No. 251. Honderd en achlsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. vt,h'raurL"«d z"r""'"f*» rj-jsa r® feuilleton. t v*°»iXxlr°2 THE.-TSVSfi» 'TSTkTyia WOENSDAG 24 OCTOBER. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaab f 0,80franco door het geheele Kijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnnaiiuer 3 Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracton rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEIKMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Rechtzaken. URANT Hofbericht. De koninkljjke familie wordt in de eerste week ran Noretnber ait het buitenland op het Loo terugverwacht. Tncede hancr. Aan do orde was de reorganisatie van het korps Mari niers. De boraadslaging werd voortgezet. De Minister van Marine (de heer Ojhen Staart) vaf in hot kort een overzicht vae hetgeen tot het voorstel tot reorganisatie heeft geleid. Die gronden bestaan in de eerste plaats hierin, dat bet officierenkorps niet voldaan kan zjjn met zjjn taak. Wel heeft hot korps mariniers eene bestemming, maar aan die bestemming is zelden gevolg gegeven, 't Laatst was dit b{j de tweede Atjeh-ezpeditie. Hier is das sprake van een schoonen droom welke zelden of nooit is verwezenlijkt. Aan boord van de schepen viel voor de officieren van het korps mariniers weinig te doer, 't Mag dan ook als een lof spraak worden aangemerkt, dat de officieren niet tevreden waren met han lot. In verhouding tot de diensten welke van het korps gevorderd werden is de organisatie te kostbaar. De bewaking dar marine-etablissementen kan op economischer wjjze worden opgedragen aan andere korpsen. Naar reorganisatie moest das worden omgezien in dien geest dat gezorgd war 1 voor de behoefte der vloot. Het bezwaar voor het dienstdoen voor zeeofficieren in het korps mariniers vermindert door de reorganisatie en er komt meer uniformiteit tnsscben het marine-personeel en de mariniers. Als garnizoensplaats bljjft Rotterdam behouden. De legering van mariniers in Amsterdam komt den minister niet meer coodig voor evenmin te Wil- lemsoord. Het verheugt den minister dat de heer Verhey die zoo jaren lang met eere het korps mariniers heeft gediend in de reorganisatie bei ast. Het personeel dat beBtaat zal worden benu', maar het korps wordt als zelfstandig korps opgeheven. Het militair karakter van het korps mariniers is reeds door de matrozen overge nomen en als zoodanig behoeft het korps dus ook niet langer te bljjven bestaan. De nog aanwezige ondorofficieren kannen aangevoerd worden als instructeurs voor de mfanterie-oefeningen en het korps officieren kan men laten uitsterven. Hoewel de minister geen bepaalde toe- leRging kan doen wil bjj toch wol zeggen dat met de wensohen van den heer Verhfy om de billgkheid te be- traobten tegenover het personeel rekening zal worden gehouden. De afdeeling Amsterdam zal spoedig worden opgeheven omdat aldaar het grootste incompleet is. De minister komt nu tot den heer Duyaiaar van Twist die zegt, gjj geeft het korps prjjs maar geeft er niets voor in de plaats. Dit is echter niet juist. Wanneer men met uen heer Duymaer van Twist mee wilde gaan dan ,0? lu611 ^et ..^ekle®'e kostbare gebouw weer moeten optrekken. Geljjk 's ministers voorstel thans luidt geeft het in elk geval lo'sverbetering voor het pe'sone-1. De minister hoopt dat er kazernes zullen komen voor het personeel der Zeemacht. Wanneer do min ster het denkbeeld van den heer hornsnn volgde zon hg doen hetgeen de heeren Daymaer van I wist os Waasenaer van Catwgck afkeuren, n,l. het korps prgsgeven zonder er iets voor in de plaats te stellen. De min ster bedoelt met de reorganisatie va'» het korps g# en verbetering in den zin van verbetering der oefeningen. Dat acht de minister n et noodig. Hij b;strfidt de opvatting dat hg hier komt met lapmiddelen. De minister komt op tegen de bewering van den heer ihomson dat de opheffing van het korps Mariniers oene "onderlyke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 43) (lePsch;tenBgvinUaa°ntu0fflngen volgden elkander op als wilde verwarring H0n nX,mj ftn de boeren stoven in 7at er on g °j elkander heen. Zjj dachten zeker stante ik in den tot bezinning te komen, beweging. De' ^Lpeenfgsrin/af '«"h in vooruit met een snelheid van viiftio "1° St0°' Een oogenblik later veranderde ik de i.m tUU-- vlogen voort met een vaart van vüf en 1). vijand ,i.„d. da, *h na ongeveer zes seconden begreeD lien on*' 7 9 deren achter de auto op den weg en de woedende kreten werden gesmoord in het afschuwelijk glraas van hehn^H •afv0e4rgassen- Aan gevaar van vervolging k ier noodeloos daaraan te denken, ik had mqn best gedaan en moest rnjjn werk voortzetten Deen normaal trommelvlies kon het lawaai va- de RanHo?'h Ultgest°0ten Kassen lang uithouden juli rouw Randolph en juffrouw Kedison zaten dan ook' met ie SSV0? de,ooren het beneden gedeelte van Marys gelaat onder het masker een komieke uit- beeparing van ren millioan zou gaven. Ware dit zoo, dan zou de minister hat zake- dadelgk doen. Met genoegen hoeft de miais'or gehoord dat de heer Hugenholtz de voirgestelie lotsverbetering toejuicht. De minister gelooft uiet dat hnt personeel aan boord meer vrgheid geniet dan in de kazernes, en de leien die den heer Hugenholtz zoo dikwjjls hebben hooren klagen over het loven aan boord zullen zeker met oenige v >rwondering diens mededeeling hebben gehoord dat het personeel in de kazerne gedrild wordt en aan boord meor vrgheid geniet. Aan den hoer Hugenholtz, die het verEchil niet kent tuaschen een matroos en een marinier, zegt de minister dat een matroos wel een marinier, maar een marinier niet een matroos kan vervangen. Door het ontwerp aan te nemen zal do Kamer medewerken om de uitgaven voor de Marine in de toekomst te verminderen en oen gezonder verhouding brengen onder het personeel. Na replieken weid de beraadslaging gesloten. De artikelen, zoomede de beweegredenen, werden goed gekeurd het wetsontwerp werd daarna in stemming ge bracht en verworpen mat 38 tegen 27 stemmen. Teoen stemden de heer Thomson, v. Idsinga, de Waal Malefijt, Marchant, van Wijnbergen, v. d. Velde, Heemstra, Doynetee, Limburg, Ter Laan, Passtoor?,Brummelkamp, Kooien, Ruya van Beeronbronoh, v. Vnurec, Brantz v! Wassenaar v. Catwgck, v. Veen, de Ram, v. Wiohen] v. Vljjmen v. Bylandtv. d. Berch van Heemstede,' Hueenholtz, Schaper, L'eff, v. Asota v. Wjjck, Dnymser v. Twist, Ketelaar, Troelstra, Tak, v. Vliet 'en Talma. Aangenomen werden hierna zonder stemming de wets ontwerpen: tot onteigening van eigendonmen te Groningen, noodig voor den aanleg van verbindingskaoalen, enz., tot aanvulling en verhooging van de waterstaatsbegroo- ting 1906 tot goedkeuring van eene overeenkomst tot regeling van het verkeer met gedistilleerd aan de Duiteche grenstot verhooging der waterstaatsbegrootingtot aanleg van een zeadgk in Friesland en tot beschikbaar stelling van gelden wegens door het departement van Marine gedane verstrekkingen, dienst 1906. Mede werd goedgekeurd de conclusie vin het verslag der eommi8iie omtrent het verslag der Algemeene Reken kamer over 1904. Aan de orde was vervolgens hef wetsontwerp tot wgzi- ging en aanvalling der wet van 25 Mei 1830 tot instel ling eener Rijkspostspaarbank, geljjk die later is aan gevuld en gewyzigd. De heer P a t g verklaarde zgne ingenomenheid met dit wetsvoorstel, al verwacht hg er niet de vlocht van die de carnets in België genomen hebben. De heer \an de Velde (a-r. Delft) wees op het groote belang dat gemeenten en waterschappen hebben bij dit ontwerp al betreurd hij het dat de Regeering de inlagen der Rijkspostspaarbank niet heeft verhoogd. Spreker geeft den minister in overweging om in den in uitzicht gestelde maatregel van bestuur speciale Stnatsschuldboekjes in te voeren ten dienste van ge meenten en waterschappen. De minister van Financiën antwoordde dat de Regeoring met opzet geen zakelijken band heeft willen leggen tusschen de inschrijvingen op de carnets on op het grootboek, zij acht dit niet noodig waar de inschrijver op de carnet een persoonlijke vordering heeft op de Rijkspostspaarbank. In tegenstelling met den heer Patijn verwacht de minister een gunstigen invloed van het ontwerp op de Staatsschuld mits de koersen niet kunstmatig worden opgedreven of verlaagd. Steeds is er veel navraag naar onze Staatssohuld omdat die steeds nog is en blijft een fonds eerste klasse, al zjjn de koersen tijdelijk wat gedaald door de invoering van enkele wetten, ons Staatsorediet is daardoor niet gedaald. drukking van afschuw vertoonde. Ik zag haar gezicht toen ik het rjjtuig liet stilstaan (wat ik deed zoo gauw wjj aan het gevaar ontsnapt waren) om den knalpot weer vast te zetten en het kostte mij de grootste moeite om niet te lachen. Mjjn werk eischte enkele minuteneerst zaten alle drie onbeweeglijk en zonder een geluid te geven, nog verbijsterd door het oorverscheurend geraas, toen werd de welkome stilte verbroken door den heer Payne, die op stijven toon tot juffrouw Randolph zei»Ik vind dat je mécanieien zich alleronbeschaamdst gedragen heeft door mij te bevelen »Kn ik vind dat hjj ons gered heeft,» viel de meesteres van den mecanicien hem in de rede. «Ik deed wat mjj het best voorkwam, juffrouwer was geen tijd te verliezen,antwoordde ik met een gemaakte nederigheid, die bjj sommige geleg-nheden door mg wordt aangenomen. «Het zou mjj spijten als ik aanstoot gegeven had,« ging ik voort haar en niet Payae aanziend. »Je hebt geen aanstoot gegeven,» zei ze. «Ik ben er zeker van dat meneer Payne, als hjj even radenkt, zal inzien dat je ons een uitstekenden dienst heb bewezen. Maar wat moet er nu gebeuren Ik onderstel dat wij alle moeieljjkheden nog niet te boven zullen zjjn en dat verdienen wjj ook niet.« lk vond het wel wat overdreven van haar om te zeggen «wjj», want al dien last hadden we toch te danken aan de verwaandheid en de brutaliteit van één persoon. «Neen, juffrouw, dat verdienen wjj ook niet als ik net zeggen magantwoordde ik gedwee. »Het paste niet om zoo langs den drukken weg te snorren. Tot vandaag hebben menschen van allerlei stand ons steeds beleerd behandeld, dat weet ik zeker. Het gebeurt niet uikwjjls dat Fransche boeren zich slecht gedragen en eden lag de groote schuld bjj ons, hoewel het waar is dat^ hun paard schichtig was; en misschien hadden zq we., van wege den marktdag, wat meer wjjn ge dronken dan zjj verdragen konden. De wjjn van deze streek is koppig.» Ik sprak tegen juffrouw Randolph, maar het was De minister zou het niet vrij van bedenking achten wanneer de Regeering voorschriften ging geven aan de Rjjksspaarbankdie moet vrij bljjven. De voorzitter van den Raad van Toezicht heeft den minister echter de meest geruststellende toezeggingen gedaan. De Rijkspostspaarbank, zeide de heer Van Nierop, voorzitter van den Racd van Toezicht, kan eenvoudig niet buiten aankoop van Staatsschulden. Die heeren in Arasterdam weten beter wat hun te doen Btaat dan de minister van Financiën en veilig kan men aan hen overlaten hoe gehandeld moot worden. Voor gemeenten en waterschappen, die tijdeljjk goed hebben te beleggen, kun-en de staatsschuldboekjes uitmuntend dienst doen Gaarne wil de minister nog overwegen of aan gemeenten en waterschappen nog faciliteiten kunnen worden verleend. Na replieken werd het wetsontwerp zonder stemming aangenomen. De voorzitter deelde mede, dat de Centrale Sectie besloten he-ft, oa het korte reces, dat de Kamer nu gaat nemen, verschillende wetsontwerpen in de afdeelingon te onderzoeken. Verdor doelt de voorzitter mede, dat het zjjn voornemen is de Kamer wedor bijeen te reepen op Dinsdag 6 November. Dc Kamerverkiezing te Iielden. Voor do Ned.-Herv. Kiesvereenigiag t# Leiden, sprak gisterenavond ds. De Vissar. bpr. zeidi mat groita aa-zeling da cand.datuur aan vaard te hebben. Dj haidigi rage-ring critieeerende, begon spr. mot op to merken dat het ministerie op goen meerderhe d s'eont, waardoor het onrast en onzuiver is in zjjn handelingen. Spr's. politiek gaat tegen de voorstellen dezer Ragrering. Zoo bjjv. noemde spr, het bekende be sluit omtient da chnsteljjke kweekscholen een struike blok voor het christeljjk onderwjjs. Voorts onderwierp spr. het finantieale beleid aan een scherpe critiek. De belas tingplannen van dezen minister zullen teleurstellen. De Middenstand zal bjj de hervormingen weer den zwaais'en last dragen. De belasting op do tabak zal den werkman het rookan moeiljjk maken. Van da varhooging van het gedistillesrd is spr. een vijand. De plannen van den Mioiiter van Oorlog noemde spr. een gevaar voor het land. Ook minister Ve«gens hesft teleurstelling gebracht. Tevergeefs wachtten de arbeiders op oudordoms- er inva liditeit!-verzekering. 'Tegenover dat alles stelde spr. het ministerie -Knjjp r. Dr. Kujjper wees een afgerond systeem en de middelen er voor aan. Ten slotte stelde spr. zioh zelf met een enkel woord aan de kiezers voor. Hg noemde zioh con servatief in dien zin, dat hg het goed in onze natie wil bewaren maar hg is vooruitstrevend voor zooverre men de arbeidersbeweging wil maken tot een gezond lid aan het lichaam van de maatschappij en den Staat. Spr. besloot mnt de betniging, dat hij een strijder zon willen zjjn en bljjvan voor God en Vaderland. In debat trad do heer Roodhujjzen, wiens argumenten door dr. De Vissar werden weerlegd. Hulde ar. fliaton van der Aa. Behalve door de ambtenaren van het departement van Justitie is tnr. J. Simon van der Aa, de afgetreden direc teur van het Gevangeniswezen en Rjjkstncht-opvoedings- wezen, vóór zjjn vertrek van don Haag naar Groningen, nog van andere zjjde gehuldigd. Tjjdens een afscheidsreceptie in de bovenzaal van het Restaurant Royal werd hem door een doputat:e namens het corps ambtenaren bjj de Gevangeuissen, Rgksjpvos- dingsgestiohten en Tuchtscholen, als bewjjs van gtoo'e hoogachting en waardeering, aangeboden een bronzen groep op voetstuk, voorstellende een schuitenjager te paard ve-vasrdigd door den Nederlandschen kunstenaar Gh. van Wijk, welk stuk indertijd op de wereldtentoon stelling te St. Louis met goud werd bekroond. «SliHHaMHMH Wateranood-coalté In Zeeland. Hit Prov. watersnood comi in Zeeland, heeft besloten aan hen, die een inkomen van minder dan f2003 na de ramp over 1906 overhouden, alle schade te vprjoedon, welke gedeolareerd en juist bevonden isaan die van f2000 tot f3000 hoogstens drie vierde der sohade en boven de f3109 niets. ttedenkdag De Huyfer. Het uitvoerings comité »oor de herdenking van den 300sten geboortedag van M. A. de Rnyter deelt mede dat het beslotsn heeft iets bljjvends tot stand te brengen. In de eerste plaats zal gepoogd worden aan de zioh sterk ontwikkelde Zeevaartschool te Viissingen, welke zioh tot nu toe moot behelp-n m-t onvoldoende en ge haarde lokalen, een eigen gebouw te schenken, dat den naam van De Rnyter zal dragen. Het comité meent dat zulk een gebouw, waar stuur lieden en maobinisten huane opleiding kunnen ontvangen, is een vorm van hulde, die tevens tot nut van het alge meen is. ArromllNsemcDla-Reclithank te tlkassr. Zitting van Dinsdag 23 October. Misdrjjf tegen d e zeden. Da zaak van den eersten beklaagde Mejjer van P., koopman te den Helder, werd met gesloten deuren behandeld, omdat het bovengenoemd feit betrof. Mishandeling. Daarna stond terecht Cornelis O., 22 jaar, werkman te Castricuua. Hjj had zich te verantwoorden, omdat hjj in den nacht van 4 op 5 September ter gelegenheid dor kermis Willebrordus de Groot, een werkman, en Sipke Veenstra, een timmerman, beiden te Castricum, met een mes bloedend had verwond, en voorts wjjl hjj hen beiden had geslagen. Volgens den getuige de Groot heeft zich de zaak als volgt toegedragen. In de herberg van Koopman wilde beklaagde dat ge tuige de Groot hem zou iracteeren. Hieraan wilde de G. echter niet voldoen. Toen zjj later voor een beestenspel stonden, wilde beklaagde vechten. Hjj begon, de Gr. te slaan en bracht hem tenslotte een messteek toe. De Groot heeft zich onder behandeling gesteld van den dokter, die da wond gehecht heeft. 14 dagen kon hjj zjjn werkzaamheden niet verrichten. Ook Veenstra mishandelde beklaagde, toen hjj uit het beestenspel kwam, en ook hjj kreeg een messteek. Beklaagde door den President gevraagd, of hjj beide personen mishandeld had, gaf geen ontkennend antwoord. Hij was zeer dronken geweest en hjj kon zich het een en ander daarom niet meer herinnoren. Getuige de Groot zei evenwel dat beklaagde niet dronken was geweest Ook Veenstia verklaarde daarna als getuige gehoord, dat hjj zich onder behandeling van Dr. Schoonhof heeft moeten stellen. Hjj bloedde hevig. Zjjn kleeren zaten er vol van. Ook hjj kon gedurende 14 dagenzjju werk zaamheden niet verrichten. Jacob Koopman, timmerman, en Joseph Maas, metse laar, beiden te Castricum, die bjj de vechtpartjj tegen woordig waren geweest, hadden gezien dat beklaagde had geslagen, en ook dat hjj met een mes had gestoken. De O. v. J. achtte het wettig en overtuigend bewjjs tegen beklaagde geleverd. De mishandeling was van ernstigen aard. Beklaagde staat wel gunstig bekend, maar voor deze daad verdient hjj ernstige straf, weshalve Z.E.A. tegen beklaagde ter zake van mishandeling, twee maal gepleegd, 3 maanden gevangenisstraf requireerde. "•^■wrr:x3C®aB3WC33w nu voor Jimmy bedoeld, vooral toen ik dat van den wqn zeide. Ik eindigde mjjn tirade tegeljjk met mjjn werk aan den knalpot en daarna kwam mjjn triomf. In plaats van weer in te stappen bleef ik op den weg staan. »Waar wacht je op?» vroeg juffrouw Randolph. »Ik wacht tot meneer Payne zjjn plaats aan het stuur weer heeft ingenomen,» zei ik. Dit hooiend stond hjj reeds half op, maar juffrouw Randolph riep haastig uit: »Mjj dunkt het beter dat jj nu een poos rjjdt, Brown. Ik wou wel eens van je oooren. wat wjj doen moeten en wat er nu gebeuren kan.» De kleine Lord Fauntleroy die alle karaktertrekken van Sherlock tjjdeljjk had afgelegd, ging pruilend weer zitten. Wjj hadden geen vjjf minuten stil gestaan en reden l met een (linke vaart naar Carcassonne. »VVat er nu gebeuren kan» zei ik in antwoord op uffrouw Randolph's vraag, »is dit. Als de boeren zoo doos zjjn dat ze er de moeite en het gevaar voor over hebben, gaan ze dadelijk naar de politie van het naaste dorp en klagen ons aan. In dat geval wordt er een beschrijving van ons en het rjjtuig het heele land door getelegrapheerd en dan zjjn we nergens veilig.» «Lieve hemelt» riep het arme kinduit. «Wat moeten we te ch doen Tante Mary en ik hebben nog andere mantels en hoeden en zoo bjj ons in den wagen kunnen we ons niet verkleeden, zoodat we er geheel anders uitzien, en in het volgende dorp wat wat Aspinall of iets dergeljjks koopen en het rjjtuig helder rood schilderen voor ze nog tjjd hebben om alarm te blazen Dan kunnen we misschien ontsnappen en niemand zou er iets van weten.» Ik moest er om iachen, hoewel haar plan niet zoo dwaas was als het misschien Iqkt, want ik ken iemand, die in ongeveer geljjke omstandigheden zoo iets deed maar haar ernst gevoegd bjj de kinderlijke uitdrukking van slimheid op haar gelaat, was bepaald grappig. «We zouden al lang nagegaan en herkend zjjn voor we klaar waren met het verven van het rjjtuig,» ant woordde ik. «Mq Ounkt, wjj moeten er het beste waar van hopen en niet bang zjjD. Het zou mjj niet verwon deren als we er zonder kleerscheuren afkwamen. Zoo er veel geld in uw tantes portemonnaie was, juffrouw, zullen de boeren het waarschjjnlijk beter vinden zich stil te houden en dat te verdeelen dan de politie er in te mengen, waardoor het hun misschien zou gaan als den hond met het vleesch in de fabel, en ze nog zouden verliezen wat ze nu hebben.» «Er was ongeveer honderd francs in mjjn beurs,» zei tante Mary. «Wat zal er gebeuren als ze de hand op ons leggen Ik verklaarde haar den heelen staat van zaken zooals ik dien bjj mjj zelf had beredeneerd. «Och, och,» zuchtte juffrouw Randolph, «ik geloof dat we niet boter kunnen doen dan je raad opvolgen, maar het is een leeljjk avontuur. Ik vind het afsshuweljjk mjj schuldig te gevoelen en als een vluchtend misdadiger ieder tegen mjj te hebbenen ik haat onzekerheidik wil altjjd veel liever het ergste hooren. Wanneer kunnen we zeker weten wat do boeren gedaan hebben?» «Als alles goed gaat zjjn we in minder dan een uur aan het bureau der octrooien bjj Carcassonne,ant woordde ik, «en als de politie ons «noo lig heeft» zullen wjj het gauw genoeg weten, want dan zal men daar trachten ons het verder gaan te beletten.» «Dan hoop ik dat het niet goed zal gaan jammerda juflrouw Randolph. Zjj had zich dappei gehouden toen veertig boeren ons met woorden, steenen en zelfs messen bedreigden, maar het idéé met de politie in aanraking te komen, bracht haar geheel van streek. «Konden we maar in donker te Carcassonne aankomen, misschien zouden we dan het bureau voorbij kunnen snorren voDr de beambten ons herkenden. O, laten wjj wachten lot het donker is,t riep zjj vol vuur uit. «Het is nu tegen vieren. Laten we ophouden we weten nu toch al lang dat nieu.and ons meer achtervolgt en hier kalm theedrinken. Zoo doende gaat de tjjd ongemerkt voorbjj en behoeven we het octrooi-bureau niet te pas- seeren voor half zes en dan is het donker. Het is wel oianeschjjn, maar de maan komt niet op voor zes uur of later.» Wordt vèrvol>i<l\ Druk N.V. voorh. Henna. Coater Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1