No. 216. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, DÖNBERBA& 18 OCTOBER. BEZOEK Commissaris der Koningin. eene onderwijzeres, Verkiezing Gemeenteraad. Ie KIESDISTRICT. Stemming Gemeenteraad. ~BI~N NËNL A ND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Ktjk f I, Afzonderlijke nnmmers 3 Cents Telefoonnummer 3 Prijs der gewsne advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|b. HEBMs. COSTER ZOON Voordam O 9. heer Commissaris der Koningin in deze Provincie voornemens is deze gemeente te bezoeken op Maandag 22 October a s. le kiesdistrict. Uit de Pers. w—i imwwwiwi tri De Burgemeester der gemeente Alkmaar brengt ter keunis van de Ingezetenen, dut «le Hun, die ZflnHoogUdelOestrenge op dien dag wentellen te spreken, zal daartoe gelegen heid worden gegeven ten stadhulze, Indien *U zich vooral ter Urmeeate-Necretarle hebben aangemeld, om op de audlt'ntlelyst te worden geplaatst. De Burgemeester voornoemd, Alkmaar, - G: RIPPING. 17 Oct. 1906. Aan de Meisjesschool (hoofd Mej. J. H. Pruim) wordt gevraagd in 't bezit der akte voor de Fransohe taal en bevoegd tot het geven van onderwjjs in de vakken en k. De aanvangsj wrwedde bedraagt f 775, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, telkens nut f 50 kan worden verhoogd. Het bezit der hoofd akte geeft aanspraak op eene verhosging met f 100.—. Voor het bezit der akte Francch M. O, wordt f 50 toegekend. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan bet Ge meentebestuur vóór 27 October a.s. De BURGEMEESTER van ALKMAAR Brengt overeenkomstig art. 10 der Gemeentewet ter algemeene kennis, dat de bjj hem op heden ingeleverde opgaven van Candldaten voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad ln het le Kiesdistrict ter secretarie vanaf heden voor een ieder ter inzage zjjn nedergelegd, terwijl afecbriften dier opgaven tegen be taling der kosten algemeen verkrijgbaar zjjn gesteld. De gestelde candidaten zjjn DINGEMANS, H. L. Kennemerpark 2, FEEN DE LILLE, van der Mr. B. Langestraat 56. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 16 October 1906. G. RIPPING. De BURGEMEESTER van ALKMAAR maakt bekend, dat op Dinsdag den 30 October a.s. erne stemming zal plaats hebben ter benoeming van een lid van den Gemeenteraad ln het le kiesdistrict en wel uit de volgende candidaten DINGEMANS, H. L. FEEN DE LILLE, van der Mr. B. De stemming vangt aan des morgens 8 ure en duurt tot des namiddags 5 ure. Het bureau zal zitting houden in de Besognekamer in bet stadhuis. De inhoud van art. 128 van het Wetboek van Straf recht luidt Hg, die opzetteljjk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wetteljjk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 17 October 1906. G. RIPPING. Tweede Kamer. Gisteren werd voortgezet de beraadslaging over bet ontwerp betreffende den terugkoop van particuliere lande rijen op Java. De heer De Waal Malefgt (A.r. Breukelen) betoogde, dat, zoo lang 't ?oor hem niet vaststaatdat de toestand op alle particuliere landergen slecht is, hjj niet kan medewerken tot het nemen van een besluit om alle particulier landbezit weg te nemen. Daarbij rjjst bovendien de vraag ol ontneming van landbezit het eenige middel is om betere toestanden op particuliere landergen in hot laven te roepen. Afgewacht moet worden het rapport der oommissie voor de herziening van het regle ment op particuliere landerijen. Een andere vraag is: terugkoop of onteigening? Het laatste werd door het Kamerlid Fock in 1904 in een brochure voorgestaan. Spreker meen do bovendien, d^t het landgoed Naoggoeng, waarvoor de regeering f 260000 wil brtalen, hoogstens 1 ton waard is. opreker zal dus tegen het ontwerp stemmen. De heer IJzerman (U. L. Amsterdam IV) betoogde, dat t gewenscht is zoo spoedig mogeljjk tot onteigeriag ovei te gaar, want de waarde der landergen zal bjj verbetering van don landbouw stjjgen. In afwachting van onteigening als generale maatregel kon hjj met het voorstel tot terugkoop medegaan. Uit ervaring weet spreker, dat, moge bjj terugkoop te vesl worden betaald, bjj onteigening zeur veel te veel wordt betaald. Als zakmman achtte spreker 't gewenscht het landgoed Nanggoeng aan te koopen. 'leSr r 0 0 8 fs (S. D. Amsterdam III.) toe juichende dn strekking van het ontweip, achtte het middel verkeerd en in ieder geval is het. noodig het plan van aankoop van Nanggoeng los te maken van het ontwerp. Spreker betwjjfelde sterk of op de teruggekochte landergen, welke de regeering bjj opbod in exploitatie wil uitgeven, wol betere toestanden zullen in het leven worden geroepen. Spreker wilde aan de regeering geen oradiet van 5 ton toestaan, omdat de Kamer decoutrólo miBt. Onteigening en niet terugkoop moet bet stelsel zjjr. Op verschillende gronden ontraadde hjj speciaal den aankoop van Nanggoeng, dat de prjjs niet waard is, welke de regeering wil geven. Da heer Van Deventer (V. D. Amsterdam IX) steunde h*t ontwerp, want hjj «coepteerde den aankoop als aanvangsmiddel, om zoo spoedig mogeljjk te komen tot hel stelsel van onteigening. Wel ontwikkelde spreker bedenkingen tegen bet alleree-st aankoopes van Nanggoeng. 't Is typisch lend, waarmede men veeleer moet eindigen dan beginnen. Spreker adviseerde den minister bet plan tot aankoop van Nanggoeng los te maken van zjjn verdere plannen en dat land niet aan te koopen, maar bet orediet van 5 ton te gebruiken om vasten voet te krjjgen in de onmiddellijke nabijheid van Batavia. De Minister verdedigde hei ontwerp, hopende dat zjj, die een anderen weg wilden bewandelen, tooh zullen medewerken om met do door allen gewensohte hervorming eindeljjk een aanvang te maken. De minister verzekerde ook, dat hjj bljjft aansturen op een onteigeningsstelsel. Hjj kon zich echter niet vereenigen met de omzetting van de ere iet-aanvraag van 5 ton in een memoriepost. Voorts betoogde hjj, dat de som van 2.6 ton niet te duur is voor Nanggoeng. De Weeskamer had er meer voor kunnen krjjgen. De heer Van Deventer stelde een motie voor, strekkende daartoe, dat de Kamer den wenRch uitspreekt, dat begin worde gemaakt met terugbrenging van par ticuliere landerjjen op Java in handen van den lande en dat daarbjj een vast plan worde gevolgd. Spreker hoopte, dat de minister na aanneming der motie het wetsontwerp zal terugnemen. De minister wjjzigt ten slotte den oonsidnrans van het wetsontwerp, zoodat er gelezen wordt in plaats van terugkoop*, terugbrenging van de particuliere landergen in handen van den lande. De vergadering werd verdaagd tot Donderdagmorgen half elf. 't Spreekgestoelte ln de Tweede Kiwer. Naar verluidt beslaat er een plan om in de vergader zaal der Tweede Kaïrer de spreekplaats, als hoedanig tot dusver een gewone bank ter rechterzijde dienst doet, door een spreekges'oelte of spreektribune te vervangen. Een proef met den nieuwen katheder zal dezer dagen in tegenwoordigheid der leden genomen worden. «HMMHMMHnntV PlaatselRkc coat salsa ten ongevallenwet. Door de plaatselijke commissie voor de Ongevallen wet te Den Haag (voorzitter mr. Gevers Dejnoot en secre taris de heer L. I. de Wolf), is een uitnoodiging gezonden tot alle voorzitters van plaatselijke commissies ter be spreking van het door den heer C. van Dorp, voorzitter van Rotterdam II, opgesteld rapport der in het begin van dit jaar te 's Gravenbage gehouden vergadering van voorzitters van commissies uit Zuid- en Noordholland, In verband met dit rapport zullen wjjzigingen worden voorgesteld in hot Kon. Besluit van 18 December 1902, Stbl. no. 223, regelende de werkzaamheden der plaatse- lgke commissies. Deze vergadering zal gehouden worden te Utrecht op 23 dezer. Be wankelende minister van Oorlog. Uit Den Haag wordt aan de Tel. geseind: Het wordt in verschillende kringen hier ter stede, en niet het minst in politieke, zoo goed als zeker graeht dat de oppositie, die tegen de oorlogsbegrooting is ont staan, bjj de behandeling daarvan minister Staal tot aftreden zal dwingen. Ook van de linkerzjjde zal, naar wjj met zekerheid vernemen, een felle oritiek worden geoefend en wel op de ontoereikende bezuinigingen van den minister, voor namelijk op het feit, dat hg geen algemeen bezuinigings plan heeft ontwikkeld en geen Ijjnen aangeeft, waarlangs hjj in de toekomst tot bezuiniging wil komen. Amsterdam Worth Holland Electric-Company. De gemeenteraad van Wjjk aan Zee heeft Dinsdag middag, in afwjjking van het in de vergadering van burgemeesters te Wormerveer ontworpen concept-raads besluit, besloten, (niettegenstaande die eisch door de concössionarisse onaannemeljjc werd verklaardl, bjj de concessie-voor waarden te eischen, dat de maatschappij den weg van Beverwjjk naar Wijk aan Zee zal bestraten, zoowel tusschen als bjjzjjden de tramrails. De Raad achtte, met het oog op het toenomend vracht vervoer van schelpen en aardappelen, een straatweg nood- zakelgk, omdat vervoer over den tramweg zal vervallen en de bestaande grintweg niet berekend is, om wande laars en voerlieden te bevredigen. Een termjju van drie maanden werd gesteld binnen welken de maatsch. zal hebben te beslissen of zjj deze voorwsarden al dan niet zal aanvaarden. nidileBMtanrfs-i.iii| ut1 te. Naar aanleididg van een bericht in Het Huisgetin, aangaat de hot voornemen van Z. Exc. den miuister van Landbouw, N. en H., om aan de tegenwoordige staats commissie voor den middenstand of aan eau deel er van, recht van erquflïe te verleznen, deelt do Tel. nog het volgende mede Reeds onder het vorige ministerie waren plannen gereed tot het houden eoner offioieele ecqcöte, in zake de ver houdingen en de toestanden van den middenstand in Nederland. Overwegingen van bjjkomenJen aard ver hinderden de tot standkoming eener wet tot hoi honden dier enquête, onder het vorig bewind. De reden, dat tot hiertoe nog niet door de regeerieg is overgegaan tot het indienen van een betreffend wets ontwerp ligt, naar wjj vernemen, in onderhandelingen, dia gevoerd zjjn gewonden tusschen de departementen van Birnenlandsche Zaken en Landbouw, H. en N. Een der meest belanctrjjke vraagstukken moest volgens den wessch van den togenwoordiges minister van Bin- nealandsche Zaken, buiten den werkkring van de te benoemen enquête-oommiesie vallen. Dit vraagstuk omvat n.l. het vakendeiwjja, thans met het gjhesle onderwjjs, ressorteerende onder Binnenlaudsohe Zaken. Hoewel ook de middenstand bjj een reorganisatie van het vakonderwijs groot belang heeft, en het weuscheljjk kan worden geacht, dat bjj reorganisatieplannen rekening wordt gehouden met de wensohen uit de praktjjk van den middenstand, en het daarom te betreuren zou zijn, indien ia b-noomen enquête-commissie geen bevoegdheid zou erlangen haar onderzoek ook te doen omvatten het vekonderwjjs bij dien stand, zoo zal toch, naar wjj voorts vernamen, de staatscommissie voornoemd, hoewel niet zonder betuiging van leedwezen, harerzjjds, in deze inkrimping van haar arbeidsveld berusten. Binnenkort zullen wjj dus de indiening van een wets ontwerp betreffende de besproken enquête kannen tegemoet zien. KauiervBcature le l.elden. Men schrgft aan 't Hbld. uit Leidon »Daar heli je het al weer, hoorden we zeggen toen h t bekend geworden was, dat een groep vrjjo liberalen den hear Smissaert officieel had candidaat gesteld vrjjzinnigen zjjn al weer verdeeld, dat zal natuurljjk den tegenstanders en met name den kerkcljjkea ten goede komen". Het blad heelt dit onmiddeljjk tegengesproken en na de zaak ernstig te hebben overdacht is het nog van ge voelen, dat bet zoo beter is dan dat voor den heer Paul de baan ruim gehouden was. De heer Smissaert verkreeg in de Vrgzinnige Kies- vereeniging 41 stemmen, terwjjl er 56 op den heer Paul waren vereenigd. Daaruit blgkt, dat een zeer sterke minderheid liever den heer Smissaert candidaat bad ge zien en deze minderheid, het is dadelgk gebleken, vond krachtigen weerklank buiten de kiesvereniging. De heer Smissaert was in een besloten kring opgetreden en had dsar een uitstekenden indruk achtergelaten, die niet naliet in verschillende kringen na te werken. Het was dus te verwachten, dat vele kiezers bjj den eeisten stembusgang niet warm zouden loopen voor den heer Paul. Welnu, zjj kannen het na doen voor den heer Smi saert zonder de vrgzinnige zaak te schaden. Nu het zeker schijnt dat een van de twee in herstemming komt met dr. De Visser, zal mee met groote opgewektheid den liberaal steunen helzjj Paul, he'zjj Smissaert. Want dat de heer Smissaert het niet van den beer Paul zou winnen is volstrekt nog niet uitgesloten, nu er ook een socialistische candidaat is. Het verheugt ons om de zaak der vrjjzixnigen dat de candidatuur Smissaert is gesteld en dit te meer nu dit is geschied door personen buiten do vrgzinnige kies ver eeniging staands, zoodat het feit daar geen kwaad bloed kan zotten. Het is te hopen, dat de heer Smissaert zioh niet zal terugtrekken. Nu kunnen de vrjjzinnigen van alle schakeering hun best doon, om daarna ve;eonigd tegen de vereenigde rechtscbe i artjjen den slag te slaan. De Nieuwe Courant schrgft: „Naar men zal hebben opgemerkt, is gisteren te Leiden naast de candidaatstelling van dr. J. Th. de Visser (reohterzjjde), den heer H. Paul (Vrgzinnige Kiesver- ceniging) en mr. M. Mendels (S. D. A. P.) ook nog een ljjst voor jhr. mr. H. Smissaert bjj den burgemeester ingediend. Ook deze is dus tbans officieel candidal. Vijjdag jl. behaalde de heer Smissaert ia de Vrjjzinnigo Kissvereeniging 41 stemmen, terwjjl 57 stemmen werden uitgebracht op den heer Paul, die dus caedidaat der vereeniging werd. De (ten minste 40) stemmen voor mr. Smissaerts candidaatstelling »an gisteren noodig, zjjn echtor, naar wjj vernemen, niet afkomstig uit de min derheid der kiesvereeniging, die tur. Smissaert liever dan den heer Paul door de vereeniging gecandideerd had wenechen te zien. De candidaten ljjst voor den heer Smis saert werd bjj den burgemeester ingediend door 40 vrjj zinnigen, niet-leden eener kiesvereeniging,endit geschiedde zonder dat de heer Smissaert daarin was gekend of daarvan mededeolitg had ontvangen. De vraag wat thans de voorstanders van do oaudida- tuur-Smissaert, die leden zgn der Vrgzinnige Kiesrer- eeniging, moeten doen, is niet gemaklieljik te beantwoorden. Eea feit is tocb, dat de aanwjjzing van den heer Paul als definitief candidaat voor de Tweede Kamer door de kiesvereoniging gesohiedde, niet omdat men geen vrij liberaal wenschte ea zeker allerminst omdat men do staatkundige talenten van den heer Paul boven die van den heer Smissaert stelde, maar omdat men vermoedde met den heer Paul te Leiden de beste stembuskansen te zullen hi-bben tegenover den candidaat der kerkelijke psrtgen. Na schter, doordatjer twee vrjjzinnige oandidatou tegenover dr. De Visser gesteld zjjn, dt kans onlegen- SS!'K8elgt grooter is geworden, dat meu van vrgzinnige zjjde bjj eerste stemming alle man naar de stembus zal kunnen krjjgen en het aldus tot eec herstemming brengen, verdient ht.t voor de politieke vrienden van drn heer Smissaert te Leiden wel degeljjk ernstige overweging, of bet thans niet hun taak is te zorgen, dat het de heer Smissaert zjj met w'.en dr. De Visser in herstemming komen zal. Den plaatseljjken toestond zoomin als de verhoudingen in de Vrgzinnige Kiesvereeoigiug kannen wjj niet vol doende beoordeelon om in dezen ten beslist advies te geven. Het zou bjjv. kunnen zjjn, dat de politieke vrienden van den heer Smissaert de Vrgzinnige Kiesvoteeniging zoodon moeten verlaten om de vrjjbeid te vinden diens eandidatunr alsnog te bevorderen het zou ook kunnen zjjn, dat de kiesvereoniging alsnog op haar besluit van 12 October terugkwam, eu nu beide candidatures eenmaal gesteld zjjn, haar leden uitdrukkeljjk vrjjbeid liet op oen van beiden hun stem uit te brengen. Hieromtrent ten verstandigste te beslissen is aan onze Leidscha vrienden bes toevertrouwd. Zeker zullen zjj bjj hun overwegingen niet vergeten, dat het de zetel van Van der Vlogt is, die te bezetten valt, en dat het voor de geheele politieke constellatie niet minder dan voor diens naaste geestver- wanton van uitnemend gewioht is, dat deze bezetting geschiede door een man, die den afgetreden hoogleeraar zoowel in politieke gezindheid als in persoonljjke betee- kmis en talenten nabjj staat." Hel ontwerp-ziekteverzekeringswet. Het Volk dealt mede, dat reeils een conferentie heeft plaats gehad tasaohen het partjjbestaur der S. D. A. P., de dageljjksche bestuurders van het Vakverbond, de s.-J, Kamerfractie en de redactie van Het Volk, waar het wetsontwerp betreffende de Ziekteverzekering onder de oogen is gezien. Het daar gesprokene is, naar het blad mededeelt, van invloed geweest op da vorming der moe- nine, die door het blad wordt uitgesproken, thans in een eerste artikel. Eon groote leemte in het wetsontwerp noemt Het Volk dit, dat gewone losse arbeiders, die zeer talrjjk zjjn, van den vurzekeringsplicht worden uitgesloten. Het middel moet te vinden zjjn om hen in de wet op te nemen. Een goede zaak is, dat ook dienstboden in den verze- keringsplioht vallen. Wat de vraag betreft of de door de regeering voor- gestelds samenvoeging van ziekte-en ongevallenverzekering uiteraard goed dan wel af te kenrci is, geeft bet blad als zjjn uaeeniag te konnes, dat de samenkoppeling prin cipieel niet is af te keuren. De miuister en zjjn klassegenooten hebben een groote reden om dezo samenkoppeling to wenschon in hun schrik en vrees voor simolatie. Het blad zal niet ontkennen, dat er simulatie plaats hoeft, maar grooter dan het misbrnik der simulatie zelf acht 't misbruik, dat van die simulatie gemaakt wordt. Intusschen ziet het in bet tegengaan van de simnlatie een groot arbeidersbelang en aoht het 't door de regesring voorgestelde daartegen een goed mjddel. Tegeljjk met den verzekerde is ook zjjn gezin verze- kord tegen ziekte in dezelfde kas. Hg, die geen gezin heeft, betaalt toch de premie voor de gezinsrerzskering, en ook wordt geen rekening gehouden met de talrjjk- heid van het gezin. Dit lgkt nog al onbilljjk en is het ook voor wie geen gezin heeft en er ook geen krjjgt: Maar als regel zal deze regeling niet onbilljjk zjjn. En bet grootste voordeel ervan ib de vermjjdiag van een schier onmogeljjken rompslomp, dien men anders zou krjjgen. Op enkele onbilljjkheden na, die uit de regeling verwjjdsrd moeten wordoa, meent het blad, dat de ar beiders zioh met deze gezinsverzekering wel vero?nigen kannen. liet ministerie-«ie Meester. V. D. schrgft in ds Middelb. Ct. over het misistsrie- de Meester. Hg is van meening dat de iedividneele ledea van dit kabinet over het algemeen niet beneden de verwachting zjjn geblevev. Maar minder reden tot zalke betrekkeljjke voldaanheid geeft hot optreden van het ministerie als complex. Her haaldelijk ziet men een weifeling en een halfheid in de verklaringon en handelingen betrekkelgk het algemeen politiek beleid, die den vcorBtander van het trekken aan een forsche, markante lijn van bestuurswerkzaamheden niet min moet mishagen. Kool en geit te willen sparen, doet geen bezwaren en te groote voorzichtigheid vermocht nooit veel tot stand te brengen. Zeker, de verzachtende omstandigheid ligt klaar in de simpele verhouding: 52-48, waarbjj de analyse van de regeringsmeerderheid ook wel weinig tot beslistheid vermag aan te dringen. Toch is er geen noodzaak te vervallen tot eea plooi- naarheid en inschikkelijkheid, die een regeering maakt tot een stel, willig rek- en kneedbare gummipoppen en de Raad van Negen boede zich dan ook ernstiglgk voor een toegeven hier cn een wjjken daar, die beurtelings den een en den ander zal doen «srvreemden. De breede strook van de neutrale zöne, die uit den aard der zaak aan een ministerie als dit ter bearbeiding moet worden gelaten, geeft der regeering zeker geen merkeljjke aan leiding aan eea ziekeljjke taktiekiuoht tos te geven en zich te laten afdingen van hetgeen plioktgi voel en in zicht haar voorsohrjjven te vragen. Waar ze eens zal worden geroepen voor e oplossing van groote vragen op sociaal en 'egislatief lorrein, bijjvo zij indachtig, dat de vereerende taak, haar toevertrouwd, nooit tot een beboorljjke vervulling kan worden gebracht, wanneer slechts in 't minst wordt te kort gedaan aan de billjjke eischen die een gezonde democratische over tuiging onvoorwaardeljjk moet stellen; zjj heriuuero zioh steeds, dat er ook hier, als overal elders, grenzen zjjn die mea tiet straffeloos of zonder gevoelige schade kan overschrijden. Bljjke de waarsobuwing volmaakt noodeloos. Dan zal, iu plaats van den gangbaren modeterm, aan het liooid dazer beschouwing, die tot bedsn op het beleid van dit Kabnet toepasseljjk is, een onomwonden: »zeer verdien stelijk* het praedioaat moeten zjjn, waarin ieder volks vriend het oordeel over de werkzaamheid van da mannen, die den moed hadden ouder zulke ongunstige omstandig- beden, den ondankbaren regeeringsarbeid op zich te nemen, heeft wrer te geven.*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1