No. 217. Honderd en achlste jaargang. 19üt>. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. LANDWEER. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt VRIJDAG 19 OCTOBER. Dinsdagden (xlen ISovenibei BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voor dam C 9. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a.s. Woensdag 14 November a. s. Uit de Pers. li echtzak*) n, URANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen by deze op, de verlofaanpers der landweer, binnen deze gemeente verblijf houdende, om zich op j 1 J aam /Ia.. 1A 1/rt I AM VTQ n .1.1 dezes jaars, te laten vinden in een der lokalen van de «Nieuwe Doelen», aan de Doelenstraat alhier, om aldaar door of van wege den landweerdistrictcommandant te worden onderzocht, gekleed In uniform en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken bij hun vertrek met verlof medegegeven, benevens zakboekje en verlofpas. Het onderzoek zal plaats hebben als volgt: des voor- middags te 9 ure voor de verlofgangers die in 1906 naar de landweer zjjn overgegaan en behooren tot de I.and- weer-lnfanterie en tot de Landweer-Hospitaalsoldaten, benevens de verlofgangers die in 1903, 1904 en 190.o naar de Landweer zjjn oveigegaan: des voormiddags te 11 ure, de verlofgangers die in 1906 naar de landweer zjjn overgegaan en behooren tot de Landweer-Vesting Artillerie, tot de Landweer-genietroepen, tot de Landweer- Pontonniers en Administratie troepen. By deze gelegenheid zullen nieuwe klccding- stukkea worden aangepast en uitgereikt. Aan het onderzoek zullen moeten deelnemen de ver lofgangers, die in 1903, 1904, 1905 en 1906 naar de landweer zjjn overgegaan, onverschillig op welke data die overgang is geschied, met uitzondering echter In overeenstemming met het bevaatde In art. 20 der Eandweerwet. Van dc verlof gangers, die In den loop van het jaar I»titt overeenkomstig artikel II der wet onder do wapenen zijn geweest en van de verlofgangers, die van de bevoegde autoriteit vrijstelling hebben verkregen van de verplichting om het onderzoek bjj te wonen. Dienstplichtigen bjj de landweer, die krachtens art. 15 der landweerwet van den werkeljjken dienst zjjn ont heven, zijn gedurende den tyd, dien zy in het genot zjjn van d3 ontheffing, niet aan het onderzoek onderwor pen. Zoo ook behoeven In tyd van vrede het onderzoek niet bjj te wonen de categorieën van dienstplichtigen bedoeld in het tweede lid van artikel 15 Jer landweerwet en aangeduid bjj art. 1 van het K. B. van 5 September 1904 (Staatsblad No. 220.) De verlofgangers worden daarbij herinnerd aan de navolgende Bepalingen der landweerwet. Art. 31. De verlofganger van de landweer verschijnt bjj het onderzoek in uniform gekleed en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlol medegegeven, van zijn zakboekje en van zjjn verlofpas. Art. 32. Behoudens het bepaalde in art. 21 kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij zynde provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring door den districtscommandant worden opgelegd aan den verlofganger lo. die zonder geldige reden niet bjj het onderzoek verschijnt; 2o. die, daarbij verschenen zynde, zonder geldige reden niet voorzien is van de in het vorige artikel ver melde voorwerpen 3o. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onder zoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4e. die kleeding- ol uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont. Art. 33. Is de verlofganger, wien krachtens het vorig artikel, arrest is opgelegd, bij het onderzoek tegenwoordig, dan kan hjj dadelijk onder verzekerd geleide in arrest worden gebracht. Is hjj niet tegenwoordig en onderwerpt hy zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hjj, op schriftelijke aanvrage van den districtscommandant, te richten aan den Burgemeester der woonplaats van den verlofganger, aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring overgebracht. Art. 34. Onverminderd de straf, in art. 32 vermeld, is de verlofganger verplicht, op den daartoe door den districtscommandant te bepalen tyd en plaats, en op de in art. 31 voorgeschreven wjjze, voor hem te verschijnen om te worden onderzocht. Art. 35. De verlofganger, die zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit, sub 4o. van art. 32 bedoeld, of niet overeenkomstig art. 34 voor den districtscommandant verschijnt of voor dezen verschenen zynde, in het geval verkeert sub 2o. en 3o. van art. 32 vermeld, wordt in werkeljjken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden. Hierbij geldt de tweede volzin van art. 28. Art. 36. De verlofganger van de landweer, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkeljjken dienst, wordt als deserteur behandeld. Art. 21. Het Crimineel Wetboek en het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zjjn op het .1 ..aI ,-v Inn I .nnnr rial Tio li nn nor Ha wannnon Tweede Ruwer. personeel. Dat personeel wordt geacht onder de wapenen te zjjn lo. zoo lang het zich in werkeljjken dienst bjj eene afdeeling van de landweer ol bjj een der korpsen van het leger bevindt; 2o. gedurende den tyd, dien het in art. 29 bedoeld onderzoek duurt; 3o. in het algemeen, wanneer het in uniform is gekleed. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, 15 Oct. 1906. G. RIPPING, Voorzitter, DONATH, Secretaris. Gisteren werd voortgezet de beraadslaging over het wetsontwerp tot verhooging en wgziging der lndiüche begrooting over 19o6 en dn in verband daarmede inge diende motie van den heer Van Deventer, luidende ,De Kamer, van oordeel, dat het wenschelgk is een begin te maken met de terugbrenging van de particuliere landeigen op Java in handen van den Staat en daarbg een vatt plan te volgen, gnat over tot de orde van den dag* (Inmiddels is door de Rsgeoring een wgziging in aen considerans gebracht om in plaats van terngkoop te lezen: terugbrenging). De Minister van Koloniën, de heer Fook, verklaarde z'.ch in geen geval te kunnen vereenigen met de motie van den heer Van Deventer. De heeren IJ z e r m a n (U.L. Amsterdam IV) en V a n Vlijmen (RK, Veghel) bestreden de motie. De heer Van Deventer (V.D. Amsterdam IX) verduidelijkte wat hjj met zjjn vast plan bedoelde. Het behoeft slechts te bevatten grondregelen en kon z. i. spoedig worden ingediend. Hg wgzigde zjjne motie in dezen zin, dat daarbg wordt uitgesproken de wensche- ljjkheid om begin te maken met stelselmatige terug brenging van particuliere landergen in handen van den Staat. Da voorsteller verklaarde niet te bedoelen, dat bjj aan noming van zjjne motie het ontwerp zal worden inge trokken. De heer Troelstra (S.-D. Amsterdam III) oordeelde in dat geval de motie van weinig beteekenis. Hg bleef aandringen om de crediet-aanvrage los te maken van den aankoop 'an Nangtjoeng. De heer Bos (V.-D. Winiohoten) oordeelde dat de Regeering in de motie kon berusten, want daaruit blgkt alleen dat de Kamer de zaak stelselmatig wil doorzetten. Bg amendement kon het landgoed Nanggoeng van de crediet-aanvrace worden losgemaakt. De heer T a 1 m a (A.-R. Tiatjerksteradeel) betoogde, dat aanneming van de mot o terugneming van het ont werp ten gevolge moet hebben. De Minister bleef zich verzetten tegen de motie. De motie-van Deventer werd verworpen met 64 tegen 20 stemmen. De heer T y d e m a (U.-L. Tie!) lichtte vervolgens de amaadementen toe, strekkende i Ie. niet te spieken van terugbrenging maar van onteigening van partic 1 ere landergen op Java in Staatsbezit; 2a om oredietaanvrage van 5 ton om te zetten in een memoriepost. Da hear Van Deventer bestreed deze amende menten, hg wilde naast onteigening als hoofddoel aankoop mogelgk laten. Spreker stelde zeil amendementen voor, bedoelende Nanggoeng niet aan te koopen. Na langdurige discussie werden alle amendementen verworpen het ontwerp daarna ook verworpen met 51 tegen 34 st. Aan de orde was hierna, na goedkeuring van de oon- clusiëa der verslagen over het Kol. Verslag van 1905 en van de verslagen der Nederl. en Ned.-Iadisohe Reken kamers over 1904, het wetsontwerp tot wgziging van de wet op de brievespostergen, voornamelgk om gelegenheid te geven tot het bgeenvoegen vaz twee aan elkander grenzende kringen van post- ol hulpkantoren (voor de berekening van het briefport-tarief), wanner aaneensluiting vin de bebouwde kommen der kringe. daartoe aanleiding geeft. De heer Tak (S.-D. Franeker) Wotsohte te weten hoe het gaan zal met de briefkaarten. De heer S m e e n g e vroeg hoe tegenover de Haar lemm-rmesr «al shandaló; wordenhy zou b.anen dezellds gemeente s eeds 3 centsport willen hebban. Dan moet er in het ontwerp in plaats van twee kringen gesproken werden van twee of meer kringen. De Minister van Waterstaat, de heer K r a u s, antwoorde dat het vooralsnog niet in de be doeling ligt een verdere strekking aan het ontwerp te geven dan het drie csntsport in te voeren voor aaneen sluitende kringen. Da briefkaarten vallen buiten dit ontwerp. Wel heelt de Minister overwogen eon afgemeene verlaging van het tarief der briefkaarten, doen daartegen bestaan groote fi-ancieele bezwaren. Wat den Haarlem mermeer betreft, wgst de Minister op de mogelskhrid om de grenzen der kringen te wgzigen. Aan het begrip kring* moet men zich echter streng houden. Zgn de kringen niet saneengebouwd, dan kunnen zy niet worden samengevoegd. Op art. 1 had de heer Tak een amendement voor gesteld strekkende om het enkele briefport binnen den zelfden kring te bepalen op 3 cents en het tarief der b.ietkaarten op IJ cents port binnen den kring waar de post wordt bezorgd. Dj heer Van Styrum (L. Haarlem) lichtte zgn amen ement toe, strekkende om niet door dtn directeur- generaal der postergen te laten beslissen omtrent de toepassing in de te maken uitzonderingen. De Minister van Waterstaat liet de beslis sing over het amendement-Van Styrnm aan de Kimer over. Maar hg heeft ernstig bezwaar tegen het inoiden- teele amendement van den heer Tak. De heer Tak trok zijn amendement in. Het amendement-Van Styrum werd z. h. 8. aangenomen, evenals het ontwerp in zgn geheel. Hierna was aan de orde het wetsontwerp tot toeken ning van een renteloos voorschot ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van spoorwegljjnen in d* Haarlemmermeer en zjjn omgeving (meximum f 2.147,000). De 'heer Tak herinnerde er aan hoe de aandeelen der »Hollandsche Electrische Spoorweg-M(j.« in handen van de »Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mg.» zga. Deze over dracht is geschied zonder voorkennis der betrokken pro vinciale besturen. Alleen één lid van Ged. Staten van Noord-Holland was daarvan op de hoogte. Deze was tevens leider van het consortium. Wat is van een en ander het gevolg P De nieuwe ljjnen, die naar haar liggina- bestemd zouden zgn de lgnen van de Holl. Spoorweg-Mg. ooncarrentie aan te doen, zullen metterdaad niet in die richting werkzaam zijn. Te vree zen is dns, dat de exploitatie der lgnen zal vertraagd worden door de H. IJ. S. M., die «ich meester voelt van het terrein en Reen mededinging heelt te duchten. Er wordt met dit alles gepraejadicieerd op de verbindingen tosschen drie groote steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. Spr. zou dan aanleg der banen in ieder traval in handen van den Staat willen houden. De exploi- tatie kan men das altgd nog uitgeven aan een maat- schappü. De belangen van den Staat ook bg naasting behooren in ieder geval beter gewaarborgd te zgn dan hier wordt voorgeiteid. De heer T r e u b (V.-D. Assen) had met tegen ver betering van het verkeer in de Haarlemmermeer beden king, maar tegen de wgze waarop men dio verbetering tot »tand wil brengen. Een zeer groote principieels bedenking is deze, dat bg die en dergelgke voorstellen een «stelselmatige stelsel loosheid* heerscht (gelach). In onze aanleg van tram lijnen en locale spoorwegen, is geen systeem. Ea dat is dringend noodig. Daarom vraagt spr. opmaking van een plan voor aanleg van locale spoorwegen en tram wegen voor de verschillende provinciën. Dan krggen we een goed systematisch aangelegd net. Tegen het aanhangige voorstel geldt nog dit bezwaar, dat men éóa Mg. voor aanleg, een andere Mg. voor exploitatie krggt. Dat is verkeerd. Beter ware geweest aanleg door den S.aat, maar in ieder geval is noodig aanleg en exploitatie door één Mg. De H IJ. S. M. is su eens maatschappij van aanleg, dan weer van exploitatie. Krijgt men nu verschil met de Maatsohappij van aanleg, dan verschuilt zij zioh achter de Maatschappij van exploitatie. Do Staat had alleen met de IJ. H. S. M. moeten onderbandelen. Een ander bezwaar is, dat de Staat 12 */a pot. zal betalen over de bouwrekening, aan de Mij. Naarmate de bouwrekening stijgt, zal de Staat meer moeten betalen, zoowel aan overnemingskosten als aan premie. Spr. had gaarne de concessie-vooiwaarden gezien, vooral met betrekking tot de naastingsvoorwaardeo. Verder is bepaald dat 1 pet. van afschrijving most dienen. Maar door de hienoor aangegeven regeling, wordt dit gereduceerd tot '/4 pet. Dat is wel iets meer dan niets, maar tooh veel te weinig. Spr. betoogt voorts dat de Staat zeer onvoordeelig af is. Immers zij krijgt iets als er meer dan 4 pot. winst is. Spr. herhaalde zijn aandrang naar een vast plan en vroeg, of de minister de concessie zal intrekken bij te late oplevering en of de vrees voor te duur bouwen niet gewettigd is. De heer Thomson (U.L. Leeuwarden) had defen sie-bezwaren Het algemeen defensie-belang mag nooit 1 jjden onder een locaal-belang. Daarbij komt, dat voor de stelling van Amsterdam millioenen worden aange vraagd en thans ruim twee millioen. Het thans aan hangige ontwerp is schadelijk voor het eerstgenoemd, dat vele millioenen kost. Zgn bedenkingen gelden vooral het fort bij Uithoorn en het terrein bij Vijfhuizen wij verkeeren daaromtrent in het duister, gelijk omlroat de hoogte van de bruggen. Het eenige wat wij zeker weten is, dat er twee millioen moet gevoteerd worden en dat het aanlegplan aan Oorlog ter goedkeuring zal worden voorgelegd. De heer Pat ij n (U.-L. Zierikzee) meende, dat men te veel bij de zaak haalt wat er niet bij behoort. Naar sprekers meening is het aanhangig voorstel niet zoo gevaarlijk De heer Van Wichen (R.-K. Haarlemmermeer) en Lely (U.-L. Amsterdam II) verdedigden het ontwerp. De heer Eland (U. L. Arnhem) achtte de defensie- bezwaren niot zoo ernstig. De heer Duymaer vau Twist (A. r. Steenwijk) eveneeus. maakt; zjj hebben echter eene minder gunstige ontvangst genoten, zóó zelfs, dat de Raad van State den minister van tiianc.ën ernstig moet hebben ontraden deze wets ontwerpen, althans in dien vorm, bg de Statec-Generaal in te dienen. Arbeid vnn vrouweu In fabrieken. De dames RutgersHoltsema en Drucker hebben den Minister van Landbouw, Ny verheid en Handel een adres overhandigd namens bet nationale comité in zake wtt.c- ljjke regeling van Vrouwenarbeidbestaande uit de volgende vereenigingen Neder). Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzjjn, Algemeene Neder!. Vrouwenvereeniging «Ar beid Adelt,* Nat Vereoniging voor Vrouwenarbeid, Ver- eeniging voor Vrouwenkiesrecht. Vereeniging Hoofden van Openbare Bewaarscholen te Rotterdam, Vereoniging ter behartiging van de belangen der Vrouw, Vrjje Vrou wenvereniging en Vereeniging van bewaarsohoolonder- wjjzeressen te Rjtterdam. In het adres wordt dringend verzocht het Koninkljjk Besluit van 13 Juli 1.1. te wgzigen en de gezondheidsmaatregelen voorgeschreven in het belang vau volwassen vrouwen, ook tot de mannen in de betreffende branche uit te strekken en vóór alles te verhoeden, dat door een partjjdig, dogmatiBoh drjjven van enkele zjjdon, duizenden vrouwen onder de valsohe leuze van bescherming, broodeloos gemaakt en de vrouw straks voorgoed, niet alleen uit de aardewerkfabrieken, maar uit de geheele njjverheid, waar ze nu vaS/en voet heeft, verdreven zal kunnen worden. De Minister onderhield zich geruimen tjjd met de dames over verschillende punten, den vrouwenarbeid betreflende. mmmm ben boud vau Vrynlunlg-deiuocraUsche raadsleden. Naar a inleiding van een verzoek van het b/stuur van den Vrijt. Democratischen Bond is door de boeren mr. S. J. L. van Aalten Jr. te Rotterdam, M. H G. T. Fideldy Dop te Amsterdam, P. J. W. van Hasael te Utrecht en J. Zylstra te Zwolle, een uitnoodiging aan alle geestverwante Raadsleden in Nederland gezonden om te versaderen op Zjndag 4 November a.s. in het Gebouw van Kansten en Wetenschappen te Utrcoht, ten einde een Vereeniging van Vrgzinnig-Democratisohe Gemeente raadsleden op te richten. Jaarwedden vau Burgemeesters ca Secretarissen. In een vergadering der Noordervereenigeag van Burge meesters en Secretarissen, gevestigd te Behagen, is be sproken de ongelijke re reling van de jaarwedden van burgemeesters en secretarissen, bljjkende uit de aan- sohrjjvingon vau Gad. Blaten aan de Gemeenteraden. Iu de eene gemeente wordt het salaris van den burgemeester en dun secretaris op geljjk bidrag voorgesteld en in eene andere gemeente van don burgemoester booger. Ook is hot salaris voor gemeenten met een geljjk zielental zeer ongeljjk voorgesteld, hoewel er in de werkzaamheden weinig ol geen verecbil ia. Ëo loten werd nog geen adres aan God. Staten te rionton, om reden mei thans te weinig gegevens bezit om een goed oordeel ts kannen uitsp'akoe. Gad. Slaton aaddun wel gevraagd of het salaris in evenredigheid was met de bevolking, doch aangezien zjj het zielental kennen moest men wel aannemen dat ook andere motieven, die men niet kon opdiepen, hebben gegolden. ■luister l ock. Voleens den particulieren Haagsc'aen correspondent van De Tijd zou de minister van koloniën, de heer Fock, na de verwerping door de Tweede Kamer van het wetsont werp tot terugbrenging van particuliere landergen op Java onder staatsbezit, er sterk over denken zgn ontslag aan ie vragen. Onjuist bericht. Naar De Ned. verneemt, mist het bericht van het Huiegezin, als zou de heer Van Ids'.nga voornemens zjjn bg de begrootiug van Oorlog een Bcherpe rede tegen den minister te houden, allen grond. Er moet hier, zegt het blad, fantasie of persoonsverwisseling in hst spel zjjn. Suiker- en jeaeveraccyas. De in de jongste Troonrede aangekondigde wotsoat werpen tot verlaging van den secans op de smker en verhooging van dien op het gedistilleerd zgn, naar de Avondp. verneemt, bg den Raad vaa B.ate aanhangig g Adat. In de Standaard komt de volgende drieBtar voor »Er is veel voor te zeggen, om in de rechtsbedoeling en rechtsregeling, die met de tradities, mat de gtaard- heid en de overtuigingen vau een volk is saamgeweven, niet te sterk in te grgpen. In hoeverre nu de adat om kan gaan, zonder het rechtsbesef in onze Indiën te schokken, en in hoeverre ze strenge eerbiediging eisent, zjj ditmaal in het midden gelaten. Ons is het in deze drieBtar slee als om één punt te doon. Men erkent, dat iu Ind.ën onder de rechtivoimonde factoien ook de Islam en nader de Khorha behoort en men houdt staande, dat het ingaan tegen recht en rede zou zjjn, indien om Gouvernement dit element in de IndiBChe huishouding niet ontzag, en den invloed er van niet gelden liet Praemisse is hier dus de stelling, dat de rechtsrege ling, waar oak, verbind moet noaden met de religiense tradities en overtuigingen van h-t volk. Is het volk MobamedaaLscb, dan een regeling ge schroeid op do leett van den Isiam en dus zou men zoo zeggen s Zgn de tradities van hei volk Chnstelgk, dan ook uitgegaan van Cansteljjke beg.uselen. Wjj voor ocs zouden op dia praomisse nog een cor rectie hebben, maa: die kan ia Uit verband onbespro ken b g ten. Diimaal wgzen we alleen op de coareq isntie, dat wie zoo voor Indië ple r, dan ook hiir te lande voor den invloed der Onris.e yke beginselen moet opkomen. Ejn opmetkmg, die tevons do ineonsequ .ntie doet uitkomen van wie de piaemisse wel voor Indië eert, m ar in het Moederland verloochent.* Ververznken vsn lemnuds «lood door schuld. De rechtbank te Amsterdam veroordeelde gisteren twee werklieden van de Droogdok Mjj aan wier schuld het te wjjten was, dat een medearbeider, toen zy aan htt Koninginnedok op 14 Juli 1.1. werkzaam waren, door een zware ijzeren plaat werd getroffen en den dood vond, tot een hechtenis van 7 dagen iader gerequireerd was tegen elk hunner een maand hechtenis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1