TtTdsn i e u ~wsT~ Gemengd Nieuws. Oet. verklaart vervolgens, dat hij had gehoord dat er een praatje liep, dat zou gokomon zijn van de Sociëteit te Haarlem, volgens hetwelk er een directeur van een hypotheekbank rondliep met pandbrieven van zijn eigen bank. Get. dacht toen dadelijk aan De Geer, die het voorafgaande jaar in financieele moeilijkheden had verkeerd. Hij begaf zich naar De Montigny, deelde hem het praatje mede en deze antwoordde, dat hem daarvan niets bekend was. Ik heb toen de vraag gesteld aan de Geer, die daarop noch ja noch neen antwoordde, doch wien de tranen in de oogen sprongen. Get. ging toen naar de kast, waarin de opgemaakte en gecreëerde pandbrieven werden bewaard, en bevond de pandbrieven in orde. Get. wist toen niet, dat uitge lote pandbrieven in omloop waren. Bekl. De Geer deelt mede, dat hij indertijd niet rondliep met pandbrieven, en dat hij in dat jaar geen beleening daarop heeft gesloten. Het jaar dat bedoeld wordt is 1905. De officier van justitie doet bekl. opmerken, dat als bekl. zelf niet met pandbrieven heeft rondgeloopen, dat in ieder geval tooh door anderen voor hem is gesohied, bijv. door zekeren Bos Zulpke o. a. bij de firma Rutgers en De Beaufort. Omtrent de splitsing der werkzaamheden tusschon de directeuren ondervraagd door mr. Fentener van Vlifsingen blijkt, dat de verdeeling van werkzaamheden misschien feitelijk plaats had, doch officieel nooit is gemaakt. Op vragen van mr. Kappeyne weerspreekt get., dat De Montigny zich nimmer met de verificatie der pand brieven bemoeide, integendeel hij was daarbij meer nog dan De Geer behulpzaam. Evenmin was de teekening der pandbrieven opge dragen aan De Geer alleen. Als deze meer teekende dan De Montigny kwam dat, omdat De Montigny vaak afwezig was voor zijn andere zaken. Get. komt bij de verlere ondervraging door de verdediging op tegen de veronderstelling dat op hem in dezen de smet zou kleven, doordat hij voor zich had gehouden, wat hij had behooren te zeggen. Men vergeet daarbjj, dat get. aandeelhouder was voor 40 aandeelen in de Bank en dat hij geen lust had zich, zijn vrouw en kinderen te benadeelen ten bate van wien ook. Bokl. De Montigny heeft eens tot get. gezegd wat hij zich vroeger niet herinnerde doch thans wel dat hij (De Montigny) zioh niet aansprakelijk hield voor den inhoud der kasten. Get. had toen gemeend, dat De Montigny slechts bedoelde de prolongatie kast. Toen hij op den dag van den Krach" op het kan toor kwam, hield De Montigny zioh h°el leuk en zeide dat het tekort wel twee of drie ton kon zijn, maar dat hij daarvoor niet aansprakelijk was. Komende tot de mededeeling door De Montigny in het Amstel Hotel gedaan ontrent de f 100.000 schuld van De Geer, verklaart getuige, dat De Montigny dit liegt, hetgeen mr. Kappeyne aanleiding geeft te zeggen, dat dit aan de eenige leugen van De Montigny is in dit proces. Hierna werd een half uur gepauseord. Na de pauze werd gistermiddag het eerst gehoord get. J. L. v. Verre Sr., president-eommissaris der Nederl. Maalschappjj van Zekerheidstelling voor Ambtenaren en Beambten. Den 8an December waren malversaties bji deze instelling ontdekt en den 9m Dec. had ten kantore der Maatschappij een onderzoek plaats. Er werd eer aanzienlijk tekort in kas ontdekt. Get. H. Boom Wzn., was vroeger g;ëmpl yeorde by de Hollandeohe Hypotheekbank, waarbjj hij ongeveer 20 jaar verbonden is geweest, in de laatste jaren als kassier. De groote sommen bleven onder beheer van de directeuren meestal van bekl. De Geer, aan wien get. het geld af droeg. Eiken dag werd het klad-kasboek afgesloten en dan werd om de twee, drie dagen het net-kasboek bjj gewerkt. Aan het eind der maand was dit kasboek klaar; dan had de kasconl óle plaats door den Raad van Torzoht. Get. hield het ka boek soms deed get. Esveld dit in zjjn plaats, r*a 30 November heeft get. wat hem betreft alle ontvangsten en uitgaten verantwoord. Bekl, De Geer had het financieel beheer, bekl. Do Mon tigny bemoeide zich mtt de 1 ypotheken. Was De Geer afwez'g wat get. zich echter niet herinnerde dat ge beurd wasdan had beklaagde De Montig y het finan cieel beheer. In het remise-boekje, waarin get. noteerde de bedragen aan de directenren ter hand gesteld, had bekl. De Montigny op één dag in Juni en drie data in Augustus 1899 zjjn paraaf gesteld, waaruit bleek dat ook aan De Montigny weieens kasgeld was afgedragen. Het kasgeld werd bewaard in een brandkast ia de brandklois, waarvan, naar get. geloefde, beide directeuren een sleutel hadden. De Montig: y kwam bjjna nooit in de klois. Ging hg er in, dan nam bjj een get. mee om te consta teeren dat het geld weggeborgen werd, door hem, get., aan de Montig y afgedragen. Op een vraag van rechter Fentener van Vlissingen, zeide get. dat dit dan moet geweest zgn in den zomer van lö99, toen get. Boom, bjj uitzondering, geld aa. bekl. De Montigny bad afgeiragen. Bekl. De Geer deelde mee, dat bjj voor dat get. Boom het kasgeld hield, gedurende drie weken ziek te bed had gelegenin dien tjjd het was in 1896 was het kasboek gehouden door bekl. De Montignydit werd door dezen beaamd. Htt geschiedde in overleg met den heer Vas Visser, echter zonder speciale opdraebt. Bekl. De Geer merkte nog op, dat de kluis en de brand kast als hg aanwezig was, steeds open stonden; De Mon tigny ging er herhaaldelijk in. Get. Esveld, geëmployeerde der Hollandsche Hypotheek bank, hield het kasboek als de vorige getuige dit nie deed. Een paar maal heeft get. groote sommen afgedragen aan bekl. De Montig y. Dat was ongereer drie jaar ge leden. Zelf was get. dan meo geweest, op verzoek van De Mottig: y, omdat, naar het zeggen van d'zen, het pnbliek van de straat vrjj kon binnenkomen en er dan aeleens gestolen kon worden. Ook deze get. verklaarde, dat bekl. De Geer zioh met het financieel beheer bemoeide en bekl. De Montigny met de hypotheken. Toen besloten was, dat het kasboek door de bediendon zou gehouden worden, en niet meer door jhr. De Geer zelf, was bekl. De Montigny op een dag op het bedienden kantoor gekomen en had het kasboek neergelegd, met de woorden: >Zie zoo, nu komt het hier niet meer vandaan.* Bekl. De Montigny deelt mee waarom hg het kasboek op het bediendenkanloor gebracht had. Er werd nameljjk telkens in het kasboek gekrabd en met chloor gewerkt. Daarom had hg, bekl. aan den Raad van Toezioht ver zocht om het kasboek door een bediende te doen houden. Bskl. De Geer baweert dat de aanleiding een geheel andere was: gedurende zgn (bekl.'s) ziekte in 1898 was het kasboek niet bijgewerkt en toen dat moest geschieden achtte de heer Vas Visser het beter dat het door een kassier gehouden werd. Na het herstel van bekl. was het kasboek door hem bjjgewerkt naar het klad van bekl. De Montigry. De laatste getuige is J. J. L. van Hougel, remisieren promotor. Deze get. hud op order van De Montigny op 5 Deo. 1905 een bedrag van 12 mille voor bekl. De Geer betaald aan Felioien Maee, te Parjj». Het geld was door een bediende van Van Hengel van het prHé-kantoor van De Geer gehaald, omdat v. Hengel zelf niet op bet kan toor mocht komen. Bekl. Da Geer merkt op, dat deze en dergeljjke trans- aoties steede op zgn naam geschieddenhjj wat al jjd de insschenpersoon. Bakl. De Monti, ny kan z ch niet herinneren order gegeven te hebben aan Van Hengel om bjj Dc Geer gelo te halen. Get. kan hieromtrent geen nadere modedselingen doen Steeds moest hg bericht afwachten van De Montigiy. Bekl. Da Montigny deelt mee, dat hg de administerie der schalden van De Geer op zich genomen bad. Hg kan zich niet voorstellen toestemming aan Van Hengel gegeven te hebben om dit geld van De Geer in ontvangs' te nemen, daar hg in December schier nooit op 't kautoo is geweest. Bekl. De Geer houdt vol machtiging gekregen te heb ben van De Montigny om 12000 gulden te betalen aas Maes, ofschoon hjj niet w'st waarvoor Bekl. De Montig.y geeft, op e.n vraag van den presi dent, toe, dat het gemeenschappelijk belang van beide beklaagden meebracht te voorkomen dat Maes andere «kunstenuithaalde, want dan w s de Hypotheekbank failliet gegaan. Maes moest nog 1 750C0 van hen hebben. De 12GÓ0 gulden, die op 5 December 1905 werden be taald, kwamen uit de kas van do Holl. Hypotheekbank, Als get. geld kreeg, dan was het steods van bekl. De Geer. Op verschillende tgden was door bekl. De Geer een bedrag van twee ton geleend op uitgelote pandbrieven het begon in 1901 es Maes verleende daarbg zgn be middeling. Toen er geaffirmeerd werd naar de soliditeit der pandbrieven, moest v. Hengel, in opdracht van De Geer, een Fransohe» brief schrjjven. Mr. Besier stelt de vraag waarvoor het bedrag var. f195000, uit de kas genomen, gediend had. Bekl. D. Geer antwoordt, dat dit gebruikt was om wissels te betalen van Maes, voor premlëa van Levens verzekering en voor lenten en aflossingen. A.s. Dinsdag voortzetting. Be gevolgen cener l.nweï||ksailverfeii<le. In het vo rjaar van 1904 had C. P. op een huwelijks advertentie kennis gemaakt met een juffrouw van 46 jaar in Noord-holland en het plan gemaakt haar ten huwelijk te vragen. Hoewel zij er de voorkeur aan gal het engagement publiek te maken, was P. daar tegen, omdat men elkaar nog niet genoeg kende en er geen haast bjj was. Hjj had zoo terloops losgelaten dat hjj een kapitaaltje bezat van f 90.000 en eigen équipage en zjj van haar kant vertelde hem vertrouwelijk datzjj ook niet heelemaal onbemiddeld was en f 60.000 bezat. Inplaats van 90.000 kapitaal en eigen éauipage had de man echter f 84C0 schuld aan iemand in Friesland, die het hem warm begon te maken en een schuldbekentenis eischte, onderteekend door solide borgen. Buiten haar weten, maar volgens P. niet buiten haar wil had hjj toen zijn meisje als borg gebruikt door boven haar naam een schuldbekentenis ven f 8400 te schrjjven, welke hij mede had onderteekend. De juffrouw als getuige gehoord, verklaarde dat haar vroegere verloofde, haar om haar handteekening had gevraagd, daar hjj die noodig had voor zaken. Zonder bezwaar had zjj hem die gegeven op een stukje papier, maar later van die handteekening niet meer gehoord. Later is haar gebleken, dat haar ex-verloofde haar steeds gefopt heeft. Nimmer verklaarde getuige aan bekl. te hebben medegedeeld dat zjj 62 mille bezat. Wel had zjj gezegd 32 mille te hebben, hetgeen de waarheid is. Op een vraag van den verdediger mr. Wiercx, ver klaarde de juffrouw zich te herinneren dat er in de advertentie stond dat een gefortuneerd en degelijk heer een huweljjk wenschte aan te gaan. Bekl. had haar zeer beslist medegedeeld dat hjj 90 mille bezat. Een makelaar die de zaken had gedaan met den vader van bekl., verklaarde dat diens zaak, welke achteruit was gegaan door de zoons, onder wie bekl. was voort gezet. Hjj had wel eens geholpen met geld, maar de zaak was failliet gegaan. In Juni was get. min of meer benauwd geworden voor zjjn geld en had hjj op een schuldbekentenis van f 8400 een borg geëischt. Bekl. had hem toen gezegd dat een juffrouw bereid was borg te zijn. Get. had informatie genomen omtrent den financieëlen toestand van die juffrouw en genoegen genomen met hare be reidverklaring om borg te bljjven. Voor welk bedrag werd niet in deze verklaring gezegd. De brief wis met een dameshand geschreven en getuige toegezonden door bekl. Beklaagde ontkende. Tegen hem werd 4 jaar gevan genisstraf geëischt. Ve: oorzaken van den dood door schuld. De rechtbank te Haarlem deed gisteren uitspraak in de zaak van J. v. d. Graaft, kapitein van de sleepboot «Assistent» te IJmuiden, die daar overvoer een vlet, waardoor een man verdronk en een ander zwaar lichamelijk letsel bekwam, en sprak hem vrjj van het hem ten laste gelegde, daar de rechtbank zjjn schuld niet wettig en overtuigend bewezen achtte. Diefstal. De rechtbank te Haarlem veroordeelde gisteren den jongen man, die zjjn kostvrouw te Wormer bestal, om een° nieuw pak kleeren te kunnen koopen, omdat zjjn zusje vond dat hjj er niet netjes genoeg uitzag, tot 3 maanden, min de preventieve hechtenis. De eisch was 3 maanden. Reorganisatie Handelsschool. Van gemeentewege is te Enschedé aan den minister van Binnenlandsche Zaken een plan gezorden lot reorga nisatie van de afdeeling C dor Nederlandsche School voor Njjverheid en Hand.l en daa'bjj de wenscheljjkbeid betoogd, dat het Rgfc voor zgn rekening neme de atich ting met een bjjdrage van gemeentewege en in standhouding tener nieuwe technische school, zoodat voor rekening der gemeente zon bljjven de H. B. S. met handelsafdeeling, door rijkssubsidie gesteund. Verkiezingsstrijd. Te Leiden is voor den «oandidaat der christelgke par- tjjen* een verkiezingsblaadje verspreid, waarin «doze waarljjk groote Nederlander* genoemd wordt »een krach tige boom met vrachten beladen in de volle kiacht zijner veelzjjdige ontwikkeling in het midden onzes volks 1* Hngelsche bookmakers. Een der grootste Engelsche bookmakers, de firma Ar thur Magnus, heeft naar men meldt haar zaken verplaatst van Liverpool naar Vlissingen. Plaatjes-beurs in „Bellevue". De bears opende «loom*, om echter al heel, heel spoedig >zeer levendig* te werden en de «stemming* bleef met regelmatige, doch snelle sprongen «stjjgea.* Reeds op «vroegbeurs* werd et flink geboden. Er wa ved vraag* vooral naar plaatjes nit het Verkade- albnm No. 3. En van plaa'jes nit het mooie Lente- albnm No. 4, was veel vaanbod*. Waar 't hier over gaa Wel, over de plaatjes-beurs, door de ficma Verkade en Ootnp., van de bekende bakkerji «De Royter*, te Zaandam, Woensdagmiddag in «Bellevue* te Amsterdam geotganiseerd. Daar vonden alle kinderee, die Verkade-plaatjes verzamelen en hoe veel zgn dat er niet gelegenheid hnn dubbele txemplaren te tuilen. En óar is gebraik van gemaakt, 't Was precies een bears; langs de kanten der groote zaal stoelen, daar óór tafeltjes. De medegebrachte albums en plaatjes werden er op gedeponeerd. 't Jonge goedje was vrjj en onbeschroomd als kinderen zgn en drnk en levendig werd er geredeneerd gemarchandeerd. 01 er ook kleine handelaars ondor waren; toekomstige zakenmeeschjes wilden voor een heel erg begeerd plaatje wel twee andere in rail geren. «Oppassen, jong*, daoht er ook menigeen, want ei waren wel, die elkaar trachtten beet te nemen. Zoo ging 't ook in Utrecht, waar onlangs de eerste plas'jesbenre werd gehonden; doch aan de kinderen, die toen om een of andere reden teleurgesteld werden, zond de firma Verkade de plaatjes, die zjj wenechten, tenminste voor zoover die nog voorradig waren. Na Amsterdam komen na allereerst Rotterdam, Den Haag en Haarlem aan de beurt. Over het «verloop* der AmsterdamEche beurs nog dit: met gejuich en voetgestamp en getrappel werd er door de tairjjke bezoekers de mededeeling ontvangen, dat ze vlaggen zonden krjjgen, en, dat bjj het naar huis gaan Verkade-versnaperingen, in den vorm van «korstjes*, zonden uitgereikt worden. Na het Lente-albam, gaat de firma Verkade respec- tieve'jjk een Zomer-, een Winter- en oen Herfst-album uitgevende plaatjes worden weer getrekend door Jar. van Oord, L. W. R. Wenckebach en Jan Voerman, terwjjl Jae Ph. Thjjsse den tekst levert. (^W.) F roces-verbaal. Tegen den pastoor-deken eener gemeente in Zaid Limburg, die verdacht wordt van het plegen van ontuch tige handelingen, is proces-verbaal opgemaakt. Dl fatal. Maandag is bjj den warmoezier v. Vuurde te Loosduinen ruim drie honderd galden ontvreemd. De Haagsche re cherche heeft de daders opgespoord. De hoofddader, een jongen van 16 jaar, is gisteren aangehouden en ter be schikking der justitie gesteld. Het gestolene was voor 't. grootste deel nog in 't bezit der jongens. Een jongen van 9 jaar die op den nitkjjk stond, heeft men maar weer los gelatee. Vrouw verbrand. Een onbeteekenend binnenbrandje te Amsterdam heelt gisteren een slaohtoffer geëischt. Do 75-jarige juffrouw Roeper, schjjnt bjj 't aansteken van een petrolenmtoestel een ongelnk te hebben gehad. Toen men den bracd ontdekte en zich toegang had ver schaft, vond men het ljjk van de juffrouw verkoold op den grond liggen en stond het toestel in vlam. Het treurige geval moot zich ia een minimHm van tjjd hebben afgespeeld. Ongelukken. Gisternacht waren eenige ketelbikkers in de machine kamer van het stoomschip Maria, liggende te Rotte dam bezig met het schoonmaken van een ketel. Een hnnner, genaamd W. L., verwjjderde z'ch om zgn jas te halen Toen hg na eenigen tjjd niet terugkwam, ging men hem zoeken en vond hem dood liggen op den vloer van een ledig rnim, waarin hjj, waarschjjcljjk door de du:sternis misleid, was gestort. Nieuws uit Hoorn. Gemeentebegrootin g. Hoofdstuk VI. De koEten van de openbare veiligheid en van de brandweer worden geraamd op f 19.471. Voor kosten der schutterjj is slechts een post pro memorie uitgetrokken: De kosten der plaatseljjke gezondheids politie (ho .fdstuk VII worden geraamd op f 2750.78. Daar B. en W. zich voorstellen evontueele benoodigdc celden voor kos'en van maatregelen naar aanleiding der Woningwet aan te vr3gen bjj uppletoire begrooting, trekken zjj voor deze post slechts nit f 1. Kosten van het Onderwijs. Totaal bedrag: Uitgaaf 1905 f 71979 92£, toegeataai 1906 i 75255, raming 1907 f 78185. Voor de kosten van voeding en kleeding rechtstreeks van gemeentewege te verstrekken aan arme schoolkinderen wensoben B. en W. f 400 als crediet te zien beschikbaar gesteld. J^De jiarwoddon der onderwjjzers eischen een uitgave van f32350.terwjjl do post vergoeding f300. aan onderwjjzers aan het hoofd v^n scholen staande, wegens gemis van vrjje woning en tegemoetkoming f 100.in de haishnur aan onderwjjzers van bjjstand, uitgetrokken is op f 2000. De post jaar wedden der leeraars aan de H. B. S. en de burgeravondschool wordt geraamd op f25155.—. Bjjdrage aan den directeur en de leeraren der H B S d e onder afs'and van, hun aanspraken op gemernteljjk pensioen zijn toegetreden tot de Rjjkspensioenregeling is bun ter bekomiag van eigen pensioen, gedurende 4 jaren, te doe e stoitingon, geraamd op f 1275. Bg deze post geven B. en W. de volgende toelichting Bjj raadsbesluit van 14 Maart 1906 No. 5, is aan bovenbedoelde ambtenaren, ter zake in den tekst om schreven, voorwaardelijk een bjjdrage toegekend tot een bedrag van 35 van de helft van hun pensioengrondslag op 1 Januari 1906, vermeerderd met een som gelijkstaande aan hetgeen door ieder hunner tot dien datum in het gemeenteljjk pensioenfonds is gestort.* De kosten der bewaarschool worden geraamd op f 2040.— en der stads-naa'sohool op f 830. De kosten van het armwezen, mitsgaders subsid'ën en bjjdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen, bedragen Totaal bedrag: uitgaaf 19l»5 f 15484.97 Toegestaan 1906 f 16900.— Raming 19 7 f 18130.— Men verzoekt ons te melden dat Zondag a.s. in de Ev. Lnth. Gemeente, spreekt Ds, Werner van Stompetoren Nederlandsche Protestantenbond. Afdeeling Alkmaar. De heer J. F. T. A. schrjjft o:s: Tweede lezing over het O. T. „Ander licht vall' op de L'ft-en, Van de schriften, die weleer, H.m zgn moeder mocht verklaren Ook dót lioht is van den Heer 1" De eerste der beide lezingen herinnerde ons hoeveel wjj voor onze kennis en waardeering van hel O. T. ook voor die van de geschiedenis en den godsdienst van Is- rt-ël, te danken hebben aan zoovele ernstige en vrome geleerden in en buiten ons vaderland. Hun streng we tenschapptljjk onderzoek daartoe alleen gedreven door hun waarheidsliefde inzake het ontstaan en de ver zameling der in den loop van vele eenwen geschreven boeken, deed telkens nieuw en verrassend Poht opgaan over veel wat in het dnister verborgen lag. Zij deden ons het O. T. verstaan en daarmede beter begrjjpen den godsdienst die de vader van het Christendom he.ten mag. De wetensobap rnst nooit en zal vooitgaan ook op dit ter rein immer meer l'cht te ontsteken, welk licht op zgn beurt nevelen zal wegvagen en altoos meer menschen tot zrch trekken. Geen macht ter wereld, welken naam zjj drage, zal in staat wezen een graf te delven voor de vruchten en re sultaten, door de wetenschap afgeworpen en geschonken en zjj zal immermeer, het kaf scheidende van het koren alle menschen werk is gebrekkig het onvergankelijk tclioone waaraan het O. T. rijk it te vooiscbjjn biengen en doen stralen in vollen glans. Ander licht va'le op de blaren, ook dat licht is van dtn Fleer!* Op de schoonheid van het O, T.* vestigde gisteren ds. Gtasz onze aandacht. De spreker leidde zgn «lezing* ia met esn teekeoiag van Rembrandls schilderij, waarop hg afbeeldt zgn moe der, lezonde in haren Bijbel. Welk een zielenrust en zielenvrede op dat gelaat 1 Veel ljjden moest zjj dragen, doch haar Bjjbel troostte en sterkte haar. «Zon Rembrandt, als hjj leefde, eenze'fde uhilderjj gemaakt hebber. «Ik weet het niet. Hoevelen - ook onderen is thans de Bjjbel een onbekend boek I* Van waar dit P Allerlei oorzaken werken en werkten daartoe mee b v. het feit dat men den Bjjbel te hoog her ft aange slagen, als was bjj een onfeilbaar boek, een Woord Gods I* ton anderen, men heeft «geen tjjd* (1) om rustig zich tot zgn lezing neer te zet en we moeten lezen couranten, brochures, allerlei boeken om op de hoogte te bljjveu vervolgens, men leest liever in de bundels - Levenslichte en Levenslicht uit vroeger eeuwen11, (zie noot hieronder)voorts velen achten zich verheven boven den Bjjbel, terwjjl bjj juiit omgekeerd te ver boven hem staateicdeljjk men voelt er zioh niet in thnis, omdat men leeft bniten «de wereld des geestes*. D oevig ia veler hooghartig, waanwjjs oordeelen, ter wjjl hun onkunde omtrent den Bjjbel ongeloofeljjk groot is. Men kent hen niet en dmft ncchihans veroordeelen De Bijbel verplaatst ons in een wereld van schoonheid. Zgn kennis is reeds noodig, met name thans die van het O. Tom couranten boeken welke telken: zin spelingen bevatten op woorden, nitdrnkkingen er aan ontleed te kunnen lezen, om kunstproducten als Bchil- derjjev, toondichten, letterkundige pewroohten te kunnen genieten en waardeereu, dcch bovenal om een wereld van schoonheid, in welke het O. T. ons voert, te kunnen binnentreden. De spreker behandelde vierderlei schoonheid, in he: O.T. aanwezig le letterkundige schoonheiddoor voorbeelden ontleend aan de Psalmen, aan Jezaja, aan «Job*, werd deze aangetoond 2e. fearal'ler-schoOLheid gewezen werd op een N&tban, Mxha, Mozes, een Elkana, Jacob, Ruth, Jonathan, Abr&m, enz., 3s. ZeJekundige schoonheidvoorgelezen werden enkele «spreuken", geboden, woorden van profeten 4e godsdienstige schoonheidtal van proeven weiden hiervan voorgedragenontleend o.a aan Psalmisten en Profettn. De «lezing* word besloten met te wjjzen door ver- geljjkisg hier en daar dei oude en der nieuwe vertaling op den schat dien wjj bezitten in de laatste de *I*idsche vertalingwaarvan de goedkooper uitgave in telkens néér banden moge komen, want wie het schoont in het O. T. niet kent, niet genietlijdt schade aan eijn geestelijk, zijn gemoed leven. Mtt een woord van hulde en van warmen dank aan de beide sprekers over hel O. T. sloot de voorzitter de samenkomst. Openljjk worde hun hier nog eens gezegd dat zjj met hun arbeid een goed werk deden dat aden waardeereu zullen. Moge ook hun pogen het wekken van waardeering voor het onvergankeljjk schoone in Israëls letterkundige nalatenschap bekroond worde, zoodit ook in onze kringen van vrjjzinnig-godsdienstigen het O. T. wederom tot zgn recht kome en voedsel schenka aan het gods dienstig leven De Bjjbel is n et het *woord Gcdst maar een schat kamer van woorden Gods*. Als mjjn eerste verslag eindig ik dit met een den sf. rekers dank (Velen met mij gebruiken deze be ile mooie bundels, ook bij de godsdienstige samenkomsten, als „tekstenboek". Zij treden nooit in de plaats van den Bijbel, doch worden ge volgd bij dezen. Het is op vrijzinnig-godsdienstig stand punt onverdedigbaar, alleen en uitsluitend te spreken naar aanleiding van een woord uit den Bijbel. In allerlei talen en tongvallen wordt eénzelfde „kreet naar God'' gehoord. Ik blijf koesteren de hoop dat uit de nieuwe vertaling nog eens een bloemlezing geboren worde, want eerst door deze zullen de schatten van 't O. T. gemeengoed kunnen worden. Men voege bij de 2 bundels Levenslicht' een 3e bestaande Levenslicht uit den Bijbel." De Opera. Men zond ons ter inzage een brief, onderteekend door de heeren Orelio en Panwels en het echtpaar Coini, waarin deze mededeelen, dat zjj «met de Fanstvooretelling door den heer de Lange, in de «Harmonie», op Woensdag 7 November a.s. te geven en met de rolverdeeling, zooals op zgn aanplakbiljetten vermeld* «geheel accoord* gaan, dat ook zjj aan genoemde voorstelling (leelnenem en dat de voorstelling «gaat onder leiding van den heer Van Dokkum.* Collecte, Evenals vorige jaren stelt de vereeniging «Dient elkander door de L efde* (waarvan Mevr. VinkeHazenberg, presi dente is) en die zich ten doel «telt behoeftige kranken van versterkende middelen, als melk, eieren, soep enz. te voorzienJ zich voor hare jaatljjksche collecte te houden, en daarvoor hare ljjBten ia de a.s. weken te laten oircnleeren. Wjj be reien deze collecten in de aandacht onzer lezers aan. Nieuwe lledjea. Op de Waag en de Groote Kerk zgn weer nitnwe liedjes geplaatst en welop de Waag heelilag «Strjjd in 1573* en halfslag «Zegepraal*, en de Groote Kerk heelslag «de Spijskaart* en halfslag «Golnckig vaderland* (Valerius gedenek Clanck). Predikbeurten Zondag 28 October. Groote Kerk, 1Ü uur, Ds. Guldenarm, Bediening van het H. Avondmaal. Avond 6 uren, Ds. van Noort, pred. te Amsterdam, Dankzegging van het H. Avondmaal. Kapel, 10 uren, Ds. var Leeuwen, pred. te Bloemendal»1. Evangelische Unie, 7 uur, D', Knappert, Hoogleeraar te Leiden. Woensdagavond 7'/i unr> Ds. van Leeuwen. Evang. Luth. Kerk, 10 uur, Ds. Werner, prod, te Stompetoren. Woensdagavond 7'/, uur, Ds. Vorenkamp, pred. te Leeuwarden. Doopsgezinde Kerk, 10 uur, Ds. Glasz: Namiddag 1 uur Kinderkerk, Ds. Rosters van Noordei: d van GrafL Rem.-Geref. Kerk, 10'/, uur, Ds. de Regt. Gereform. Kerk, 10 uur, Ds. Wechgelaer, 6 uur, dezelfde, Catech. Zond. 44. Cbr. Ger. Gem. Gebouw «Rehoboth»Koningsweg, 10 uur en 6 uur, Godsdienstoefening. Dinsdagavond 7'/j uur, Ds. Oosterhuis, Chr. Geref. Pred. te Broek op Lan- gendjjk. Hersteld Apostolische Gemeente, Augustjjnsteeg, 10 uur en 's avonds 5 uur Godsdienstoefening. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Poo1, bediening van het Heilige Avondmaal. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. Natzgl. Woensdag avond 7 uur, Ds. Natzjjl, Herdenking der Kerkhervor ming, collecte voor de Gustaaf Adolfvereeniging, Herv. Gem. te Stompetoren, 9j uur, Ds. Brinkerink te Bovenkarspel. Woensdagavond 7 uur, Ds. Werner, (Hervorming.) „De Kennemer Sportclub.*4 Indien het weder op Woensdag 31 October medewerkt, belooft de meeting der Kennemer Sportclub zeer interes sant te zullen worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2