No. 249. Honderd en achtsle jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt Doodgraver Kair<4ooMel4atten. 1906, MAANDAG 22 OCTOBER. Hinderwet. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkery v|h. HEKMs. COSTER ZOONYoordam G 9. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a.s. Woensdag 14 November a. s. eene onderwijzeres, VERKIEZING. Uit de Pers, Rechtzaken. KUNST EN LETTEREN* Uit Hof- en Hoofdstad. ALKMAARSCHE COURANT. mMsmmnMaKvxa Aan de Meisjesschool (hoofd Mej. J. H. Pruim) wordt gevraagd in 't bezit der aktj voor de Fransche taal en bevoegd tot het geven van onderwjje in de vakken j en k. De aanvangsjaarwedde bedraagt f 775, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, tel kens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit de hoofd akte geeft aanspraak op eene verhooging met f 100.—. Voor het bezit der akte Fransch M. O. wordt f 50 toegekend. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 3 November a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen sollicitanten op, niet ouder dan 35 jaren, naar de tegen 1 Januari a,s. vaceerende betrekking van op de algemeene begraafplaats, waaraan boven het genot van vrjje woning eene jaarwedde verbonden is van f492. Stukken (adres op zegel) in te zenden vóór 10 Nov. a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ter voldoening van Art. 10, al. 4 van het Algemeen reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken, ter kennis van belanghebbenden, dat de verkiezing, tengevolge der periodieke aftreding van de heeren A. PRINS Az,, S. di LANGE P. Bz., H. P. IBINK MELENBRINK en Th. van SPALL, als leden der kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente is bepaald, op Donderdag 15 November a.s. van des voormiddags ÏO tot des middags 12 ure, in een der lokalen van het Stadhuis. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van J. BOSSERT, handelende onder de firma F. J. Thusslinq, aldaar, om vergunning tot het oprichten van een gasmotor van 4 P. K., ter vervanging van een stoommachine, ten behoeve van zjjne koffiestroop- branderg, in het perceel Spanjaardstraat, wjjk O No. 21. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Zaterdag 3 November e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hjj, die bezwaren heeft inge bracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 20 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. Me Ball expeditie. Een uit Nederlandsch-ladië ontvangen telegram meldt, dat met de zelfbestuien van de Balische landschappen Kloengkoeng en Bangli nieuwe politieke contracten zjjn gesloten en voor de tot het gouvernemectsgebied bshoo- rende landschappen Karang Asem en Gianjar nieuwe regelingen worden getrofifan. Geheel Bali is rustig en de expeditie kan als geëindigd worden beschouwd. De N. R, Cl. teekent b.v. dit telegram het volgende Er zullen maar weinigen geweest zjjn, die, toen de grootscb opgezette expeditie naar Bali scheep ging, ver moed hebben, dat nog geen anderhalve maand later de opperbevelhebber zou kunnen seinen, dat de expeditie als geëindigd kan worden beschouwd. Veel roem is er voor ons leger niet te behalen geweest. Alleen in Ba- loeng een beetje verzet en een wanhopige lansaanval, die door onze moderne bewapening geen kans van sla gen had. Aan onze zjjde zjjn maar weinig verliezen ge leden. Hoe de nieuwe contracten met Badoeng, Tabanan, Kloengkoeng en Bangli er uitzien, zullen wjj moeten afwachten. Welke nieuwe regelingen voor Karang Asem en Gianjar noodig geacht zgn, is ons niet bekend; voor zoover wjj den toestand hebben kunnen volgen, hebben die leenroerige rjjkjes geheel zuiver spel gespeeld. De vraag rjjst nu echterzal Bali al dadelgk geheel van troepen ontbloot worden? Hierop kannen wg op grond van ^particuliere inlichtingen ontkennend antwoor den. Ie Tjimahi zgn twee compagniën marechaussees gevormd, die naar Bali zullen worden gezonden om daar de eerste maanden een oogje in het zeil te houden. Daartoe zal weer voortdurend patrouilleeren op het program staan. Vooral op het inleveren van vuurwapens zal nog wel de noodige druk moeten geoefend worden en het zou wel kunnen gebeuren, dat die twee compagnieën nog heel wat te doen krjjgan. Is de onderwerping aan onze eisohen echter ernstig gemeend, dan zal voor het vrucht bare eiland Bali weldra een tjjd van welvaart aanbreken. Voor zeker mag men het houden, dat van het zelf bestuur der meermalen genoemde vorsten niet veel meer over zal bljjven. In Badoeng en Tabanan zal men door het overigden der vorsten tevens in de troonsopvolging hebben te voorzien. Voor het Indischs leger, dat de laatste jaren zooveel heeft moeten presteeren, is het een zsgen, dat de expe ditie naar Bali een zoo snel en gunstig verloop heeft gehad. Tegen Misstanden ln ons leger. De Gelderlander schrgft, dat inderdaad bjj het Huitgetin, dat den naam van het Kamerlid Van Idsinga noemde, persoonsverwisseling in hot spsl geweest moot zjjn. Met de mededeeling, dat bjj de a.s. begrootingsdsbatten van rechts een zakeljjke, niot-antimilitaristische rede tegen misstanden in ons leger zal worden gehouden, bad De Geld. niet den heer Van Idsinga op hst oog. Hst Kamerlid, van wien deze rede te wachten staat, behoort niet tot de fractie, van welke de hoer Van Idsinga deel uitmaakt. Nadere aanduiding van zgn persoonlgkheid acht het intusschen voor het oogenblik niet noodig. De nutscommlssle voor onderwjfs. De commissie is den 15en September door den voor zitter der Maatsohappg tot Nut van 't Algemeen geïn stalleerd. In eeu thane verzonden bericht zgn opgenomen het hoold- en het huishoudeljjk reglement der commissie. Haar taak wordt daarin omschreven als volgt I. het bevorderen van het lager onderwgs in het alge meen en meer in het bjjtonder door a. het verdedigen en bevorderen van deugdeljjk open baar onderwgs b. het stiohten van voor allen toegankelgke bijzondere Nutsscholen, in den geest der Maatschappij c. het verbeteren van de opleiding van do onderwgs- krachten voor het lager oederwijs II. het bevorderen van het lager vakonderwjjs III. het bevorderen van hooger onderwijs voor het volk. De commissie is gevestigd te Amsterdam, Kloveniers burgwal 27, bestaat uit 9 leden en is gesplitst in 3 sub- commissies, elk voor een der drie genoemde punten. mmmmmmmmammmammmmmm Het werk van «Ir. Kuyper. Dezer dagen bleken hoogst belangrgke gegevens, door Dr. Kuyper bgeengebracht en gerangschikt voor het werk over zjjne reis door het verre Oosten, zoek te zgn. Ondanks het verbod tot opruiming had het dienst personeel do enveloppen met kostbaren inhoud te Den Haag onder oud papier verkocht. De opkooper had de voorraad wederverkocht. Met groote moeite is het gelukt uit den voorraad op zolder althans tweederden der stukken terecht te brengen. De opkooper stelde zich, uit vereering voor Dr. Kuyper, met eene belooning tevreden. Bond van Vrijzinnig deiMocralen. In een circulaire van het bestuur van den Vrjjziu- nig-Democratischen Bond aan de afdeelingen worden de;e tot propaganda opgewekt» Inzonderheid meent het de aandacht te moeten vestigen [op een voort durende actie om grondwetsherziening te verkrijgen, ten einde te komen tot invoering van algemeen kies recht en van kiesrecht voor vrouwen. Met ingenomenheid wordt geconstateerd, dat de Troonrede van dit jaar, vooral in de financieele en sociale paragraaf, «onmiskenbaar aangeeft, dat de democratische stuwing der vrjji.-democr. partjj zich steeds duidelijker doet gevoelen.» Reeds gaven zich 34 personen als sprekers op, en het bestuur hoopt deze lgst zoo spoedig mogelgk te kannen aanvullen. plaatsing van den sohoorsteen, die nu naast het telegraaf bureau, vrjjwel midden in het gebouw, loop' en tevens als steun muur is opgetrokken. Hieraan is thans reeds begonnen. Tegen vivisectie. Te 's-Gravenhage is geconstitueerd een Comi'é tot beperking der vivisectie in Nederland. Dit Comité stelt zich ten doelhet verkr jjgen van wetteljjke maatregelen tot beperking en verzachting der vivisectie. Met zooveel mogeljjke vermgding van be lemmering van het werkeljjk wetenschappelijk onderzoek wil bet Comité trachten te bereiken, dat door wettelfêk gesanctioneerde beperkings- en controle-voorschriften het dierenljjden bjj de vivisectie tot een minimum wordt teruggebracht. Uit de 8. D. A. P. De federatie Brielle hoeft te Abbenbroek een verga dering gehoudenwaarin 6 afdeelingen vertegenwoor digd waren. De motie-Hekelingen, een rcherpe afkeurig inhoudende ten orzichte der dwarsdrgverjj van Loopuit, Wjjnkoop o.s., werd bjj monde der afdeelingen, met algemeene stemmen aangenomen. Besloten werd de volgende vragen in Het Volk te publiceeren lo. Wordt het niet hoog tjjd, dat de partjj haar aktie voortzet zonder dergeljjke z.g.n.; leiders 2o. Moeten deze, zich op hun Btaat van dienst beroe pende ruziezoekers in de partjj ons, arbeiders, opvoeden en klaarmaken voor het leven in den soc.-dem. toe komststaat liet beursrapport. Naar de Tel. verneemt, is door de afdeeling Publieke Werken reeds aangevangen met de uitvoering der werken, zooali ze ter voorziening in den toestand der scheurende Beurs, door de onderzoekscommissie in haar onlangs uit- gebiacht rapport zgn aangegeven. Om den nadeeligen invloed van de verwarring der muren te ontgaan, adviseerde de commissie o.m. tot ver- Den geslaagde proef. De proef met een gemeenteljjk bureau voor inlichtingen aan werkgeverp en werkzoekenden te Haarlem is geslaard. De proef begon in 1905. Op 1 October van dat jaar waren ingeschreven 826 werkzoekenden, 397 aanvragen van patroons en 286 plaatsingen. Op 10 October van dit jaar waren die ogfers: 987, 616 en 400, dus respectievelgk 20, 50 en 40 percent hooger. W lakelslultlog. Het blad der Liberale Unie, de Vaderlander, trekt ten velde tegen ds liberale Amsterdamsche raadsleden, die tegen de ontwerpverordening op de winkelsluiting stemden. Na herinnerd te hebben, dat deze verordening slechts met 2 stemmen meerderheid werd verworpen, schrgft het blad: >Dit spjjt ons, en het spjjt ons te meer, omdat liberal n aan dat verwerpen hebben meegedaan. Van de 17 aanwezige liberalen hebben Biecht» vier voorgestemd. Wjj zjjn er niet blind voor, dat hot ontwerp hier en daar wel een enkel zwak plekje vertoonde, dat met deze verordening als wet in sommige gevallen de eenling wel wat al te hardhandig zou herinnerd zjjn aan de waarheid, dat hjj deel uitmaakt van een gemeenschap, maar die zich daarop doodkjjkt, kan tot geen enkele sociale hervorming meewerken. Van die (liberale) zjjde is de aloude leuze van >de vrjjheid* ingeroepen, en de heeren hebben voor de zooveelste maal aanleiding gegeven om met mevrouw Roland klagend uit te roepenO, vrjjheidwat ge schiedt er niet in uwen naam Die vrijheidszucht, ze zit ons gelukken in merg en bloedjammer, dat ze zoo dikwjjls tot caricatuur wordt gemaakt. Het blad hecht niet veel waarde aan de oppositie van den winkelier, >een goedigen lobbes*, die wel 'n hoogen toon moet voeren, som te verbergen, met welke armhartige, die in winkelstjjl het geëerde publiek heet. Aan het booze gezicht, dat een mjjnheer zou kannen trekken, als hjj 's avonds na negenen voor gesloten deur komt, worden de belangen van duizenden op geofferd. Esne dergeljjke opvatting van de vrjjheid leidt tot volslagen anarchie. Er liet dan ook niets verwonder- ljjks in, dat aan de zjjde van de tegenstanders der verordening stond de Vrjje Socialist*, het orgaan der anarchisten, die zooals men weet, onder het schoone motto van over alles zdlf te denken en te oordeelen, iedere organisatie uit den booze achten. Ds liberale tegenstemmers kapittelt »De Vader land* staan schuldig aan politiek van vrees. Achter den welbekenden «sprong in het duister* kannen zjj zich niet verschu'len. Ten slotte zegt het blad >Hun avereohtsch begrip van wat wezenljjk libera lisme is, heeft een zwaren slag toegebracht aan de organisatie, die de agitatie vóór de verordening heeft voorbereid en gevoerd. Laten wjj hopen, dat deze slag de spieren zal stalen tot nieuwen strjjd, die ter over- winning voert. Want het goede beginsel, dat thans werd teruggedrongen, moet op den duur zegevieren en het zal ons verheugen, als de Raad van Amsterdam spoedig op zgn besluit terugkomt, ook om de groote opvoedende kracht, die in deze van de grootste winkel stad van ons vaderland kan uitgaanhet is bier met rechtGoed vóórgaan, doet goed volgen.» Bjjna ongelooflijk. De N. Tijd (Enschedé) meldt dat voor de rechtbank to Almelo voor een armen drommel, die met de lompen- kar loopt, wegens het stelen van de lompen van een paar vogelverschrikkers, door het O.M. 9 maanden gevangenisstraf werd geëischt. II mi i Hazardspel. Tegen twee beklaagden, Abraham Kat en Jozef Polak, ia voor het kantongerecht te Amsterdam 4 maanden hechtenis geëischt wegens het houden van een kuis van hazardspel. In perceel 5 van de Oude Kennissteeg, waar onlangs door de politie een inval is gedaan, gaven be klaagden gelegenheid tot dobbelen. Een schadepost. Da Eerste Kamer der rechtbank te Amsterdam Zater dag uitspraak doerde in bet proces der gemeente Am sterdam tegen de Ned. Herv. Gemeente over den eigen dom der N. Z Kapel al laar ontzegde der gemeente Amsterdam haar e sch en veroordeelde haar in de kosten tan het geding begroot op f 1000. Hen gedenktceken voor Blchard Hol. i Zaterdagmiddag is te Den Haag in het plantsoen aan da Groot-Hertoginnelaan aan het gemeentebestuur over gedragen het gedezkteeken van wjjlen Richard Hol, be staande in een bronzen buate, gebeeldhouwd door den heer Bart v. Hoven, hoogleeraar aan de academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, Het voetstuk is van blauw graniet. Aanwezig waren de weduwe van Hol en tjjn kinderen het nationaal-comifé dat met het uitvoerend comité (secre taris M. H. van 't Kruys) de oprichting had voorbereid. De Commissaris der Konirgin voor Zuid-Holland, inr. Patjjn, schetste de beteekenis van Hol, als Nederlundsob toondichter, waarna het gedenkteeken ontbnld werd. De burgemeester van den Haag, baron Sweerts de Laudss Wyborgh nam het monument van de gemeente in ontvangst. Namens de liedertafel «Richard Hol» werd een krans aan den voet van het gedonkteeken neergelegd. De briefschrijver van de Prov. Geld. en Hijm. Ct. te Den Haag meldt: Het valt niet te ontkennen dat er voor de regoering critieke dagen aanbreken. En naar men in parlementaire kringen hoort verluiden zal de frontaanval hoofdzakelijk tegen den minister van Oorlog gericht worden. Wel eigenaardig mag het heeten, dat minister Staal ook in de hoogere militaire kringen een zeer geziene en zeer populaire figuur is, maar den een te zuinig en den ander te royaal naar den zin is. Dat 't zoodoende bjjzonder moeieljjk valt 't een Kamer-meerderheid naar den zin te maken, zal de minister van Oorlog in de donkere dagen voor Ktrstmis moeten ondervinden. Weet hg zioh ditmaal staande te houden tegenover het verzet dat hem wacht, dan zal minister Staal ook voor de volgende jaren e-n vaste stelling hebben veroverd. Maar zeker kan ik u vertellen, dat, mocht de Kamer hem niet gulweg haar vertrouwen willen schenken, de minister zich geer1 oogenblik zal bedenken om heen te gaan. Moge hg dan bedenken dat 't ook voor Jupiter 'n heele toer moet geweest zjjn om 't don menschen naar den zin te maken. Ik zou dat zoo niet weten, ware 't niet dat 't inschrift op onzen ouden stadhuisgevel me er telken dage aan herinnert. Ea wanneer 't niouwe Stad huis er eens goed en wel is, dan zou 'k wel willen adviseeren om dezelfde spreuk, dan maar in goed leesbaar Hollandsoh, ook op den nieuwen geval te plaatsen. Wat 't met het Stadhuis worden moet weet ik niet. Zooals u bekend is zouden we maar gaan verbouwen. Aangaande die verbouwing hoorde ik iemand vertellen, dat 't eene verbouwingsprojeot voor, 't andere na weer bjj gemeente werken terugkomt met eindelooze wjjzigingen. Bovendien wordt er in den laatsten tjjd nog al pertinent stemming gemaakt voor een nieuw Stadhuis, elders waar wat meer ruimte is dan op de Groenmarkt, 't Zou wei te wensohen zjjn, dat men de knoop maar eens radicaal doorhakte. Eindelooze verbouwingen en aankoopen vorderen ten slotte zoo veel dat we al lang een splinternieuw Stadhuis zouden gehad hebben. Ware 't maar, dat we iemand hadden, die den toestand overzag. Vooral nu we bezig zgn ons te ontworstelen aan den ouden sleur en er wsrk in overvloed is om een flink energiek leider waardig te wezen. Maar dtn ook iemand, die meer met de toekomst dan met het heden weet rekening te houden en zich voorstelling weet te maken en in te denkeu in de locale verhoudingen der toekomst. Dat de gemeentewerken zulk een figuur missen, is vroeger al meer gebleken. Maar dit gemis wordt te meer op- meikeljjk, nu er zooveel groot werk hier aan den winkel is als we ooit of zelden gehad hebban. Als een sprekend staaltje boe er hier aan gemeentewerken gewerkt wordt, vernam ik, dat een hoofdopzichter, vergezeld van een teekenaar, naar Brussel warden gestuurd om een ontwerp te krjjgen voor trambuisjes met bestemming voor het wachtend publiek. Dat we voor een abattoir eens naar buiten gaan kjjken is nog eenigszins te billjjken, maar voor een tramhuisje 1 Neen daar is nu wel een beetje 't eind van weg.* Da correspondent van de H. Gr. Ct. in Den Haag meldt De door alle partgen gewilde en door deu Minister Fock mat lofwaardige doortastendheid voorbereide her vorming (aankoop van land in Indië) is nu dp de lange baan geschoven. In het algemeen is de Minister van Koloniën in de laatste weken niet bjjzonder gelukkig geweest. Ook bjj de herziening van het Regeenngsreglement, tot wjjziging der rechtsbedeeling moest hg al gaf hg er zelf die beteekenis niet aan zgn aanvankeljjk ingenomen stand punt prijsgeven. De wjjziging van art. 75 Ind. R. W. werd precies het tegenovergestelde van hetgeen hg voor gesteld had en nu weer is de terugkoop van de partiou- liere landerjjen eenvoudig afgewezen. Er is ik mag niet verhelen in deze min of meer ernstige nederlagen van den minister van Koloniën iets dat ontmoedigend stemt. Niet ten aanzien van dien bewindsman, die met voel kracht en groot talent zgn taak vervult en zjjn voorstellen verdedigd heeft maar met het oog op het bljjkbasr totaal ontbreken van eiken band tnssohen de linkerzjjde der Kamer en de uit haar voortgekomen Regeering. Het feit dat de krachtigste oppositie tegen den hser Fock is gekomen van de banken der linkerzjjde, van de «vrienden* van 't Kabinot, stemt tot nadenken. Ik weet wel dat men van eerlgke mannen, beginsel-belgders, niet mag verlangen dat zij tegen bun overtuiging om een bevriend bewindsman zullen goedkeuren wat zij verkeerd achten. Doch bjj het gisteren gevallen votum was da toestand róó dat men na de stemmingen over de amen dementen, had mogen verwachten, ja rischen, dat de meerderheid om 't groot belang der hoofdzaak tegenover een Minister van eigen richting, een andere houding hadden aangenomen. De politieke dampkricg is eu bljjft onzuiver dikt is de indruk, die op mjj de parlementaire geb:urtenisaen maken. En dat bedroeft en verontrust mjj. Te meer ondat, naar de geruchten te oordeelen, ook bjj de be handeling der staatsbegrooting, meerdere verrassingen van wege de vrienden der Regeering zgn te vrrwachten. Volgens hetgeen mjj ter oore is gekomen kan een zeer ernstigen aanval op het politiek leven van den Minister van oorlog worden tegemoet gezien; en 't scbjjnt ook dat de Minister van marine bet tameljjk bard zal te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1