No. 250. Honderd en achtste jaargang. 1900. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt Doodgraver DINSDAG 23 OCTOBER. eene onderwijzeres, Hinderwet. BINNENLAND. KÜNSTËN LETTERÊTn* Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiën Per regel f CIJQ. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam 9. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a s. Woensdag 14 November a. s. Uit de Pers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. Aan da Mels|esschool (hoofd Mej. J. H, Pruim) wordt gevraagd in 't bezit der akts voor de Fransche taal en bevoegd tot bet geven van onderwjja in de vakken j en k. De aanvangsjaarwedde bedraagt f 775, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, tel kens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit de hoofd akte geeit aanspraak op eere verhooging met f 100.- Voor het bezit der akte Fransoh M. O. wordt f 50 toegekend. Stokken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge- maentebestnor vóór 3 November a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen sollicitanten op, niet onder dan 35 jaren, naar de tegen 1 Januari a s. vaceerende betrekking van op de algemeene begraafplaats, waaraan boven het trenot van vrjjo woning eene jaarwed.'c verbonden is van f 492. Stokken (adres op zegel) in te zendec vóór 10 Nov. a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het door hen aan H.H. Gedeputeerde Staten dezer provincie ingediend verzoek met bjjlagon om vergunning tot het uitbreiden van de gasfabriek met een ketelhuis, waarin te plaatsen 2 stoom ketels met een verwarmend oppervlak van 32 M4, op de perceelen Helderschewegkad. bekend gemeente Alkmaar in sectie C. Nos. 1862 en 1925. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Maandag 5 November e.k., 's voormiddags te elf uur en schrifteljjk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemeldeu dag kan oen ieder, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzittor. 22 Oct. 1906. DONATH, Secretaris. Eerste Kamer. De Eerste Kamer der Staten-Generaal zal op Maandag 29 October a.s., des avonds te 8a uur eene vergadering houden. Tweede Kamer. Aan de Tweede Kamer is toegezonden een afdruk van het te Athene op 26 Augustus 1905 tusschen Nederland en Griekenland gesloten uitleveringsverdrag. Excellentie Kink en het rakonderwyg. De berichten, welke in den laatsten tjjd zjjn gepubli ceerd in zake een te houden middsnstands-erquéte, werpen een eigenaardig licht op het standpunt, dat de minister van Binnenlandsche Zaken ten opzichte van het vak- onderwijs inneemt, zegt de Tel. en vervolgt Na veel wikken en wegen, reeds onder het vorig ministerie aangevangen, zal het nu tot een officieele ezqoöte komen naar de maatschappelijke positie van den Nederlandsehen middenstand. Aan de staatscommissie of een deel er van zal de leiding worden opgedragen, en een betreffend wets-onlwerp spoedig worden ingediend. Wat bljjkt echter uit berichten, zooals zo uit goede bron verluiden Dat in zake deze erqnóte overeenstemming is verkregen tusschen Excellentie Rink en genoemde staatscommissie, nadat de laatste er noode in had toe gestemd, het belangrijke vraagstuk van het vakonderwijs buiten haar werkkring te zullen houden! Minister Rink is blgkbasr van plan met voorstellen tot reorganisatie van bet vakonderwijs in zjjn geheel te komen, vóórdat een rapport van een nog aan te vangen middenstands-erquête kan worden uitgebracht! Soitl Maar dan behoeft hem toch niets te beletten, gebruik te maken van de zóó uiterst zeldzame gelegenheid om bg meergenoemde enqnöte tevens offioieel een onderzoek te doen instellen naar de opleiding, het vakonderricht van den middenstander. De resultaten daarvan hebben bljj- vende waarde, zullen, zóó déze minister ze al niet gebruiken kan, toch mogeljjk aan zjjn opvolgers groote diensten kunnen bewjjzen. Het wil ons voorkomen, dat minister Rink de conti nuïteit beier zou kunnen bevorderen, indien het arbeids veld dezer staatscommissie niet wordt beperkt, en haar ook het recht van enquête in zake het vakonderwgs van den middenstand zal worden toegekend. Moge alsnog zóó het enquête-besluit worde genomen, dan zullen de middenstanders er zich van overtuigd houden, dat een latere organisatie van hun vakonderwgs, tenminste op juiste grondslagen, op de basis der practjjk zal worden opgebouwd. Be landsrheidersbond en de landbouw- en«| uéte. De voorzitter van den landarbeidersbond, Van Dok, schr jjft in Be Klok »Bjj Koniakljjk besluit is benoemd en geïnstalleerd 'n oommissie van 20 heeren die zullen onderzoekon de ecoromische toestanden van landarbeiders en boeren. »In deze oommissie heeft geen enkele landarbeider zitting. Op dit feit is door enkele groote bladen in af keurende zin gewezen, ook waren er afdeelingen van onzen bond welka er op aandrongen dat wjj daar werk van zouden maken. Door mg is 'n schrgven gericht aan den minister van landbouw, handel en njjverheid, met verzoek deze handeling te motiveeren. Ik meen dat nie mand beter den toestand kent dan de betrokkene zelf en wilde gaarne weten waarom men de landarbeiders in deze buiten 't spel heeft gelaten. »11 October is aan mjj een schrgven gericht door den heer Lovink, voorzitter van bovengemelde oommissie, met verzoek, mst hem 'n samenspreking te hebben over dat onderwerp. Ik heb die samenkomst gesteld op Maan dag 22 October en gevraagd vaststelling der punten waarover dan gesproken zou worden. Wanneer die pun ten worden opgezonden zullen wjj met elkander overleggen wat er geantwoord moet worden. De uitslag dezer con ferentie zullen wjj vermelden in De Klok.* Prov. Staten van Noord-Holland. Ged. Staten stellen voor op het verzoek om subsidie voor de Visachorjjschool te IJmuiden te beslissen als volgta. afgewezen wordt het verzoek om eene bjjdrage voor 1906, aangezien het dienstjaar 1906 op het tjjdstip der vermoedelijke opening op enkele weken na zal zjjn verloopen, en ook het schoolschip niet voor 1907 in ge bruik zal kunnen worden genomenb. aan genoemde Vereeniging over 1907 eene bjjdrage van f 1500 toe te kennen. Aan de school zullen verbonden zjjn, behalve do direc teur, een bootsman, een onderwjjzer voor het voortgezet lager onderwjjs, een kok en een beroepvisscher voor de pructische lessen. Da Kamerverkiezing te Lelden. G.steravond belegden de katholieken in de Groote Stadsgehoorzaal te Leiden een vergadering, alleen toe gankeljjk voor de katholieke, anti-revolutionaire en chris telijk historische kiezers. De raai was gosd bezet. De vooizitcer der voreeniging Mr. P. J. M. Aalberse, opsnde de vergadering. Spreker was het Kamerlid, ar. A. baron van Wjjn- bergen. Deze begon met er aan te herinnersn dat de overwinning bjj den laatsten verkiezingsstrijd behaald, slechts een oogcnblikkeljjka is geweest. De kiezers to Lsiden zullen dit nu eens kunnen toonen. Spreker ver geleek de vorige regeering met da huidige. De rust, die, zoo 't heette van de laatste zou uitgaan is tot nu toe achterwege gebleven. Spr. behandelde de ant, these. Dr. Kuyper heeft dezo niet uitgevonden, maar wie anti these politiek heeft gevoerd is mr. Goeman Borgesius bjj de vorige verkiezingen. Deze politiek zal bljjven onder elke regeering, maar 't felst zal die gevoerd worden door de linksc'ue partijen. Vele voorbeelden haalde spr. aan uit de jongste par lementaire geschiedenis ten bewjjzs hoe verdeeld de vrjjziDnige fracties zjjn. Spr. critiseerde de daden van deze tegenwoordige regeering als allesbehalve verzoenings gezind. Spr. geloofde niet, dat deze regeering zal kunnen tot stand brengen wat zjj heeft beloofd. Da sociale wetgeving die deze regeering zal geven, zal steunon op de voorbereiding van dr. Kuyper. Soherp laakte spr. wat minister Veegens dezer dagen hoeft gezegd, n.l., dat de invaliditeitsverzekering nog in studie zal worden genomen, terwjjl men haar in de ver kiezingsdagen heeft beloofd. Als er één grief is tegen deze regeering, dan wel deze, dat ze ons volk geen invaliditeitsverzekering wil gaven en spr. vroeg in trouwe of het Ned. volk zich daar nu bjj zal neerleggen In 't bjjzonder stond spr. stil bjj de voorgestelde be lasting op het gedistilleerd en do tabak, en de technische herziening van het tarief, dat in wezen toch ook be schermend zal zjjn, omdat het meer ral opbrengen. Conclndeerende stoldo spr. vast, dat deze regeering niet in staat is met vaste hand te regeering, omdat zjj door geen andere kracht wordt samengehouden dan door het anti-clericali8me. Met een enkel woord kwam spr. tot de candidaton en wilde er dit van zeggen, dat Leiden wel een wetenschap pelijk man mag afvaardigen, en van dr, Da Visser zal verklaard moeten worden, dat hjj op waardige wjjze Leiden zal vertegenwoordigen. Eindeljjk waarschuwde bjj de kiezers om zich niet te laten misleiden door libe ralen, die zullen zeggen, dat dr. de Visser eigenljjk anti- Roomseh is. Ten slotte crukte spr. he' zjjne hoorders op het hart het vooral niet op een herstemming te laten aankomen, want bjj een herstemming zullen allen van de Lnkerzjjde zich samentrekken op den heer Paul en die gelegenheid moeten de ohristenkiezerB hun niet geven. Hedenavond treden in de zaal Noordeinde op de can- didaat der kerkeljjken dr. De Visser en ds. Wagenaar van Leeuwarden. Wosndsgavond verdedig mr. Mandeis zjjn candidatunr eu aan den vooravond der verkiezing nog eenB dr. De Visser en ds. Talma. De vrijzinnigen beleggen geen vergaderingen. Zjj zjjs van oordeel dat de kiezerB Paul voldoende konnen. Wel zal er van dezs zjjde voor debaters gezorgd worden. Ned. IDantschapplJ voor Tuinbouw eu Plantkunde. Werd onlangs medegedeeld, dat baren van Pallandt had bedankt om als voorzitter der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde te fungeeren, nu is er bjj het hoofdbestuur bericht ingekomen, dat de heer J. H. Tromp Meesters ook bedankt heeft. Dit herhaald bedanken vindt zjjn oorzaak in bet feit, dat men maar blindelings eandidaten stelt, zonder zich te overtuigen of doze wol bereid zjjn eene can- didatuur te aanvaarden. gemeenteraad van Enschede. Te Enschede is gekozen als gemeenteraadslid de beer H. Lasondar, soo.-dsm. Do Volkspartjj heeft thans G van de 19 zetels. Zelfstandig beheer van gevaugcnisarbeld. Bjj Kon. besluit is ingetrokken het kouinkljjk besluit van den 12don October 1899, houdende b- palingen tot invoering van een zelfstandig beheer van den gevange nis-arbeid. Het is een eigenaardig verschijnsel, dat met dit streven naar decentralisatie gebroken werd, roodra de ambtenaar die de vader van den n ouwen maatregel mag worden genoemd, mr. Simon van der An, zjjn ambt had neer gelegd. Des te eigenaardiger wordt het besluit, wanneer men Indenktdat het werd uitgegeven onmidd-lljjk nadat mr. Simon van der Aa het hoogleeraarsambt in ds rechts wetenschap aan de universiteit te Groningen aanvaardde met het uitsproken van een rede ovor »de arbeid als element van de vrijheidsstraf." In die redevoering ver kondigde de hooggeleerde spreker toch zjjn rueeuing, dat »het centraal beheer van den gevangenisarbeid, (blijft het vrjj van den druk der bureaucratie, de constante be dreiging voor elk levend intiatief, voegde spreker er zeer te recht bjj) geleideljjk den arbeid als element van de vrjjheidBstraf tot die ontwikkeling (kan) brenger., welke bestaanbaar is binnen de ljjnen van ons stelsel.« Ouderdom alleen. De Standaard bevat de volgende driestar. De heer Talma deed een goed werk, met het Kabinet over de Verzekeringswetsontwerpon eens aan den pols te voelen. Het zag er zoo vreemd uit. In 1905 wordt invaliditeits- en ouderdomsverzekering toegezegd, en in 1906 spreekt de Troonrede alleen van Ouderdomsverzekering, en laat de invaliditeit uit. Was dit een drukfout Was 't een vergissing Of stak er opzet achter En stond de zaak metterdaad zóó, dat de Regeering haar halve toezegging van 1905 terugnam, om slechts de andere helft gestand te doen P Bij de Troonrede kon men hiernaar niet informeeren. Antwoord-debat was er niet. Te wachten tot de Me morie van Antwoord op de Begrooting, was wel wat heel lang. En daarom was het een profijtelijk gebruik maken van het vragenrecht, dat de heer Talma reeds naar eenig meer licht zochtmeer licht nog dan de Minister op zjjn audiëntie had laten schijnen. En au weten we dan, dat metterdaad de invaliditeits verzekering wordt losgelaten, en dat het Kabinet een afzonderlijke ouderdomsverzekering gaat indienen. Nu jo, ook voor de invaliditeit zal men zorgen. Zelfs zal men zien, of die niet in de Ziekteverzekering onder dak is te brengen. Maar wie het klappen van de zweep kent, begrjjpt hier alles van. AU de Ouderdoms verzekering goed van stapel loopt, zal 't al mooi wezen. De invaliditeit wordt ad oalendas graeoas in conservatie opgelegd. Dit is een stout stuk. Geheel onnoodig geld uitgeven aan mannen van 65 en meer jaren, die nog volkomen goed in staat zjjn hun brood te verdienen en daarentegen hulpeloos laten staan die duizenden, die reeds jarenlang zich met gebroken kraoht voortsleepen, of die werkzaam zjjn in bedrjjven, waarin men reeds op 55-jarigen leeftijd niet meer voort kan. Waar steeds meer algemeen wordt erkend, dat in validiteit en niet onderom basis moet zjjn, zal men nu in Nederland eens uit 't omgekeerde vaatje gaan tappen, tegen allen gezonden zin in. En als dan eenmaal aan de irrationeele ouderdoms verzekering het geld op is, dan zal bet eind den last dragen, en laat men den invalieden man, die niet meer mee kan, onbarmhartig aan den djjk staan. Zoo orgens, dan past hier verzet. Koord en Mishandeling. Voor de Haagsche rechtbank werd gisteren behandeld de strafvervolgingen ingesteld tegoa Gorard Vleesenbaek, oud 26 jaar, stucadoor en N celaas Jan Heijjer, oud 28 jsar, stuca-loor, beiien te 's-Gravonhage. Beklaagde Vleesenbeek werd ten laste gelegd, dat hjj 27 Augustus 1.1. zekere H. H. v. d. Kwast opzetteljjk van het leven heeft beroofd of heeft mishandeld door hem met een mes steken toe te brengen, welke dêa dood ten gevolge hadden. Beklaagde Hejjjer werd ten laste gelegd, dat hjj den- zelfden v. d. Kwast mishandeld en hem opzetteljjk op het lichaam ec hoofd getrapt heeft. Bjj bet verhoor van beklaagde Vleesenbaek vertelde deze, dat hjj, in den avond van 27 Augustus 1.1., met een paar kameraden nabij de Jansteenstraat liep. Een hunner liep een man <egen bet ljjf; onder het gezegde »je most me niet tegen het ljjf loopen* keerde die man terng en pakte den broer van beklaagde om zjjn hals. Doorloopende hoorde beklaagde achter zich roepenik steek je an het mee. Daarop haalde hg, beklaagde, zjjn koipmis uit zjjn zak, opende het en zwaaide er mede. Bjj den reehter-commissaris had beklaagde echter ver klaard, dat hg met het mes gestoken had naar den man, die zjjn broer om den hals bad gepakt. Gisteren beweerde beklaagde zich eigenljjk niet goed meer te herinneren wat er gebeurd was. BekUagde Hejjjer bleef bjj zjjn in de instructie afge legde verklaring, dat bjj v. d Kwast niet getrapt heeft. Hg heeft alleen met een blikken drinkeuskroik om zich been geslagen en wet niet of hjj daar iemand mre ge troffen beeft. Het O. M. eischte tegen Vleesenbaek zea en tegen Hejjjer twee jaar gevangenistraf. Be opera „Op I cop van legem". Vroeger is medegedeeld in 't Hbld. dat onze in Parjjs gevestigd i landgenoot Ch. Grelinger muziek gecomponeerd heeft op een Hollandsohe bewerking van Heyormana' algemeen bekend »Spel der Zee.* Met groote belangstelling werd dit bericht vernomen door allen die naar goede Nederlandsohe dramatische werken verlangend uitzien. De heer Grelinger heeft de opvoering reeds voor 'n groot deel voorbereid, arties'en uitgekozen en met een orkest maatregelen getroffen ten einde een opvoering ,in Amsterdam mogeljjk te maken in deze maand, of later, Hg vervrachtte die voor stelling, d:e hjj zelf leiden zou, in den Stadsschouwburg te kunnen geren eu had de toezegging van directeuren en componisten in het baitenlaid, dat zjj haar zouden komon bjjwonen. Nu echter hebben de heeren Grelinger en Heyormans bericht ontvangen dat de Rand van Beheer den Stads schouwburg voor de opera »Op hoop van Zegen* niet bsschikba r e elt 1 Hain Bouwmeester gehuldigd. Mevrouw Mann-BouwmoesUrs is te Breda gehuldigd. Het feit verdient bijzondere amteokening. Theo Bouw meester is de waardige drasgrter van een roemruohtigen naam. Zjj is een groot aotrice, wier optreden nog steeds als zjj tenminste wil waar kunstgenot geelt. Vele harer creaties zjjn onvergeteljjk. Toch waardeert men hasr »in de provinoie* niet naar waarde. Maar zelden is d&hp haar bcccbs zóó als het moest zjjn. En van huldigen ia ikk' bjjna nooit sprake. Previnc.ale schouwburgbezoekers geven haar niet dikwjjls die uit bundige teekenen van sucoes welke zjj schenken aan osno andere, meer pretentieuze maar minder artistieke aotrice. Hoe dat zoo komt? Laten we er over z wjj .jen de beweegredenen liggen buiten het gebied der Kunst. Breda heeft echter aan Mevr. Mann-Bouwmeester een waardevolle hulde bereid. Vjjf en twintig jaren bad zg haar talenten beschikbaar gesteld voor de Raderjjkers- kamer »Vreugdendal« te Breda. Men heeft baar toegesproken, toegejubeld, bekranst. Men heeft baarbeen fraai geschenk aangeboden in den vorm van een sobrjjftaiel en stoel, stjjl Lodewjjk XVI. En het is te begrjjpen, dat zjj verklaarde: De ovatie, die ik zooeven mocht ontvangen, heeft mjj zeer getreden. De woorden mjj toegesproken, de harte lijkheid mjj bewezen, maken het oogenblik voor mjj een dor meest aangename in mjju kunstenaarsloopbaan en ik voel mjj gedwongen aan hen, die het initiatief hebben genomen tot het vormen van oen feestcommissie, en aan allen die er too hebben bijgedragen en een bijzonder cachot hebben gegeven, mjju harteljjken dank te betuigen. 't Wonderkind In 'n hoekje van de tram, héél klein en béél verscho len, zit 't wonderkind, Mozas Mirsky Het donkere zwarte baar valt hom over het bleeke voorhoofdhjj heeft groote oogen, die zjjn zoo donker als de nachtz'n kinnetje stennt hjj op z'n smalle, teere handjes, en zoo tuurt hjj, reoht voor zich heen, naar de straten vol van vlammend licht en de huizen, die duis ter eu hoog en dreigend zich heffen naar de glorende lucht. Z'n wangen zjjn ongezond-wit, wit als krjjt. lljj is z'ek geweest, onze Mozea Mirsky, zegt men. En nu moet-ie weer zingen. Want bjj is 'n wonderkind. En wonderkin deren moeten zingen. De tram gljjdt verder over 't Jonas Daniël Meyerplein. »Is dat niet Mozea Mirsky?* fluistert men in den wagen. 'n Jong meisje, tegenover den knaap, ziet hem voort durend aan, vol nieuwsgierigheid. Hg is er gewoon aan, dat men naar hem kjjkt. Ilij bljjft zitten in dezelfde houding, en kjjkl maar peinzend, peinzend voor zioh uit. Bjj 't Weesparpoort-atation staat z'n geleider op, en staat 't knaapje op. Tezamen gaan ze de tram uit, bei den bleek nn ernstig, de volwassene en 't kind Mozes Mirsky zal gaan zingen 1 En juichen zullen ze om (den knaap, met z'n donkere oogen en z'n krjjtwitte wan eren. Jubelen zallen ze als z'n stem zingt oude, melo- dieuse liederen. Applaudisseeren zullen zeze zullen applaudissaerEn tot(T«I.) II. 9. de Koningin-Hoeder en hel Leger des Hells. Gisteren bracht H. M. de Koningin-Moeder. vergezeld van freule v. Itteraum en jhr. Pauw van Wieldreoht, een bezoek ran het kinderhuis van het Leger des Heils te Naarden. Bjj aankomst werd H. M. een lied door ds kinderen (verpleegden) toegezongen, waarvan het koor luidde: »W«es welkom, welkom, duizendmaal, En moge lango jaren, Da gcode, trouwe Hemelheer, U voor ons land nog sparen 1» In de ontvangkamer van het Tehuis werd H. M. ver welkomd door commandant Estill en toegesproken door den secretaris voor Nederland, kolonel Goovaars, die in ga toespraak tot da Vorstin o. m. zede: »Do moeiljjke en somtjjds ondankbare taak van hen, die dikwjjls onder do maost onganst ge oaastandighodna werken aaa de geesteljjke, zedeljjke en stoffeljjke ver lossing en opheffing van hen, die door zonde, ondeugd en wanhoop geboodeu zjjn zal zeker door dit bezoek vergemakkelijkt worden. En voomameljjk onze trouwe uudearbeitUteis in cit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1