No. 243. flonderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MAANBAG CTOBÜR. eene onderwijzeres, Uit Hof- en Hoofdstad. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3. Prijs der g8wene advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEJFtMs. COSTER ZOONVoordam C 9.. Rechtzaken. ALKMAAR COURANT. Aan de ■elajesachool (hoofd Mej. J. H. Pruim) wordt gevraagd in 't bezit der akte voor de Fransohe taal en bevoegd tot het geven van onderwjjs in de vakken en k. Da aanvangej wrwedde bedraagt f 775, dio na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, telkens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit der hoofd akte geeft aanspraak op eene verhooging met f 100.—. Voor het bezit der akte Fiantch M, O. wordt f 50 toegekend. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 27 October a.s. Het door het vorig ministerie ingediende en door de tegenwoordige Begeering ingetrokken ontwerp, heeft eenige- zins gewijzigd de Tweede Kamer weder bereikt, Het stelt zich 'en doel beo, dia door aardsche goederen minder bedeeld zjjn, te verplichten zich te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ziekte van zich of hun gezin en van bevalling bunner echtgenooten. Verzokeringsplichtig zullen zijn de vaste werklieden. Ook de losse werklieden te verplichten zou in de praktgk veelal op onoverkomelijke bezwaren stuiten wat intosschen niet belet dat ze zich vrijwillig zullen kunnen verzekeren, ook bij de op te richten Rjjkszieken- kasren, zoo ze dat wenschen. Onder vaste werklieden verstaat de wet ieder, man of vrouw, die den leeftjjd van 16 jaar heeft bereikt, tegen loon werkt en wier arbeids overeenkomst tenminste 6 dagen duurt. (Ook onderwg- zers, messchen die thuis werken, dienstboden enz. enz.) Nu verstaat i' en gewoonlijk onder loon geen fooien. En aangezien van vele vaste werklieden, zooals kellnera en koetsiers, de verdiensten geheel of gedeelteljjk nit ont vangsten van derden bestaan, zon daarvan het gevolg zijn, dat ze of in het geheel niet tot de vaste werklieden, volgens de wet, zonden behooren, of eene esar verhouding van hun verdiensten te lage schadeloosstelling zouden ontvangen. Vandaar de bepaling dat loon elke uitkee- ring is, die de werkman als vergoeding voor zjjn arbeid ontvangtzoo ook uitkeeringen bij staking van des arbeid. Bertaat het loon geheel of gedeeltelgk in huisvesting of verstrekkingen in natura, dan wordt daarvan de gelds waarde geschat. Niet verzek eringsplichtig zjjn de vaste werklieden, die voor ten minste f 1200 inkomsten in de belasting of in de vermogensbelasting zjjn aangeslagen Zoo ook de militairen in werkeljjken dienst bjj de Konin- kljjke marine; zjj die in dienst zjjn bjj een publiek rechteljjk lichaam en daar voldoende verzekerd zjjn de bemanning van zeeschepen en de vissohers, d e gewoon zjjn buiten de touwen te gaan gebrekkigen, ljjders aan chronische ziekten en ten slotte zjj die krachtens een buitenlandsche wet tegen de gevolgen van ziekte zjjn verzekerd. Sluit het vorig ontwerp de vrouweijjke dienst boden, die uitsluitend huiseljike diensten verrichten, uit, niet aldus het nu ingediende. Ziekenkassen. De ver ekerisgeo geschieden s a bjj ziekeu'ondsen van maatechappjjen, vereenigingen en stichtiige», bijzondere ziekenkassen genoemd door het ontwerp b. bij ziekenkassenverbondon nan ondernemingenmits a en b) aan de door de overheid te stellen voorwaar den voldoen, en c kjj de van Rijkswege op te richten districtskassen. Men zou het liefst zien dat het werk verricht werd door de particuliere kassen, omdat deze beter in staat zijn de bij de ziekteverzekering, maar al te dikwijls voorkomende fraude te keeren. Om nu fraude zooveel mogelijk tegen te gaan, om de werklieden te laten voelen als er gefraudeerd wordt, bepaalt de wet, dat bij bijzondere ziekenkassen het tarief jaarlijks moet worden vastgesteld naar de uitkomsten van het bedrijf de gevolgen van fraude worden dan dadelijk merk baar in de hoegere premie en vervolgens, dat bjj de particuliere kassen de werklieden de door hen ver schuldigde premie zelf moeten betalen, dat de werkgever het dan niet mag doen. Particuliere kassen. Voorwaarden en verplichtingen. Uit de voorwaarden, waaraan de particuliere kassen moeten voldoen om va te werk lieden te kunnen verzekeren, om „erkeid" te worden door de Koningin, stippen we de volgende aanduide lijke vermelding in de statuten op welke wijze de verschuldigde schadeloosstellingen sullen worden ver eend geen bepaling mag daarin voorkomen, waarvan de strekking is de verzekering te beletten van personen die veel risico opleveren (menschen met gezinnen of bejaarden). Wil een finascieele instelling als verzekeraar optreden, dan mag ze niet meer dan 4 pot. aan rente en dividend uitkeeren en geen grooter reservefonds maken dan tweemaal het bedrag hetgeen ze per jaar uan schadeloosstellingen heeft uit te keeren In tegen stelling moet het vorige ontwerp behoeft geen zekerheid gesteld te worden voor het nakomen der verplichtingen Is de erkenning verleend dan moet boek gehouden worden volgens voorschriften bij Koninklijk besluit vast te stellen. Wanneer de particuliere instelling nog andere werkzaamheden verricht, dan moet de ziekte verzekering afzonderlijk geadministreerd worden, zoowel wat uitgaven en inkomsten aangaat, als wat het reservefonds betreft, dat niet meer mag bedragen dan hetgeen gemiddeld per jaar aan schadeloosstelling wordt uitgekeerd Bovendien is ze gehouden aan den verzekeringsoontroleur de noodige inlichtingen en des- gewenscht inzage der boeken te verschaffen. De erkenning eindigt op eigen verzoek of door intrekking van Regeeringswege, indien de verplichtingen niet meer worden nagekomen. Geldt het bovsEstaande voor alle partiouliere kassen, tea aanzien v8n do ondernemingsziekenkassen stelt de wet nog meer vereischten, bjjv. dat daarbij minstens 100 weikheden moet»n verzekerd zjjn, terwjjl als dat ge'al daalt beseden de 50, de erkenning wordt ingetrokken. Hot bestuur moet daar minstens uit wijf lede» bestaan, voor de kleinste helft benoemd door don patroon. Da statuten moeten bepalingen inhouden omtrent de bevoegd heden van bet bestuur en der algemeeco vergaderiag der verzefeprden of hunne verteg'nwoordigers, minstens 25 in g«'al. Statuten-wjjzigingen kannen alleen door de alge meece vergadering geschieden. Gaat de ondernemingskas of de werkgever aan wiens onderneming zg verbonden is, failliet, of wordt de erken ning iugetrokken, dan worden de zaken afgewikkeld door de districtskas, Faillrert eene bjjzondere kas, dan gain hare rechten en verplichtingen over op de districtskas. Rijkskassen. Het rjjk zal in districten worden verdeeld, ieder minstens 5000 inwoners omvattende. In elk district komt een Rijksverzekeringsinstelling districts kas geheeten. Aan haar hoofd staat een directeur, benoemd, geïnstrueerd en bezoldigd door de Koningin. Hij verricht alle burgerljjke handelingen zjjn kas aangaande en is do man tegen wien en door wien geprocedeerd wordt. Hjj is rekeoplichtig aan den minister en moet zekerheid stellen. Het beheer der kas itaat onder toezicht van een Raad van Toezicht, welks voorzitter door do Koningin wordt benoemd. De financieele contróle komt te berusten bjj een college of bjj ambtenaren door de Koningin aan te wjjzen. Sluiten der verzekering. Binnen 14 dagen nadat een werkman vast werk hoeft gekregen moet hjj zich bjj een der bovengenoemde kassen verzekeren. Hjj mag ook den verzekeringsoontroleur verzoeken het voor hem te doen. Gesohiedt geen van beide dan verzekert de controleur hem bjj de districtskas. Behalve echtgenooten, die samen wonen en verzekeringsplichtig zjjn en zich zoo mogeljjk bjj dezelfde kas moeten verzekeren, ie de werk man vrjj in de keuze van de kas; elke bepaling in eei arbeidscontract daarmede strjjdende is nietig. De ziekenkas is verplicht den werkman die zich bjj haar vervoegt te verzekeren. Intusschen in een paar gevallen moet zg de verzekering weigeren, (in een paar andere mag ze dat doen, bjjv. als de candidaat al ziek is.) Weigert een kas iemand te verzekeren dan kan deze zich tot den contre- lenr wenden met het verzoek het te laten doen bjj die kas. Naar bevind van zaken wgst deze het verzoek af of verzekert den man bjj de verlangde kas of, indien terecht werd geweigerd, bjj de districtskas. Duur dor verzekering. De verzekering ge schiedt voor onbepaalden tijd en eindigt o. a. a. bij overlijden, b. ingeval de verzekerde voor inkomsten van f 1200 in de belasting wordt aangeslagen, c. zoo hij vermogensbelasting sohuldig wordt, d. indien hij ophoudt vast werkman te zijn. In dit laatste geval loopt echter de verzekering naar gelang v»n de om standigheden van 14. 21 of 30 dagen door, zonder dat er premie betaald behoeft te worden. Schadeloosstellingen bij ziekte. Te verzekering geeft recht lo. op genees-, heel- en tand heelkundige behandeling en de genees-, heel- en kunstmiddelen noodig voor het herstel en het behoud er gezondheid 2o. op eene uitkoericg van ziekengeld, wanneer de verzekerde langer dan twee dagen onge schikt is tot werken tengevolge van zijn ongesteldheid. Dit alles, indien de ziekte niet het gevolg is van her haald misbruik van sterken drank of opgedaan is bij het plegen van een misdrijf, waarvoor de patiënt tot straf is veroordeeld. Naarmate de engesehiktheid geheel of gedeeltelijk is, wordt per dag, Zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen uigesloten, als zieken geld 70 pet. of 35 pet. van bet dagloon uitgekeerd. Geneeskundige hulp en ziekengeld worden in den regel in het tijdsverloop van een jaar niet langer dan 180 dagen verstrekt. Bij herhaling der ziekte kan het volgend jaar nog eens voor 90 dagen op beide uitkee ringen aanspraak gemaakt worden enz. Dit laatste om de ziekenkassen te beschermen tegen lijders aan chro nische ziekten. Mocht de ziekte een gevolg zijn van een ongeval, dat de Rijksverzekeringsbank tot schade loosstelling verplicht, dan is de ziekenkas niet langer verplicht tot schadeloosstelling dan 9 weken, het tijd stip waarop genoemde Bank hare verplichtingen ziet aanvangen. Intusschen kan de Bank deze wenscht volledig, de ziekenkas zoo spoedig mogelijk herstel een patiënt, ziek geworden tengevolge van een ongeval, bodneld bjj de Ongevallenwet, van de ziekenkas over nemen en de schadeloosstellingen zelf uitkeeren. De ziekenkas moet dan aan de Bank de door dezo gemaakte kosten teruggeven. Slot volgt). Voor algeneen kiesrecht. Vanwege den Vrjjzinnig-Demooratisohen Bond is Zaterdagavond te Utrecht een vergadering gehouden van afgevaardigden van verschillende organisaties, ter voor- loopige bespreking van de stichting eener nieuwe orga nisatie voor de propaganda tot grondwetsherziening ter verkrjjging van algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht. Be Liberale Unie. De Liberale Unie houdt haar algemeene vergadering den lOden November in >Eensgezindheid« te Amsterdam. Behalve de gewone jaar werkzaamheden on het openinge woord van den voorzitter, staat op de agenda vermeld: Bespreking van de bjj de Tweede Kamer ingediende Belastingvoorstellen. Inleiders daarbjj zullen zijn de heereu mr, N. G. Pierson en K. Do Boer Czn., leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De laatstgenoemde zal die belasting- vooratellen meer bepaaldeljjk bespreken met het oog op den Landbouw. Ken geschrift wan dr. Kuyper. Van de band van dr. Kuyper, die ons de uitgaaf van het verhaal zijner reizen voorbereidt, zal spoedig een geschrift het lioht zien over Kerk en Staat. Kinderbescherming. De Doetinehem is opgericht een vereeniging voor kin derbescherming. De vereeniging stelt zich ten doel de duurzame verzorging van minderjarigen in en bniten gestichten en de verpleging en bescherming van hen, die naar aanleiding der ingevoerde kinderwetten ter beschik king der regeering worden gesteld. Me Hollaadsche Hypotheekbank. Men meldt nit Amsterdam: In de strafzaak tegen L. Fózrede Montigny en jhr. de Geer, welke den 23sten dezer maa d voor de rechtbank te Amsterdam zal voorkomen, zullen alsnog eenige commissarissen der Hollandscbe Hypotheekbank worden gedagvaard, zoodat het aantal getuigen daardoor zal stjjgen tot ongeveer 70. Mc automobiele*. De gemeenteraad te Hülegom heeft besloten aan de Tweede Kamer een adres te zesden, vragende de motor en rjjwielenwet dusdanig te wjjzigen, dat een einde worde gemaakt aan het woeste rjjden der automobielen. Aan gemeenten langs den Rjjksstraatweg tusscben Haarlem «n Leiden zal om adhaesie gevraagd worden. Werkverschsfflug le Apeldooru. I Den laa'sten Ijjd werden voor rekening van H, M. de Koningin in de omgeving van Het Loo meermalen uit gestrekte heidevelden in ontginning gebracht. Deze doen thans dienst als weiden voor het talrjjke vee van de Koninkljjke boerderjj. Onlangs heeft H. M. weer 73 H.A. heidegrond, gelegen in het Wenumiche veld nabjj het Loo,. doen aankoopen, met 't doel ook dit terrein in ontginning te brengen en dezen winter alzoo aan vele arbeiders werk te verschaffen. Werkverschaffing toch is van al de ontginningen het hoofddoel. De Haag8ohe briefsohrjjver van de Standaard heeft het over het militarisme. Hg schrjjft »Ik ben geen anti-militairist. Heelemaal niet. Maar 't gaat mjj toch aan 't hart te lezen hoe Minister Staal solt met het bljjrend gedeelte, zonder naar het schout ernstig rekening te houden met de gevolgenhoe de stelling Den Helder door deskundigen is bevonden niet meer aan de meest primitieve eischen to beantwoorden en vooral, hoe de discipline en de tnoht in bet leg-r' vorslppen. Het laatste is m. i. nog 't ergst. Verwaarloosde of verouderde stellingen kunnen verbeterd, hersteld worden. Dat i is ten slotte een dubbeltjas-quaestie. Maar ah dé geest in het leger is bedorven, ais het prestige va- de meerderen over de minderen is geschokt en verzwakt als niet meer streng de hand kan worden gehouden aan de toepassing van de reglementenals miliciens zich vrjjheden veroorloven, die vroeger onmogelijk schenen als de tucht verdwjjnt en de discipline los wordt dan ziet 't er bedenkeljjk nit. Het socialisme, dat van zelf ook het leger indrong hoeft daaraan oogetwgfeld groot kwaad gedaan hoewel het mg niet onwaarsohgnlgk voorkomt, dat de nieuwe instituten van reserve- en militiekader evenmin goed hebben gewerkt. Hoe dit echter zg de geest van het le, er is niet meer als die vroeger was. Wat ik daarvan hoorde van miliciens, die in dezen zomer voor de her halingsoefeningen opkwamen, grenst haast aan 't oage- loofeljjke. En al mocht dan maar de helft daarvan waar zjjn, dan is 't al erg genoeg. Hoe hierin verandering te brengen, hoe ons leger aan aan te passen aan de eischen van den nieuwen tjjd, op dat de weerbaarheid van ons land niet een i-elaching wordt voor den buitenstaander Ja, dat is eon lastige vraag voor iemand als ik, die nooit in de kazerne heeft gewooed, die zelfs nooit sohutter is geweest. Ik geloof echter, dat wanneer de wenk, door niet-militairen als Dr. Kuyper en door militairen als het Kamerlid Verhey meermalen gegeven, werd ter harte genomen, ontwikkeling van het onderwgs in de gymna stiek of in het turnen, dat er d&n nog iets van onze weerbaarheid kon terecht komen. De schrgver herinnert daarna a n een redevoering gehouden door den Zwitserschen Bondspresident, dio o.a. 0-d gezegd, dat om het Vaderland weerbaar te maken Zwitserland vóór alles noodig heeft een ontwikkeld, ge oefend en krachtig weerbaar volk. »Een van de meeBt belangrijke middelen voor het bereiken van dit doei'' zeide ZEjc. vis het turnen in de school, in de ver- eenigmgen en in den militairen dienst. Als een reus achtig net moeten de vrgwilligersvereenigicgen zich meer en meer over het geheele land uitbreiden, meer en meer moet het turueu door onze joagelingsohap beoefend worden." Deze woorden verdienen, dnnkt mjj, de aandacht van het Nederlacdsche volk. Mg komt het voor, dat bg obb volks oaderwgs de gymnastiek al te zeer in het gedrang komt. Gymnastiek, goed ondtrwgs, leert de kinderen de goede vormen; gewent hen aan netheid, aan orde, regel maat. Daarom roads is onderwjjs in de gymnastiek m.i. hoogst noodzaksljjk. Nuttiger dan de kunst om iienmaai eaa deelsom of een aftreksom te maken met nul tot uit komst; of wel allerverschrikkelijkst lange vraagstukken met repeteerende getallen uit te cjjferee. Daar voel ik niets voor. En bovenal kunnen we m.i., als bet gymnastiek-onder- wjjs behoorljjk tot onze scholen doordringt, oen leger yerkrjjgen met korten oefeningstjjd en dus met geringer persaonljjke lasten. Bg het openbaar onderwjjs, in de steden althans, komt dit onderwijs allengs, maar zuchtjes aan, tot zjjn recht. Van ons bjjzonder onderwjjs kan dit, vrees ik, nog niet eens gezegd worden. liet wordt, naar mjjn bescheiden meening, hoog tjjd, dat de besturen van onze scholen daaraan hun ernstige aandacht wjjden tot welzjjn van het kind, in het belacg ook van de weerbaarheid des lands." De Haagsche kroniekschrgver van de W. Gron. Ct. schrjjft >De alarm erende geruchten omtrent een paar in ons land voorgekomen gevallen, die aanvankelijk (maar ge lukkig ten onrechte) voor cholera (nostras) werden ge houden, zjjn in de buitenlandsche pers verder verspreid en tot gevallon van cholera asiatica opgevoerd. Terecht 1b, naar aanleiding daarvan in onze dagbladen, gewezen op de wenecheljjkheid van offioieele tegenspraak en men heeft 't vroeger geopperd plan van een bureau voor psrs- inlichtingen opnieuw ter sprake gebracht. Er is missohien veel voor te zeggen, maar in elk geval dunkt mjj, dat de regeering in omstandigheden als deze, wel zou doen, door de Staatscourant eens te bezigen voor de voorlich ting van het publiek. In het algemeen komt het mjj voor dat van het officieel regeerings-orgaan te weinig gebrnik wordt gemaakt om de buitenwereld over belangen des lands in te liohten. Ik meen ook in verband met het in de lucht zwevende analytisoh verslag der Kamer zittingen de aandacht er op te mogen vestigen, dat er van regeeringswege met het officieel orgaan al heel zon derling wordt omgesprongen. Vioeger gaf de Staatscourant toch een kort verslag der Kamerzittingen het waren niet veel mesr dan beknopte notnlen en in den laatsten tjjd waren deze vaak onvolledig en onjuistmaar men kon in elk geval uit het gouvernementsblad vernemen dat de Staten- Generaal vergaderd geweest waren en wat er behandeld en beslist was. Sedert eenige jaren ik meen sinds het overigden van den heer Noordziek is dat veranderd en de Staatscourant zwjjgt het Parlement eenvoudig dood. Is dat niet een parodie op een officieel orgaan f Zou het geen overweging verdienen om, hetzjj er al dan niet van het geprojecteerde analytisch verslag iets mocht komen, althans den vorigen toestand te herstellen en in de Staats courant een min of meer verkort Kamerverslag op te nemen Na ik over een krant spreek, kan ik u meteen een bericht nit de kranten-wereld melden, dat niet zonder politieke beteekenis is. Reeds voor eenigen tjjd werd gepreveld dat bet indertjjd speciaal als liberaal concen tratie-orgaan in het leven geroepen blad Land en Volt, waaraan sommigen geen half jaar levens hadden toege kend en dat nu ongeveer twee jaren Instaat, aan de vrjjzinnig-democratisohs partjj sou overgaan. Dit is eeret thans, maar nu dan ook zeker, een feit geworden. Binnen kort zal mr. Marohant, het Kamerlid, als politiek leider optreden van dit blad, hetwelk als het orgaan van den Vrjjz. democratische Bond zal big ven voortbestaan. Zoowel finacciael als door (ie krachtige medewerking van de nitnemendste leden der V. D. partjj gaat het blad een verzekerde toekomst tegemoet. En zoo zullen wjj in den Haag gazegend zjjn met drie groote bladen, voor elk der drie fractiën van de liberale partjj één. Er Is dns geen reden om over verzwakking van het publieke leven in de residentie te klagen. In brieven nit de Hoofdstad van de Prov, Ov. en Zwol Ct. lezen we 't Was in de booze periode tnsschen 1875 en 1890, dat de Atjehers, volgens een weldoordacht systeem onverhoeds oaze posten afliepen en daar hun slag sloegen, zoodat den onzen meermalen de eohrik op het ljjf viel! Eenigszins op overeenkomstige wgze is de Amsterdamsche' politie, met den sc'nerpzinnigen en wakkeren inspeotenr Hulzenboom aan het hoofd, thans bezig de demonische spelonken van hazardspel op te sporen en, heeft eenmaal de verkenning, als op een stelling des vjjands, het ver- eischte licht geworpen, dan volgt op een onbewaakt moment de aanval, 't Zgn vooral da stille agenten, de rechercheurs in burgerkleeding, die met kaDengednld door verdachte straten patrouilleeree, de bewegingen der voorbjjgaDgers nagaan en door hun handlangers pools hoogte doen nemen in de vereoniginslokalen, waartegen vermoedens rgzen. Het is een vernuftig samengesteld raderwerk, Jat detachement geheime agenten met hun trawanten die dag en nacht, zonder dat men er de minste gedachte op heeft, zich om en naast ons bewegen. Men zit in den schouwburg naast, een deftig gekleed man 't is een rechercheur, die met schjjnbare attentie het stak volgt, maar nauwkeurig zjjn omgeving waar neemt en in de entre-actes luistert naar de gesprekken die gevoerd worden. Ge spreekt met eon man, die u handig medevoert naar een onderwerp, dat een pas plaa s gehad hebbend misdrjjf raakt en met heete be langstelling weet hjj d uit te hoo'etf. Verscheidene spee holen zjjn reeds ontdekt en vafgeloopen*, maar ze zgn ais woekerplanten en ven ijzen ais paddestoelen weer elders en zooals ik in een mjjner vorige kronieken reeds opmerkte, 't zjjn niet alleen de kwartjesvinders van gering allooi, die het speelgilde vormen, neen, jougelui van netten huize, afkeerig ven de stadie, maken er ook deel van uit. Het gebeurde in de Vondelstraat in de Bien- faisanceclub zal wel een langere staart hebben dan de in vallen*, zooals ik mr. Hazelhoff, pleiter van de olnb, bjj het vorige proces reeds hoorde zeggenin de ge rechtszaal zal de strjjd uitgevochten worden tot het laatste toe. Het koninkljjk cachet, zjj 't ook misschien met minder rech door-zee-gaande middelen verkregen, bestaat eenmaal en dekt, evenals de vlag op een schip, de lading. De vreemdelingendie overvallen werden tjjdens het spel, zjjn zeer ontevreden over de minder beascbe behandeling, die zjj ten pohtiebureele op het Leidsche plein ondervonden en hebben ban zaak in handen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1