekend. Dit alles biengt schrjjver er toe het geheele voornemei om minderwaardig scheepsgeschut op onze kustbatterjjen te plaatsen te veroordaelsn. Het zou onverantwoordelijk zijn eu in strjjd met een goed financieel beheer aan zulk een verwapening nog geld te besteden. Als men het kustfront weikeljji in volkomen ge vechts waardiger» toe stand wilde brengen dan zouden daarvoor sch'-tten gelds noodig zjjn. Schrjjver s'elt dan de vraag of de stelling wel noodig is en of de weerkracht zou worden geschaad zoj daarvoor in do plaats kwamen slechts een paar pant serforten, maar dan ook voorzien v;n de beste pantsering en het beste geschut. Wat is het doel van de stelling 'l Naar onze mee ning bescherming van de una-ine-etablissementea en van do toegaugen tot de roede en de Zuiderzee. Zou men nu niet kuunen volstaan met den bouw van een pantserfort op den Texelschon wal, ongeveer '2000 M. ten noorden van het fort op De Harssens Met een behoorlek gebruik van drjjvende mjjnen zou een verbljjf op de reede, voor een vjjandeijjke vloot, aangenomeu dat zjj de reede kon bereiken, niet wel mogeljjk zjjn. Wjj zouden dus het Schuif engat niet willen ver dedigenmaar in Breewjjd en Heisdeur vindt de vjjand drjjvende mjjnen en komt hjj onder het vuur der beide pantserforten. Onze marinevaartuigen denken wjj ons achter de ljjn, die de beide forten veieenigt, om daar en d&n op te treden waar zulks mogeljjk is, doch voornameljjk waken zjj tegen het doordringen van kleinere schepen in de Zuiderzee, en hiervoor zjjn zjj toch wel berekend. Wanneer het ons gelukt de vjjandeijjke vloot op pl.m. 5 K.M. van de (orten te houden, dan kan zjj, de reede niet bereikt hebbende, moeiljjk de marine werf onder vuur nemen maar zou het geen over weging verdienen om hare verdediging niet te beschouwen als de voornaamste reden van het bestaan der stelling en deze vooral te zoeken in het bewaken van den toegang tot de Zuiderzee in verband met de veiligheid van het kustfront der stelling vaa Amster dam En hiervoor zjjn, naar onze meening, twee pantserforten samenwerkende met de vloot voldoende. De tjjden zjjn voorbjj. dat aan de reede van Texel en het Noordhollandsch kanaal groote waarde moest worden toegekendmaar bovendien heeft de ge schiedenis van het beleg en den val van Port Arthur ons geleerd, dat kustbatterjjen die aan de landzjjde kunnen worden ingesloten door de landmacht en aau de zeezjjde door een vloot, die de onze het uitloopeu belet, ten ondergang zjjn opgeschreven. Dit lot zoude Den Helder niet kunnen ontgaan, ook bjj geheel naar den eisch des tjjds ingerichte en bewapende kustbatterjjen. Wordt de zoo hoog noodige herziening der vesting wet ter hand genomen, dan verdient het ernstige overweging om de stelling Den Helder op te heffen en alleen den toegang tot de Zuiderzee te verdedigen, waartoe ons een tweede pantserfort noodig toeschpnt. Wil men, om ons onbekende redenen, de stelling behouden, dan moet diep in den zak worden getast, De nu in uitzicht gestelde verwapening beduidt niets en komt ons voor als een zwakke poging der regee ring om te doen gelooven, dat zjj met weinig geld een verbetering van beteekenis kan aanbrengen Ken l» urge meester veroordeeld. De heer J. L V., burgemeester van Kattendjjke, beschuldigd van Jachtwet-overtreding op 4 en 7 Augustus j.l. stond gisteren voor het kantongerecht te Goes te recht. De eisch is 3 geldboeten, ieder va» f 5 of 3dugeu hechtenis. De pont te Velsen. Di infanterie te Haarlem heeft proeven genomen iu zake de belasting van de pont en den dunr van overgang. Men vertrok daarvoor met 300 man naar Velsen en deelde die in drie deelen, die nn vóó'-, aohter- en, midscheeps werden opgesteld, waarbjj aan alle zjjde nog ruimte over bleef voor 200 man, zoodat met één overtocht knnnen worden overgezet 900 man, de paarden van den stat van een bataljon (drie), het pakpaard, vier brancards en les wielrijders. Voert het bataljon de daarbp behoorende wagens mee, dan kannen ongeveer 200 man minder worden overgezet. Voor opgaan, overvaren en afgaan waR goed een kwartier noodig bjj de meest gunstige omstan digheden. Er zpn dan ook troepen officieren, die er de voorkenr aan zonden geven, wanneer het, noodig werd, gebruik |te maken van de jpoooibrng. De arrestatie te lieerenveen. Orer deze arrestatie, gisteren vermeld, worden nog de volgende bjjzonderheden gegeven P. plaatste in den laatsten tjjd in verschillende cou ranten advertenties, waarin hjj op zeer gimakkeljjke voorwaarden gelden onder hypothecair verband aanbood. Zekere S., scheepstimmerman te Kroonshoop (Overjjsol), schreef daarop; P. kwam over, om het eigendom te be zichtigen en zegde geld toe. Eerst moest S. echter f 50 storten, dan zon P. de stukken zenden. S. gaf hem f 50, doch de stokken kwamen niet. S. begon nu de zaak te wantrouwen, zocht P. te Heerenveeu op, die beloofde de f 50 te zullen terugbetalen en f 12 in afbetaling gaf. De veldwachter Bakker, die in de baart van P. woont, ont dekte een en ander en arresteerde P. Ten parkette, waar P, door den officier van jnstitie gehoord werd, deed P. een poging zich te vergiftigen, hjj dronk den inhoud van een flescbje nit, dat hjj in den zak droeg. De officier van jnstitie staarde dadeljjk om medisohe bnlpgeen dokter was thuis. Nu werden twee apothekers gehaald, die 't best oordeelden P. braakwjjn tce te dienen. Hjj weigerde evenwel beelist iels in te nemen. In betflesehjv waren nog een paar druppels vocht gebleven deze wer den onderzocht en bleken atropinum te bevatten, een vergift. Echter was het vocht al eenige jarea oud zooge naamd oogwater en de doBis vergift niet groot genoeg om den dood tengevolge te hebben. P. zei dan ook »'t Vergif werkt niet, ik voel het wel*, en ondervond geen last van zjjn innemen. Het geval verwekte natunrlpk op het paleis van jnstitie heel wat sensatie en ook onder het publiek, dat beide apothe kers naar 't gebouw zag snellen en niet w.st wat er aan de band was. Oudbeden. Te Naaldwjjk zjjn bjj do afgraving van het z g. Prin- Fenbosch op het hooge Gaesteinda u-nen en deelen daar van met asoh en beenderen gevonden, ongeveer 70 c M. onder den grond, die ongeveer IJ M. over D-1 Hands peil ligr. De directeur van het Leidsche museum h-ett dn opgravingen onderzocht en schatte de vondst zeer ond, ver vóór den tjjd van de Batavieren. Woensdag a s. zal de opgraving van rpkswego worden begonnen. Hm hieuw soort postzegels. In den loop van deze maand, meldt de N. Ct., zullen postzegels van 6'/a cent aan de kantoren der posterjjen verkrijgbaar zijn. Bjj wjjie van bolpuitgave zullen de thans in gebruik zjjnde pos zeg»la vaa 20 cent worden voorzien van een opdruk in roeden inkt >6'/i«. Verder zalleu geen postzegels van 20 cent meer worden aan gemaakt. Later komt dan een postzegel van 6'/j ct ut in omloop in het gewone type.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1