.No. 252, Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt Doodgraver XzTL'rjzr1--i*™' DONDERDAG 25 OCTOBER, BROEDERDIENST, eene onderwijzeres, Kinderwet, Hinderwet. BIN NEN LANDT"" Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam C 9. van en VERKIEZING. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a s. Woensdag 14 November a. s. talk 'f k"1 f "r"»1*» Kechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKMAAR De lotelioget, die vermeenen vrijstelling van den dienst der N ttiona'e Militie te kannen erlangen wegens broederdlcnst, worden in hnn belang dringend nit gesoodigd de noodige opgaren voor bet opmaken de stokken vóór 1 November e.b. ter gemeente secre tarie te verstrekken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ter voldoening van Art. 10, al. 4 van het Algemeen reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken, ter kennis van belanghebbenden, dat de verkiezing, tengevolge der periodieke aftreding van do heeren A. PRINS Az., S. dï LANGE P. Bz., H P 1B1NK MELENBRINK en Th. van SrALL, als leden der kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente is bepaald, op Donderdag IA IVoveamber a.s. van des voormiddags ÏO tot des middags 12 are, in con der lokalen van het Stadhais. Burgemeester eu Wethondors voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. Oct. 1906. DONATH, Secretaris. Aan de Meisjesschool (hoofd M«j J. H, Prnim) wordt gevraagd in 't bezit der akt) voor de Fransche taal en'bevoegd tot het geven van onderwjjs in de vakk»n j en Je. De aanvangsj larwsdde bedraagt f 775, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjiren, in de gemeente doorgebracht, tel kens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit de hoofd akte geeft arnpraak op eene verbooging met f 100.—. Voor het bezit der akte Fransch M. O, wordt f 50 toegekend Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Gs- meentebestnnr vóó 8 November a.s. BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Alkmaar roepen sollicitanten op, niet onder dm 35 jaren, naar de tegen 1 Januari a s. vaceerendo betrekking van op de algemeene begraafplaats, waaraan boven het genot van vrjjs woning eene jaarwed ie verbonden is van f 492. Stnkken (idrss op zegel) in te zenden vóór 10 N jv. a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaak brengen ingevolge art, 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zij bg besluit van beden voorwaardelijk ver gnnmng hebben verleend aan J. A. WINTERSTEIJN aldaar, tot het oprich.en van een brood-en koskbakkerij! in het perceel Snaarmanslaan E. No. 26. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter, den 28 October 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente- secretarie ter visie is gelogd het aan hen ingediende verzoek met bglagen van 3. C. LEVERT, aldaar, om tot,het nitbreiden van zgno horstelplaats voor gwieleu door bet oprichten van een gasmotor van 2 P. nUb,eid'.« k«..n nordan i.ndfed ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op D nsdap 6 November e.k., s voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tgd. Gedurende drie dagen vóór „melden dag kan een ieder, die bezwaren heeft ingebracht op Burgemeester en Wethouders voornoemd 23 0 tmTcirnfi G- RIPHNG, Voorzitter. 23 Oct. 1906.DONATH, Secretaris. Ondersoek naar li^t vaderschap -.r ™eekblld van recht van zeer betrouw Iflde "/"ff.' bestaat het voornemsn, het wetsont werp me. betrekking tot het onderzoek naar het vader- i« n beba"dell"8 te nemen na het winter-rrces, alzoo -.7. Pe^10(t9 tusschen Kerstmis en Patellen. Bijzondere redenen waren oorzaak, dat aan het aan- Tankelyke voornemen, het ontwerp nog vóó de begroo- gegere b3haud''JeD> 8e#u 8«folg k<"> worden De Kamer verkiezing te Kielden. Voor de afdaeling Liiden der S D. A. P. trad gisteren haar candidaat mr. Mondeis als spreker op. Spreker trachtte met voorbeelden aan te toonen dat bet een leugen is, dat godsdienstige antithese op maatschappelijk gebied werkt. In dit verband de L-idsche staking besprekend goeselde hg de burgerjj en de mannen der Universiteit, die 't maar ljjde- ljjk aanzien dat de patroons de timmerlieden willen laten uithongeren. Op sociaal terrein bljjft de antithese ook een leugen. Dit bleek bjj de geschiedenis van het Arbeidscontract, bet verschil in wereldbeschouwing bal hier da» aan bet licht moeten komen. Ever min is iets van de aetitb-se te bewerken op het belastinggebied. Van de sociale wetgeving besprak mr. Mendels het arbeidscontract en de oulerdomsverzekering. Een eoede belasting-politiek is van deze regeering niet te wachten. Spr. wees er op, dat in de laatste 10 jaar het kapitaal in Nederland met 310 millioen is vermeerderd; dus daar van was wol iets le wachten. bpr. bestreed den heer De Visser, die beweerde dat de chrisleljjkan in de politiek de ware zsdelykheid zouden betracht hebben. Ook de heer Paul werd bestreden. Dsbat was er niet. Werkeloozen verzekering. De gemeonteraad van Amsterdam k-urde gisteren goed artikel 1 der verordening tot instelling van een fonds voor verzekering tegen werkeloosheid, inhoudende het beginsol van stichting van het fruds. 1'eoalonneerlng Uemeenteveld «racliIers. Ged. Staten van Overjjsel hebben een gunstig advies uitgebracht over het verzoek der Vereeniging van Gj- meenteveldwachters, betref!inde pensionneering van deze ambtenaren, Zjj zjjn overtuigd van de wenscheljjkheid om een politiekorps te bezitten, dat uit krachtige en gezonde menschen bestaat. Maar de bejaarde en gebrek kigs mogen niet aan den djjk gezet worden zonder een behoodjjk pensioen. Ojk zjjn zjj overtuigd dat znlk een fonds er norit komen zal als de provincie geen hulp verleent. Het stelsel, zooals dat in Zuid-Holland bestaat, vinden zjj minder aanbevelenswaard als dat te Groningen, Vol gens dit laatste systeem dragen ook de belanghebbenden bg in de kosten, van welk beginsel h.i. niet mag worden afgeweken. Gad. aten stellen mitsdien voor hun op te dragen pogingen aan te wenden, die tot de oprichting van een pensioen- en weduwenfonds als boven kunnen leiden. Gedurende de eerste tien jaren wensohen zjj eene pro vinciale bjjdrage van hoogstens 2000 gulden te verleenen m» Grensregeling van Haar lew I Aan dr gemeentelesturen van Hav'em, Heemstede, Bloemendaal en Scbo'ea is door den m nister van b nien- landscha zaken bericht gezonder, dat hjj niet bereid is de s.'Amvo ging van deelen dier gemeezten doo: indiening van een wetsontwerp te bevorderen. In Heemstede was mea over dit bericht zoo vaibljjd, dat aan bet oude en aan hit in sanbouw zjjnde Raadhuis de vlaggen werden uitgehangen. Voor Schoten, dat nu met ern dichtbevolkte stadswjjk zitten bljjP, is de beslissing wel hst meest ongunstig. De vrjje school. Van rechts wordt nog we', eens hoog opgeheven van het aantal kinderen, dat te Utrecht de bjjz indere scholen voor lager onderwjji- bezoekt. Dzt bezoek is echter n;e'; aHrjd vrjjwi'li Er bestaat tusschen het ontvangen van bsdeeling van de diaconii der Ned. Herv. Kerk en het bezrek der scholen dier diacorie wel eens verband. Zoo kwam ons dezer dagen een typisch geval ter oore. Uit een gezin bezochten de vier kinderen een der open bare hgere scholen te U.recht. De man kwam te over- ljjden zjjn weduwe werd op de bedeeling aangewezen. En nu werd deze bedeel ng geweigerd, als niet drie der kinderen van de openbare school werden weggenomen en naar een der diaconiescholen werden gebracht. Het oudste meisje dat reeds in de hoogste klasse zat, mocht bjj gunst daar het jaar uitbljjven. Natuurljjk dat de weduwe, hoewel zeer tegen haar wil, toegaven morst. De drie kinderen verdwenen van do openbare school. Naar men ons verzekert, schrjjft het reglement der diaernio voor, om aldns te bandelej. TJtrDgbl.) Winkelsluiting. De quaestie der gedwongen winkelsluiting had de gemoederen der georganiseerde winkeliers te Amsterdam zoo verdeeld, dat oen aantal leden van d.e Algemeene Winkeliersvereeniging, onder leiding van den heer Chr. van der Velden, besloten, een nieuwa vereeniging van middenstanders op te richten. Nu de eerste drift voorbjj is, hebben zo gelukkig ingezier, dat zjj op hst puat waren groote beiangen, die slechts door eendrachtig optreden kunnen wordon btgchermd of bevorderd, in de waagschaal te steller. Hit plan voor de stichting eeter nieuwe vereeniging is dan ook ingetrokken. 'a Krasse maatregel Sedert 'n dag of veertien loopen te IJmuidsn een aantal kinderen met gedwongen vacantie rond. Ze zjjn nl. op last van B. on YV. der gemeente Velsen, waaronder IJ uauiden ressorteert, door den onderwjjzer van de school verwijderd, omdat de ouders in gebreke gebleven zjjn het schoolgeld te voldoen. Onder die wanbetalers zyn ef> "la ®ude schuld hebben te voldoen en ook ouders, die tot heuen vrjj van betaling waren. En, ofschoon net waar is, dat vele dier ouders een goed, mtar niet te contioleei en week- of maandloon genieten, daar zjjn ei nochtans ook onder, die werkeljjk onmachtig zjjn tot betaling. Het schoolgeld is vrjj hoog, f 0.60 voor ééa kind, f 1 voor twee kinderen, f 1.35 voor drie kinderen per maand enz. Van betaling van dat schoolgeld kan, op verzoek, bjj gedeelteljjk of geheel onvermogen, vrijstel ling hetzjj voor het geheel of voor de helft verleend worden. Dit verzoek wordt echter dikwgIs door de ouders verzuimd eu daarvan worden nu de kinderen de dupe. De Leerplichtwet verbiedt B. en W. dien miatregel niet, maar elk belangstellende in het oniierwjjs laakt hem ten zeerste. Dat de invloed op het onderwijs zelf ook zeer groot is, ligt voor de hand. Wanneer deze toestand nog eenigen tjjd aanhoudt, zullen uit verschillende klassen 3, 4 of meer kinderen gedurende 5, 6 of meer weken het onderwys niet hebben gevolgd. De ouders zullen een adres aan den Raad inzenden, om B. en VV. ten spoedigste uit te noodigen dien maat regel in te trekken. Oase-huldig veroordeeld f Voor eenigen tijd werd J. B., te St. Johzanisga, door do rechtbank te lleerenveen veroordeld wegens vernieling. B. ontkendedoch twee getuigen A charge, moeder en dochter, verklaarden gezien te hebben, dat B. met een vaarboom in hare woning glasruiten insloeg Zij lagen wel te bed, maar hadden B. duidelijk herkend. B beweerde, dat bij destijds zijn zieken vader moest oppassen en hij den bewusten avond a:et uit huis geweest was. B. ging van het veroor Joelend vonnis in hooger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden. Inmiddels heeft zekere W. zich aangegeven als de worke'ijke dader. Naar aanle'ding hiervan hoeft volgens de Tel. de procureur-generaal een nader onderzoek gelast, dat reeds is aangevangen. Den dure ruit. Indertijd is door den gomeentoraad van Hoogeveen besloten de kermis af te sohaffm. Dat was zeer velen niet naar den zin, en hot gevolg was, dat bij sommigo voorstemmers glasruiten werden verbrijzeld of de woning met teer of carbolineum besmeird. Reeds wer den eenigen tot geldboete veroordeeld. Dat schrikte niet af, daar het herhaaldelijk weer gebeurde. Maan dag stond voor de Rechtbank te Assen een man terecht, die bjj een raadslid een ruit verbrijzelde. Het O. M. meende, dat ernstig tegen deze reactie op een besluit van den gemeenteraad moest worden opgetreden en eisehte 2 maanden gevangenisstraf. De ex ontvanger te Hreshens. Dinsdag werd door de Rechtbank te Middelburg uit spraak gedaan ia de zaak van J. B. H. Saouck Hur- gronje, gewezen secretaris on ontvanger te Breskens, beklaagd van onregelmatigheden ten nadeole dier gemeente. De Rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar met attrek der preventieve hechtenis. «■•••'«•■•assnsinrwA Mishandeling. Do rechtbank te Arnhem veroordeelde gistermorgen G. v. U. en 8. A. S., die terecht stonden wegens mis handeling van twee wielrijders op den Elienschen dijk, resp. tot 2 jaar en 9 maanden gevangenisstraf. De eisch was tegen v. U. 2 jaar en tegen S. 1 jaar en 3 maanden. Diefstal. Voor de rechtbank te Arnhem is gisteren tegen de naaister, winkeljuffrouw en ooupeuse van Gebroeders Roos wegens diefstallen op groote schaal geploegd, elk een jaar gevangenisstraf geëischt. Den offlcler veroordeeld. Het Hooge M'litaire Gerechtshof to Utrecht deed uit spraak in het hooger beroep, ingesteld door een 2e lui- tenact bjj het 7a regiment infanterie, dis in eerste instantie door den krjjgsraad te Haarlem, wegens ver duistering werd veroordeeld tot zes maanden ge rangenis- straf, met ontzegging »an het recht om bjj de gewapende macht of air militair geëmployeerde te dienen voor den tgd van vgf jaren. Het Hof achtte het aan den beklaagde ten laste gelegde feit wettig eu overtuigend bewezen en naar behooren gcqialiffjoerd. De duur der opgelegde gevan genisstraf werd bepaald op vier maanden eu de door den eersten rechter uitgesproken bjjkoinende straf van ontzegging van het recht om bjj de gewapends macht te dienen, in stand gehouden Tevens wsrd bjj 's Hofs uitspraak bepaald, dat do tgd, in voorloopige verzekerde bewaring doorgebracht, van af den 9en Jali 19C6 in mirdrring der perangenisitraf zal worden gebracht. Dcleedlging. Dj rechtbank te Maastricht heeft J. Thq te Valkenburg, schaldig verklaard aan bsleediging vas den burge netster aldaar, en hrm veroordeeld tot eea boete vaa f 100 subs. 2 weken hechtenis. De „Pallandt van Jtosendacl'*. Hst wrak vu hu barkschip »Paüaidt van Rosmdtel* bj T xii is door den stoomschslpzuiger »Ds Hoopt op gespoord. Al Bpoedig wist mm eenig kopsr van 't wr.sk bovsn te brengen. Ter plaatste, waar het wrak ligt, s'aat 20 vost water. Postdlefstal. Tjjde-os hot verroer per post van een aaEgeteskenden briel, inboudmdo 200 gallen aan bankpipier, vsizondec van Tjerkword naar Lalden, is deze brie! oni reemd. De justitie te Leeuwarden verzoekt opsporing en bericht. Da nummers der bankbiljetten zjjn bekend. Den dievenbende. In de omstreken van Harden berg werden in den Lataten tjjd veel diefstallen bedreven. Bj de warkeu aan de Vechtverbeteriag werd veel koperwark vermist en bjj een houthandelaar een hoeveelheid plankeu ontvreemd, wiarvan reeds een nieuws woon waren gemaakt is. 1 ïans hebban de marechaussees een bende van vgf maaaen en eenige vrouwen gevangen genomen, die onderscheidene diefstallen hebben bekond. Oak zjjn vele voorwe pen en iubreksrswerktuigen io beslag genomen. Begrafenis tc Trlciif. Oader groote deelneming is tv Tricht h«t ljjk van den zoo noadlottig om bot le .-en gekomen miiioim ran Kui lenburg ter aarde besteld. Twaalf artilleristen uit Gorkum flinkmrden de banr in den stoot bevonden zich de sergeant V. H., comman dant van de batterg waarbjj het ongeluk plaats had, en de laitenant van Zanten, van de oompagnie waarbjj van Kuiloaburg diende. Drie kransen van zjjn kameraden ia Gorkum dekten de kist. De bu-gomeoster schotsfo dï groote ontroering in het iloip door de treurige tjjding gewekt en de deelneming in h it lot zjjaer oadars, die in bun braven zoon ook hun steun misten. Luitenant van Zanten roemie van Kuilenburg als den bosten soldaat zjjnsr compagnie, bemind bjj zjjn goljjkon en zjja meerderen. De, predikant van Banrmalson, die zjjn ambtsbroeder uit 'Inoht verving, sprak een woord van troost en be moediging tot dï diep bjdroel le ouders. i/o w-a, K- Als in een roman. 1 lus minus 30 jaar geleden poetste uit Maastricht een man do plaat, met achterlating van een vrou f en 6 jeugdige kinderen. De aanleiding tot zijn met-de-Noorderzon verdwijnen? binds eenigen tijd had hij in huis zijn schoonmoeder over den vloer gekregen en met deze dame kon hij 't dan gansoheljjk niet bolwerken. Gevolghij koos, zoo al niet de wijste, dan toch de meest praotische partij om aan alle geharrewar een eind te makenhij eclipseerde. Sinds boorde men absoluut niets meer van hem. De achtergebleven vrouw, die zioh met behulp der schoonmoeder, zoo goed en zoo kwaad als 't ging door de wereld sloeg, liep echter op een goeden dag, 10 jaar na t verdwijnen kaars gemaals tegen een man aan, die haar evengoed aanstond als zij hot hem deed. Een en an-ier met deze finale, dat met toestemming der rechtbank daar aangenomen werd dat de eerste man met meer tot het rij* der levenden behoorde een tweede huwelijk plaats greep. Toen de tweede man gestorven was bleef de vrouw andermaal zonder levensgezel ac'iter. Nu gebeurde het een paar maanden geleden dat een dor doohters uit 't eerste huwelijk, welke een cafó houdt ia een dicht bij Maastricht gelogen dorpje, een vreemdeling binnen zag stappen, die een glas bier bestelde. Met do woorden „asjeblief mijnheer", bood zij hem t glas aan doch de man haar scherp aankijkend zeide „Je behoeit tegen mij geen „mijnheer" te zeggen, ik ben je vader." 00 Achtereenvolgensverbazing, uitlegging, herkenning en vreugde. Mojder wilde er niets van weten, wilde geen vader zien, hoezeer men er ook op aandrong, en eindigde met zich in huis te verstoppen. Iroosteloos trok de man aanvankelijk af, doch ging weldra nog eens een versoeningspoging wugin en nu met meer sueees. Maarhelaas, overal is een „maar" bij. De zaak is namelijk deze. 1 oen manlief 30 jaar geleden het hazenpad koos voor de schoonmoeder, heeft hij zich linea recta naar la villa lumière begeven, waar hij jaren lang als schilder in zijn onderhoud voorzag. ie Parijs evenwel komen evengoed ongelukken voor als elders, en zoo is 't gebeurd, dat hij aan de boorden van de Seine op een fatalen dag met een doffen slag van een dak is komen afzeilen en sinds onbekwaam was voor zijn werk Men pensionneerde hem echter. - 60 '8 dö »maar" ^a' pensioen moet id I rankrijk vertoard wordon op poene van anders geen centime te krijgen. Dilemma derhalve„met vrouw en kinderen in Maastricht zonder pensioin" of „zonder vrouw en kinderen in Parijs met pensioen." Natuurlijk ligt het onder gegeven omstandigheden op dju weg van don man om te pogen zijn weergevonden gemalin over te halan hom naar Pariji te volgen. En ie deze pogingen is hij reeds in zooverre geslaagd, dat de vrouw zich heelt laten bepraten mot man en kroost eens een kijkje in die verre stad te gaan nemen. Van dit slippertje zijn ze echter weer teruggekeerd, ',n, de WOflmg Maastricht wordt nu sedert dagen 't vóór en tegen gewikt on gewogen van een zioh metterwoon vestigen in de Fransche wereldstad. De naam en woonplaat- der echtgonooten doen niets ter zakegenoeg zij dat het geval historisoh is. (£- X.) Dc npcelclub te Vaals. Gisteren werd voor do rechtbank te Maastricht de behau- deimg voortgezet van de zaak, welke op 19 September j.l, w»s uitgesteld teneinde als-rog te booren getuige E. D-tuaner, oroupier te Naicen. Gstuige is weer afwezig. Op het binkje der beschadigden hoeft plaats geno men H. H., koopman te Vaals, dezelfde beklaagde, die op 19 September verschenen was. Brkiuagde bekent bestuurslid te zjjn der gewezen club en tevens oprichter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1