DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. öe Kranige Chauffeur. No. 1i\. Honderd en achlste jaargang. 1906. DONDERDAG 11 OCTOBER, bevonden U oor werpen. Zitting van den Gemeenteraad FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Keentdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 I franco door het geheele Ryk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnuonuer 3. Prijs der gewene advartontlën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HIfiltMs. COSTEK ZOON Yoordam O 9. i OURAMT. Te besragen aan bet poütiabureau van 912 nnr. Een tuinhark, een knop parapluis, een beer es rijwiel, twee rywielpompen, twee schapen, een schoanmakorspriem, een handtaaohje ich. eenig geld, een griffeldooa, drie por'e inonnaie'a met en zonder geld een vrnchtenmind, een duimstok, een huissleutel, een haarkam, ees mösje, 6en zilveren broche, een kinderzak met portemonuaie enz., een zakschrartje en een handwagen met ladder. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 10 Oet. 1906. W. J. DE WILDE Jr. van ALKH4AB, op Woeasdag, ÏO October IB06, des namiddags 1 nar. Vervolg.) 2. Het verleenea van pensioen nan gemeente ambtenaren en hunne weduwen en weenen. Art. 8. De heer Glinderman stelt voor aan art, 8 toe te voegen De ambtenaren of gepensioeneerden, op wie deze be paling van toepassing wordt, zgn verplicht daarvan kennis te geven 14 dage» vóór dat de korting ophoudt. Bjj verzuim wordt reeds betaalde korting niet teragge geven. De Voorzitter leest voor het advi.s van den heer 1? o k, die met dit amendement niet kan medegaan, vooral ook omdat hjj bezwaar heeft tegen de strafbepaling. De heer Glinderman toont aan, waarom zgn amendement aan te bevelen is. Hij wil desuoods de strafbepaling wel laten vervallen. Da moeite is voor d» ambtenaren niet groot, en ter voorkoming van fouten zooals spreker met een voorbeeld, ontleend aan het rjjks- weituwenfonds, aantoont, is bet een ze-r posd middel Nog wensoht hjj het artikel zroals hst er staat aldus te lezen Op de bezoldiging van ambteaaren wordt, nadat zjj de leef tg d van 60 jaar bereikt hebben en geen aanspraak meer hebben op weduwen- en weezenpensioeo, geen kor ting meer ingehouden. Deze nieuwe redactie wordt goedgekeurd, behoudens erne herzionii.g bjj de tweede lezing, door den heer Van B u jj a e n soodig geacht. De toe toeging van den he^r Glinderman wordt daarna ook aangenomen. Art. 10 Dj heer Glinderman stelt voor de eerste alineR van art. 10 aldus te lezen Indien een ambtenaar esn huweljjk aangaat nadat hjj op wacbtgeld is gesteld, is gepeosioeneerd of den lesf'jjd van 60 jaren heeft bertikt, hebban noch zgn weduwe, nooh de uit dat bawelgk gesproten kinderen aanspraak op pi.nsioen. De heer Van Bujjsen heeft bezwaar tegen de re dactie, daar een gapsasioaneerde geen ambtenaar meer is. Opge merkt wordt echter door dan V o o r z i 11 or, dat in meer gevallen een gepaesioeeeerde in de verordening nog als ambtenaar wordt beschouwd. Ea kan das ook hier geen bezwaar worden gemaakt. Het amendement van den heer Glinderman wordt aasgenomen. Art. 11. Bjj het aangaan van een later huwelgk verliest de weduwe van een ambtenaar het genot van het haar toegekende pensioen en wordt aan haar als afkoopsom uitgekeerd et» bedrag gelgk aan twee jaar pensioen. De heer Van Bug sec stelt voor die afkoopsom te doen vervallen. Dit amendement wordt met op een na algemeens stemmen, die van den heer Van Bujjsen, verworpen. Een amendement van den heer Glinderman om de afkoopsom geljjk te stellen san een jaar pensioen wordt met 10 tegen 4 stemmen aangenomen. Vóór, de heereu Glinderman, Wanna, Van Bojjseo, Por tuin, an den Bosch, de Groot, Bosman, Vonk, de Langi en Luitieg. Art. 11a. Wanneer de woduwe een slecht levensgedrag leidt, kan het pensioen tjjdeljjk of voor altjjd wo den ingetrokken. Do hoor Glinderman acht een slecht lerecegedrag betrekkelijk. Man oordeelt verschillend over een slecht levensgedrag hjj zou Haver willen lezen »erg«ljjk«. Do heer Cohen Stuart mee it, dat het niet aan gaat, dat de gemeente op het levensgedrag oez cht uit oefent. De heer ïïitenbosch vraagt, of dan de wcezen niet in de rechten van de weduwen kunnen treden. Het voorstel van den he«r Cohen Stuart, om dit artikel te schrappen, wordt met 11 tegen 3 stemmen ver worpen. Voor stemden de heeren de Groot, Uitenboseh en Cohen Stuart Da h".er Glinderman trekt zjjn amendement om «Hecht® te veranderen in vergerljjk* in Nieuw artikel. Door den heer Gli nderman wordt voorgesteld een nieuw artikel, luidende: Ambtenaren gepentioen*erd of op wachtgeld gesteld, behouden recht op pensioen orereenkomstig deze Veror dening, voor hanne weduwen an weezen, behoudens het bepaalde bjj art. 10, tegen betaling oener bijdrage van 4 ten honderd voor de mannelgka en 1 ten honderd voor de vrouweljjke ambtenaren van hun pensioen of wacht geld. Zij, die de toepassing dezer bepaling verlangen, zullen gehouden zjjo dit bjj hun aanvraag om ontslag of hoog stens eene maand nadat dit hun is verleend, ter kennis te brengen aau Burgemeester en Wethouders. De var- schnldigde korting wordt va» het pensioen ingehouden. De Voorzitter deelt mede, dat de heer Kok dit artikel ontraadt; 't gaat niet aan van die vaak Heine pensioenen nog iets af te nemen. De heer Glindermun verdedigt zgn amendement, o.a. op grond, dat vooral in den eersten tijd het niet onbill|jk is, om de op pensioen gestelde», die nog weinig voor het pensioen hunner weduwen hebben bjjdrageu, van hun pensioen een premie te laten betalen. Bjj het ryk was het vroeger ook zoo. De Voorzitter acht het van het rjjk ook onbilljjk en vindt, dat bet bezwaarlijk gaat van kleine pensioenen premie te vragen. Voorts brengt hjj nog in herinnering, dat de beer Kok er voor zou zjjn de gepensioeneerden op wachtgeld gestelde» te doen deelnemen in het wed: wee pensioen fonds zonder premiebetaling. Het voorstel vac den heer Glinderman wordt ten slotte met 10 tegen 4 stemmen aangenomen. Vóór stemde» de heeren Waona, Van Buijseu, Portuin, Van den Bosch, Da Groot, Bosmtin, Vonk, Luiting, Cohen Stuart en Glinderman. Bij art. 12 maakt de heer Glinderman de op merking, dat volgens dit artikel de weezen ook meer pensioen zullen genieten indien de weduwe hjj*. door slecht gedrag haar recht op pensioen verliest. Hg vindt daarin iets vreemds. De heer Cohen Stuart is dat met den heer Glin derman eeas. De Voorzitter ziet daar echter niets verkeerds I»e wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Enoelsch door Mevr. VAN HEUVELINCKi 32) Gedurende eenigen tjjd ging het goed, maar wil waien ook nog met in de eigenlijke Lindesdoch toen 7Ü nt ^nspaa' bereikten tusschen het departement m«t 1' en ,de w®rkeljjke Landes, maakten we kennis de ^t^lhfliH ,1,e Plotselinge geheele veranderingen in Toenwh het d1 den ,Weg' ^roverik je reeds schreef. en wg het donkere dennenwoud binnenreden kragen wy het gevoel of de wereld een paar eeuwen ion"er was. Een au.omobiei was hier een anachronisme en als ons een ongeluk overkwam zou het ons eigen schuld zgn. De weg was met gras begroeid en vol gatea. zoodat ik genoodzaakt werd langzaam te rijden Wij drongen al verder m het bosch door en het rijtuig zonk al neper en dieper in den weeken grond. Tant! Mary bromde en voorspelde een ongeluk eiken keer als de wielen tot aan de assen in een kuil zakten; maar ik geloot dat juffrouw Randolph en ik liever omgekomen waren dan teruggekeerd. Ik vertrouwde op den Spyker en zg vertrouwde op rajj. Een gedeelte van den weg had men trachten te verbeteren door hem met losse brokken rots te bedekken; stootend en hobbelend gingen wg daarover tot groote verbazing van de we- werkers en van een paar donker uitziende boeren dïe als kraanvogels op hun ouderwetsche stelten stonden welke nog met geheel zjjn afgeschaft en door sommigen nog worden gebruikt om zich door deze zee van zand en (lennen te verplaatsen. Langzaam aan vorderden wij i !faC,hm! wel wat sample; toch hield zjj zich goed en de banden waren uitstekend, Juffrouw Randolph zeide dat, als zjj een band was en over zoo'n slechten weg moest lorpen, zjj van louter kwaadaardigheid barsten zou. Ik geloof dat juffrouw Kedison het nu al haast deed, maar wat ons betreft, (ik weet niet of jjj je kunt voorstellen welk een vol doening er in gelegen is voor een armen chauffeur, om van zjjn meesteres en zichzelf familiaar als van »ons» te gewagen), wjj waren haast bedwelmd door de zware geuren der terpentjjn, die uit de insnijdingen vloeide van alle boomen, welke wjj passeerden. In eiken stam was met een bul een groote snede gemaakt, waaronder een kleine aarden kom was bevestigd om de hars, het hartebloed van den gewonden boom, op te vangen. Het gezicht van deze bloedende wonden tusschen de nauw- ljjks geheelde litteekens maakte een eenigszins somberen indruk, die nog werd verhoogd door de zware scha duwen van het dichte woud en het voortdurend ruischen van den wind in de hooge donkere kruinen, een geluid geljjk aan het breken van de branding op een onzicht bare kust. Wjj hadden reeds zoolang door dezen oceaan van dennen gereden, dat we het gevoel kregen of hjj ons geheel verzwolgen had evenals de Roode Zee den wagen van Pharao, toen we eindeljjk het onregelmatig ge bouwde dorp Parentis bereikten. Zeker om de aankomst van de eerste auto in de duistere onbekende Landes aan te kondigen, begon op dat oogenblik de linker voorband te sissen. »lk heb het wel gezegd,® zei tante Mary. Juffjouw Randolph en ik keken elkaai aan en beiden barstten wjj in lachen uit. Al had het nsjj het j leven gekost, ik had er niets aan kunnen doen. Maar toch was het erg onbehoorljjk van me, en hoewel ik daarna bjj wjjze van boetedoening buitengewoon ernstig was, geloof ik niet dat de dame, die ik graag als mjjn aangetrouwde tante zou begioeten, het «njj ooit vergeven zal. Toch had zjj daar wel reden voor. want dit was nog maai ons eerste ongeval met den Spyker, terwjjl je met den armen verongelukten draak van juffrouw Randolph elk uur van den dag den grootsten angst uitstond. Daarenboven overkwam hem altjjd een of ander ongeluk op plaatsen waar geen menscheljjko hulp te verkrjjgen was; en mjjn Spyker, waarvan zooveel ui. Bovendien zal het geval, dat de heeren bedoelen tot de uitzonderingen behooren. Daar geen voorstel tot wjjziging wordt gedaan, wordt het artikel goedgekeurd. Ia art 12 b wordt bepaald, dat de pensioengrondslag voor niemand de som van f 2400 kan te boven gaan. De heer Glinderman zegt, dat deze bepaling ook voorkomt bjj de rgkspensioenregelingdaarbjj heeft men I 2400 genomen, als de heift van het gemiddelde salaris der hoogste ambtenaren. Waar bjj de gemeente geen silariesan van f4800 voorkomen, vindt hg de» grondslag van f2400 wel wat hoog en zou hjj daarvoor liever i 20CO neme». Door d6n heer Fortuin wordt hel wel wat hard gevonden, dat van een salaris van 2400 k 3000 galden de weduwe dan niet meer dan f 500 pensioen zal trekken. Hjj is er voor i 2400 als grondslag te handhaven. Ook de Voorzitter zou het artikel liever maar zoo willen laten. De heer Glinderman meeat ten slrtte ook geen amendement te moeteu voorstellen, zoodat dus de pen sioengrondslag van f 2400 bljjit behouden. Op voorstel van den heer Glinderman wordt echter dit artikel gevoegd bij artikel 12, terwijl artikel 13 als overbodig komt te vervallen. In artikel 14 wordt ep voorstel van den heer Cohen S t u a r t geschrapt, dat B. en W. op een pensioen aanvrage binnen 4 weken mededeeling van hunne beslissing doen aan den verzoeker, terwijl het voorstel van den Voorzitter wordt goedgekeurd, om in plaats van binnen 4 weken te lezen zoo spoedig mogelijk. Aan art. 19 betreffende het bedrag der aan de weduwe en aan de weezen toegekende pensioenen wordt op voorstel van den heer Glinderman toegevoegd, dat daarbij de berekening zal worden gevolgd, vermeld i"> art. 18 ontwerp A Bij art. 20 merkt de heer Glinderman o", dat hierbij moet worden opgenomen, dat de uitbetaling van het pensioen niet kan samenvallen met het uitkeeren van l.tst loon krachtens eene bepaling van het werklieden reglement. Terwijl hij dit zegt passeeren de cadetten met slaande trom, waarom de vergadering een oogenblik moet worden gesohorst. De heer Cohen Stuart vraagt daarom, als de besprekingen worden voortgezet of het niet mogelijk is, dat dergelijke Btoornis wordt voorkomen. De Voorzitter belooft er over te correspondeeren. De toevoeging van den heer Glinderman aan art. 20 wordt daarna goedgekeurd. In art. 22 staat, dat het pensioen wordt betaald bij vooruitbetaling, terwijl er teve s een alinea in voor komt, waarin gezegd wi rdt, dat het wordt uitgekeerd tot den dag waarop het recht op het pensioen voor de weduwen bij hertrouwen, voor de weezei bij bereiking van den 18-jarigen leeftijd verviel. De heer Glinderman wijst er op dat deze beide olausulen met elkaar in strijd zijn, terwijl men bet zou willen mogelijk maken, dat een deel van het uit gekeerde pensioen word terug gegeven, wat hij niet mogelijk acht. De beer de Groot vraagt, Waarom het pensioen vooruit betaald wordt e» of dit bjj het rjjk ook zoo is. Da beer Glinderman antwoordt hierop, dat men de voornitbetaling heeft opgenomen om de weduwe zooveel mogel k te helpen, maar dat het rjjk die vooruitbetaling niet kent. Door den Voorzitter en verschillends leden wordt het bezwaar van den heer Glinderman erkent. De heer de Groot meent nog, dat, waar het pen- was gevergd, bracht ons toch nog op het erf van de dorpsherberg, voor hg »ging zitten uitrusten« zooals juffrouw Randolph het uitdrukte. Hier begon ik dadeljjk de schade te herstellenik vijzelde het rjjtuig op, nam den band van het wiel, repareerde hem en deed hem er weer om in twintig minuten, nog al vlug voor een amateur-mécanicien, niet waar Al de bewoners van de herberg en nog menige dorpsgenoot bovendien verzamelden zich om den wagen om het wonder te aanschouwen en tante Mary troostte zichzelf door da waardin en haar familie op haar zonderling Fransch te vergaste». In die familie waren drie geslachten vertegenwoor digd. Een gebogen oud vrouwtje met een gelaat vol rimpels een sterke, droefgeestig uitziende vrouw in bet zwart, haar dochter, en een blonde kleindochter, het lieflgkbte schepseltje dat ik ooit zag op één na. Het was aardig te zien hoe mgn Godin haar best deed om een goeden indruk achter te laten bjj dit drietal. Haar persoonlijkheid (dat is het eerste en het laatste woord bjj goed opgevoede, fijn besnaarde, levendige Ameri- kaansche jonge dames) was in opvallende tegenstelling met deze vrouwen van het land, die misschien nimmer haar woud verlaten hadden. Ik kon niet hooren wal ze zei, maar zjj heeft er buitengewoon den slag van den menschen iets aangenaams te zeggen en hun be langstelling op te wekken, zonder zich te verlagen tot vleierjj of van de waarheid af te wjjken. Alle drie keken haar verrukt en met bewondering aan, de kleine schoone van de Landes met gloeiende wangen en een peinzende uitdrukking in de oogen Geen Franfiise, geen Engelsche, neen geen enkele vrouw behalve een Amerikaansche van de beste soort zou diezelfde manier kunnen hebben, onmogeljjk te be- j tchrjjven aan iemand, die haar niet kent. Hoe vreemd dat juist zulk een ver. chjjning voor een oogenblik in dit stille dorpsleven schitterde, om daarna weer even snel te verdwjjnen als zjj gekomen was en niets achter te laten dan de herinnering alleen. Het was nog te vroeg om te lunchen, maar daar wjj in de herberg hadden vertoefd, dienden wjj toch wel iets te gebruiken, dus b stelde ik Bordeaux oc lm- 1 s:oou ook por week of per maand kau worden uitbetaald men op die wjjze het bezwaar zou kunnen opheffen, waarop de Voorzitter echter aantoont, dat dit niets helpt, daar de wekeljjksche of maandeljjksche uitbetaling facultatief is. Nadat nog door de» heer Boelmans ter Spill opgemtrkt, dat men de bjj huwdjjk uit te betalen af koopsom met het te »eel betaalde pensioen zou kannen verminderen en neen wat de weezen aangaat bjj de uit betaling rekening kan houden met het tijdstip waarop zjj 18 jaar worden, wordt eene wjjziging van het artikel in dezen zin aangehouden tot de tweede lezing. Da heer Glinderman wensoht verder de faoultatiel gestelde uitbetaling per week of per maand te later, vervallen en de kwartaalsgewjjze uitbetaling in alle gevallen te handuaven. Verschillende leden ondersteaneu dit voorstel, dat alleen bestreden wordt door den heer Bnalmans ter Spill. Bjj stemming wordt het voorstel-Glinderman met op één na algemeene stemmen, die van den hser Ter Spill, aangenomen. Art 25, waarin wordt bepaald, dat het pensioen der weezen in den regel wordt uitbetaald aan hunne ver- zorgers, docli dat B. eu W. bevoegd zjjn in het belang der weezen, daarvan af te wjjken, wordt in strjjd seacht met het Burgerljjk wetboek en dientengevolge geschrapt. Een d'rgsljjke bepaling in ontwerp A vervalt om de zelfde reden ook. Daar mes over de vraag of het pensioen bjj verpleging in eer of ander oestioht, aan dat ge ticht kan worden uitgekeerd (art. 27) mi» of meer in het onzekere verkeert, wordt dit artikel ook aangehouden tot de tweede lezing. Ontwerp B. is hiermede afgehandeld en am de orde is thans ontwerp C. houdende b «palingen omtrent het gemeenteljjk pensioenfonds. Artikel 5 dezer verordening luidende »Het gemeentelijk pensioenfonds wordt beheerd door Burgemoestor en Wethouders, daarin bjjgestaan door den Gemeente-ontvanger", geeft aanleiding tot een eeuigwina breedvoerig) discussie. Door deu heer Glinderman wordt de opmerking gemaakt, dat voor het beboeren van hot pensioenfonds nog al wat van Burgemeester eu Wethouders zal worden gevergd. Den heer Cohen Stuart ijjkt het ook geen klei nigheid. Indien hij lid van het college was, zou bjj wel wat haiverig zgn deze taak op zich te neme». Behalve het werk, dat er voor gedaan moet worden, nemen B. en W. een groote verantwoordelijkheid op zich. Spreker zou althans overleg met de financieele commissie aan te bevelen achten. De heer d e W i t gaat daarin mee on merkt op, dat in andere plaatsen een speciale raadscommissie met het beheer is belast. Da heer Gohen Stuart zou dut ook bier wille». Die commissie moet dan rekenschap van haar beheer doen aan den raad. De heer Boelmans ter Spill ziet niet in, dat voor die commusis de taak minder onaangenaam zou zjju dan voor B. en W. het blgft vrgwel hetzelfde. Da heer Cohon Stuart wjjst er op dat B. en W. al mot vela werkzaamheden zjjn belast, en legt nog deu nad/uk op de groote verantwoordelijkheid wat verder die commissie aangaat, zou bjj elk jaar ean paar leden willen aanwjjzen, die de eenjarige balans onderhoeken en daarvan rapport dom aan den raad. Dj Voorzitter zegt, dat volgens de verordening 11. en W. toch verslag doen aan den raad, waarop de heer Cohen Stuart opmerkt, dat waar dit zoo is, de raad al niet meer kan doen dan eene opmerking maken. schuitjes, en de aardige kleindochter bracht ons een llesch wat denk je wel Pontet CanetHjj was heerljjk en kostte maar drio francs. Toen wjj wegreden keek juffrouw Randolph peinzend voor zich uit. Ik had graag wat gegeven om haar ge dachten te weten, maar kon, als chauffeur, er natuui lijk niet naar vragen. Het duurde echter niet lang ot zjj kwam er zelf mee voor den dag. sfleb je ooit zoo iets liefeljjks gezien als dat meisje?® riep ze uit. »Zoo blank en blond en rooskleurig l Toen ik haar in die sombere plaats zag, deed zjj usjj denken aan een straal warm. f ouden zonlicht, brekeid door het donkergroene gewelf er dennen. Zjj is net een meisje uit een sprookje van Hans Christiaan Andersen. En zjj heet Angèle. Is dat niet volkomon in harmonie met haar verschijning. Het ijjkt wreed dat zoo'n schepseltje, dat in Parijs, Londen of New Vork grooten opgang zou maken, haar geheele leven in die wildernis moet doorbrengen. O, hoe graag had ik haar willen meenemen »Ln als u dat gekund had, wat zou u dan met haar hebben willen doen, juffrouw!1* waagde ik te vragen op mjjn onderdanigsten toon, die volgens tamo Mary de beste is. tZou u haar voor meid willen hebben 8Voor meid li herhaalde mjjn Godin verontwaardigd. »Ais ik zoo iets slechts voor had, zou ik niet anders kunnen verwachten dan dat er uit dit bosch jjsberen te voorschjjn kwamen om mjj te verslinden. Neen, ik zou haar mooie japonnen geven en een goed huweljjk laten doen.® «Vinden de jonge meisjes in Amerika het prettig, juffrouw, als men haar goede huwelijken wil laten doen vroeg ik nederig. »Neen zjj hebben er een hekel aan en sotns veriaten zjj Amema om dat te toonen maar, dit zou een heel ander geval zjjn,® antwoordde ze, en ik vroeg mjjzelf af of zjj misschien toevallig iets ver/aden had. Worth vervolgd) Druk N.V. vuorh. llerma. Coater Zn., Alkmtutr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1