'bïadbnIeü wb, PERSONALIA, lit Mch»g«u. Op verzoek van dea rjjkslandbouwleeraar voor Noord Holland, dea heer C. Nobel, wiens gezondhaidsto'stsnd het waarnemen fan al te drukke bezigheden nog niel tnelaa', zal een assistent eenige leasen van den heer Nobel aan bovengenoemde school voorloopig overnemen. Daartoe is aangewezen de heer Haizinga te 's Grarenhage, Voor den carsas in het boekhouden, alhier te hoaden door de Winkeliersvereniging, bobben zich dezen winter nog maar 7 deelnemers opgegevenHet vorige jaar was dit getal meer dan 70. e I» hare vergadering van den 7ien benoemde de af- deeling Schagen e. o. van den Bond van Nederlaudsche Ooderwjjzers de hceren M. Visser, voorzitter, A. Konirg, secretaris en K. Schoor!, lid der propaganda-commissie, tot leden der commissie tot het uitbrengen van rapport inzake de door hjt hoofdbestuur gezonden brochure over herzieningen der wet op het lager onderwjjs. Met alge- meene stemmen werd voer het houden der algemeene vergadering gestemd. Uil de llfp. Heden nacht brandde de houtzagery van den heer La Fiber geheel af. Oorzaak onbekend. üpei bare Leeszaal. Te Haarlem heeft zich een commissie gevormd voor ha' stichten van een openbare leorzaal met volksbibliotheek Teges ail»!>andeliag vaa vogels. Gemtld wordt dat bjj de Rogsericg bat voornemen bestaar, bjj een nieuwe vogslwat het bezitten, verkoop-m, vervoeren, te koop aanbieden enz. van blinde vogels strafbaar te stellen. Weer een aaaktloopcr T Te Haarlem heeft een dienstbode een man ontmoet, die naar xjj zegt behalve een lange jas geen Meeding- stnkken droeg. Ken vreeatd geval. la het begin van Ssptember werd in den Aiosteidata- merpoldcr, even over de grens der gemeente Zsaodsm, een persoon in bewnsteloozen toestand gevonden, die overleed. Bjj onderzoek bleek dat de overledene een Duitscber was, werkzaam aan de nieuwe Hambiog. D< vroegere kostbaas van den overledene, wonende aan den Hoogend ijk te Ziandam, ontving echter heden een brief kaart van den doodverklaarde, uit Dusseldorf, waarin bjj verzoekt zjjn achtergelaten kleederen hem op te zenden. Nog oen blind raadslid. Naar aanleiding van het ook door ons overgenomen boricht uit de Telmeldende, dat een der raadsleden van de gemeente Hedikhuizon N.-B-.) het gebruik zijner oogen mist, deelt de Arnhomsche correspondent van de Ned. mede, dat de nestor der Arnhemsche raadsleden sedert 14 jaren in hetzelfde geval verkeert en nog steeds zijn mandaat i ervult op een wijze, die niet heeft nagelaten de Lowondering te wekken van zijne medeleden en Arnhems burgerij. Honger landbouw-onderwijs 74 personen hebb?n z'cb aangemeld voor de cursussen in booger 1 icdbouw- onder wjjs, voor het eerst aan de Universiteit te Groningen gegeven. Nu reeds staat te vreezen, dat de local.teiten, welke voor het houden van deze cursussen zjjn ar-ngewezan, te klein zullen zjjn. Cholera nostras I Den tulen overleed te Benningbrotk J. van Galen, de bekende melkboer en mrstvervoerder, wavrsobjjnljjk aan cholera-nostras. Met het oog o,- eene mogeljjke versprei ding der ziekte door de melk, voornamelijk wanneer obolera-fsiatioa de oorzaak was, is de woning tersfond gesloten om met de bjjgebonwen zoo spoedig mogeljjk ontsmet te worden. De voorradige melk is onscbadcljjk gemaakt. Voor de tweede waal. Hjj de wed. P. UitendualSteenhouwer te Gouda staat in den tuin, voor de tweede maal in dit jaar, een gouden regen in bloei. Teruggevonden. De te Amsteidum aan een winkelier t.fbasdig gemankte twee zilveren eardclabres zjjn terug. De persoon, die ze mee nam, is te Utree' t gearresteerd. Lijk verbrandt og. Op de te Haarlem onlangs plaats gehad hebbende ver gadering van de «Vereeniging voor facultatieve lijkver branding" is heloten over te gaan tot den boiw v o em crematorium nn wel op het terrein der b-grnfenis veremigicg «Westerveld* bjj Santpoort. Morgen zal door de vereeniging een beslissing worden genomen of daar voor een bepaald aangewezen plek al dan niet zal worden afgestaan. Stroopera. Zondigavond ontmoette te Stampersgat bjj Sfeetbergon de boschwaehter v. Hooidonk, op eurveill-cce zjjrde, t wee stroopera, die uit een borchje kwaaien. Zonder aanle'- ding schoot een ran ben op den bosohwachter en trof he;n in zjjn boen. Geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Di dader ontkwam rn bleef or bekend. F.en lfch»gcveaile kever. Voor belangstellenden is 's namiddags tu«schen ha f drie en halt vier in het Insectarium van de Amsterdamsche diergaarde een cucuja of lichtkever te zien uit Zuid- Amerika. De kever behoort tot de familie der kniptorren, welke ook in ons land talrnke vertegenwoordigers heeft en waarvan sommige afs Tart (de zoogenaamde ritnaaldenf schadeljjk voor den landbouw zjjn. Bedoelde Zuid-A tneiikaansche kniptor heeft een merk waardig lichtgevend vermogen. Als ze verontrust wordt, straalt ze een heider licht uit, dat als van twee kleine gloeilampjes boven op het borststuk schittert. Dit lichten is veel sterker dan van de welbekende inheemsche glimwormen. Toch afgcraaseld I Het Volk meldt thans, in tegenspraak met het borioht van den Lttr.b. Rorier, dat de arbeider die, volgens Het Volk, op het ka toor der glasblazerij De Spi- x werd afgeranseld, tengevolge daarvan de gebecle week ■iet heeft kunnen werken en onder behandeling van den dokter is. De dokter had hem Vaandag voor vier dagen het werken verboden en Vrijdag, toen de man wil fe gaan werken, moest bij weer ophouden vanwege de pijnen die hij leed. Al9lak(e slaking. Dj staking vai sigarenmakers te Eindhoven zal waar- scbjjnljjk te niet gaar. Door een bemiddeling*.commmissie is aan da werklieden der fabriek, waar staking dreigde, een verhooging van een eert op twee merken toegestaan en voor auiere mukos betere tabak ter bewerking. De ai leiders zullen aan den arbeid bljjven. Men hoopt dat alls wrjjvifig langzamerhand verdwjjnt en een gezondr toestand worde getehaprn. Kuantvalken. De jagers hebben zich te Dalen bjj hun jicht ,.p paDjjien voor 't eerst b«di*nd van een kunstig nage- maakten valk. Hat sneers was volkomen. De patrjjzen waren zoo angstig, dat ze niet, durfden opvliegen. Ds jrgeis konden zelts tot op 1 M. afstand naderen. Dat de kunstvogel heel natuarljjk nagebootst was, kan o.a. bi-r uit bljjken, dat enkele boeren, die de jagers en ook den valk bezig zagen, maar niet konden brgrjjpen, waarom de jagers toch dien valk niet doodschoten I Orer het wel of niet mogen geb nik maken van zoo'n valk wordt teer verschillend geoordeeld, zegt de Am. Ct Voor Taal en Tolk D) heer Fr?der!k Rimpel sebrjjft in de Dordl Ct. Dm lOen dezer, - óór 81 jaar, werd te Colosberg Paul Kruger geboren. D e 10de October is door de Neder- landiche Zaid-Afrikaanscbe Vereeniging gekozen om jnarijjks een open schaal-collecte te houden soor het vr^e Hrllandsohe onde:wjjs in Z A., hot onderwjjs, dat Kruger met dr. Marsveli's hulp in Transvaal zóó hoop bad weten op te stuwen dat het te Par jjs op de tentoonstelling van 1900 de hoogste onderscheiding verwierf. En nu trachten de Esgelrchen dat grootsche werk van K-uger te vernieten. Maar Krngei's geest is nog ni t doood daar ginds. In Transvaal en Vrjjstsat word-n 160 vtjje schol n in stand gehouden, hoewel de hulp uit Hollaed opge houden heeft en de Eagelsehen de veramde Boeren lokk-n met kosteloos onderwjjs. Ia den Vrjjstaat is de Hollandsohe taal nog spring levend, hoewel de Engelsche bladen ors ten vorige j are omstreeks dezen tjjd meldden, dat de Vrjjstateis hun kinderen aan den vjjand hadden overgegeven. Daar is President Stejjn de ziel van de Hollar dsche beweging, St-jji op wien de profetenmantel van Kruger is gevallen. Het was zjjn gedachte te Bloemfontein een me'sj s- school te stichten. Immers, de toekomstige moeders van Z.A. houden in hare handen het lot der Hollacdsche t.»al. Voor die meisjesschool, de stichting van President S;ejjn, zal de opbrengst der eolkete van Woensdag a.s. worden bestem d. De school zelf is er, President Stege is de ziel van hot bestuur. Hjj w 1 ze maken tot een modelinrichting, zoodat uit heel Z A. de jonge dochters zullen komen om daar in nationalen geest te worden opgevoed. M-t de aideeling Rotterdam van de Nsd. Z A. Ver en de plaatseljjke leden van het Garistsljjk Nationaal Booren-comi zal de Dordtsche aideeling van de N, Z A. V., om te beginnen voor één jaar, die meisjesschool te Bloemfontein steunen. Een mooie, dankbare taak om President Stejjn, den nobelen vaderlander, in zjjn grootsch streven te miges helpen. Dat dan allen die hst behoud van hst Hjllandscb in Zuid-Afrika wille», Woensdag a.s, hun ruime gift in de schaal werpen. Aanbestedingen. De H. IJ. S. M. bei ft gisteren te Amsterdam aanbe steed bestek 1672/11 het m>ksn ven gebouwen tn muren aan het Vooiplein, een patallsltunneJ, een perron en een overkapping voor rjjtuigen en verlengen *av de personen- en bagagetunnels tea dienste vaa de u-tbreiding van het statioi te Haarlem. Rzm'mg 1 318,000. Izgekomen 14 bi j'f ten. M nste i schrjjver de heer P. Hoefjes, te Haarlem, voor 1 303,030. Door de architecten Van der Goot en Kruisweg te Bassutn werd aan de fl-ma V. Ph, Brauu Zo. te Brverwjjt voor f 20,000 opgedragen, het bouwen van ten villa in het villapark K-nheim te Beverwjjk. Slraafroof. De 26-j »rige W. M Westfaler, portier in het Mono- pole Hotel te Valkenburg, meldde zich Zondagnacht aan bet politiebureel t6 Maastricht. Hg vertelde, dat bjj d<?n geheelen avond met een paar hem onbekende personen was uit geweest, welke hem t gen middernacht in het Villapark aangevallen en van zjja geld 8 mark) be-oifd hadden. Do gemeentepolitie arresteerde in een ca'é op de S eenonbrug zekeren P. B., terwjjl W. B. uit zjjn bed werd gel'cht. Beilen bakerd m het feit te hebban b-drevan. Uevolgen vaa niet uitwijken van rjjtalgen. Bjj Woerden kwamen gist' ranmiadag twee dames op haar rijwiel een kassbrik tegen, waarvan de bestuurder gsljjk helaas zoovele vorrlieden niet geneigd was iets uit te wjjken. U t voorzichtigheid stege» zjj beide af en bleven staan, maar hit eene rjjw el werd nog ge pakt, waarc-p een der dames Tan den berm in een sloot rolde en haar enkel bezeerde. Te;wjjl de andere dame haar gezellin uit het bad hielp, bleef de boer stil s'aau toekjjkan en to-n de dame weer op den vasten grond stond, reed hjj verder, nadat bjj ten overvloede ook neg weigerde de dames naar de stad te rjjden. Bjj een anderen landbouwer kon de dame gelukkig andere kleeren krjjgen, waarop zjj ten minste droog kon tehuis komen. Verbrand. Te B irgen-op Zoom is de gemeentewerkman P. Mun er, terwijl bjj bezig was met het vullen van o'.'e'antrarti, gestruikeld, waardoor hg een volle brandend- laetasra over het lichaam kreeg ei spoedig geheel in vlammen stond. Vreoseljjk, vooral aan het ocderljjf, verbrand, is bjj naar bet gasthuis vervoerd. Zijn toestand is hopeloos. Met ver brat de kasteel H-tte Leorsum verbrande kasteel >Broakhuijz-u« ba- stond reeds in 1294 De families Broekhoycen, Ooi-'m borg, Gaasbeek en Van Gsnt bezaten bet achtereenvolgens tot het in 1469 do r bisschop David van Bourgondië weid aargek-cht. S.-d-rt kwam het aan verschillende voorname geslachten, tot het- a>n de Nellenstiyas ten deel viel, die op den Dondeiborg bet aan alle tof-r'.s en bekende familiegraf st'ehtten. H-.t kastee1, o.a. in 1810 fraai vernieuwd en in 1890 w-dorem inwandig zier ver fraaid, bevatte een zeldzame verzameling hoogst kostbare antiquiteiten. De verzekering van 2 ton is veel te laag. Ken atoordaanslag Gisteren heeft te Amsterdam een man, als politieagent vermomd, getracht ïjjn vrouw, van wie hjj gescheiden leefde, in haar woning in de Vrolikstraat met een mos dood te steken. Daarna beeft bjj zich zeli een belang- ïjjke hakwonde toegebracht. Biiden zjjn zwaar gewond saar het Onze L:eve Vrouwe Gasthuis overgebracht. Do dader was figurant bjj Pro1. Hg had do vermom ming in een zak medegenomen en die in het trapportaal in de Vrolikstraat, waar zjjn vrouw met haar moeder woonde, met zjji gewone klreding verwlsssld. To-n hjj binnengekomen was, drong bjj er bjj ds vrouwen op aan dat zjj weder met hem zonden gaan samenwonen, wa de vrouw echter pertinent wei-erde, daarbjj in alles behalve vleiende bewoordingen haar man schetsende. D ze werd daardoor zoo verbolgen, dat bjj haar mot zjjn wapen een houw ga'. Ue succes club. Een der lezers van de Bred. Ct. heeft van den pre sident der succes club "de Segno"een schrijven ontvangen en om al het succes en geluk niet alleen voor zich te houde*, maar ook anderen in de gelegenheid te ('ellen er van te genieten, zond hjj de manuscripten om al de lozers der Brtdatchc Courant don weg te wjjzen. De olub is wat ver uit de uurt, te Los Angeles in Califori 8, maar aan het doel en aan de resultaten doet dat niets af. De leden van de club zjjn over de geheele aarde verspreid en hun werkwjjze heeft iets aantrekkelijk geheimzinni g men werkt uitsluitend met telepathie yf het overbrengen van gedachten zonder stoffelijke verbinding, zonder brioven, telegrammen of wat ook Alle leden nu van de Suoces-club brengen zich tweo- maal ^er dag met elkr.ar in harmonie. Dat gaat hoogst eenvoudig. Men zondert zich eenige oogonblikken af en naar de wetten van het mentalisme denkt men aan de leden en verlangt hun succes. Voi'k tou'. De uitwerking is kolossaal. Een lid in Mi-xico kreeg er een betrekking door van 25000 francs, een ander enas van drank- en rookzucht, een derde kreeg onge- ende voorspoed in zaken. De getuigschriften zjjn verbluftrnd en doen ieders ongeloof of cynisme onmd delljjk verstommen. De club looft 5000 francs uit, te schenken aan een liefladig genootschap, als iemand bewjjzen kan dat een der getuig-chiiften valsch is. Nu zjjn die testimonia wel niet onderteekend dan met een nummer, maar 't is toch een kleine moeite om na te zoeken of het lid 40313 weikeljjk een betrekking heeft met een slordige 12000 gulden salaris. En wat kost nu deze verzekering tegen onheil en rampspoe.l Zes francs drie guldenMen kan 2 maanden op proef succes kweeken tegen 6 francs of voor een geheel jaar lid worden voor 30 francs. Men kan zich voors'e'.len hoe dat gaat. B.v. iemand wordt sinds jaren door een rijdig noodlot achtervolgd. Nu wordt njj lid van de Fucces club, alle leden vereenigen nu hun gedachten en hun wil op 't heil van elkaar en dus ook op dat van het nieuwe lid. Het noodlot schrikt eerst van die geweldige hoeveelheid heilwenschen, die er op worden uitgeperst, 't kjjkt schichtig naar alle zjjden, ziet overal gelukdenkende leden en jaagt jjlings weg na .r een ander slachtoffer. Arme menschen, die geen lid zjjn van de Succes club. Or gel ukken. Aan de werf Gonrad te Haarlem droegen gisteren twee mannen een zware ijzeren plaat. De voorste gleed nit, viel met het boofl in de rails en kreeg de so'ierpe zjjde van de plaat in den nek. Zwaar gewond we d bjj naar zjjn woning gebracht. Gisteren was de wed. Baker bezig uit het zolder raam van een kuis in de Jacob van Camponstraat te Amsterdam, gewasschen kousen op een droogrek te hangen. Een der zjjlatten be w.-ek, de viouw stortte nee1' en werd per brancard naar het Binnengasthuis vervoerd, wa*r zjj is overleden. Barorpen: bjj de Nsd. Harv. Gemeente te Nieuwendam (toez) ds. A, C. Groeneveld te Sohagerbrug. Nieuws uit Hoorn. Botterwedstrjjd. Bjj den botterwedstrjjd, uitgeschreven door de zeil vereeniging »Het IJ werd de eerste prns behaald door den heer F. H. O. Theunissen, alhier, die den afstand van 16 Engelsche zeemjjlen aflegde in 4 uur, 32 min. en 46 sec. De prjjs bestond uit den wisseibeker met medaille. De wisselbeker is uitgeloofd door den heer F. W. baron van Tuy'l van Serooskerken en wordt geschonken aan hem, die in de wedstrjjden driemaal als o\. rwinnaar uit het strijdperk tr edt. Een zilverfeest. D n 15on Noiember p.s. zal het 25 jaar geleden zjja dat de Hiogera B irgerschool alhier, va» een drie jarigen in ren 5-jarigen cursus werd uitgebreid. In overleg mst den Directeur is door eenige oud- lserlingen en leerlingen besloten, dit feit te herdenken door het org-n'seeven van een tweedaa?sch fees', te geven 22 en 23 Deo. a.s., dat den eersten dag zal bestaan uit ontvangst der r-ttiistec, daarna opvoering van een tooneelsluk, gevolgd door bil. Do tweede dag zal worden besteed aan een bezoek aan de H, B. 8. matirée, diner, soiié) var'é). Uitgenood igd tot debat. Voor de vergadering van Woensdsgavond, waar Dr. Jin van den Brink zal spreken over sociale nood, sociale redding, is de eerw, heer kapelaan J. van Kilokhoien uitgenoodigd voor debat, Arrondissement*-Hechtbauk te Alkaaaar. TJitvpraVen van heden. Willem P., Urk, appó zaak van het Kantongerecht te Hoorn. Bjj breed gemotiveerd vonnis bevestigde de Rechtbank in deze zaak het vonnis des kantonrechtere. Johannes D„ Alkmaar, wederspannigheid hervatting van de behandeling dezer zaak op Dinsdag 16 October, werd door de Rechtbank in deze gelast, zoodat beklaagde's zaak op dien datum opnieuw in behandeling zal komen. Cornelis Hedde B., Hoorn, mishandeling, f 10 boete, subs. 7 dagen hecht. Andries Z. en Willem S., Egmond aan Zee, weder spannigheid, ieder f 10 boete, subs. 10 dagen hecht. Cnristiaan H., Den Helder, wederspinnigheid, f 10 boete, subs. 10 dagen hecht. Jacob ZAnna Paulowna, mishandeling f 3 boete, subs. 3 dagen hecht. Pieter G., Egrmnd aan Zee, wederspannigheid, f 10 boete, subs. 10 dagen hecht. Cornelis Hendrik R Alkmaar, eenvoudige beleediging, f 3 boete, subs. 3 dagen hecht. Laurentius T., Grootebroek, mishandeling, ontslagen van alle Rechtsvervolging. Ariën SGrootebroek, mishandeling, f 15 boate, subs. 5 dagen hecht. Bart'ia Maria V., echtgenoote van Adrianus M., Alk maar, eenvoudige beleediging. f 2 boate, subs. 2 dagen hecht. Alvorens tot de behandeling van strafzaken werd overgegaan, werd Mr. P. J. du Pui, benoemd griffier bjj het Kantongerecht te Den Helder, in civiele zitting als zoodanig b ëedigd. t De heer du Pui was vroeger als zoodanig bjj 't Kantongerecht te Schagen werkzaam. Alkaaaar's ontzet. Ook al door het minder guastige weer was hef gis terenavond minder diuk dan het andere jiran wil eoas geweest is. Wel werden er voetzoekers en andere kcal lende voorwerpen geworpen op het vViagpleiu en de S eenenhrng en h'er en daar in de straten, doch van belang was het niet. Op het, Wiagplein werd doorjongazs nog een vaartje on'stoken. Dj politie blaschte dit echter toon zjj om tien aar vond, dat het voldoende was. Dd menigte ging daarop kalm uiteer. o „Waakt ea Bidi." Voor de christeljjke jongelings vereeniging »Zichëas« sprak hier gisterenavond ds. Wrohgalaer, gereformee d predikant alhier. Het zaallj i was goed bezet. Na opening ran den voorzitter, den heer J. Peereboom, en het zingen van een psalm en nadat de za gvereenig ng «Halleluja* enkele nummeis had laten hooren, brgon ds, Waohgelkir zjjn rede. Spr. vergeleek het beleg v -.c Alkoi&ar en hot ontzag mit dat van Jeruzalem onder Hiskia, zooals dat be schreven wordt in de K onieken hoofstnk 2, 28 29 enz. Evenoh Jizaja profeteerde dat Jeruzalem niet zon worden ingenomen, voorspelde ia Alkmaar zek re J. A-ends dat de stad niet zou verwoest worden door de Sparjaarden. Spn herinnerde voorts aan eenige feiten ea voorvallen tjjdens bet beleg. Af ea toe zong de zangvereeniging »H*Ueluji« nog zeer verdiersteljjk eenige nummers, tenslotte werd het Wilhelmus van Nassauen aangeheven. «e Opera. De heer Stapel deelt ons mededat hjj gisteren nog een bewjjs heeft ontvangendat de eerste rangsar tiesten, die hij hier ter stede het eerst voor het opvoeren van opera's beeft geëngageerd, indien de inteekening voldoende is, in »DiTigentia« zullen optreden. Hoe er van een misverstand sprake kan zjjn, is den heer Stapel een raadsel. Reeds sedert de kermis is de heer Dokkum met hem in onderhandeling en steeds door is hjj met hem in briefwisseling geweest. Hjj hoopt dan ook, dat het publiek door ruime in- teekening zal toonen, dat het zjjn streven, om dozen winter hier goede opera's door goede kracht n te doen geven, waardeert. Me oblHerp geoaeentcbegroet! g. HOOFDSTUK I. Uitgaven. Koste» van haishoudelgk bestuur. Da j ar wedde van den burgemeester wordt voor 19.7 op f 3000 geraamd of f509 hoogar d tn vorige jaten, ook andere j a w.-dden worden hooger geraamd, die van de wethouders (f 506) op f 750, die van den sacretaris (f 2500) op 1 3900, vaa den ontvanger (f 2000) op f 2400, die rnn ambtenaren en bedienden ter secretarie, den concierge en de boden (f 620<op f 6299. Djze verhoo gingen zjja hoofdzakelijk 'c gevolg van de meerdere we.k- zaamhaden door de uitbreiding der gemeente en het toe nemen van het zielental. Wat da ve hooging van deu laatstcn post betreft, deze wordt ais volgt gevonden de jaaiwsdde van den ambtemw, belast met militie, land- wee', belastingzaken, enz. wordt m't f 100 hooger voor gedragen, die van don ambtenaar, belast met het bij houden der bivolkmg enz., f50 lager en de jaarwedde van den bode J. G. Corino f 10 hooger voor onderhoud van een rjjwiel. Da kosten voor schrjjf- en bureaubehoeften, d-uk- en bindwerk, briefporten, vrachtloonea ec andere kleine uitgaven worden geraamd op f 1900, f 459 meer dan voor 1906 Ein bedrag van f1690 zou, gerekend naar de uitgaaf in 19 5 (f 1583.35) allicht voldoende «ge, met inbegrip van f30 voor ondirhoud van een materieel voor de aavg-schafte EchrgfrnacVm. Eobter wordt f 300 meer aangevraaed voor de afschuffirg van een tweede scbrjjfmrchine. Het nut, zoo wordt in de toelicht ng van dezen post grzegd, van zocdanige machine is bjj de cpg'dane ervaring gebleken van dien aard te zjjn, dat de aanschaffing van een tweede xunplaar alleszins ge rechtvaardigd mag heeten, te meer, waar de ambtenaren voldoende bedrevenheid hebboa verkregen om tor bespa ring van tjjd en arbeid daarmede te werken. De overige posten van dit hoofdstuk v orden op ge- lijke bedragen geschat als het vorige jaar, beh lve de koste 1 van licht en brandstellen, die f 200 lager worden gesteld op f 500, in verband met de uitgaaf in 1905 n.l. f 428 06 Toorts worden nog het onderhoud en do uitgaven voor aankoop van meubelen voor dia gebouwen of vertrekken waar deze geen gemeente eigendom zjjn. op f580 hooger geiaimd dan voor 1906 n.l. f880 (1905 uitgegeven f264,85). De uitgetrokken f 580 zijn bestemd voor buitengewoon onderhoud, en wel voor nieuwe eikenhouten stoelen voer de Raadzaal, alsmede een groen tafellaken. Verder worden de kosten van de kiezerslijsten en van het uitoefenen der kies- verrichtingen geraamd op f 1000 of f 600 meer dan voor 1906, (in 1905 uitgegeven f628.92,/1). A's toelichting wordt gezegdH jt drukken der kiezerslijsten in 1906 heeft f262,30 gekost. De kosten van het materieel voor de opmaking der kiezerslijsten enz. zal op f 1C0 gesteld kannen worden, la 1907 zullen periodieke verkiezingen moeten plaats hebben voor de Provineiale Staten en den Gemeenteraad, wt arvoor zal moeten worden ge e kond op een bedrag van pl m. f 6.0 Het totaal van bet l«te Hoofdstuk wordt geraamd op f 22520, in .906 f 22200, in 1905 uitgegeven f 21130.935. (Wordt vervolgd.) Ken dam in de poldersïoot langs dcc Bergerweg. Dj heer P. Vrceker hoeft zich bjj adres d.d. 9 Aagas- tas 1.1. tot den raad gewend met het verzoek hem fe willen vergunnen om voorlangs den Borgerweg een grond- dam in de poldersloot te mogen maken, ten einde over dezen dam een Q-trang te verkrjjgen op den Bngerweg. Tegen de ir wUFging van dit verzoek bestaan van do tjjde van B. en W. geen* bezwaren, zoodat zjj den raad voorstellen te bisluiten aan den heer P. Vreeker, als be schikking op zjja adres dd. 9 Augustus 11., behouders de rechten van derden, vergnnnieg te verleenen tot het m tken van een aarden d ,m aan de westzjjde van zjjn terrein, ten kadaster bekend in sectie C No. 796, waar van het bovenvlak mag zjjn ter breedte van 4 M., even wel onder bepaalde vooiwaarden, die zjj aangeven. Linde van den stadakegeiwedstrffd In 't café «Suisse." Gisteravond had de uitreiking der prjjzen plaa's. Dj heer Joh. Diepe» die den wedstrjjd opende, verklaarde dat 't hem genoegen deed deze ook te mogen slniton omdtt het ccncoors in alle oplichten zoo g ed geslaagd was. Met eon harteljjk oa waardesrend woord voor de winnende veretnigingen weiden de eeiefeekens en lafer de petsoneele prjjzen aan de winnaars overhandigd. Na een woord «ao dank aan allen, die door 't schen ken van prjjzen of door hnnne deelneming medewerkten tot bet succes van dezea wedstrjjd werd 'tfeest besl »ten. Telling. Zaterdagm ddag had ten overstaan van Notaris P. A do Gelder eon openbare verkooping bij opbod plaats in het koffi ihuis de Jager aan het Waagplein alhier. Yoor perceel 1 groot 50 A. 60 o A. werd geboden f 1300, voor perceel 2, gr ot 2 54.50 HA f 1100 per morgen, voor percoel 3, groot 3.87.70 H.A. f 1C80 per morgen, voor perceel 4, groot 10.68 80 H.A f 1080 por morgei, voor perceel 5, groot 1.76 60 H.A. f 1120, perceel 6 groot 2 95.80 H. f 1105 per morgen, perceel 7 groot 3 55 30 H.A. f 940 per morgen, perceel 8 groot 3 40.70 H.A. f 935. Yoor het geheel, vormende de plaats „De Eenhoorn" in de Sehermeer werd geboden f 30-64.375. De afslag en combinatiën zullen plaats hebben op Zaterdag 13 October. 1%'cri «Hlcoiasi H itsen". Dsn 41en October weid van ds tchtepswsif »N.ooiaas Witsen* van da fi'ma W. F, Stoel k Zooi te Alkmaar met goed gevolg te water gelaten eea nieuwe Btïlen dekschuit, groot med 1, met een laadvermogen van 110.000 Kilogram, bestemd en ingericht voor het vervoer van steenkolen en gebouwd voor rekening ran ds firmu Har enstein Co. te Amsterdam. Verder werden de laatste weken neg ta water gelaten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2