No. 2U. Honderd en achlsle jaargang. 90(i. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. LANDWEER. 'I DI1VSB AG 16 OCTOBER, Dinsdag, den (iden November Doorvaart Verlaatjesbruggen. BIN NEN LA ND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10- Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HBRMs. OOSTHR ZOON Yoordam C 9. Uit de Pers. Gemengd Nieuws. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen bjj deze op, de verlofgangers der landweer, binnen deze gemeente verbljjf houdende, om zich op dezes jaars, te laten vinden in een der lokalen van de «Nieuwe Doelen&, aan de Doelenstraat alhier, om aldaar door of van wege den landweerdistrictcommandant te worden onderzocht, ««-kleed In ualforas en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken bij hun vertrek met verlof medegegeven, benevens zakboekje en verlofpas. Het onderzoek zal plaats hebben als volgtdes voor middags te 9 ure voor de verlofgangers die in 1906 naar de landweer zjjn overgegaan en behocren tot de Land- weer-lnfanterie en tot de Landweer-Hospitaalsoldaten, benevens de verlofgangers die in 1903, 1904 en 1905 naar de Landweer zjjn oveigegaandes voormiddags te 11 ure, de verlofgangers die in 1906 naar de landweer zjjn overgegaan en behooren tot de Landweer-Vesting Artillerie, tot de Landweer-genietroepen, tot de Landweer Pontonniers en Administratie troepen. BIJ deze gelegenheid zullen nieuwe kleedlng- stukken worden aangepast en uitgereikt. Aan het onderzoek zullen moeten deelnemen de ver lofgangers, die in 1903, 1904, 1905 en 1906 naar de landweer zjjn overgegaan, onverschillig op welke data die overgang is geschied, met altzondering echter In overeenstemming met het bepaalde In art. 2» der Kaadweerwet. Van de verlof gangers, die In den loop van het jaar 19f>6 overeenkomstig artikel II der wet onder de wapenen zijn geweest en van de verlofgangers, die van de bevoegde autoriteit vrijstelling hebben verkregen van de verplichting om het onderzoek bjj te wonen. Dienstplichtigen bjj de landweer, die krachtens art. 15 der landweerwet van den werkelqken dienst zjjn ont heven, zjjn gedurende den tqd, dien zjj in het genot zqn van da ontheffing, niet aan het onderzoek onderwor pen. Zoo ook behoeven In tyd van vrede het onderzoek niet bjj te wonen de categorieën van dienstplichtigen bedoeld in het tweede lid van artikel 15'der landweerwet en aangeduid bq art. 1 van het K. B.'van 5 September 1964 (Staatsblad No. 220.) De verlofgangers worden daarbjj herinnerd aan de navolgende bepalingen der landweerwet. Art. 31. De verlofganger van de landweer verschqnt bq het onderzoek in uniform gekleed en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bq zqn vertrek met verlof medegegeven, van zqn zakboekje en van zijn verlofpas. Art. 32. Behoudens het bepaalde in art. 21 kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbq zjjnde provoost of het naastbq zjjnde huis van bewaring door den districtscommandant worden opgelegd aan den verlofganger lo. die zonder geldige reden niet bq het onderzoek verschqnt 2o. die, daarbq verschenen zqnde, zonder geldige reden niet voorzien is van de in het vorige artikel ver melde voorwerpen 3oi wiens kleeding- of uitrustingstukken bq het onder zoek niet in voldoenden staat worden bevonden; 4®. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zjjne vertoont. Art. 33. Is de verlofganger, wien krachtens het vorig artikel, arrest is opgelegd, bq het onderzoek tegenwoordig, dan kan hq dadelqk onder verzekerd geleide in arrest worden gebracht. Is hq niet tegenwoordig en onderwerpt hq zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hq, op schriftelijke aanvrage van den districtscommandant, te richten aan den Burgemeester der woonplaats van den verlofganger, aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbq gelegen provoost of het naastbq zijnde huis van bewaring overgebracht. Art. 34. Onverminderd de straf, in art. 32 vermeld is de verlofganger verplicht, op den daartoe door den districtscommandant te bepalen tqd en plaats, en op de in art. 31 voorgeschreven wjjze, voor hem te verschenen om te worden onderzocht. Art. 35. De verlofganger, die zich bq herhaling schuldig maakt aan het feit, sub 4o. van art. 32 bedoeld, of niet vIrarhi£t!SSt,g ari' 34 V00r den di8trictscommandant verschqnt of voor dezen verschenen zqnde, in het geval l«rS„SUbH-2°- ,6n 3o- van art- 32 Vermeld, wordt™ i a geroePen en daarin gedurende ten ïoS van artT g6h°Uden- Hieri>jj geldt de tweede Art. 36. De verlofganger, van de landweer, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst wordt als deserteur behandeld. Art. 21. Het Crimineel Wetboek en het reglement van krqgstucht voor het krqgsvolk te lande zijn oP het personeel van de landweer, dat zich onder de wapenen bevindt, van toepassing, en met opzicht tot de verschil lende gevallen van desertie, op het geheele landweer- personeel. Dat personeel wordt geacht onder de wapenen te zijn lo. zoo lang het zich in werkelqken dienst bij eene afdeeling van de landweer of bq een der korpsen van het leger bevindt 2o. gedurende den tqd, dien het in art. 29 bedoeld onderzoek duurt 3°.ln het algemeen, wanneer het in uniform is gekleed. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar G. RIPPING, Voorzitter, 15 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de doorvaait door do sluis van de Verlaatjesbruggen van Woens dagmorgen a.s. af tot nadere aankondiging zal zqn gesloten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 15 Oef. 1906. DONATH, Secretarie. Ball. Bij het telegram, giiteren ook door ons reeds vermeld, luidende >Bangli heeft toegestemd in een nieuw contract, afstand van grondgebied, uitlevering van vqandig gezinde hoofden, die gisteren naar Banjoewangi overgebracht zqn, uitlevering van vuurwapenen, bezoek van het landichap door onze militaire macht", teekent de N. li. Ct. hot volgende aan Ook het laatste bedrjjf van de Bali-expeditie is dus baaBt afgespeeld en gelukkig tot dusver zonder bloed vergieten. Dawa Gde' Anom Oka, vorst van Bangli, heeft wel eenigen tqd van beraad genomen, maar de reeds begonnen «verkenning* schjjnt den noodigen indruk gemaakt te hebben, zoodat ook hq toegestemd heeft in het sluiten van een nieuw contract, afstand doen van grondgebied en uitlevering van de vqandige hoofden, vermoedeljjk de djaksa's Dawa, Posto, Kandal en Ida Mada Daosli, die reeds met bekwamen spoed zqn over gebracht naar den Javawal, naar Banjoewangi. Het slot van het telegram lezen wjj als volgt>Om aan den eisch nopens de inlevering van de vuurwapens kracht bq te zetten brengt onze militaire macht een bezoek aan het landschap.* De harde slagen, in Badoeng en Tabanan gevallen, hebben wel den noodigen indruk gemaakt. De vorsten van Kloenkoeng en Bangli zullen wel zoo in ban vrjj- beid van handelen beperkt worden, dat geen vrees be hoeft te bestaan voor herhaling van de gebeuitenissen. Gelet op de gemakkelijke wqze waarop wq genoemde radja's tot reden braohten, is in de naaste toekomst groote voorzichtigheid plicht. Provinciale Staten. Gedeputeerde Stat6n van Noord-Holiand stellen voor de gevraagde subsidie van f 500 aan de afd. Noord- Holland van de Vereen, tot bevordering der Pluimvee houderij (voor de eierenveiling) niet te verleonen. De eerste supplet begrooling der prov. inkomsten en uitgaven voor 1907 heelt een eindcijfer van f 11.550, de tweede supplet. begrooting voor «Meerenberg* (1906) een totaal van f 11.200. Ged. Staten stollen voorts voor aan te koopen een als jachtbuis gebezigd gobouw, staande op de gronden onder Castricum, toebehoorende aan den erfpachter van dat perceel, mr. J. A. H. baron van Zuyle» van Nysvelt, voor een koopsom van f 2400. Tegeljjkertjjd verklaarden Ged. Staten zieh bereid Let jachlrecht op het provinciale landgoed inet 6 jaren te verlengen, mits de pachtsom met f 1000 's jaars wordt verhoogd. Ged. Staten doelen mededat zq wenschen voort te gaan op den aanvankelijk ingeslagen weg om verschil lende losse stukken grond onder de gemeente Oastricum, die voor beteeling met onderscheidene gewassen in aan merking kunnen komen en kleine bouwhoeven welke voor openbare verhuring minder geschikt worden geaoht, ondershands te verhuren aan hen, die zich daartoe aa meldendat zq geljjke gedragslqn zullen volgen ten aanzien van de gronden en eigendommen langs en bjj het Aar- en Drechtkanaal, en eveneens ten opzichte van het jachtrecht op de provinciale gronden onder de gemeente Oastricum, die niet worden gebezigd voor den bouw en de «xploitatie van het gesticht «Duinenboscb.* Dusdoende wordt naar hunne meening het meest ge handeld in het belang der provincie, daar ook van al de laatstgenoemde eigendommen eene verhuring in het openbaar ongewenscht wordt geacht. Ken nieuw wetsontwerp en een crltlek. Het Huisget. verneemt, dat de minister van landbouw zeer spoedig komen zal met een wetsontwerp tot instel ling eener commissie van enquête naar de toestanden in den handeldrq venden en industrieelen middenstand. Verder, dat het Kamerlid van Idsinga van plan is een soberpe critiek te leveren op de legertoestanden. Vrouwenkiesrecht. De president der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, dr. Aletta H. Jacobs, is met de presidente van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, mrs. Ghapman.Catt, naar Oostenrijk en Hongarqe vertrokken om te Weenen, Budapest, Praag, Biüan en andere plaatsen op openbare vergaderingen te epreken, nu daar te lande een nieuwe kieswet in voorbereiding is. (Mbl v. d. Ver. v. Fr.) Be Knlverslteltsbraad te Uronlngen. De minister van Binnenlandsche Zaken, mr. P. Rink, bezocht gisteren Groningen, vergezeld van den heer J. A. Royer, referendaris van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen bij zijn Departement, in verband met maatregelen inzake de afgebrande hoogeschool. Sociaal- demokratlsche gemeenteraadsleden. Te Utrecht heeft de vereeniging van sociaal-demokra- tische gemeenteraadsleden een vergadering gehouden. Togenwoorcig waren afgevaardigden van den »Ned. Bond van Gemeente-werklieden.» Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Tak, Besuyen, Spiekman, Ter Laan, Helsdingen, Vliegen en Loopuit, waarvan eerstgenoemde als voorzitter. De heer K. ter Laan uit Den Haag sprak over de verhouding van de gemeente tegenover haar werklieden en ambtenaren waarbjj hq hoofdzakelijk een krachtig pleidooi leverde voor de invoering in de verschillende gemeenten vas een goed werkliedenreglement, terwql bq tevens den rechtstoestand der lagere en hoogere ambte naren en beambten geregeld wenscht te zien. De heer Keppler, ingenieur te Amsterdam, hield een voordracht over watervoorziening te platten lande waarin de opriohting bepleitte van een bureau van staatswege om inlichtingen te geven over boringen om goed drinkwater te verkrqgen. De heer H. Spiekman van Rotterdam gaf een inleiding over verzekering tegen werkloosheid, waarbq hq zioh voorstander verklaarde van 't Gentsche stelsel, doch enkel onder voorwaarde dat slechts vakvereenigingen en niet gemengde vereenigingen subsidie ontvangen. Echter zag hq liever het Noorsche stelsel, waarbjj de Slaaf bqdragen geeft, niet aan de plaatselijke vakvereenigingen, doch aan de algemeene vakbonden, ingevoerd. Alle voordrachten gaven aanleiding tot levendige be sprekingen vooral de laatste. Uit de gedachtenwisseling over de voordracht van den heer Spiekman bleek, dat de vergadering van oordeel was dat niet de gemeente maar de vakvereeniging moet oordeelen of uitkeering al dan niet moet plaats hebben, terwql van sommige zjjden de meening uitgesproken word dat in de praktqk toe lating van gemengde vereenigingen wel op mislukking zal uitloopen. Bovendien waren sommigen ter vergadering er wel voor het Gentsche stelsel met toelating ook van gemengde vereenigin en te aanvaarden, doch eerst nadat een voorstel om enkel vakvereenigingen toe te laten, verworpen was. In antwoord op een vraag van den heer Mondeis ver klaarde de heer Spiekman zioh er voor, bq subsidiever strekking door de gemeente het lidmaatschap van het werklooaheidfonds voor alle leden der vakvereeniging verplichtend te stellen. Propaganda- vereenigingen. Zondag Leeft de bond van vrijzinnige propaganda- vereenigingen te Dordreobt een vergadering gehouden Een viertal nieuwe vereenigingen werden tot het lid maatschap van den Bond toegelaten. Als voorzitter van den Bond v erd herkozen de heer G. Polak DaniSls te 's-Hage, tot bestuurders werden benoemd de heeren H. Iburg Ilsn. te Rotterdam, en W. Koster te 's Gra venhage. De vergadering sprak o. a. als haar meening uit, dat de aangesloten vereenigingen bjj verkiezingen geen ongeteekende strooibiljetten moeten vorspreiden. Een bondsdiploma zal worden ingesteld, ten einde de loden in de gelegenheid te stellen verkiezingen van zuster- vereenigiugen te kunnen bijwonen. Ingetrokken werd een voorstel strekkende dat in één gemeente zich niet meor dan één propagandaclub of soortgelijke vereeniging bij don Bond mag aaasluiten, ook al is in deze gemeente meer dan één kiesdistrict, Besloten werd den aangesloten vereenigingen te verzoeken in iedere gemeente met meer dan één kies district, en in elk kiesdistrict voor de Tweede Kamer een Centraal Comité te vormen, dat de gemeenschappe lijko belangen dier vereenigingen zal behartigen. Een oommissie werd benoemd om met het bestuur een jaarboekje voor 1907 te ontwerpen, terwijl besloten werd, dat de aangesloten vereenigingen zooveel moge lijk de gegevens zullen uitwisselen van her, die naar een ander district verhuisd zijn. Het orgaan der Vrijz. Propagandaclnb, te Amsterdam „Jong Holland", werd voorloopig tot Bondsorgaan aangewezen met aanvulling der redactie van Bondswege, terwijl het bestuur bin nenkort plannen omtrent een eigen bondsorgaan zal indienen in verband waarmede een andere contributie- regeling zal worden vastgesteld. Voorloupig werd besloten de volgende bijeonkomst in Amsterdam te houden. B. U, Secretariaat van spoor- en tramweg personeel. Zondag is te Amsterdam de jaarlqksche bijeenkomst schonden van het Ned. R. K. secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel, De volgende motie werd door de vergadering met applaus aangenomen. Het Ned. r. k. secretariaat van spoor- en i ram weg personeel, «erkennende dat tegen staatsexploitatie der spoor wegen in het algemeen volgens de katholieke staats leer geen principieel bezwaar bestaat en dat daarom de vraag, of in Nederland in de naaste toekomst de spoorwegen door den Nederlandschan staat behooren genaast te worden, eene vraag is van proctischen aard «overwegende dat bq de beantwoording van die vraag zrker de economische en staatsrechtelijke toostand van het personeel aan de spoorwegen verbonden in het oog moet worden gehouden, eo dat het twijfelachtig is of de toestand van dit personeel bjj eventceele s aa's- sxploitatie zal verbeterd worden noodigt het hoofdbestuur uit eene commissie te be noemen welke de vraag: «welke zal de toestand wezen van het spoowegpersoneel bq eventueels staatsexploi tatie der spooi wegen in Nederland?» in studie zal nemen en van die studio in de eerstvolgende vergadering van den raad van afgevaardigden verslag zal uitbrengen, en machtigt die commissie de beraadslagingen welke in de Tweede Kamer over ds motie-Bos o.s. zullen gehouden worden te gaan bjjwonon.» Br. J. Ilnoa van der Aa. Gisteren nam mr. J. Simon van der Aa, na van 1892 laatstelijk als hoofddirecteur van Gevangeniswezen, Rjjks- toebt- en Opvoedingswezen, aan het departement van Justitie te 's Gravenhage verbonden te zjjn geweest, afscheid wegens zqne benoeming tot hoogleeraar te Groningen. De referendaris der afdeeling, S. J. Jacobion, hield een waardeerende toespraak, waarin hq de verdiensten van den scheidende herdacht, welke met algeheele in stemming door het gezamenlqke personeel werd aange hoord. Mr. Simon van dar Aa dankte met enkele harteljjko woorden, waarna het huldebetoon geëindigd was. Snel en goedkoop recht. la een gisteravond gehouden vergadering der han delsvereniging „Rotterdam" te Rotterdam is na eea uitvoerige rede van mr. B. Deaekamp over „snel en goedkoop recht" de volgende motie aangenomen De openbare vergadering der handelsvereeniging „Rotterdam", gehouden 15 Oot. 1906 van meening, dat de afdoening van burgerlijke en handelszaken bij de rechtbanken in de hoofdsteden des lands, mot name te 's Gravenbage, zooveel te wenschen overlaat, dat het dringend noodig is daarin verandering te brengen, maohtigt het bestuur bij de Regeoring de noodige stappen te doen ten einde oen snellere bereohtiging te verkrijgen. Ken raadslid geschorst. In de Zaterdag gehouden raadszitting der gemeente Wonsoradeel, is op voorstel van Burg. en Wethe. bet raadslid, de heer P. J. Tichelaar, geschorst wegens ver moed wordende middellijke levering van steen, afkomBtig van de steenfabriek «Zorgvlied* te Bolsward, waarvan de heer T. mede-directeur is. De steen is geleverd aan den aannemer der verbouwing van 't Armhuis te Makkum. Be begrooting van oorlog. De Nieuwe Courant vindt het teekenend, dat de minister van oorlog in zqne M. v. T. het woord «bezuinigings- comwissiön* heeft vervangen door «commissiën van onderzoek*. Da N. C, die reeds sedert jaren heeft geqverd voor de instelling van eene commissie van onderzoek, werd niet in de eerste plaats geleid door de gedachte aan be zuiniging, wel door den wensch naar vermeerdering der productiviteit onzer oorlogsmachine. Als de minister er ook zoo over dacht, zou men na een jaar persoonljjk onderzoek een exposé van den be- staanden toestand mogen verwacht hebben met, in groote ljjnen een plan voor de toekomst. Maar hq heeft het beter geoordeeld de Kamer en de natie in het onzekere te laten omtrent zqne plannen. Hjj zegt overigens, dat uit de kennisneming van zqn begrooting en de M. v. T. kan bljjken, dat bq de samenstelling der begrooting met ernst gestreefd is naar bet aanbrengen van die bezuini gingen, welke konden worden aangebraoht, zonder aan de weerkracht nadoel toe te brengen. Het eindcijfer is werkeljjk f 944,000 lager dan voor het loopende jaar, maar dat wordt teiteljjk teruggebracht tot f 475,000, doordat nog geen geld voor de stelling van Amsterdam wordt aangevraagd. Door inkrimping van bet bljjvend gedeelte bjj de onbereden en afschaffing daarvau bjj de bereden wapent wordt ongeveer 8 ton bespaard op andere artikelen der begroating valt dnu een gezameljjke vermeerdering van ruim 8 ton te oon- stateeien. Enkele der verordeningen zjjn een onrermjj- delqk gevolg van hetgeen voorafging, van andere kan de noodzakelijkheid door de N. C. niet uit de begrooiings- stukken worden beoordeeld. Een vjjftal staten, die wellioht licht konden verschaffen, werden dit jaar niet meor ge publiceerd, maar ter griffie nedergelegd. Op één punt viel de aandacht dar N. C. nl. op de gelden, al ia het ditmaal niet veel, aungevraagd voor aanschaffing van nieuwe vuistvuurwapenen. Zq vraagt of het in deze moeilqke tijden aangaat geld aan te vragen voor wapens van zoo secundair belang. Zulke aanvragen Btemmen eenigszins wantrouwend ten aanzien van andere, waarvan men de draagkracht niet kan overzien. Wat ons ook terleurstelt is dat de minister geljjk met deze begrooting een wetsontwerp heeft ingediend voor de instelling van eon tonde ter spoedige aiwer- king van de Stelling van Amsterdam, waardoor jaren achtereen de begrooting met een bedrag van 8£ ton zul worden belast, doch waart jj de vraag of er binnen een bereikbaar eindcjjfer geen uitgaven zjjn te doen, die der weet kracht beter ten goede zullen komen dan hec bouwen van duurzame fortificatiën, bjj voorbaat in ontkennendon zin wordt beantwoord. Wq hadden gehoopt dat de minister dit, naar het sohjjnt, zqn stokpaardje, nog maar eenigen tyd op stal had gelaten en dit te ^meer omdat docr de af schaffing van het blijvend gedeelte bjj de bereden wa pens op dit oogonblik aan de weerkracht zulk een geweldige slag wordt toegebracht. Bit „Ue Kgmuuden." Heden, Maandagavond, hield de Sociefoit «Onder On««, gevestigd op de bovenzaal van 't hotel «Ds Drie Eg- monden* te Egmond a/d Hoef, haar jaar vergadering. Da rekening en vei antwoording sloot met een batig saldo van f 7.(0. Nadat het jaarverslag van den secretaris gepas seerd was, dat in oauseriovorm den toestand der «Soos* besprak, werden tot bestuursleden herkozen de heeren Swjjghoyzen Reigersberg, Scbellekens en Gioot, respec tievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester. Besloten werd den 19en November een feestavondje to nouden, bestaande in prjjsbiljurten en prjjspaudooreo Kit liaarlea*. Ds metselaar die bjj het springen van de centrifuge iu de blsekorjj van Vaaen, gewond werd, is nog steeds be wusteloos. Bjj den ouden weg watr men werkt aan een spoor, geraakten gisterenmorgen een locomotief en drie zandwagens uit de raiis. Het werk 1 gt stil, de machi nist werd gekwetst en is buiten dienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1