No. 253. Honderd en achtste jaargang. 190t». DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt Doodgraver De Kranige Chauffeur. VRIJ BAG 26 OCTOBER. Verlaatjesbruggen. eene onderwijzeres,, BINNENLAND. FEUILLETON. Doze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HBKMs. COSTER ZOONYoordam O 9. to Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a s. Woensdag 14 November a. s. •O zekerrwri|beeld tant°s ontbergen. Uit de Pers. II echtzaken. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden dat bet scheef»» vaartrerkecr door de verlaatjesbruggea van heden af Is hersteld. Burgemeester en Wethouders vooreosmd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 25 OcL 1906. DONATH, Sscretaris. Aan de Melsfesscbool (hoofd Mej. J. H. Pruim) wordt gevraagd in 't bezit der akti voor de Fransche taal en bevoegd tot bet geven van onderwijs in de vakken j en k. De aunvangsjsarwedde bedraagt f 775, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren, in ds gemeente doorgebracht, tel kens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit de hoofd akte geeft aanspraak op eete verhooging met f 100. Voor het bezit der akte Fransoh M. O. wordt f 50 toegekend. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 3 Noven ber a s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen sollicitanten op, niet ouder dan 35 jaren, naar de tegen 1 Januari a s. vaceerende betrekking van op de algemeene begraafplaats, waaraan boven het genot van vrjje woning eene jaarwedde verbonden ia van f492. Stnkken (adres op zegel) in te zenden vóór 10 Nov. a.s. Vakonderwijs. Naar wjj vernemen, is de quaestio tussohen den minis ter van Binnenlandsohe Zaken en de Sta .tscommissie voor den handeldrjjvendea en indnstrieelen middeistnsd omtrent het in te stellen onderzoek aaar den toestand van het vakonderwjjs nog steeds hangende. D» commissie had reeds twoe j«ar geleden een ljjst van 200 vragen samengesteld betreffando den toestand van den midden stand. Onder deze 200 vragen warsn er 80, wolke het vakonderwijs betreffm. Ds minister weigerde de Staats commissie officieel op te dragen de door haar voorgestelde erqnö.e in te stellen, omdat Z Ex. meende, dat het vakonderwijs niet op den weg der Staatscommissie ligt. Niet dan onder protest heeft de commissie er ten slotte in toegestemd, dat haar door den minister een officirele bevoegdheid wordt gegeven tot bet instellen eener enqcflte, zich uitsluitend bawegende op het gebied der overige 150 vragen. (tf. Crt.) Me wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Enoelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 45) nik bljjf by hem*, verklaarde tante Mary. «En als je S dwaze onderneming te volvoeren, kom »if «aÜ 8 mels naam gauw terug, anders bevriezen W IJ UGg.f duiïenbezou vr,0ndS t6 Vreezen dat het geheele plan in mijn vreutrda h i6? "n 6F zo°veel t02en was. maar tot u l u juffrouw Randolph bij haar besluit »u. zeker, wy zullen ons haasten en niet lan" we"- blnven*^ ze. ze opgewekt, met «wy« zichzelf en hafr g.ds-mécamc.en bedoelend. »U kan het onmogelfik koud hebben m uw bonten mantelhet is nog erg vroeg wy hebben goed thee gedronken en Brown en ik zullen u in tyds naar de een of andere aardige kleine dorps herberg brengen, waar u om acht uur kan dineeren.* h«! l«„ daarvan niets komen kon. maar bet lag met op myn weg dat te zeggen, ik had slechts te gehoorzamen en te doen wat myn meesteres verlang h„ i 7en n' mfln beste Mo*tie- dat zelfs vooHou net woord »Carcassonne<r niets bizonders uitdrukt Bii hen die er geweest zyn, moet de naam dunkt mri steeds levendige herinneringen wakker roepen. Carcas sonne is een der unieke plaatsen der wereld. Eeuwen geleden ten tjjde der Romeinen of nog vroeger was er op dezen heuvel een sterkte, die een der heir- wegen naar Spanje beheerschte, Later kwam zij in han den der \Vest-Gothen en in de middeleeuwen bereikte de plaats haar grootste beteekenis onder den heiligen i.odewyk. Daarna raakte zjj langzamerhand in verval en Me gewijzigde Hotcrwed. In 't officieele orgaan van de F. N. Z. leest men, dat de gewijzigde Bcterwet bjj de Tweede Kamer is (of leer spoedig) wordt ingediend. Degener, die zich zeer ontdaan gevoelden, doordat zjj de wet, niet in de troonrede vonden aangekondigd, kunnen dns nu weder tot rnst komen. Do tekst wordt spoedig gepubliceerd. Afschaffing van den nachtarbeid. Drie bestuursleden van den afd. Den Haag van den Nad. Bakkersgezellaibond zyn op audiöatie geweest by minister Veegens, in verband met de afschaffiog vau den nachtarbeid. Vad. Spaarzegel- en Babatatelsel. In een voor alle winkeliers toegankeljjice vergadering, belegd door de 's-Gravenhaagsc-e Winkeliers-vereeniging werd, na een rede van den heer Koppel over het in eigen beboer nem*n van het epaarzsgel- en rabatstelscl, door de tahjjke aanwezigen met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin er bjj het bestuur op wordt aangedrongen «maatregelen te nemen, teneinde spoedig te geraken tot oprichting van een onderling spaarzegel- stelsel voor winkeliers*. Federatieve Hond voor Coöperatieve Inkoopsvereenlglngen. Op Dinsdag 23 October is te Utrecht opgericht een «Federatieve bond van coöperatieve iakoopsroreenigingen voor den middenstand.* Het deel van dien Bond is Door federatieve samenwerking de zedeljjke en stoffe- ljjke belangen der aangesloten vereenigingen te bevorderen. b. Krachtig op te treden tegen datgene wat de belangen van den Bond of de aangesloten vereonigingen zou kunnen schaden. c. Gezamenljjke inkoop van daarvoor geschikte goederen. De Bond is gevestigd te Utrecht, terwjjl rerds ver schillende verrenigtngeu zyn toegetreden. De druk bezochte en zee' geanimeerde vergadering werd geleid door den heer J. Wesnink te Utrecht, die van te voren verklaard had, niot voor een eventueele benoeming tot voorzitter in aanmerking te willen komen. Dr. Nouwens, de jjverige adviseur van het bisdom 's Hertogesbosch en de bekende voorstander van het coöperatief inkoopen voor den middenstand, was eveneens ter vergadering tegenwoordig. Op Hngelsche Manier. Naar het Ebl. verneemt, is in een bijeenkomst van kooplieden ernstig ter sprake gebracht het voornemen, zoowel op de Amsterdamsche als op de Rotterdamsche Beurs lijsten te doen rondgaan, teneinde bijdragen te verkrijgen voor een som, aan te bieden aan den minister van Justitie, teneinde met behulp daarvan het personeel der Haagsche rechtbank uit te breiden. Uitvoering der woningwet op 't platteland Ds burgemeester der gemeente Schoterland trok Woens dagmorgen mot politie naar het oosten der gemeente, om de woningen te ontruimen, die onbewoonbaar verklaard waren. Te Jubbsga werd de ontruimde woning, toebs- hoorende aan het burgerlijk armhestuur, dadeljjk ook afgebroken. Te Oudehorne moest men de turf en de aardappelen in de woning laten j niemand wilde de politie do eoodige n anden verschaffen, om een en ander er nit te dragon. Aan onvriendschappelijke opmerkingen aan het adres der ostruimerB ontbrak het bovendien niet. in het begin der vorige eeuw werd het voorstel gedaan de overblijfselen op te ruimen. Toen woonde er by na niemand meer in de oude stad op den heuvel, ieder was naar de moderne, bloeiende, nieuwe stad (in den voros van een parallologram gebouwd) in de vlakte ge trokken. De verwoesting der oude ruïnes werd voor komen door Cros-Mayrevieille, een inwoner van Carcas sonne, die zulk een geestdrift wist te wekken voor zyn geboorteplaats dat de stad tot monument historique verheven en er een som toegestaan werd voor e9n al- geheele herstelling door Viollet le Due. Er werd veel geld besteed, groote werken zyn uitgevoerd en het resultaat is een van de merkwaardigste restauraties der wereld, Op een afstsud werkt deze hooggelegen stad sterk op de verbeelding. Deze groote verzameling torens, wallen en gckanteelde muren, scherp afgeteekend en majestueus oprjjzend in de lucht, herinnert bjj het eerste gezicht aan de denkbeeldige middeleeuwsche steden, die Doré zoo gaarne toekende ter illustratie van de Contes Drolatiques. Do verschijning dezer oude, stille, versterkte stad midden in het tjjdperk der spoorwegen is zoo buiten gewoon dat men een luchtspiegeling of een ander ge zichtsbedrog meent te zien, hetwelk zoo aanstonds weer verdwjjnen zal. En hoe meer men nadert hoe levendiger die indruk wordt. Alles is volmaakt, wonderbaar vo'maakt en toch zonder eonig hinderlijk waas van nieuwheid. Het is zoo goad als onmogelijk te Z9ggen waar de oor spronkelyke bouw ophoudt en de restauratie van Viollet le Due begint. En op welk een grootsche schaal is alles uitgevoerd I Bjj maanlicht was het effect waarlyk betooverend. Myn Godin ea ik gingen over een ophaalbrug en be traden di stille, met gras begroeide stiaten der overoude plaats, waar vreemde, ouderwetsche huizen, nu door de armen bewoond, opeengepakt staan onder de bescher mende muren van de groote vesting. Wjj bevonden ons in een geheel middeleeuwsche stad, zooals zy was ten tyde der kruistochten. Dit getrouwe beeld van het leven eener bezette sterkte uit die veelbewogen dagen boe zemde my dezelfde belangstelling in als ik gevoelde by het doorkruisen van de stille straten van Pompeji, Hen Kabinetscrisis f De Tel. schrijft De oppositie tegen den minister van Oorlog neemt steeds vaster vormen aan en uit zich ook in het Yoorloopig Yerslag op hoofdstuk I der staatsbegrooting. Niet weinigen zijn er, die met zekerheid durven voorspellen, dat generaal Staal straks bij de behandeling zijner begrooting zal vallen. Als van zelf dringt zich daarbij de vraag op den voorgrond, of een te verwachten échec voor dien minister van Oorlog het karakter zal dragen van een individueele nederlaag, of dat 't Kabinet als zoodanig zich er door getroffen zal gevoelen. Zeer duidelijk is in het genoemde Voor- loopig Verslag het voornemen te bespeuren om niet alleen generaal Staal, maar het ministerie verantwoordelijk te stellen voor de financieel- militaire politiek. Immers, daar wordt met beslist heid gezegd, dat met de maatregelen van den minister van Oorlog „do verantwoordelijkheid van het geheele Kabinet gemoeid is.'' De vraag, „of het Kabinet de verantwoordelijkheid voor deze maatregelen op zich neemt" is dan ook niets meer dan 'n bloote formaliteit. Natuurlijk kan het Kabinet niet anders ant woorden dan bevestigend. Het kan, het mag en het zal den minister van Oorlog niet alleen laten staan. Dus wordt het ministerie aangesproken voor de maatregelen van generaal Staal. Als men nu weet, dat in het Voorloopig Verslag van die maatregelen (afschaffing van het blijvend ge deelte bij de bereden korpsen en vermindering met 3900 man bij de onbereden) wordt gezegd dat zij „een knak zullen geven aan onze weer kracht tegenover een buitenlandschen vijand, maar ook zeer bedenkelijk zijn met het oog op 't voor komen van rustverstoring of troebelen", als men leest, dat die plannen van den minister worden genoemd „hoogst bedenkelijk", dan begrijpt men dat zijn positie en dus de positie van 't Kabinet is.... hoogst bedenkelijk, vooral als men daarbij in aanmerking neemt, dat bovenstaand oordeel de meening is van de machtige, baast oppermachtige rechterzijde, die om andere redenen zeer beslist zal worden versterkt door de sociaal democraten en eenige liberalen. Het staat toch zoo vast als een huis, dat men een minister, wiens leiding, wiens politiek „hoogst bedenkelijk" wordt genoemd, geen dag langer dan noodzakelijk is aan het bewind zal laten. En met den minister van Oorlog wankelt het ministerie. Eeü Kabinetscrisis, in de naaste toekomst is zeer waarschijnlijk. En de oorzaak daarvan zal dan alleen liggen in de opname van generaal Staal in het Kabinet. He strafzaak Le Fèvre de JSontlgny en Hc Weer. Tar aanvulling van rn ten vervolge op hetgeen oszs Amsterdam-dis correspondent gisteien seinde over de b.ba-dsliBg vaa deze zaak, zjj bet volgende nog mede gedeeld Gst. Vas Visser verklaart wel eens gehoord ie hebben, dat bekl. dj Geer in financieels moeilijkheden verkeerde, waar de geesten meer werkelyk schenen dan ik. Wy hielden stil voor het huis van den bewaarder, en ik bedacht een uitvlucht om juffrouw Randolph op eenigen afstand te houden terwijl ik met hem sprak, lk herinnerde hem aan myn vorig bezoek, en verzocht hem als een gunst ons te willen rondleiden, ofschoon het reeds »over den tjjd* was. Hy is een zeer geschikt man. beleefd en verstandig, sprekend met die opvallende duidelijkheid van uitdrukking, die wel een kenmerk schijnt te wezen van alle bewaarders van historische monumenten in Frankrijk; hoorend dat er een dame in het spel was. verklaarde hy zich dadeljjk bereid ons van dienst te zyn, hoewel ik bjjua overtuigd ben dat dat hij juist aan zijn avondmaal zat. Hjj nam zijn pet at by het zien van juffrouw Randolphs schoonheid, waaraan het maanlicht iets etherisch verleende, en wjj begonnen onzen tocht. Wij werdaa in reusachtige ronde torens gevoerd en op zware, trotsche borstweringen ge bracht, vanwaar wij een prachtig uitzicht hadden op het door do maan beschenen landschap, waarin hier en dear het water eener kronkelende rivier glinsterde als een diamanten halssnoer, achteloos nedergeworpen op een purparon kussen. Onze gids wees ons nauwgezet de standplaatsen der schildwachten, de ligging dei' torens, zoodat ze elkander wedtrkeerig konden verde- digen (op een boogschot afstands van eikaar), de uitval- poorten, de geheime gangen in verbinding staande met onderaardsche tunnels voor het proviandeeren der stad in tijden van beleg en alles was zoo realistisch dat ik my verbeeldde juffrouw Randolph werkelijk een paar keer te zien luisteren alsof ze den stap vaa een gepant- serden voet of eeu schor klinkend bevel verwachtte te hooren. Ik geloof zeker dat zjj in het geheel niet aan tante Mary en Jimmy Payne dacht, die in het rjjtuig op oas zaten te wachten, en ik gevoelde mjj volstrekt niet geroepen haar aan hun bestaan te herinneren. Wjj bleven lang genoeg in deze grootsche omgeving van torens, borstweringen en wallen om haar volkomen recht te laten wedervaren. Daarna liet ik iets van geen beteekenis in de hand van den bewaarder gljjden en vei'Uokken wjj schoorvoetend, telkens omziende terwjjl we den heuvel afgingen. Toen wy de cité verlieten dat was toen do loterjj collecteur Do Groot Jamin bekl. Da Geer dreigde mot beslag cp een aantal opriohters- bewfzen in de Holl. Verzekeringsbank. Van die bank was beklaagde De Geer aanvankeljjk direoteur. Hjj legde die betrekking neder, omdat bjj nimmer aanwezig was en zjju jonge mede-directeur niet verkoos het werk alleen te doen. De Geer zat in vele precaire ondernemingen, waarin hjj een groote bron van inkomsten zag, o.n. een melk- exportmaatschappjj, een oestermaatschappjj, een mjjobouw- maafcehappjj. Omtrent de laatste onderneming was De Geer zoo optimistisch gestemd, dat hjj tot get. zei de «ik neem rnjjn ontslag als direoteur der Hypotheekbank, want over een paar jaar ben ik eenige malen miliouair." Get. had toen geantwoord «ik zou geen oude schoenen weggooien vóór ik nieuwe had". Get. heeft in de 28 jaren De Geer beschouwd als een optimistisch, hoewel zaak kundig man, maar nooit als iemand die in staat was, oneerljjkhoden te plegen. Get. verklaarde verder, dat bjj de driemaandeljjksche verificatie de pandbrieven door hem werdoa gecontro leerd. Get. vertrouwde daarbjj op de eerlijkheid der directeuren. Ds heer Van Nellestejju controleerde de uitgeloote pandbrieven. Omtrent een schrik, dien get. volgens den heer De Beaufort zou gekregen hebben tengevolge van een vraag van den heer Van Loon, of de controle van de Bank n.l. goed was, herinnert spr. zich niets. Later hoorde hjj, dat de heer Van Loon met die vraag eigenljjk niets hsd bedoeld. Ook omtrent een mededaeling, die in 1899 door Ds Monligcy op esn diner in het Amstelhotel zon zyn gedaan in verband mot f 100.000 schnld van bekl. De Geer aan de Bank, herinnert get. zich niets. Het mag zjjn, maar ik herinner bet mjj niet. Get. zegt, dat het hem genoegen doet, dat deze vraag hem word gedaan, omdat hjj nint gaarne verdacht wordt te hebben verzwsgeu iets, det hjj bad behooren te zeggen. Immers get. had dit dan aan den president-commissaris moeten overbrengen. Opmerkeljjk ook is, dat bekl. De Montigny niet zelf gegaan is naar den president-commis saris en dat ook de beeren Den Tex en Thibout, die volgsns De Montigny daarbjj zouden zyn tegenwoordig geweest, dit niet hebben gedaan. President. U gaat niet verder in uw verklaring dan dat u zich niet herinnert, bedoelt n daarmee ook, dat bet niet is gebeurd. Get. Ik wil dat antwoord wel geven. President. Ik vraag u dit, omdat u zich aanvankeljjk ook omtrent de controle der pandbrieven niets herin- nerdo en uw herinneringsvermogen bjj stukjes en beetjoB is teruggekomen. Get. Mag ik in verband met myn herinneringsvermogen u zeggen, dat ik door bet plotseling bekend worden van dun slag rnjjn herinneringsvermogen had verloren en dit oerst gaandeweg is teruggekeerd. Beslist verklaart getuige nimmer tot bekl. Da Montigny 1 e hebben g'zeed, dat hjj alleen was belast met den zorg over de hypotheken en niet aansprakelijk was voor het financieel beheer. Hevig ontroerd merkt bekl. De Montigny op dat deze commissaris niets heeft gezegd, van wat hem bekend is omtrent ree vroegere maliersalio, en dat hjj wao geroepen aan het etsrfbed van wjjlen den d recteur Herman de Geer, die htm mededeeling deed omtrent een ongedekte proiongatispost, ten laste van zjjn broeder. Get. zegt hierop, dat het inderdaad het geval was. De post was f 30.000, obligatiën Deli Brouwerij. Daar van heeft get. toen dadelijk aanteekening gedaan in het prolongatieboek. Get. had hierover niet gesproken, omdat dit in een veel vroegeren tijd is geschied. De heer Herman de Geer overleed in Februari 1894- waren we niet alleen. Een troepje jonge mannen en vrouwen (uit de lagere klasse) liepen juist voor ons uit op den weg naar de nieuwe stad. Wjj waren zoo dicht bjj hen dat we onwillekeurig hoorden, hoe ze een levendig gesprek voerden over een vertooning die ze gingen zien, en oordeelende naai hetgeen we er van konden opvangen, moest het een soort passiespel zjjn. Hoewel ik al meer in Carcassonne was geweest, wist ik niet dat zoo iets ook inFrankrjjk bestond of eigens elders dan in Oberammergau en in enkele dorpen in Tiroll. Juffrouw Randolph vroeg er mjj naar, doch ik kon haar niets meedeelen en zjj zei wel een beetje veriegen«O, wat zou ik dat graag zien «Wil u er met mjj heengaan, juffrouw, om er een kwartiertje naar to kijken ?t vroeg ik oenigszins aarzelend. iLk zou het heerljjk vinden*, autwooordde zjj, «maar ik vrees dat we die arose stumpers al te lang hebben laten wachten.* »Het zal zoo lang niet duren«, zei ik, «en het is misschien uw eenige kans oaa iets dergeljjks te zien.* «Dat is waar, ik kan het onmogoljjk voorbjj lateu gaan. Wjj moeten er heen on het standje neem ik op den koop toe.* Wij volgden de menschen voor ons en kwamen by een flinke tent van zeildoek waar een groote menigte ooi heen stond. De entrée was tweo sous de persoon, maar de beste plaatsen kostten een franc. Wjj gmgen naar binnen en bevonden ons in een langwerpige ruimte met oploopende zitplaatsen e* aan het eind een klein tooneel verlicht met petroleumlampen. Het was er vreeseljjk warm en rook er erg benauwd, Weldra klonk een belop een slechte piano werd plechtige muziek gespeeld en een jong acteur met een gladgeschoren gezicht en in een wit, klassiek gewaad gehuld ging op het podium voor het scherm staan en begon met een sympathieke, heldere stem voor te dragon Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. Henna. Coster .4 Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1