No. 218. Honderd en achlsle jaargang. DAGBLAD VOOR, ALKMAAR EN OMSTREKEN. Pil bimf Beslaat nil 3 Met 190(5. Doodgraver b innIn l and. 20 OCTOBER. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Z A 7 33 £1 A CS? Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam O 9. Uit de Pers. KUNST EN LETTEREN. Gemengd Nieuwe. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen sollicitanten op, niet ouder dan 35 jaren, naar de tegen 1 Januari a s. vaooerende betrekking van op de algemeene begraafplaats, waaraan boren het genot van vrge woning eere jaarwedde verbonden is tan f492. Stokken (adres op zegel) in te zenden vóór 10 Nrv. a.s. II. Gezinsverzekering. Wanneer een huis vader verzekerd is, dan heeft hij krachtens zijne verzekering, dus zonder dat hij meer premie heeft te betalen dan iemind die geen gezin heeft, bij ziekte van zijne vrouw en van zijn huisgenooten beneden de 18 en boven de 65 jaar recht op ge neeskundige behandeling met bijbehooren en tevens bij bevalling van zijn echtgenoot op verloskundige hulp en de noodige verplegingsmiddelen. Mochten bedoelde huisgenooten zelf verzekerd zijn, dan geldt het zooeven gezegde natuurlijk niet. Voor huisge nooten, die door hun ziekeljjken toestand niet in staat zijn te werken, kan, ook al zjjn ze tusschen de 18 en 65 jaar oud. aanspraak op geneeskundige behandeling gemaakt worden. Schadeloosstelling ejn bij bevalling. Is een vrouw in vaste loondienst, dus zelf verzekerd, dan geeft het ontwerp haar bij bevalling behalve op verloskundige hulp met toebehooren nog recht op kraamgeld gedurende de laatste 28 dagen vóór en de eerste 28 dagen na de bevalling. Dit kraam geld bedraagt per dag 70 pCt. van haar dagloon en 35 pCt. voor die dagen waaaop ze nog tegon vergoeding heeft gewerkt. Mocht ze na 28 dagen nog niet tot werken geschikt zijn, dan kan ze nog 14 dagen een uitkeering krijgen, berekend als het ziekengeld. De uitkeeringen van zieken- en kraamgeld, die noch vervreemd, noch verpand en evenmin be leend mogen worden en waarop ook geen executo riaal-, conservatoir- of faillissementsbeslag mag worden gelegd, moeten geschieden uiterlijk in de week, volgende op die waarover ze verschuldigd zijn. Begrafenisgeld. In afwijking van hot vorig ontwerp geeft het nu ingediende in het geheel geen aanspraak op begrafenisgeld. Dagloon. Naar gelang van hun werkelijk dagloon verdeelt de wet de werklieden in 10 klassen. Zoo vallen bijv. in klasse I zij die minder dan 40 eents verdienenin klasse YII zij die een loon genieten van f 1.75—f 2.25; in klasse X zij die meer dan 3.25 verdiensten hebben. Voorde toe passing der wet wordt iemand van de 1 klasse ge acht f 0.25 daags te verdienen; VII klasse f 2; X klasse 1 3.60. Verdient dus een arbeider in werkelijkheid bijv. f 1.80 of f 2.20, dan wordt zijn ziekengeld berekend naar f 2.dus bij geheele ongeschiktheid tot werken 70 pet. f 1.40. Het bedag der premie wordt bepaald 1°. naar het loon (zie boven) hetwelk een werk man geacht wordt te vendienen en 2°. naar het gevaar voor ziekte, waaraan zijn beroep hem bloot stelt. Hiertoe zullen de verschillende beroepen in een drie- of viertal gevaren klassen worden onder gebracht. Geen invloed bij het bepalen der premie mag worden toegekend aan de talrijkheid van het gezin noch aan den leeftjjd van den verzekerings- plichtige. Liet men deze factoren wel werken dan zou de verzekering veel te drukkend worden voor gezinshoofden en andere werklieden. "Wel zal nu de regeling het gevolg hebben dat joDgeren en ongetrouwden iets meer zullen betalenmaar dit zal naar het oordeel van den Minister van niet veel beteekenis zjjn. Betaling der premie. Bij de particuliere kassen moet de premie betaald worden voor een deel door den patroon voor het andere deel door den werkman in tegenstelling van de rijkskassen waar de patroon de man is die voor de betaling der geheele premie moet zorgen. Voor de bere kening /an ieders deel heeft men deze methode gevolgd. De premie wordt gesplitst in twee deelen een deel betrekking hebbende op den verzekerde zelf, het andere op het gezin. Voor rekening van den patroon zal komen dat bestanddeel van de premie hetgeen bepaald wordt door het gevaar voor ziektehetwelk een bepaald beroep medebrengt en dat in de laagste gevarenklasse geschat wordt te zijn '/a van dat deel der premie hetwelk op den verzekerde alleen betrekking heeft. De werkman moet dus in die klasse betalen 2/3 van zjjn deel -f het gezinsdeel. Wat de premie in hoogerej gevaren- klassen meer bedraagt dan in de eerste komt voor rekening van den patroon. De betaling heeft we- keljjks plaatsde patroon kan echter in overleg met de ziekenkas over een langere termjjn zich van zjjn plicht kwjjten. Het laatste geldt ook voor de districtskassen. Tarief. De tarieven van de districtskassen die een reservefonds zullen moeten vormen tot een geljjk bedrag als aan de particuliere kassen is toe gestaan worden door den Minister vastgesteld. Voor administratiekosten kan do premie verhoogd worden mot ten hoogste 0.4 pet. van het dagloon. Indien de districtskas daarmede niet kan uitkomen, dan wordt het tekort aangevuld door de Rjjks- schatkist, die bjj het inwerking treden der wet aan zjjne kassen de noodige voorschotten zal doen om de verzekering8machine in werking te brengen. Het tarief van eene ondernemingskas zal niet hooger mogen zjjn dan van de districtskas der plaats waar gene gevestigd is. De overige particu liere kassen moeten jaarljjks hun tarief vaststellen naar de uitkomsten van hun bedrjjf. Mocht het meer gaan bedragen dan dat der districtskas van de plaats hunner vestiging, dan zal het verschil tusschen beide tarieven door den werkman betaald moeten worden. De gehuwde vrouw, die zelf verzekerd is, oefent ten aanzien harer verzekering geheel zelf standig hare rechten uitze heeft 's mans bjjstand niet noodig in een proces en behoeft zjjn beheer niet te dulden. Ze is baas over haar uitkeeringen. Vrjjwillige verzekering. Ieder ingeze tene, die wat zjjn financiëele omstandigheden aangaat op een ljjn staalt met de verzekeringsplichtige werk lieden (bjjv. kleine ondernemers, losse werklui), kan zicli en zjjn gezin bjj de op te richten Rijks kassen tegen de geldeljjke gevolgen van ziekte of bevalling verzekeren. In het algemeen gelden dan ook hier dezelfde uitsluitingen als wjj bjj de ver plichte verzekering aantroffen. De vrjjwillige ver zekering zal echter anders ingericht worden dan de verplichte. Zoo zal bjjv. in tegenstelling met deze bjj gene voor het vaststellen der premie wel reke ning worden gehouden met de talrijkheid van hei; gezin en den leeftjjd der verzekerden. De vrjjwillige verzekering zal dan ook apart geadministreerd worden. N.B. Misschien heeft men uit de zinsnede betref fende het failleeren van particuliere ziekenkassen in ons voorgaand artikel de gevolgtrekking gemaakt, dat bjj faillissement van een ondernemingskas hare rechten en verplichtingen niet op de districtskas overgaan. Dit zou echter minder juist zjjn. Zoowel bjj faillissement van een bjjzondere als bjj dat van eene ondernemings-ziekenkas gaan de rechten en verplichtingen uit de bjj haar gesloten verzekeringen voortvloeiende op do districtskas over. JHLlddelburc Technische school.. Het bestGur van den Bond »an Technici heeft aan den minister van binnenlandscbe zaken een adres ver zonden, met verzoek, dat het den minister moge behazen, alsnog bjj sappletoire begrooting gelden aan te vragen tot voorbereiding van de oprichting van een middelbare tachnischo school. Uit de diamant-Industrie. Do heer Honri Polak schrijft in het Weekblad van den A!g. Ned. Diamantbetcerkersbond oen zeer merkwaardig en uiterst belangwekkend artikel, waarin hij begint met er op te wijzen dat, hoewel de industrie en dus ook de Bond, een tijdperk van grooten bloei doormaakt (de beschikbare middelen van den Bond wijzen in totaal oen bedrag van meer dan een half millioen aan) het plichtsbesef dor leden op bedenkelijke wijze ver mindert en de Bond uit organisatorisch oogpunt allengs in kracht afneemt. In de slechte tijden, zegt. de heer Polak die wjj sinds het ontstaan onzer organisatie hebben doorge maakt, is er inderdaad nooit een zoo miserabele geest onder de leden te constateeron geweest, als nu het geval is. En toen de vakgenooten weinig verdienden, toen zij met veel werkeloosheid te kam pen hadden en het hun in alle opzichten verre van goed ging, had het bestuur niet zóó de handen vol, en had het niet tegen zulke allernaarste gedragingen van den kant der werklieden te kampen, als thans aan de orde van den dag zijn. De ontevredenheid der leden uit zich op velerlei wijzen, en manifesteert zich zeer typisch in do hon derdtallen aanvragen om loonsvorhooging. Na de definitieve opheffing van het collectief arbeidscontract scheen zoo wat iedere brillant- en kapslijper en ver steller het onmogelijk buiten loonsverhooging te kunnen stellen. Het bestuur toog daarop met ijver aan hot werk, msar meer dan een dozijn aanvragen kan het toch niet per week afdoen, en nn worden de bestuurd^ren geregeld bestormd door individueels leden, door deputaties uit porsoneelen of door per- soneelen in hun geheel, die nog niet aan de beurt hebben kunnen komen en nu wensohen te weten, „hoe lang zij voor-den-dit-en-dat" nog moeten wachten vóór te hunnen behoeve opgetreden wordt, of zij daarvoor hun contributie betalen, enz. „Men vergeeft dien monschen echter gaarne hun onhebbelijk optre den,* schrijft de bondsleider ironisch. „Want zij hebben honger. En van hongerige mentchen kan men nu eenmaal geen redelijkheid verwachten. Thuis schreien vrouw en kinderen om een stuk brood „Er zijn werklieden, en geen klein beetje, die aan dringen op „gelijkmaking" hunner loonen, waarmee ze willen zeggen evenveel te willen verdienen als andere leden van het personeel waartoe zij behooren, omdat zij evenveel maken als dezen*, vervolgt de hoer Polak. „Nu kan het zeer goed gebeuren, dat sommige, misschien zelfs vele werklieden, vergelijkenderwijs eon te laag loon genieten. Maar de stelling, dat alle werklieden, die evenwel afmaken, ook een precies gelijk loon moeten hebben, is onzinnig. Want al leveren twee menscheu dezelfde hoeveelheid arbeid af, dan is daarmede nog niet gezegd, dat ook de hoedanigheid van hun arbeid dezelfde is. Maar wee je gebeente als je zooiets zegt aan een werkman, die op „gelijkmaking" aandringt 1 Dan kijkt hij je aan of je zijn ergsten vijand bent, zoggende dat je patroonsargumomten gebruikt en dat het wel lijkt of wij de belangen der juweliers behartigen in plaats van die der werklieden." Met de brillantsnijders schijnt het al even erg te zijn. En dat alles terwijl de loonon tijdens het bestaan van den Bond gemiddeld stellig verdriedub beld zijn en de arbeidsverhoudingen in denzelfden tijd een ongeloofelijke verandering ten goede hebben ondergaan." Ook roepen de leden ach en wee over de afrekea- boeken, waarin nauwkeurig de loonen zullen staan opgegeven, en waardoor dus nh invoering geen belas ting-ontduiking meor mogelijk zal zijn. De heer Polak wijst er echter „de lijders aan fisco- phobia, of te wel bolastingvrees" op, dat de snijdere en kloovers reeds -inds ettelijke jaren, persoonlijks afrekenboekon hebben, zondor dat gezegd kan worden, dat zij dientengevolge proportioneel hooger werden aengeslagen dan de slijpers en verstellers. Tentoonstelling. Van den heer Nedorkoorn ontvingen wjj een uitnoodi ging tot het bezoek eener expositie van etsen door Dake. Gtaaut van Roggen ea W. Steslink en tevors vac ocne collectie oorspronkelijke teekeningsn van Joh. Braakcnsiek, Wat de etsen aangaat., zjjn de mooisto hier wel van Graadt van Roggen, die ons verbazing en eerbied afdwingen door de groote habiliteit en nauwkearigfaeid dezer merstor zoo bjjzonder eigen. Allo daar aanwezige etsen zjjn reeds meermalen oiders ten toon gesteld, dus is er niets nieuws. Verder ïjjn er orgineele teekeningen van Braakensick, boofdzakeljjk illustraties voor een bosk »de Smokkelaars van Wassenaar.* Haast iedereen kett hot werk van Braakonsiek dat vooral uitmunt door groote duidelpkbeid en daarom bjj ons Hollaudech publiek zoo gewild is. Deze illustraties kan ik tchter niet als van de baste van Braakcnsiek kenmerken, de voornaamste er nit zjja wel de gewone penteokeningen. Hot toeval wil, dat naast het boek waar ik de illu straties van btschijjf, een »Gil Bias* ligt van 25 Juni 1893 no. 26 met een teekenmg van Sloinlcr »La iê .e par Rseé Maizeroi*, maar wat een verschil, wat een hemels breed verschil. Bjj den Franschen kunstenaar alles gevoel en fjjae observaties, terwjjl het werk van onzen illustrator daar koud en ongevoelig bg wordt. Vooral het titelblad, munt niet uit door aitistieke waarde. Voor ons publiek echter, dat nogal van dikop houd en niet bjjzondor veelbjjaa geen artistieke aspiraties heeft, zjjn deze teekeningen door hun juistheid ca meer niet, wel van waarde. JAN BLEIJS, IJlt Oude Niedorp. Tot bestuurslid van het polder-district Oude Niedorp is gekozon de beer W. Blankendaal en tot Hoofdingeland de heer J. Lichthart te Oude Niedorp. De heer P. Wit te Oade Niedorp is gekozen tot molen- meester van den Westerkamper polder en tot voorzitter van dien polder de heer J. Wit te Oude Niedorp in de plaats van den heer J. Kuilboer te Nieuwe Niedorp, dia Zich wegens gevorderden leeftjjd uit het bestuur heelt teruggetrokken. IJlt den Helder. We vernemen, dat de heer W. Visser, hoofd van de uitgebreid lagere school, nog in de kracht van zgn leven, op medisch advies, genoodzaakt is met 1 Jan. a.s. ontslag aan '.e vragen. Indertjjd strandde in de Zuiderhaakegronden het Deut sche stoomschip >Sorbia«, geladea met stukgoederen, van welke voor en ta al boel wat werd binnengebracht, Hst wrak zal ld, zooals het daar in de gronden zit verzonken, ten overstaan van notaris Stammes worden verkooht op 25 October a.s. Uit it. I'ancras. De herren J. G. Hazeloop, rjjkstninbouwleeraar te Alkmaar, A. Nobel te St. Pancras en C. de Gons te Noordseharwonde, voorzitter rn secretaris van de Naam- looze Landbouw en Handelsvereeniging Langendjjk en Omstreken* zgn weer van hunne buitenlandsche reis teruggekeerd. Deze reis welke voor de tweede maal werd ondernomen om de handelstoestanden in Duitichland van de Langen- dyker groenten te onderzooken, werd begonnen Maanuag 1 October. Achtereenvolgens werden bezocht Essen, Dortmund, Barmen, Elberfeld, Keulen, Metz, Straatsburg, Stuttgart, Müncbsn, Rheichenbaoh, Chemnitz, Dresden, Borljjn, Hannover on Osnabiück. Donderdag kwamen de reizigers weer in hunne woon- plaatsen terug. Vnn W leringen. Ons eiland is wader twee vereenigingen rjjker geworden. En wel de eerste: een O.Operatieve visscheiszereeniging, welke ten dosl heeft, het eigenhandig verkoopen van viscb der leden zoo mogeljjk rechtstreeks naar hot buiten land, waarvan osn voorloopig bestuur is samengesteld uit de heeren Dr. Koops, eerevoorzitter, Ds. Rainders, voorzitter, L Spaander, seoretaris en A. Annes, C. Rotgans, S. J, Bakker en J. Kalf, leden vun h-1 bestuur. Men zal zich voorloopig bepalen tot het opmaken van statuten. Do twaedo nieuwe vereeniging stelt zich ten doel hst plaa'RïU van een torentje, waarin een klok op 't Protest. Kerkhof te Stroe. De hiervoor bcnoodigde gelden zal een vcorlocpige oommissie tiachten bjjoen te brengen, door over 't eiland te laten oircaleeren een ljjst. Deze oommissie werd gevormd door de heeren Cava! jé, eerevoorzitter, Da. Onnes, voorzitter, Ü3, Renders, se ct etaris, P, F. Kunt, penningmoosler en J. Rotgans, Ji Wiegman en D. Lont, leden van het bestuur. De begrooting der te maken stoomtramljjn van hier naar sohagBH bedraagt f 490,000. Door polders, gemeenten en partioulieren is f 163,500 toegezegd. Au.' - sprrarn aa—a— Jeugdige korporaals. De inspecteur der infanterie hooft bepaald, dat, meer dan tot dusverre geschiedde, bg het instructie-bataljon de hand moet worden gehouden aau de eisc'aen, dat de korporaals-titulair, die overgaan naar de korpson, in allo opzichten geschikt zgn als meerdere door flink voorkomen, aplomb en goodn wijze van optreden en dat bg de theo retische opleiding het zwaartepunt worde verplaV.Bt naar karaktervorming, bevordering van fl okhoid en ontwik keling van phohtbesef, zoomede dat de ei'chon waaraan de jongelingen bjj het bataljon moeten voldoen, wil men hen waardig keuren om bg het regiment met gezag te worden bekleed, moeten verzwaard worden. Slechts dan mogen die jongelingen naar de regimenten worden ga zonden, helzjj ais korporaal of als korporaaltitulair, wan neer ze voldoende waarborgen geTen van plichtgetrouwe korporaals te Willen worden. Haafgchappj) van Landbouw, afd. lonkhuizen. Ds sfdeelmg Ënkiioizon en omstreken der HoJI. Maat schappij van Laadbonw heeft besloten, alvorens over te gaan tot beitrgding van de rattenplaag door enienting met typhasbacillen, een onderzoek te doen instellen naar de gevaren, die voor mosschen uit de aanwending van dit middel zouden kunnen voortvloeien. Den houders van nitmunfend rundvee zal worden ver zocht, dit niet van de hand te doen, ten einde hst te kannen inzenden op de tentoonstelling, die het volgende jaar to 'e-Gravenbage zal worden gehoudenonk zal worden medegewerkt tot collective inzending van zaden, bloemen, vruchten, enz. Pogingen zullen worden aangewend, om te Hoogkaispel een Rjjksveearts gevestigd to krjjgen. He Pailsndt van Roscndael. Op het wrak van de Ned bark »Pallandt vtn Itosen- dasl», welke ongeveer 40 jaren geleden op den Oostwal to lexel schipbreuk leed, zal mot een sohepzuiger een onderzoek worden ingesteld. Msn beweert, dat de lading tin de8tjjds niet geheel geborgen kon wofdon. Tegen den vlecschnood. Door dea vieeschnood in Daiisohlaad wordt daar, ook uit Friesland, veel meer wild ingevoerd dan vroeger, vooral eender, ganzen en kippen, hoe vetter hoe liever. De vetste worden het duurst betaald. Een polier te Hee- ronveen o.a. zendt geregeld af naar Hamburg, Dusseldorf, Elberfold, Essen en andere steden. Uotlc honden. In de gomeonte Eindhoven is opnieuw een geval van hondsdolheid geconstateerd. Het dier is op last van den districts-veearts doodgeschoten. De muil kor ven wet treedt opnieuw voor 4 maanden in werking. Ook in omliggende dorpen worden weder dolhoidsgevallen geconsiatoora. Te Bree beeft de politie een ware opruiming gehouden onder die honden, die 7erdacht werden met ten dollen rasgenoot in aanraking te zgn geweest. Een 70-tal moe ten er afgemaakt zgn. Hel engeval te tioudn. Omtrent de oorzaak van het ongeval drie militairen bg Gouda overkomen, meldt meu nader aan Het Folk dat gekommandeerd was de breede en diepe Bodegraaf- sche Vaart op stroomatrassen over te steken. Hetgovolg van dergeljjke gekheid is alweer, dat één der drenkelingen in levensgevaar verkeert. Hjj is tenminste Donderdag voorzien van de heilige sacramenten der stervenden. Het slachtoffer is een. korporaal. Jé let» w station te Haarleut. Met het overb-eLgen van den dienst naar bet nienwe station te Haarlem zal thans een begin worden gemaakt. In verband daarmede zal met ingang van 22 October a.s. enkel spoor worden gereden tusschen do stations Overveen en Haarlem (Bolwerk), Het opgaand spoor wordt dan builen gebruik gesteld, zoodat de treinen in beide richtingen van en naar Haarlem alleen het afgaand spoor zullen borgden, Alen schenhlug. Wjjlon de heer C, J. v. Nallestejjn, 21 September 1.1 te Amsteraam overleden, heeft aan de bnrgerljjke ge rneente Leersum vermaakt al zgn onroerende goederen, ruim 20 hectaren, onder die gemeente gelegen. De schen king is vrjj van successie en andere rechten, doch de gemeente is verplicht tot onderhoud der tot de nalaten schap behoarende graftombe en grafkelder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1