een net Persoon. Te koop te Heiloo, Leesbibliotheek. AH» mr I n Stel niet uit tot morgen, wat advertentienT f ÏOOO -, B UITEN LA ND, LAATSTE BERICHTEN. INg¥z 0 N D E N S TÜTkeIT "beursberichten- de Nederlanden m 1845 wt n BURGERLIJKE STAND, Alge ut een Overzie bi- J. N. 8 Oct pCt I I S I i 4 4 i 7Gi* 9?j 901 100i 100) 991 99+4 JOA 67 A 79) 68) 68A 68 621 66) 68W 58 691 551 77) 83 91 89j 103) 491 101A 99) 30) 44) 481 291 361 171 101) 101 95A 951 36ri 3t'f 190) 191) 45 A 1111 - 154 153} 158) 159) 2761 - 3351 244 - 31) - MARKTBERICHTEN. BRAND - - INBRAAK VERZEKERING Voor UITBREIDING ter leen gevraagd op driemaandelgksche aflossing en rente, er is flinke overwaarde. Koop nu reets een lot in de ZAANLANDSCHE VERLOTING Vurig |,ur d/tooL'uLS Lui." dL". u .'dur' du Uekkl.. ku.kl. Loten f 1.— per stuk; 11 voor f 10.—* TREKKING 23 OOTOBER 1906. drie lun motorboa'jis. waarin motoren van velschillend fabikaat. Eé) d-usr bootjes ward gebouwd voor rekenitg van den heer vat Dabben de Bruya, burgermester van Hazerswoudeééi voor den heer J. J. Schonten, alhier en éói voor de fi ma van den Berg fabrikanten te lneuwarden, Witte kruis. In de week van 1 tot 6 Oct. zjjn in het badhuis van bet Witte Krnis genomen: 59 kuipbaden, 84 regen- baden le klas, 128 regenbaden 2e klas, te zamen 271 baden. GEBOREN 8 Oct. Afra Cornelia, d. van Jacobus Brons en NeeLjs Boots. 9 Maria Elisabeth, d. van Jan Wit en Trjjntje Johanna Essen. OVERLEDEN 7 Oct. Grietje Augurk, echigen. van Isaac Tasch, 56 j. Geertje Kuiper, eohtger. van Teunis Bruntiuk. 26 j. 8 Pietertje Kloker, wed. van Jacob Govers, 80 j. Graaf Witte heeft rich laten ondervragen door zjjn vriend JnKs Hedrman, den Hollatder, die in dienst van de Matin zich een we eldnaïm beeft verworven. De heer Witte vertoeft in Parjjs, waar hg een operatie heeft ondergaan. Enst weigerde de bekende financier, zonder wiens optreden Rutland ongetwijfeld voor nog giooter fi ïancieele ellende zon staan, zjjn verklaringen te doen publiceeren, maar eindeijjk is bjj gezwicht voor de overreding van den handigen journalist, Wjj laten hier het interview in zjjn geheel volgen en geven het woord aan den heer Hedeman. Allereerst vroeg ik of naar. zjjn meening het vertrou- weijjk rapport van den heer Kokotzoff aan dsn president der ministerraad, (ook door ons vermeld, R°.d.) van au thentiek was. Hg antwoordde: lk kan natuurlijk niet mat zekerheid zeggen, dat dit rapport authentiek is, maar ik ktjjg zeer sterk den in druk, op grond van onze gewoonten en de wjjze waarop hel samengesteld is, dat het 't stempel van echtheid draagt. Hoe is de indruk, die dit rapport op U gemaakt heeft »Zoo gunstig mogelijk. Ik had nooit kunnen gelooven dat vier maanden, nadat ik de legeering heb neergelegd, de toestand zoo goed is, als bjj in het rapport wordt gusobetsC Het document beeft den fiaancieelen toestand van Rusland in een weinig trieste belichting geschilderd, enkel en alleen om d-m geldlust der ministers wat te verminderen. De heer Kokotzoff is gewocnljjk pessimist tegenover zjjn collega's in den ministerraad en optimist tegenover het publiek. Ik begrjjp heelemaal niethoe men zich in Frank*jjk door het openbaarmaken van dit rapport hreft laten Verontrusten.* »Waarcm maakt het op u een gunstigen indruk?* vOmdat toen ik ordcrhandellngen aanknoopte over de laats'.e leening in de maand Mei ik aan de bankiers heb uifgel-gd en zjj weten het heil goed dat wjj een minimum van 850.000.C0J roebals toodig hadden om de rchuldsn van den oorlog te betalen. De gesprekken welke ik met de bankiers had. hadden slechts ten doel om deze som te krjjgen. Ik wilde haar in éen dag, omdat, volgens een zeer verstandigen raad, dien de heer Rouvier my had gegeven, er geer gedeelteljjke leeninges moesten worden aangegaan, ma rr één globale 'mening. Ge herinnert U, dat op het laatste oogenblik de Duitsche bankiers weigerden, op die leening in te teekenen. In plaats van de voor de oorl jgskosten be- noodigde som van 850.000.000 roebels te kijjgen, ont vingen we slechts 677 millioen, z rodat er voor betaling der oorlogskosten nog minstens 170 millioen roebels uoodig was. Wat zegt nu het rapport van Kokotzoff liet zegt, dat de begrooting een nadeelig saldo van ongeveer 155 millioen zal geven, nadat de oorlogskosten zjjn betaald, inbegrepen de 25 millioen roebels welke de Japansche regeering eischt voor de onderhoudskosten onzer gevangenen en welke op de begrooting niet zjjn uitgetrokken en na rekening te hebben gehouden met de buitengewone uitgaven, voor steun aan de boeren, die een" slechten oogst hebben gehad, en na ten slotte ook andere envoorziene uitgaven te hebben betaald. Ik herhaal ik ben aangenaam verrast, nu het tekort niet meer bedraag' en ik zie met genoegen, dat de gewone ontvangsten buitengewoon gunstig zjjn. De kosten, welke het gevolg zg'n van den oorlog, moesten gedekt worden door leeningen. Het is in strjjd met financieel .inzicht ze te dekken door de gewone ontvangsten van het land. De leeningen welke onlangs door Rusland zjjn gesloten hebben enkel en alleen ge diend om de oorlogskosten te dekken, ik herhaal het, dat naar mjjo meening de openbaarmaking van het rap port Kokotzoff inplaats van het publiek te verontrusten het had moeten gerust stellen. Overigens moet men er om denken dat het tekort van 155 millioen roebels, door den heer Kokotzoff aan gekondigd, geen tekort in de kas is maar een begro tingstekort, dat in het geheel niet eene onmiddellijke leening noodig maakt, dat niet direct behoeft te wor den betaald, maar dat integendeel geheel kan verdwjj- nen indien bjj voo. beeld de ontvangsten vaa het ko mende jaar goed zijn, of indien in Rusland de rust terugkeert. Krurt ge di politiek van Let ministerie goed sedert gjj de portefeuille tan fkasciëa hebt neergelegd?* «ilit staat niet aan mjj, ministers, te laken of te prjjzen, maar het is waarscbjjnl ,k ji b'jna zeker, dat ik niet altjjd dezelfde politiek ais mjjn opvolgers zou hebben gevolgd. Ik wil daarmede niet zeggen, dat ik altjjd goljjk cn zjj ongeljjk gehad zouden hebben, daarover moet de geschiedenis een oordeel vellen. Ik zou niot dezelfde politiek gevolgd hebben als zjj omdat ik een gehsel andere meenrng heb omtrent den toestand van het land. Mn weet, dat ik altjjd tegen den oo log bin geweest, die ongelukkige oorlog, die ons zooveel rampen heeft gebracht. Ik voorzag, dat die oorlog slecht voor ons zou eindigen, on dat bjj, zoo bjj goed mocht afloopen, ons geen groots voordooien zou brengen. Toen die oorlog eer m val begonnen was zou ik, ais ik minister van fir&nc.ëa was geweest, zooveel mogeljjk leeningen hebben geslote» tjjdeni den veldtocht, om alle kosten naar evenredigheid te dekken en ik ;-ou niet hei einde hebben afgewacht, om het grootste gedeelte af te betalen. Want ik ben overtuigd, dat ik niet had be lt reten te betalen ds zelfde hoogs interest, die wjj heb ben moeten geven in Mei m dat wjj dan niet in den zelfden ranc.ëden toestand zouden hebben verkeerd als thans, dat wjj n.l. op dit oogenblik niet esn som van 155 millioen roebels moesten betalen. En als msn deze politiek had gevolgd, zouden de Russische pspieren niet zoo pedaald zjjn en zonden de beleggers niet zooveel bobben verloren.,.. Maar dat alles is nu uit, is voorbjj; ik w 1 nog even terugkomen op het rapport van Kokot zoff. Ik heibaaJ, dat is een heel redeljjk rapport. Wat het steleel, dat gebaseerd is op den gouden standaard, betreft, ik hoop dat men het hier aan te danken heeft, dat wjj alle rampen hebben kunnen verirjjdec. Als het niet was ingevoerd, zouden we zeker groete moeielijkheden hebben gehad. Het is van het hoogste belang en getuigt van de grootste voorzichtigheid dat hij, die de financiën beheert, alles doet om dit stelsel te handhaven en het is mjjn plicht le zeggen, dat de heer Kokotzoff doet wat hjj kan om dit behouden." Ik vroeg aan Z E wat hij denkt ever den toestand iu Rusland en hoe hij de toekomst ziet. „fk kan niet in de toekomst zien; ik kan alleen oordeelen over de tegenwoordige feiten en ik zeg, dat de ongelukkige toestand van thans een gevolg is van het feit, dat de gemat gden bet spelletje spelen van de uiterste partijen (zoowel de linksche als de rechtsche), terwijl zij met elkaar twisten, elkaar af akelen, elkaar verkleinen Als het oogenblik gekom n is, waarop de gematigden brg-jjpö», dat hun tegenwoordige houding de veifoeieljjke propagud» en actie van de ovotweldgers begunstigt, als de gematigden hebben begr-pon dat men zich moet ver eenigen, dat mbn met gesloten gelederen moet optrekken tegen het gemeenschappelijk gevaar, dan zal de lust in het land terngkeeren en zal weer een not male toestand intreden, en dan ook znllen wjj de hervormingen k jj jen, die noodig en nuttig zjjn. Het zjjn dus alleen de gematigden, die het publiek de orde en de rust kunnen teruggeven, door zich als éér man te veizetten tegen ds eischen en de handelingen vun de uiters'e partjjen, die van links en van rechts. »M*n heeft, ik ben genoodzaakt dit te zeggen, geheel verkeerde denkbeelden over mjja land en zjj, die spreken over een revolutie in den zin, dien men aan dit woord in den vreemds b.-oh', hebben geen besef vaa betgeen li'island eigenljjk is. Men kan een land niet te grondt richten, dat zich heeft oniw.kkold in een roemijjke ge schiedenis van meer das 1000 jaren, men kan geen rcgeerii gss'elsel veranderen, waaraan de overgroote meer derheid der Letolkicg gehecht is, men kan dezen of genen persoon dooden, den een of anderen minister o' staatkund ge vermoordenmen kan landgoederen in vlammen doen opgaan, kasten bestelen, de anarchie nog doen voortduren, maar men kan in Rusland geen '.evo lutie asnblizen, men kan door revolutionnaire middelen geen nieuw regeeringcstelsel invoelen, Degenen, die over een revolutie spreken, zjja utopisten, die ik van ganscher harte beklaag. Het zjjn ntop'sten, die vergeten, dat bet Rjjk en het monarchistische stelsel steunen op een leger van een millioen raai schappen, een leger, dat, men moge zoggen wat men w.l, alijjd getrouw aan den Tsaar zal big ven. Er- mogen al hier en daar eets gevallen voor komen van oproer, van insubordinatie, maar geloof me, ik voor n jj ben e- heilig van overtuigd, dat het leger, als zoodanig, al'ijl getrouw zal bljjven. »A1 wat men vertuit over het weigeren van de groote mom derbei i der Russin om belastirg le beialee, over de republike'nsche gezindheid van de bevolking, de onbe trouwbaarheid van het legnr, zjjn dolzinnige overdrjj- vineen van sommige persorganen, »Ik herhaal nogmaals, dat de ve.boteritg van den hnidigen toestand moet uitgaan van de gematigder, die de verpletterende meerderheid van het Russische volk uitmuker, doordat deze zich schrap zetten tegen het rerolutioncair optreden van de linksche partjjen, zoowel als tegen het reactionnair drjjren van de rechtsehe en door met ernst alle onmisbare hervormingen, aangegeven in bot manifest van 16 October, door te zetten. Dit manifest heeft aan hst Russische volk het leoht gegeven voor ten groot gedeelte mede te werken aan de toekom- ■tige wetgeving en aan de vaststelling van de begrooting. Ik hoop, dat deze gematigden binnen zeer korten tjjd zullen inzien, dat de rust van bet land van hen afhacgt. Het Cadetten-congres, de bijeenkomst dus van de constitutioneel-democraten, is te Helsinefors geopend. Ongeveer 200 personen, waarvan 171 afge vaardigden, waren tegenwoordig. Besloten werd de oproeping van Wiborg goed te keuren, doch het tegenwoordige oogenblik ongeschikt te noemen tot het doorzetten van het Ijjdeljjk verzet. De naaste taak der partjj i het voorbereiden van den verkiezings veldtocht, en de grondslag het antwoord der Doema op de Troonrede. Het weik van het congres is tot dusver te kenschetsen als veel woorden en weinig daden. Prof. Fokker, f GRONINGEN, 9 Ootober. Hedennacht om twee uur is alhier overleden prof. dr. A. P. Fokker, hoogleeraar in de gezondheidsleer, geneeskundige politie, gercch'eljjke geneeskunde, kennis der geneesmiddelen en geneesmiddel leer. Raeds gernimon tjjd was bjj ljjdende. Vooral de brand in het academie-gebouw, jjdens welken hjj in een siga renwinkel ineenstortte, schjjut zjjn dood te hebben ver baast. M*t hem is een eigenaardige figuur uit de hoogioz- raren-weield heengegaan. Hjj was een man met groote gaven en met eoo ver bazende werkiracht, aan welke omstandigheden hg het had te danken, dat hg als een autoriteit op iy<;ënisch en bt-cleiiologiseh gebied gold. Maar tevens was de heer Fokker strjjder on als zoodanig hardnekkig als weinig anderen. Ds leer van de besmettelijkheid der tubeiculose heeft in hem zeker een van haar krachtigste aanvallers gevonden. Ojk -p politiek gebied heift hg dikwjjls gevochten, waar het gold de bcstijjd ng van mr. Van Honten en de verdedig ng van mr. Drucker, voor wiens candidatuur hjj ijverig weikte. Hg was een man wais van elk huldebetoon. N et dan met de grootste moeite heeft men hem er bjj gelegenheid vaa zjjn 25 jar g pioiessoraat, nn 3 jaar geleden, toe kunnen krjjger, de beiu'gingen van tuide en erkentelijkheid ie ontvangt te nemen. Og dien dag zjjn zjjn groote verdiensten door mannen van naam eens du.deljjk in het liih gesteld en werd bjj in alle oprechtheid uitbundig door autoriteiten zoowel als door leerlirgon uit de medische wereld geprezen. Tenslotte besteeg ook de jubilaris den kansel en zeide dat hjj d n avond te voren óók zjjn jubileum had ge vierd, alleen, in de stilte van zjjn binnenkamer. Wat bjj toen had vernomen bjj w ide het voor zich houden, omdat hg het concert van feestklanken niet door een Tai8che noot wilde storen. P4' teokeade professor Fokker evenzeer als het feit, dat men zjjn letensbeechrjjving en zjjn portret tevergeefs zoekt in het bekende boelijs »Onze Hoogleeraten.* De overleden', d e ia Middelburg gobonn werd, be reikte den leeltjjd van 66 jaar. Ilea nieuwe verecsiglng om den ëslen October te vieren. Mijnheer de Redacteur, Beleefd verzoek ik U een plaatsje voor 't onderstaande in Uw veelgelezen blad, bjj voorbaat mjjn dank. 8 October 1 1 Herinnerirgsd&g aan zulk een groot feit voor ons land en inzonderheid voor onze stad. Liadrom toch, mag 8 October niet of bjjna onopgemeikt vcoibygaan. Weid voor enkele jaren aan den avond van den 8 October-dag een concert gegeven op een der pleinen van onze stad, de laatste jaren gebeurt ook dit niet meer en gaat deze dag van zoo groote beteekenis bjjna onopgemerkt voorbjj. Verschillende feesten worden er nu en dan in onze stad georganiseerd, die toch niet meer reden van b staan hebben dm een 8 October-feest en dair die feesten zoo goed als altjjd uitstekend slagen, zou dan de mogeljjkheid niet bestaan, Jat Alkmaar op 8 October er eens degeljjk feest vieit Er brstaan hier ter stede drie ontzet-vereonigingen, die allen een onderlinge fe^s Avond houden, doch waarvan er geene naar buiten optreedt Zal er dus op 8 October feest gevierd worden, dan moet er een nieuwe vereeniging worden opgericht en wel een vereeniging die zich alleen ten doel stelt het organiseeren van openbare feesten. Wanneer zulk een vereeniging aan haar doel zal be antwoorden, moet zjj tegen een matige contributie, uit een groot aantal leden bestaan. Schrjjver dezeszal pogingen doen om tot de oprichting van zulk een ver eeniging te komen, en hoopt, wanneer ze tot stand gebracht mag zjjn, op de toetreding van allen die iets gevoelen v or de viering van den 8 October-dag. üe Oterleeksche kwestie. Geachte Redacteur B'letfd veizock ik u het volgends te plaatsen. Aan onze tegenstanderr>1 Naar aanleiding der versohillende stokken in den laat sten tjjd aan ons adres gericht, waarin wg worden genoemd ruit verstoorders ent. enz. en tevens omdat ik weet dat er teer veel achter onze ruggen wordt gepraat, meen ik tcch ook eens iets te moeten zeggen De courant voor velen ongenietbaar te maken door ons twistgcscbvjjf is echter onnoodig, daarom noodig ik thans onze tegenstanders en dit zjjn er velen uit tot een openbaar debat, tjjd en plaats aan u overlatende. D.t is dunkt mjj de boste weg om tot meer klaarheid te komen. Hst gaat toch immers niet aan om beschuldigingen te uiten zonder deze te b&wjjieu. 'k Hoop dan ook dat ouze bestrgders nog wel over zooveel plichtbesef brscbikkea om deze uiluoodiging aan te nemen. Na vr. gr. Job. MAMMEN, Secr. der Onth.vereer. Schermer en Omstr. O.erleek, 8 Oct. 1906. Uelicelonthuudlng te O ter leek Mijnheer de Redacteur! Beleefd vraag ik u een plaatsje in uw blad. Na het stuk van den heer L'inpers gelezen te hebben, vraag ik mjj af waai bedoelde persoon bang voor is wat Eensgezindheid betref'., daar hjj zelf schrüft dat het doel en streven van E. hier zoo zeer bekend is dat hjj er niet over behoeft uit te wjjden. Daaruit kan men dunkt mjj opmaken dat liefhebbers van het Tooneel zich eerder scharen bjj E. dan bjj eene vereeniging wier doel het is om tweedracht te kweeken en oneerbiedig te zjja, hoewel ik, die als geheelonthoudster medewerktegen 't drankgebruik, hevig protesteer tegen zulke uitdrukkin gen van den beer Limpers daar de Geheelonthouding bjj mjj te hoog staat om er zoo oneerbiedig over te zien schrjjven en zoo de heer L. de geheelonthouding appre- ciëert raad ik hem aan de mooie strekking er van te leeren kennen. U Mguheer de Redacteur, mjjn harteljjken dank voor de plaatsruimte. Oi,erieek. A. WIT. AMSTERDAM. dart N. W. öshuld. dito 9 Oot. Nsdsriaikd dito, dito, Ublif -5ust«n.rjjkObl. lx psp. 1000 Fthr.-Aui. dito, dito Aprii-Ost.. dito, SLroiinn SOÜÜ bsl.rrijs<Kroa*iir.)lfsi-Nov. dito, dito SOOO btl.vrg*(Sron«nr.) Jxa.-Juli Pi.rtufid la »w. S°/„ 4 40-100 dito, S« ld. Amart. Sthuld S"/, frxxti 400 4 tUsixnd, I-wang. Donrbr. Oblig,.4| dito, Bmnanizndaabs 18044 dito, 1830 gaeens. Z. ft. 1*6-845 IX Koi-Nov. 4 dito, 1880 1"4 Saitr.l/sa 1 Apr. 1 JulilOtt 4 dito, 1894, Donsts-Spoorw4 dito, 1887/69 4 «0-100 Mai-So?4 dito, Groots 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, t. R. 600 18984 dito, Trsnss. Bpw. Oblig. Z. ft. iSSBta. 1 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6f4 dito, 1889..'. 8 dito, in goud 1884, 18 Jan. 18 Juli....ï 8 bpanjs, Obl. Buit. FsrpstuaU4 'urkjji, gepriv. Conv. •ssning 1890-....... 4 Ratap. gsunificaard* sahuld bet. 600-I50C.4 Sgvpts, Obl. issning 18764 ■«-'te, Obl. Binn. Bth. aflosb. oblig 6 dito dito 1899 I Vsnexuaia Obiigatiëu 1ES14 K. V. Noord-Heli. Grond-Crsdiat. Fandbr.. 4 K. W. A Paa. Hyp. Fdbr Xsdsrland, Cult, Uaatsch. d. V first si. Aand. dito, K-olomnie BanJr A.*ndc«!«s. dito, fi«l. Ind. lisudtlsb. Aand. dito, Ron. Bed Mij. t. end. pstr. br.A. dito, Petr. Mij. fiunatra-Talcmbang A. dito, Aand. lad. Ind.Exyl.M4- Amerika, New Orleana Railw. C. Cart v gsw Aand Unitad States Staal Corp. Tan. Peruvian Corporation Ceri v. Aand,., h „v. Pref. Aand. Neuerlaad, fcipl. 8t. Spw. Aand. dito, Keu. Centr. Spoor w. Aand. f 850 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gut. li-.iS, Spoorwagleeniiig 1887,;S9 ia. I dito, Zuid-Isal. Spoorweg-Ooi,. I foltn, Wars.-Wt.enei; Aandeel. Rusland,Wlsdik. 1885 i Z.B. 6*5 Oblig.... 4 Amerika, Atebisea Topeka Cert. v. land... dito, Alg. Eyp. ObL4 Rock Iiland eomp. Gert. v. ga». Aandeelen, dito, OenT. Rh 6raa.de gsw. Aand..., dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Asnd.tl dito, Kansas City South. Railw. Aand.,, dito, Miss. Kans. Texas Ctr v. Aand.. dito, dito, le Hyp....S.;....4 Norfolk k Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp dito South. Paeifie. gew. Aand dito, Southern Railway g*w. Aand. dito, Union Fae. HoKd. C, v. A. I Union Fae. Convert Uold. Bond.4 dito Wabsih Ct. v. pref. Aand Nederland Stad Amsterdam f 100....;;.;. 8 Hongarije Theitt Loten4 Oostenrjjs 1860.,...3 5 dito, dito 1864...g Sualand Staateleening 1864 Loten 5 dito dito 1866. Dito., Turkfe Spoo wegieening.ï,. 101A 87 141 741) '750 77és 78 76f Sli 92) 99A 78j 68) 68 68J 76* 83f 220 1011 36* 50A 14A 47) 110) 34 95 65) 67A 126 6 60) 14) 46) 67 77+1 104A;1041 1001 100 H 29 A 44 481 1711 29 36H 100 97 Mirkt va;ti Groenteveiling, Bovsnkasspel Station 8 Oot. Bloemkool (le soort) f 5.a 6,50, idem (2^ soort) f 3 a f 4 Aanvoer 34670 st. ltoode kool f 4a 6 25, witte kool f 4.50 a 7. cele kool f 6.50 a 6.50. Aanvoer 9420 st. Aardappelen: blauwu) f 1.70 a f 1.90, Uen 1.10 af 1.50 per HL. slab .oaen f 1.10 a f 1.30 por 15 K.G., Beten f 5. a 6.50 per 1000 st. Broek or lanqeduk 8 Oot. Heden werden besteed voor wortelen f 0 80 ai 1.60. bloemkool le soort f 4 a 7.50, 2e soort 2.a 3 50reuzen bloemkool f4 a 7.Roods kool f 3,25 a 7,Gele kool 13 a 6.Witte kool 1 8 a 13,Nep (kleine uien) f135 a 1.45. Uien f 1.10 a 1.45, Bieten f 5.— a 7. 1 waggon witte kool f 212.— Hoorn, 8 Oct. Aardappelen, 170 zakken en mandeu. Appelen f 1 40 a 2.70, peren f 1.50 a 5.slaboonen 3 a 4 ct. p. 100, aardappelen ronde f 0.70 a 0,80. Afslag vereeniging Purmerend, Besmstks en omstreken Op de afslagmarkt werd dei 8 Oct. verhandeld: Bloemkiol, 2} a 5 c*. p. stnk, savoy s kool 3 ct p. stok, spruitjes 34 ct. p. dubb. mand. Handel stag. Station Noordscharwoude 8 Oct. Heden aangevoerd: gawoee Nep f 1.25 a 1.40, groote uien f 1,20 a 11,30 per 50 kg. Rrode kool f 2 75 a f 6 gele kool f 2.51 a 4.witte kool 1 9,— a f 10,p. 100 Btuks. Pukmehend, 9 Oot. Aaogevoord 554 runderen, waar* onder 445 vette, 60 a 75 ct., per kilo, pijjsboud. stug, 109 melke- en gelde- i 130 a f 250, per stuk pijjib. stug, 16 stieren, 146 vette kalveren 65 a 85 ct. per kilo handel stug, 2-31 ruchtere id. f 11 a 24 per stuk, handel matig, 32 paarden, 2602 schapen f 23 a 32, 200 lammeren f 16 a f 24, beiden 1. prjjs stug. 199 vette varkens 47 a 51 ot. per kilo handel ving, 81 mager» dito f 20 a f 30 per stuk handel matig, 276 biggen 1 8 a 13 por stuk, handel stug, 500 ganzen f 2.30 a 2.75, 11C0 zak appelen 1 1,50 a f 5.per mand, 1100 zak peren f 1,50 a f 5.— Kaas. 2C3 Kleine f 32.50, 3 middelb. f 31.2 com missie, 130.a aacgev. 2C 8 stapels, 1110 kg. boter f 1.40 a 1.50, kipeieren f 5.— a 6.oeudeiereu f 0.— a 0.-. Voor ds vele b:wjjzen van deelneming, ontvangen bjj het overigden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder Behuwd- en Grootmoeder II AABT J N «CHilHHtlB, betuigen wjj onzen harteljjken dank. W. KOPPEN en Kindeten. West Graftdjjk, 8 Ootober 1906. Voor de zeer vele en barteljjke bewjjzen van belang stelling, zoo van hier als elders dezer dagen ontzangen, betuigt ondergeteekends, ook namons zjjn Echtgenoote, zjjn oprechten dank, in het bizonder aan zjjn geuebte patroons, de firma Tb. KRAAKMAN ZOON en familie. 0. A. VAN LEEKSUM. Alkmaar, 9 Ootober 1906. OEN HAAG ZbfphwrO MENNY KAPnAAL f 4.000 000001 RESERVEFONDSnü* - IJWOOOOOOV tilüVRAAtiD voor loopwerk Loon 4 4 5 gulden per week. Adrei Faidsen 71. een oulangs nieuw gebouwde V 1 i. li Azeer lief aau den Straatweg gel-gen, bevattende hamers, aerre, keuken, kelder en beschoten zolder, beneveus groeten tulo, viuchtboomen en schuur. Br. Ir., letter B, Biekh. Wad. J. N, PL. VAN BA LEN, Alkmaar. Atnb. fr. bureau van dit blad onder lett. M 22. Het bestuur der Chr. Jongel. Ver. »Zachëo&« bericht, dat bare bibliotheek op Woeasdag I© October wordt opengesteld en dat voort» eiken Woensdagavond van 78 uur gelegenheid bestaat boeken ter lezing te ont vangen of te rullen in het gebouw »Waakt en Bidt* (bovenzaal). HET BESTOUR. cta goed oaderhoudeo Uocrruwooing met zeer veel ininite voor koolberginp, staande op ten erf groot otge-eer 6 Eneez, in de ocmiddelljjke nabjjheid van de op 17 Octiber a.s. te veil-n boere»hofstede, genaamd R uen boutthan3 in gebruik bg den heer H. Leeg water te Heer-Higowaard. Te bevragen bjj den elgtnaar-bswoner S. BRUGMAN. ,WW'/WVVVWW<A'VN /WV<A*W<. Verkijigbaar te Alkmaar bjj de heeien J. TERWEÏ, Koorstra t, en J. HL \JJES, Y0''' te Heiloo Ljj P. O. OVERTOOM, en ter-en t.eezendmg van postw.nel met 5 cent vethooging, onve;BctUUig welk aantal, bjj P. F. RANSHUIJSEN, Saor.-Peno., ZAANDAM. (Utedgek. foff «4. B. v»o «1 Juni IBOO.) v'VW dyA'Vbyb V*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3