No. 242. Honderd en achlsle jaargang. 190G. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 12 OCTOBER. BINNENLAND. I)eze Courant wordt alken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone xdvertentiën Per regel f Q,IQ. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimtec Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON Voordara O 9. Uit de Pers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT Tweede Kamer. Zooals W8 gisteren in een telegram reeds kort hebben meegedeeld werden in de Kamer do algemeene be- schouwingen voortgezet over de wetsontwerpen tot wijz'ging van eenigo arlikrlen van bet Judifche reseerin-za- roglement in verband met den rechtstoestand der Inlandschs Christenen. De heer Bogaardt (K. Breda) voelde veel sympathie voor de wetsontwerpen. Spr. wess er op dat de toe standen in Indië ia don laatsten tgd zeer zjjn veranderd. In den inlander is het subjectief gevoel van recht ont waakt es de regeering heeft goed gedaan met deze ont werpen in te dienen daar de wetgeving dit gevoel bjj den inlander moet stenseu. Alleen op het punt huwe< lijksreoht is spr. 't niet eens met den minister. Deze wil in verband met den burgerleken stand plaatselijke rege lingen, verordeningen maken. Spr. zon pastoor en zendeling willen zien benoemen tot buitengewone ambtenaren van den Bnrgerljjken Stand en aan elk kerkgenootschap het reoht zien gegeven het huwelijksrecht zelve te regelen. Het adatrecht is grootendeels reeds vervangen door het Mohammedaansohe reoht. Spr. zou door de leerstelling van het adatrecht niet tot den toestand van vóór een eeuw willen teruggaan. De heer DeSavornin Lohman (Chr.-H. Goes) was van meeningdat aan een volk niet een geheel vreemd recht kan worden opgedragen. Hecht most zioh uit een volk zelf ontwikkelen. De inlanders zullen zich moeilijk kannen voegen naar het Westersche recht en daarmee moeten wjj wel degelijk rekening houden. Een algemeene regeling, 7.00 zei spr., is wenschelgk nooh mogeljjk. Eenheid zal men niet krijgen, door de vele uitzonderingen, die steeds zullen moe'en worden gemaakt. Wil men eenheid, zoo voere men geen Nederlandsch- lndisch reoht in. De Indische bevolking kan niet ge lijken tred houden met onze ontwikkeling. Spr. eindigde met de verklaring, dat het niet noodig is aan het Indische volk een recht te ontnemen, maar men make het Enro- peesche recht toepaeseljjk voor gebleken behoeft;n. Regel bljjveieder zjjn eigen reoht. De heer P i e r s 0 n (U.-L. Gorinohem) zeide, dat het grondbeginsel van onze koloniale politiek moet zjjn de inlander vóór alles inlatder te laten. Door de invoering van bet Nederlandscbe recht zal ontevredenheid ontstaan, daarom was spr. tegen deze ontwerpen. De heer T y d e m a n (Lib., Tiel) vroeg of men meenen zou dat men inderdaad rechtszekerheid verkrjjgt door den Inlander een recht op te dringen dat strjjdt met zgn adat De Inlander zal het gevoel krjjgeu, dat er in Ind geen reoht meer is. Rechtseenheid zal niet worden bereikt en dit is juist het groote motief voor het regeeringsvoorstel. Spr. zal tegen de ontwerpen siemmeo. De heer Schokking (Fr.-Chr H., Harlingen) zeide dat man bjj de wotgevisg in de kolonie moet lotton op de rechtsontwikkeling der bevolking. De heereober mug zgn wil niet opdringen, de wetgever moet steeds leiding geven aan hetgeen in het volk zelf leeft. Nu wordt wel gezegd dat de invoering van het Earopoesch recht slechts Jaar zal plaats hebban waar meu niet met de adat in strjjd komt, maar dit wordt ia de ontwerpen niet con sequent doorgevoerd. En is er behoefte aan het Euro' peesch recht overal in Bjj*. wat voor behoefte heeft de inlander aan dat recht voor de naaml. vennootschap? Spr's meening is dat 't noodig is do geleidelijke ont wikkeling van het volk af te wachten. In elk geval dient de adat veel meer gehandhaafd, dat spr. uit de ontwerpen bljjkt dat bjj aanneming daarvan zal geschieden. De minister van koloniën, Pock, zegt dat eenheid van recht noodig is, joist om te verkrjjgen wat nu ontbreekt rechtszekerheid voor den inlander. Niet dadeljjk maar langs geleidoljjken weg zal men daartoe moeten komen. Voorts wjjst spr. er op, dat niet waar is, wat door eenige sprekers ia gezegd n 1., dat deze ontwerpen alleen in 't belang der ialandsche Christenen zgnzjj zgn in het belang der geheele bevolking. Uns bestuur draagt een Westersch karakterhet recht steile men dus op Westerschen grondslag. Spr. wenschte het beginsel in alle takken van dienst te bevorderen, n. 1. der bevolking haar eigen bestuurders to gevon. Indië is geen buitenplaats meerhet is opgenomen in de gemeenschap der volken en daarom moet het reoht er aan den nieuwen toestand pas klaar gemaakt. Hoe zal men den inlander bij alle gelegenheden naar den adat verwijzen Prof. Nieuwenhuis in Leiden heeft den 27sten Maart 1906 in het Indisch Genootschap verklaard, dat men onmogelijk den adat kan kennen zonder een jaar minstens in een dessa te hebben ver keerd, aaruit blijkt, dat de rechterlijke macht den adat niet kan kennen. Dezelfde heeft ons den adat gesohetst voor den vooruitgang der bevolking, waar de inlander meer aan voorteekens heoht dan aan arbeid om zijn oogst te verkrijgen. Spr. zal nooit een Westersch recht opdringen. De bedoeling der eenheid is toe te passen op alle klassen der bevolking, wat daartoe geschikt is Zoo kan het handelsrecht universeele toepassing vinden Wat niet daaronder hoort kan óf door het gewoonte recht öf speciale verordeningen beheerscht worden. Bij de regeling der magistratuur zal men streven naar goed, goedkoop en vlug recht. Het ontwerp tot oprichting eener rechtsschool voor inlanders heeft het departement reeds verlaten. 1* zendingskringen hebben de regeeringsvoorstellen instemming gevonden. Een Westersche Mogendheid mag nooit een toestand als die der zoenoffers aocepteeren. Het spreekt van zelf dat deze wetsontwerpen niet in werking kunnen treden voordat de verordening gereed is. Spr. neemt zonder aarzeling de verantwoordelijkheid voor deze ontwerpen op zioh, wetend, dat zijn opvolgers aan zijne verklaringen gebonden zijn. De heer Van Kol (S.-D. Enschede) teekende protest aan tegen de woorden des ministers, dat de inlander geen rechtszekerheid heeft. In het belang van de waardig heid der Regeering komt hij op tegen die bewering. Spr. handhaaft de woorden, dat dit ontwerp onder valsche vlag wordt binnengevoerd. Wanneer men van dat ontwerp hoort spreken is het niet anders dan van dat ontwerp tot regeling der rechtspositie der inlandsche Christenen. Spr. constateert, dat wanneer, gelijk de minister beloofd heeft, ons reoht den inlander niet zal worden opgedrongen, er van deze voorstellen niets komt. Na de replieken teekende de minister protest aan tegen de handhaving der bewering van den heer Van Kol, dat met deze wetsontwerpen onder valsche vlag gevaren wordt. Voor de handhaving dier bewering beeft de heer Van Kol geen recht. De algemeene beraadslaging werd gesloten. Heden worden de artikelen behandeld. tavocr van varkeasvleencü. Met ingang van 18 dezer zullen in alle DuUsche plaatiea van onderzoek de hammen van varkens, welke uit Holland worden ingevoerd, worden doorgesneden. Vad Comité voor Valparaiso. Naar aanleiding van een beriobt van den oonsni-generaal der Nederlanden te Valparaiso, dat hulpbetoon nit Nederland aan de door de aardbeving geteisterde bevol king op boogen prjjs zou worden gesteld, heeft zich bier te lande eon camilé gevormd, dat voor dit dosl gelden zal bjjesn brengen. „Onze Vloot." Te Den Helder is in een goedbezochte vergadering een plaatseljjko afdeeling opgericht van de vereeniging «Onze Vloot*. Met den lnitenant ter zee G. Daykiuk Sander, die het initiatief nam tot de oprichting, worden tot leden van hot voorloopig bestunr gekozen de hoeren A. F. Gooszeu, J. F. baron van Hecokeren van Wahön, P. J. H. van Gelenken, F. Aroastein, W. Poll, D. Klik, C. de Boer J. zn. en H. J. Boldingb. Verzeker In» voor gebrekkige kinderen. In aansluiting met wat wg onlangs reeds vermeldden omtrent de oprichting van een Verzekeriug-maatschappg voor gebrekkige kinderen kannen wjj nu mededealen dat deze vereeniging in een vergadering te Utrecht is gecon stitueerd onder den narmEerste Verzekering-maat schappg voor gebrekkige kinderen »Ouderzorg». Tot oommissariesen werden benoemd de heer dr. J. Barrsma, leoraar te Groningen, mej. mr. E. C. van Dorp, advooaat-proenrenr te VGravenhage, de heer W. Goelar, uitgever te Hilversum, mevr. Tb. Haver, directrice van Ziekenzorg» te Amsterdam, de heerea P. Huisman, hoofd eener school ta Groningen, G. L. Janssen, beambte der «Nationale L. B.» te Rotterdam, dr. E. J. Jonken, arts te Groningen, J. Klootsema, directeur van het Rgks- opvoedingsgesticht te Aikmsar, en mrj. G. van de Siepkamp, onderwijzeres te Groningendozs ljjst zal worden aangevuld met twee ten zetel der Mg. woonach- tipe financiers, die met het dageljjksch bestuur zullen worden belast. Als zetel is gekozen Rotterdam. Medisch adviseur zal zjjn dr. E. J. Jonkers te Groningen. De hearen prof. dr. G. Jelgers-ma, hoogleeraar in de psychiatrie te Leiden, H. J. Lsnderink, directeur van het Blinden-In8tituut te Amsterdam en P. Roorda, dirfcteur van het Doofstommen Instituut te Groningen, hebben zich bereid verklaard de medische adviseurs met hunne ervaring ter zjjde te zollen staan hun optreden geschiedt geheel belangeloos eu uit sympathie met het denkbeeld. Tot wiskandig adviseur werd benoemd de heer W. Gosler j tot rechtskundig adviseur mej. mr. E. C. van Dorp. In eene spoedig te honden vergadering zullen een directeur en een accountant worden aangewezen. Uit de coscept-statnten bljjkt nog het volgende: lo. dat de gelden van «Ouderzorg" uitsluitend belegd zullen worden in fondsen, waarin ook de Rjjkspost spaarbank hare gelden belegt(de rentevoet der Maat schappjj is 3°/*) 2o. dat aan de verzekerden pandrecht zal worden verleend op de belegging der gelden van de reserve; 3o. dat zoolang niet een extra-reservefonds het bedrag van f 25000 heeft bereikt, aan de aandeelhouders niet meer dan 4#/# uit de eventueels winst zal worden uitgekeerd 4o. het kapitaal zal bedragen f 100,009, verdeeld ia 400 aandeelsn van f 250, waarop minstens 20°/# moet gestort worden. Sle Leid ache l'slversltelt. Prof. Dr. H. Oort, hoogleeraar voor de Hebreeuwsche taal- en letterkunde in de Israëlitische outheden aan de Leid cho Universiteit zal op 27 December a. s. den loeftjjd van 70 jaren hebben bereikt. Dientengevolge zal Z.H.Gel. op grond van de wet H. O. bet hoogleer- aarsambt nederleggen met het einde van den thans loopenden leergang. Gelijk emeritaat zal alsdan mede intreden voor Prof. Dr. M. A. Gooszen, hoogleeraar van woge de Nederl. Herv. Kerk, die op 30 April 1907 den 70-jarigen ouderdom zal hebben volbracht. Noord-H.illandsche koolstreek zjjn het voornaineljjk eerstgenoemde oorzaken, hetgeen daaruit bljjkt, dat de niet aangetaste planten er goed voorstaan. De zoogenaamde draaiharten ziet men dit jaar bjjzonder veel. terwjjl de rupsen ook veel schade veroorzaakten. De bloemkool heeft daar vooral veel van geleden. Over 't algemeen is de stand ervan vrjj slecht of slecht. De witte kool voldoet goed in Groningen, Friesland en in de Streek (N.-H.) is echter matig in Gelderland terwjjl ze elders slecht of vrjj slecht is. De roode kool brengt het er ook niet best afoveral, behoudens enkele uitzon deringen, is de stand matig of vrjj slecht, in het Westland zalfs slecht. De spruitkool is zeer goed in Groningen, en de omgeving van Rotterdam, Zwjjndrecht en Breda goed in Utrecht, langs den IJsel en te Andjjkvrjj goed in Gelderland, elders matig of vrjj slecht. Boerenkool is over het algemeen goed, op Walcheren vrjj slecht. Schorseneeren zjjn overal goed, tot zeer goed, behalve te Zwjjndrechtwaar ze vrjj goed, en in Zeeland, waar ze matig zjjn. Prei is op Walcheren vrjj slecht, elders overigens goed af zeer goed. Over fruit wordt gezegd, dat reeds in het oogstbericht van 15 Juli werd medegedeeld, dat de oogst van appelen en peren dit jaar niet groot zal zjjn. Na dien tjjd hebben verschillende oorzaken de weinig gunstige vooruitzichten nog achteruit doen gaan. Voor de ontwikkeling van allerlei ziekten en schadelijke insecten schjjnen de voor waarden dezen zomer bijzonder gunstig geweest te zjjn. De bladeien der vruchtboomen worden sterk aangetast door fusicladium (een zwam, die de vrucht en de bladeren een zwart-groen en fluweelachtig overtreksel geeft.) Uit alle deelen des lands wordt bericht, dat wormstekige vruchten buitengewoon veel voorkomen, terwjjl ook de schurftziekte op vele plaatsenden vruchten een onoogljjk aanzien geeft, zoodat op de kwaliteit der vruchten niet te roemen valt. (Bespuiting met Bordeauxsche pap gaf goede uitkomsten.) Ten slotte deed de storm op 25 Aug. j 1. zeer vele vruchten onrjjp afvallen, terwjjl ook de warmte in het laatst van Augustus niet bevorderljjk was voor de ontwikkeling. Over het geheel is dan ook de oogst van appelen en peren matig, eveneens de kwa liteit. De stand der appelen is zeer goed in de Beemster, goed in Zandeweer (Groningen), de Streek (N.-H.), Zwjjndrecht, Breda, op Walcheren en in enkele deelen van Limburgvrjj goed in de omstreken van Berlicum, Leeuwarden, Zuidwolde en in Zeeuwsch-Vlaanderen. Overigens is de stand, over het geheele land, slechts matig, op enkele plaatsen zelfs vrjj slecht of bepaald slecht. Het laatste is 0. a. het geval met de appelen in het Westland. De stand der peren is alleen te Berlicum e. 0. zeer goedgoed te St. Anna-Parochie e. 0., Zan deweer e. 0., Zuidwolde, Warnsveld, in de Streek, de Beemster. bjj Bergen-op-Zoom en op sommige plaatseD in Zuid-Limburg; vrjj goed te Leeuwarden, in enkele plaatsen van Groningen, te Zwjjndrecht en op Goeree. Van alle andere plaatsen luiden de berichten omtrent den stand 'der peren matig of vrjj slecht. De oogst der noten is grootendeels mislukt. Dit is het geval in Gelder land, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In Limburg is de stand vrjj goedin het land van Altena eu Heusden matig. Ook de hazelnoten in de Bangert (Andjjk, Zwaag e. 0.) belooven een goed beschot. 11 rnn—mu— Aiederlwndacli verbond van vnkvereenlgitigem Met 1 November zal door dit verbond eeu 14-daagsch blad worden uitgegeven, dat hoofdzakelijk zal gewjjd zijn aan bespreking der groote vraagstukken, welke zich op vakvereenigingsgebied voordoen: arbeidswetgeving, statis tiek, voor zooverre zg verband houdt mot den strjjd en het leven der arbeidende klasse, terwjjl de voornaamste mededeelingen uit de vakvereen-gitgen in binnen- en buitenland zullen worden opgenomen. Overzicht van den oogst over September. De directie van landbouw deelt het volgende mede over den stand van den oogst in de maand September. De vooruitzichten van den oogst der verschillende koolsoorten zjjn over het geheel verre van gunstig. De minder goede stand der kool werd vooral veroorzaakt door het optreden van ziekten en schadeljjke insecten. Ook de droogte en hitte in het laatst van Augustus verhinderde de goede ontwikkeling der planten. In de Belasilagplannea. In een driestar zegt de Standaard: «Reeds na kan gezegd, dat de belastingplannen van het Kabinet een somberen indruk hebben gemaakt. Onder de bnrgerjj van een gemiddeld bestaan, en onder de boerenbevolking doorzien de lieden zeer goed waarop doze plannen nitloopen. Ze znllen weer gevoellig meer betalen moeten. Ze raken weer achtorop. Ze worden het kind van de rekening. Op alle manier zullen ze weer geplakt worden. Nataurljjk waren ze bjj de stembns van 1905 in hun nopjsa, toen ze hoorden, dat hun koopwaren onder geen verhoogd tarief zoudon leidenmaar dat ze, nu die kat hun van 't ljjf bleef, op een booze manier van den kater zouden gebeten worden, daar hadden ze niet van gedroomd. Dat ontstemt. En dat te meer, nu er gsea sprake van ie, dat de nationals arbeid zal wmren, en daardoor de koopkracht vao de lagere klassen stggen Bij verhoogd tarief was or wal eener zjjds bedoskiug, maar toch ook anderzjjds uitzicht op betersciup. Maar bjj doze plannen is all* hater uitzicht vaarwel gezegd, ea kom-. 't aigeoljik ea u trluitead op meer betalen aan. Op het meer betalen van kleine bedragen, waar man op Financiën niet mee pleegt to rekenen, maar ilie een man van kieiu gedoe bitter bard voelt. En vooral da landbouwende bevolking, die pas even weer ademhaalt, schrikt ervan, dat na reeds de fiscus er bjj is, om haar de ader te laten." JUshmdeling. Da Amsterdamscho rechtbank veroordeelde gisteren een student, die den portier van een der groot- hotels had mishandeld, omdat deze in den nacht van 11 Juni l.i. weigerde hem on een ham vergezellende jailer als logeer gasten binnen ta laten, tot twee maanden gevangenisstraf. Beklaagde is recidivist; bjj is reeds eenmaal wegens mis handeling veroordeeld tot f 100 boele en een amlere maal tot 2 dagen gevangenisstraf. Uerold. Luid klonk z'n ge*nnrk in de luwe lucht van den stillen zomeravond. Menig glaasje snaps was in z'n nu wjjd-geopendsn mond binnengestroomd en zwaaiend was hg over den w*g gegaan, terwijl z'n oogeu zich telkens lodderig sloten en hg neiging gevoelde zich langs het asphalt nit te strekken. Toen dacht hg aan de banken in de Amsterdamsehe plantsoenen, en 'n gevoel vac behageljjke weelde tintelde laags z'n matte, slappe leden. Hg ging liggen op zoo'n bank en als was ze 'n zacht beddeken met mollige knssens, satgnig-aanvoelende dekens en matrassen, gevuld met zwanendons, hg voelde zioh vol zonnige droomen en hjj sliep in. Toen passeerde 'n jonge jongen'n jongen vau de vlakte, met 'e lee.e maag en 'a zondenvol hart. Hjj ging naar den drankdamp-pnffenden man Hjj kriebelde hem in z'n vestjeszak. Hg vluchtte met horloge en ketting. Zóó kwam de jouge joegen van de vlakte wegens «diefstal» voor de groene tafel te Amsterdam. Da officier van justitie, mr. Bol. sprak van brutalen straatroof, en eischte één jaar gevangenisstraf. (T*l.) Hen V5-|«rlge la de gerangeals. De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren een 75-jarigen grjjsaard G, S.(noek), die reedt twee derden van zgn leven in de gevangenis beeft doorgebraoht, tot 6 maanden gevangenisstraf wegens diefstal vau een karpet uit een perceel aan den Singel aldaar. Ofschoon redivmt in hoogs mate, toonde de rechtbank een groote mate van clementie. Belaagryke verduistering. De Zwolsche rechtbank veroordeelde gisteren den ge wezen commies der pos'erjjen wegens vardaisteriag vau f 6000 als waarnemend directeur van het postkantoor te Nunspeet tot 2 jaar, onder aftrek der preventieve beohtsniB. Het Izeldsch studentencorps. Gisteravond bad in den schouwburg te Leiden de plechtige inauguratie plaats van 71 novittl van het Leidnch studentencorps. Zjj werden daarbjj door aen Fraeses van het corps den heer A. Tb. L. A. Hegligers met hunne toelating geluk gewenscht, gewezen op hunne rechten en verplichtingen als leden van het corps en aanbevolen in die hoedanigheid de (6r en den naam van hot corps hoog te honden. Na de plcobtigheid der inangnratie werd de gebrui kelijke feesteljjke ommegang met toortsliohton en onder begeleiding van militairen gehouden langs en door de voornaamste kwartieren der stad. De stoet werd opgeluisterd door eenige muziekkorpsen, terwijl veel leden van ver drillende stndon' engezslsehup- pen, voor een groot deel in vebikelon gezeten met huuue banieren en vlaggen deelnamen aan Jeu oploeit. Ook ditmaal moest deze zioh in groote belangstelling van de zjjde van 't L-id:ch publiek vorbljjdou. Op oen vergevorderd aar werd de Bto*t ontbonden en afgestapt aan de Sociëteit Minerva, waar jeugdige nu oudere academieburgers in feestvreugde en joljjk nog vote uren bieren vertoeven. Afkeurenswaardig. Het bestuur van den Alg. Ned. Diamantbewurkers- bond te Amsterdam, is begonnen met bot contróleeren van den werktgd van thuiswerkende sngders(sters) en kloovers(kloolsters). Het eerst is een kloovor,genaamd M., aangepakt, die niet alleen 's avonds maar ook des Zor dag' werkte. Hg is nu onder bewaking gesteld van zgn vrouw, die ook snijdster en bondslid is. «Haar werd door ons opgedragen* zoo schrgft een der looncom- missarissen in het Weekblad „er zorg voor te dragen dat het voortaan met meer zou gebeuren. Wg gelooven wel dat zg haar woord zal houden en hopen dat ook in baar eigen belang.* Minder aangenaam voor de vrouw. HludelRk Onder dit opschrift schrgft men nit den Heller aan H*t Volk Naar wjj vernemen heelt de minister van marine einde- ljjk de Matrozen- en Mariniersbonden toegestaan, eeu txsmplaar van hnn Correspondentieblad te deponeeren op de leestafels van marine-kantines en hospituleu in de verschillende direktlën. Na zgn wg benieawd of er nog kommandanlen zjjn, die de blaadjes zullen weigeren. Bjj looporder van 4 October j.l. (afd. IV no. 131) is voorts aan de kommandanten in de direktie Den Helder bekend gemaakt, dat, naar aasleiding van eon ministe- r ëal schrjjven van 14 Augustas (admiraai Weatholt scajjnt geen haast te hebban) voortaan als vei boden lekiuu' moa» worden beschouwd: Het Anker, De Vrjje Socialist, De Wap-ng Neder, De Propagandist (reeds 3 jaar dood!), het jairboekje 1904 van den Matrozenbond eu dn brochure «Een en andor over de tegenwoordige werving." Zioal8 men z et, komen op dezea liberalen index noch de^buidige publikaties van den Matrozenbocd, noch een der organen onztr partjj voor, wat voor ons echter geen reden ia om niet te bljjven protestsorea tegeu een re goeiiag die haar volwas3--ia d enarsn voorschrglt wat zjj al daD n et in fcnn vrijen tgd znllen l«:cn. Maar bnvendi. n is de 0 dur niet veelanders dan schya, want na enkels afgezaagde frasen over de krjjgs'ocht ea dj noodzaïeljjkhe <1 barer ba-dbaving least men, dat da komo andanten het reoht behonien om alle leotuur te verbieden, wanneer, hen uit in het belang van die tocht co dzaleljjk voorkomt. De eenige wezenijjke verandering is, dat eun kouiiuun- daut, alvorens een dergeljjk verbod uit te vaardigen, overleg diest te plegen rast den direotear. Is dat overleg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1