DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Pil mm tolaat i 2 Mrta Gemcente-BegrootiDg voor 1907. 1-FÈi No. "Ui). Honderd en achtsle jaargang. 190t>. Herplaatsing. WOENSDAG lO OCTOBER. Twee Onderwijzers BINNENLAND. Doze (Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheeie Rijk f I,—. .Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote lettors naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordara O 9. van VERKIEZING. Loting voor de Nationale Militie. Uit de Pers. ALKMIAARSGHE COURANT. Aan do BUKUNBICHOOli te ALKMAAR (Hoofd de hear F. j. aukks) worden gevraagd bsroegd tot het geven van onderwijs in vak J, terwjjl het bezit der akte voor de Fraasehe taal lot aanbeveling strekt. I)e jaarwedde bedraagt f 70©. dia na ft, IC', Ift en 20 dienstjaren in de gemeente doorgebracht, telkeaa mot f ftO.kan worden verhoogd, terwjjl het bezit der hoofdakte aanspraak geeft op eene vorhoogins met f IOO. Wordt eventueel het onderwjjs in de FranRcho taal opgedragen, dan verhoogt de jaar wedde bovendien met f ftO. Soll'citati stnkken in te zenden aan het Oemeente- bentnnr vóór 15 October a.g. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkhub brengen ter algemeene kennis, dat de Ueaeente Begroollng, dienst 1907, van beden af gedurende veertien dagen op de secre'arie der gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd en in afdrnk tegen be taling der kosten verkrijgbaar gesteld is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ter voldoening van Art. 10, al. 4 van het Algemeen reglement voor de Kcmers van Koophandel on Fabrieken, ter kennis van belatghebbenden, dat de verkiesr.ing, tengevolge der periodieke aftreding van de beoren A. PRINS Az„ S. de LANGE P. Bz., H. P. 1B1NK MELENBRINK en Tra. van SP ALL, als laden der kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente is bepaald, op Donderdag ld ]¥ovewber a.s, van des voor middags I© tot des middags 12 ure, in een der lokalen van het Stadhuis. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Loting der in 19C6 alhier voor de lichting van 1907 voor de Militie ingeschrevenen zal geschieden op Woensdag 17 en Donderdag 18 «ctober aan staande, ten stadhuize. Zjj worden mitsdien opgeroepen, om zich, voor zooveel betreft de lotelingen wier Jamilienamen beginnen met de lettere A tot en met Q op Woensdag 17 October as. dee voormiddags ie 9.30 ure, en met de letter» R tot en met Z op Donderdag 18 October as. des voormiddags te 9.30 ure, aldaar te bevinden om te loten en opgaven te doen van de redenen van vrjjstelling, die zjj ter zake van de Militie vermeeneu te moeten inbrengen. Om vrjjstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrjjgen, moet men overleggen een paspoort of ander bewjjs van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek of een bewjjs van werkeljjken dienst. Ter bekoming van vrjjstelling wegens broederdianst moet men bovendien overleggen een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot het gezin beboorende, bljjkt. Eerstgenoemd bewgsstuk kan, zoo bet niet reeds in gevolge art. 39, derde lid van het K. B. van 2 Dtc. 1901 (Staatsblad No. 230) onder den Burgemeester berust, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend, worden ingeleverd by den Burgemeester der gemeente in welke de loteiing, dm vrjjstelling verlangt wegens eigen militairen dienst of wegens broederdienst, voor de militie is ingeschreven. Da opgave van een roden van vrjjstelling bjj de loting ontslaat hem die vrjjgesteld wenscht te worden niet van de verplichting om bjj den Militieraad de reden van vrjjstelling in te brengen, hetgeen in elk geval bjj dit college moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tjjdstip. Zjj die vermeenen vrijstelling te kunnen erlangen we» gens broederdienst, moeten op Donderdag 15 Nov- e.k., des voormiddags te 10 ure, op het raaubuis verschijnen, vergezeld van twee bjj den Burgemeester te goeder naam en faam bekend staande meerderjatige in gezetenen, die de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift ondorteokenen, terwjji zjj verplicht zjjn de noodige opgaven voor het op maken der stukken vóór 1 November a.S. ter secre tarie te verstrekken. De lotelingen worden uitgenoodigd den oproepingsbrief de loting mede te brengen. Borgemeester en Wethouders voornoemd, A'kmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Sspt. 1906. DONATH, Secretaris. Onverantwoordelijke militaire toestanden. Naar de Geld. verneemt, staat bjj de aanstaande Alge meene Beichouwingeu in de Tweede Kamer, uit de rech- torzjjde eere met tal van gegevens onderlegde (niet antimilitaristische) redevoering te wachten over »nnver- antwoordeljjke militaire toestanden", zooals die thans hier te lando voorkomen. He lieldsche Kamerverkiezingen Tiet Vad. meldt dat van de grosljjst van voorloopigo candidaten van v rjjziur'ge zjjde allen zjjn afgevallen, behalve de heeren H. Paul, civiel-ingenieur en lid van den raad te Leiden, en jh'. mr. H. Stnissae t, secretaris vac da Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers. Vrjidag a.s. zal de vrijzinnige kiesveresniging een drfin.tieven oandidaat stellen. Invoer van vee In füngeland. Onze correspondent te Londen schrjjft Da minister van Landbouw, Lord Oarrington, beeft onlangs geweigerd voorstellen ta doen om den invoer van vso uit Doremarken en Nederland weer toe te laten. Men begint hier nu een agitatie om de regoering ten deze tot ander inzicht, te brengen, hoofdzakolijk wjjl beide landen vrjj zjjn van rnnd- en klauwzeer. Te Deptford, vlak bjj Greonwich en Londen is nu een algemeene ver gadering gehondon en een motie in dien zin aangenomen. Ruim 3l) jiar geleden was de veemarkt te Daptford, zeer bloeiend en alleen aan weekloon word daar jaarljjks meer dan 200,000 uitgegeven. Geen wonder dus dat men daar wat graag den vee-invoer weer vrjj zag. Naar ik boor is men hier niet zoozeer bang voor Nederlandsch dan wel voor Zai 1-Amorikaansch vee, dat men ook weer vrjj tracht te krjjge». (N. Ct Onderlinge Hlslco-Vereenlglng. Naar wq vernemen had gisteren te Amsterdam ten kantore van de Centrale VVerkgevars Risicobank de oprichting plaats van de Onderlinge Risico-Vereeniging van Nederlandsche gemeenten dool' de gem. Dordrecht, Leeuwarden en Zwolle, van welke gemeenten de bur gemeesters en secretarissen tegenwoordig waren. Het bestuur der vereeniging bestaat uit de heeren mr. I. A. van Rojjen, burgemeester van Zwolle, die tot voor zitter werd gekozen, H. J. Wichers, burgemeester van Dordrecht, die tot secretaris werd gekozen, en S. H. Hylkema, wethouder van Leeuwarden. De raden van Haarlem en Schiedam hebben reeds tot toetreding besloten. Besloten werd ten slotte, dat het bestuur zich ten spoedigste tot de besturen van Nederlandsche gemoenten, die kunnen geacht worden voor het lidmaatschap in aanmerking te komen (premie Rijksverzekeringsbank van minstens f 200), zal wenden om de aandacht op de jonge Vereeniging te vestigen en op aansluiting aan te dringen. Huisindustrie. De Kamer van Arbeid voor de tabaksindustrie to Rotterdam heeft een circulaire verzonden aan alle Kamera van Arbeid, waarin zjj als haar meening te kennen geeft, dat de Kamers van Arbeid nuttig werk kunnen doen door in de door haar vertegenwoordigde bsdrjjvea een onderzoek te gaan instellen door hoeveel personen, voor welke loonen en onder welke omstandigheden huisarbeid wordt verricht. In afwachting van de vorming eener Staatscommissie kunnen de Kamers van Arbeid zich haars inziens verdien atoljjk maken door reeds nu te beginnen het ter rein in eigen omgevirg te verkennen. De Kamer zelf heeft dit dezen zomer gedaan en daarbjj goede gegevens verkregen, die zjj reeds heeft gepubli- cb< rd. Tegen gedwongen werkloosheid. De Kamer van Arbeid voor de bloembollenteelr te Haarlem verzoekt den raad aldaar, over te gaan tot het trrffen van maatregelen tegen de geldeljjke gevolgen van grdworgen werkloosheid. H. B. 8. met 5-jarigen cursus te Haarlem, Uit den raad te Haarlem wordt er op aangedrongen om de oprichting voor te bereiden van eon rjjks hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus, voornamelijk met het oog op het buitengewoon groot aaatal aanvragen zoowel van hior als uit omliggende gemeenten, om als leerling op de H, B. school alhier geplaatst te worden. Kederl. Protestantenbond. Ia een vergadering van leden van de onderafdeeling IJmuiden van de aldeeling Beverwjjk van den Nederl. Protestantenbond werd met algemeene stemmen besloten zich van Beverwjjk af te scheiden en een zelfstandige afdeeling te vormen. Aan het bestuur werd opgedragen zoo spoedig mogelijk een concept huishoudelijk reglement op te maken. De quaestle der JHaastrlchtsche aardewerkfabrieken. De dames M. W. H. Rutgers-Hoitsema en Drucker hebben een uitvoerig gedrukt relaas van haar bezoek aan de Maastrichtsche aardewerktabrieken rondgezonden. Hierin wordt het volgende gezegd: Ondergeteekenden, resp. presidente en secretares van een organisatie (niet de Ver. ter behartiging van de belangen der Vrouw, zonals gemeld werd) een lichaam, waarin binnenkort het K. B. van 13 Juli 1.1. omdat het den arbeid raakt, kritisch behandeld zou worden, meen den, om goed beslagen op het jjs te komen en een deugdeljjk advies te kunnen uitbrengen, niet beter te kunnen doen dan vooraf de veel besproken fabriekeD »de Sphinx* en de »Céramique« zelf te bezoeken en zich mei eigen oogen en ooren te overtuigen van wat er in de tegenstrijdige berichten, cjjfers en adressen in dezen, als waarheid of overdrijving was aaa te nemen. Gevolg gevende aan deze overweging, bezochten wjj 28 en 29 September de beide genoemde fabriekende een met voorkennis van den fabrikant, de ander geheel onverwacht, bg wjjze van overrompeling. Oin zoo veel zijdig mogelijk te werk te gaan en de zaak van alle kanten te bekijken en te hooren toelichten, had en wjj niet alleen een onderhoud i..et de fibrikanten en chefs aan de beide fabriekeD, maar ook, zonder dat de beambten van de fabriek ons gesprek konden hooren, met tal van arbeidsters, oud en jong, werkende in de verschillende afdeelingen, zoowel in de verniskamers en bij de ovens als in de lokalen waar ze bezig waren de voorwerpen te beschilderen of te bedrukken. Voor de controle stelden wjj enkele ge'jjkluidende vragen aan de fabrikanten en aan de arbeidsters en noteerden wjj zorgvuldig de antwoorden. Bjj die vragen en besprekingen was echter hoegenaamd geen sprake vaD, de aibeidsters tegen iemand op te zetten, noch tegen den fabrikant, noch teg8n minister Veegens, noch tegen de arbeiders die op strenge hand having van het K. B. hadden aangedrongen. We deden het onderzoek zoo objectief en neutraal mogeljjk, lieten z»lts geen verbazing blijken, toen wjj hoorden, dat er in de beide fabrieken resp. 1086 en 609 vrouwen en meisjes werkzaam zjjn, terwijl in Het Volk een paar malen van 150 vrouwen en meisjes die door mannen vervangen zonden moeten worden, gesproken werd. Geen woord kwam ook over onze lippen, toen de direc teur op ons verzoek het schaftlokaal van de vemissers liet zien, terwijl de heer Baart toch in Het Volk vin 31 Aug. 11. verklaait, »dat de vernissers met de bjj hen werkende kinderen moesteD eten naast hun verniskuip te midden van het loodwit, omdat er geen schaftlokaal bestond.En de kinderen hadden ook een ruim schaft lokaal on afzonderlijke waschgelegenheid, waar ieder z'n handdoek had, een stukje zeep en water om zich te wasschen en een kapstok om z'n werkkiel of schort aan op te hangen. Er waien stofzuigers, moderne privaten (closets), enz. Het was er heel anders dan wjj op grond van be doelde berichten verwacht hadden, maar we lieten onze verbazing niet blijken. Bjj onze vragen aan de arbeidsters volgden wij dezelfde taktiek. Wjj vroegen b.v. haai oordeel over hetgeen in Het Volk van 31 Augustus 1.1. »over de vervanging van vrouwen en kinderen door mannen* geschreven stond. En toen een der vrouwen woedend uitriep: ïMaar wie schrjjft dat?« en wjj antwoordden: »Dat schrjjft Baart* (S. F. B zei ze»Hjj is gek,* en to:-n wjj daarop lieten volgennJa, maar hij schrjjft het toch in het belang der arbeiders* antwoordde zjj vJa, hjj heeft te vreten, maar wat moeten wjj met onze gezinnen beginnen?* Een ander vroeg: ïEn mogen de mannon ons werk dan wèl doen? Zjjn wjj dan minder gezond en sterk dan de mannen hier »Als het hier zoo vergiftigd is, is het dan niet vergiftig voor de mannrn, dat zou ik wel eens willen zien.* oWie heeft het recht i»ij mjjn broodwinning te ont nemen hoorden wjj zeggen, nik ben weduwe en moet voor 5 kinderen en een lamme zuster zorgen.* Ik ben ook weduwe zei een ander, nik heb al 32 jaar in de fabriek gewerkt en ik ben nog nooit ziek geweest. Al mjjn 7 kinderen zjjn nog in leven en gezond en sterk En zoo ging het voort. De vrouwen zagen er over het algemeen gezond en flink uit. Men zou ze veel ionger schatten dan ze bleken te zjjn. Geen der vrouwen die wjj ondervroegen, had ooit een miskraam gehad; buitengewoon veel sterfte onder de kinderen kwam ook niet voor, en de wjjze waarop ze ons antwoordden, deed ons geen oogenblik aan de waarheid van haar woorden twjjfelen. 1 ovendien zouden de huweljjksboekjes, in geval van twjjfel, in dezen de beste getuigen kunnen zjjn. Wij moeten de lezers, die iets anders verwacht hadden, hier even in herinnering brengen, dat we geen loodwitfabrieken bezocht Rebben, zooals men uit sommige artikelen zou moeten opmaken, maar aardewerkfabrieken en dat het vergif alleen zit in het vernis en in het glazuur op het aardewerk en in enkele kleuren waarmee geschilderd of gedrukt wordt. Dat vergif zit er ook nog in als wjj van onze borden eten of uit onze kopjes drinken en de schilderes is in haar atelier niet minder aan gevaar voor virgiftiging blootgesteld, dan de vrouwen die daar schilderen ot drukken. En toen de vrouwen zeiden, dat ze aan de Koningin gevraagd hadden of die wel zou willen zorgen, dat ze niet broodeloos gemaakt zouden worden, gaven wjj daarop als onze meening te kennen, dat de minister Veegens in dezen de aangewezen persoon was. Zonder dat het ons moeite kostte haar te overreden, zagen deze vrouwen in, dat ze zelf naar den Minister moesten gaan, als deze haar zou willen ontvangen en de directeur haar vrjjaf zou willen geven. Twee vrouwen waren onmiddellijk bereid het woord te voeren en toen de directeur geen bezwaar maakte haar een dag verlof te geven, was er voor ons niet veel meer te doen. De eerstondergeteekende, die in Den Haag woont, nam op zich de vrouwen in Den Haag den weg te wjjzen en voor de inschrjjving op den eerstvok enden audiëntiedag te zorgen. Toen zij Maaadag 1 October hoorde dat de audiëntie op 3 October zou plaatshebben, werd di m dag alles per telegraaf geregeld en smaakte zij de voldoening dat "s namiddags 4 uur twee fabrieks arbeidster voor de audiëntie bjj Minister Veegens stonden ingeschreven. Verder hebben wjj alles in hoofdzaak aan de arbeidsters overgelaten. Zjj zelf gingen Dinsdag spreken met al de arbeidsters aan de vSphinx» en ook met die aan da »Céraraique« om bij den Minister uit naam van 1600 vrouwen en meisjes te kunnen spreken. Zjj zelf hebben bedacht wat zjj zeggen zouden op de verschillende vragen die de Minister haar deed zonder iemands aanwjjzing moeten antwoorden. De eerstondergetee kende heeft de vrouwen van den trein gehaald en haar naar het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel gehracht en 's avonds ook weer gezorgd, dat ze op tjjd aan den trein kwamen. De vrouwen waren zeer opgewekt en tevreden over de ontvangst bjj Zjjne Excellent ie. Nou ern bcxulnlglng<i-coni«l*alc. In de N. Ct. schrijft N. N. het volgende Dat de Oorlogsbegrooting het cijfer van dertig millioen zal bereiken, zooals nog algemeen het vorige jaar ondersteld werd, zal vermoedelijk on der het bewind van dezen minister niet bewaar heid worden. Bezuiniging is het wachtwoord waarmede liet terrein van dezen bewindsman betreden wordt. Vreemd moge het daarom schijnen, dat niet tegenstaande in de M. v. T. is te lezen, dat Z. E. „de meest mogelijke zuinigheid heelt betracht," de post „kosten voor het departement" tocli f9600 meer bedraagt dan op de vorige begrooting. Die post heeft thans de hoogte bereikt van twoe- honderd-en-dertig duizend gulden, zegge t 230,000. Hieronder zijn begrepen f12000 traktement voor den minister, en f 28,000 bureel- en lokaal- behoeften, drukwerk en kleine uitgaventotaal van deze beide posten f 40.000. Een som van f 190,000 blijft dan voor trakte menten en toelagen van personeel (burger en militair). Het militair personeel behoort, met uitzonde ring van een paar luitenants, tot den stal van hun wapen, en zijn dus boven de troepensterkte. Een duur huishouden dat jaarlijks zooveel kost. Toch is niet te verwachten, dat in de toekomst de uitgaven minder zjjn, althans wanneer op den ingeslagen weg wordt voortgegaan. Kenmerkend is dat met vermeerdering van do werkzaamheden aan het D. v. O. onherroepelijk vermeerdering van ambtenaaraper3oneel (burger en militair), heeft plaats gevonden. Wel een onderscheid met den dienst in het leger. Daar deed zich in de laatste jaren het verschijnsel voor, dat de toeneming der werkzaamheden om gekeerd evenredig was met de sterkte van per soneel (kader), en toch mag als recht evenredig worden aangenomen, de sterkte van de onder do wapenen komende manschappen met do werk zaamheden aan het D v. O. Het huishouden zal duurder worden, want in volgende jaren zullen meer manschappen onder de wapenen verschijnen. Dit jaar kwamen voor herhalingsoefeningen op van de lichtingen 1899, 1901 en 1903, de twee eerste van de voorgaande militiewet (sterkte van het contingent 11,000 man), de laatste van de militie- wet 1901 (sterkte van het contingent 17,500 man). In de toekomst zullen alle manschappen tot de z. g. verzwaarde lichtingen behooren. In 1907 komt de landweer niet op, andere jaren veelal wel. Deland- weer is nu nog gevormd uit de lichtingen van 11,000 man. In de toekomst zal zij in sterkte toenemen dan zal zij gerecruteerd worden uit de verzwaarde lichtingen. Daarom zal het huishouden meer geld gaan kosten en de 190,000 gld. zullen blijken niet meer vol doende te zijn. Mag zonder ommezien op dien weg worden door gegaan, op dien gevaarlijken weg, want is eenmaal het korps ambtenaren uitgebreid, dan is 't moeiljjk tot inkrimping te komen. Het personeel heeft het druk Vraag het aan ieder ambtenaar van het D. v. O., hoog of laag, zij hebben het druk, altijd druk, en gelet op voren genoemde evenredigheid, niettegenstaande in de ka zernen een gedeelte van het jaar volkomen werke loosheid heerscht. In den departementalen drukken tjjd wordt het personeel nog versterkt door onder officieren uit den troep, die in dien tjjd juist moeiljjk in de compagnieën kunnen gemist worden. Dit personeel hoeft het aan het D. v. O. ook weer druk, maar toch zagen wjj een dier onderofficieren eenige dagen in zjjn garnizoen met verlof, ten spijt van zjjn kapitein, die hem zoo goed gebruiken kon. Waar bestaat toch die drukte uit, waarvan het dure huishouden een gevolg is P De werkzaamheden van het D. v. O. liggen onder een waas, voor een buitenmans oog moeiljjk te doordringen. Bureau-uren van halftien tot twaalf, en van half- twee tot vier, totaal vijf uur. Een deel der ambtenaren heeft avondwerk (over schrijven van de minuten in het net), en zjjn wjj goed ingelicht, dan duurt dit avondwerk gemiddeld twee uur, en daaraan nemen deel de le klerken en lager, benevens de onderofficieren elk krijgt een paar beurten in de week. De hoogere ambtenaren verwerken de drukte thuis, behalve de velen die 's avonds niet werken. Vergelijk daar eens bjj den dienst in de kazernon, wanneer de mannetjes er zjjn. Het zou te begrijpen zjjn, wanneer ook 'sministers oog niet vermag door het waas heen te zien. Ge woonlijk is hjj bjj aankomst „buitenman" hjj zal tjjd en gelegenheid missen om met onbevangen blik het raderwerk te inspecteeren, en te trachten een nieuwe machine in elkaar te zetten. Toch zou het in het belang van het huishouden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1