den «ioip KmiJenieisffinkcl ALBERT IIM, l'nifan, bevoorieelJ a'di beslist niet Kamers te hoor op neUen staud. Gloeikousjes. W.HKM, Multatuli's Werken T Tl in T OM ■I l. II J ll .0. j1 l.Ü du ll Tl n inn Tïïrgerlijke sta nd. BUITEN LAND7 ADVERTENTIE N. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee. 1 Algemeen Overzie ht. LAATSTE BERICHTEN. Laatste Post. IN GEZONDEN STUKKEN. BEURSBERICHTEN. 69} 67 80} 70 70 74} 69} 71} f0} 70} 49A 212 I 98} 85 '136 69} 67 70} 70} 75 71} 00} 70 102} 103 and- 34} 474s 15} 48} 66} 101A 274 41} 43} 27 33} 95} 911} 33} 181} 8 •eio 98} 733 76} 151} 157} 66} 77} 101} 100} 27} 40} 43} 27} 33} 95} 100} 91} 33} 181} 150} Een keurig gemeubileerde Zit- met twee Slaapkamers, voor 2 per sonen, met of zonder pension. MARKTBERICHTEN. LUCHTFILTERS, onfeilbaar geneesmiddel voor kalfziekte A f 5,en f 3,per stuk. MAAGSONDES, onmiddellijk helpend middel voor windpeus of trommelzuchta f 2,25 per stuk. Verkiijgbaar met gebraikgaanwijzivg bjj LAMERS INDEMANS, 's Bosch. Onverbeterlijk zijn de: „KRONE-" i 5 „ORION-" en „LAGERTA-" Verkrijgbaar in „DE KROON", Zjjdie genegen zyn om dezen winter van den Heer van Amsterdam over te wonengelieven hun naam en adres vóór den lsten November as. op te geven aan D. A. KLOMP, Forestusstr. I4 Zij zyn te ALKMAAR verkrijgbaar bjj den Heer D. A. WISSELINK. Hiermede hebben wij de eer onze geachte Cliëntèle te berichten, dat wij vanaf heden als onzen AGENT voor Alkmaar en Omstreken hebben aangesteld L. KL JUL A. A dien wij minzaam bij U aanbevelen. Hoogachtend, THE AMERICAN BITTER AND WINE CY. Distilleerderij le Klasse, AMSTERDAM, Singel 332. Naar ons wordt medegedeeld zjjn voor de alsdan te honden haiddravergen niet minder dan 102 paarden ic- geschieven. ONDERTROUWD: 25 Oct. Jan de Gratff en Christina Hots. Matthias Oonstantinns Dingerdis en Hillegonda Maria tieemsterboer. Ghristoffel Hermanns Pnttenaar en Cornelia Maria Schouten. Oornelk Kuiper en Janke Nelleke. Cornells Volkers, te Ha ringoarspel en Anna Koop, alhier. Dirk Like- man te Heiloo, en Aslje Vlaar te S.anbroek, onl. alhier. Pieter Been lies, wednr. var Maart je de Rugter, en Maria Geertruida Alida Ostermann, beiden te Beverwgk, laatstgen. onl alhier. GEBOREN 25 Oot. Wilhelmus Petrus Cornelia, I. van Everhardus Beemsterboer en Johanna Kager. OVERLEDEN 26 Maria, d. van Johannes de Moei en Gertruda Johanna Punt. 25 Oot. Neeltje Ruiter, ichtgen. van Jacob Zeeman, 56 j. Er wordt nu hard gewerkt in de ministeriëele bureaux in Frankrijk. Naar gemeld wordt zal de ministeriëele verklaring de verzekering inhouden, dat de regeering vastbesloten is, de wet op de scheiding van kerk en staat toe te passen zooals ze is aangenomen. De verklaring zal aan kondigen, dat de minister van eeredienst, ingeval het kabinet 11 December a.s. mocht staan tegenover een opstand tegen de wet, aan de Kamer zal voorstellen, maatregelen te nemen, die reeds thans in beginsel zjjn vastgesteld. Morgen zullen de ministers zich bezighouden met de plannen voor de inkomstenbelasting. Vier jaar jij* voorbjj sedert de ei-kroonprnses van Saksen, thans gravin Montïgnoso haar zonen voor het laatst heeft gezien. Wat de echtgenoote mis dreef, heeft de moeder moeten boelen. Zjj heeft voort durend getracht haar kinderen te zien. Gisteren hiefl zjj hnar oudste zonen mogen omarmen, jongens van 14 en 13 jaar. De ontmoeting had plaats in de Saksische ambassade in Mttnchsn. De gravin was van haar moeder vergezeld. Het eerste weerzien was ontroerend, maar weldra heerschte er een harieljjke toon. Het afscheid was smarteljjk. De gravin werd op straat door vrouwen met zakdoekwuiven en door mannen met hoedengezwaai begroet. De prinsen hadden de tranen in de oogen. Zjj gaan nu met hun vader naar Italië. Ongelukken. ROTTERDAM, 26 October. Hedennacht is op do rails van de stoomtram aan den Dordtschcn straatweg gevonden het Ijjk van den kaasboer van der Staal. Het hoofd, de beide beenen en den linkerarm waren hem afgereden: NIJMEGEN, 26 Oot. Hedenmorgen is op de spoorlijn bjj het station alhier gevonden het ljjk van den remmer van Alewjjn nit Rotterdam. Waarscbjjnljjk is hg door den trein waarop hg dienst deed, overreden. Uroote brand te Parijs. PARIJS, 26 OotJ Een zware brand heett in den afgeloopen nacht een pianofabriek en een fabriek van ijzerwerken in de Rue Oberkampf vernield. De schade bedraagt eenige millioenen. Een vrouw is van den schrik dood gebleven. De held van lifipenlck gevat f BERLIJN, 26 Oct. De politie arresteerde hedenoch tend den rooveikapitein van Köpenick. Hg is een her haaldelijk met tuchthuis gestrafte schoenmaker nit Tilsit, Voigt genaamd. IJlt Behagen. Benoemd tot griffier bij het kantongerecht alhier mr P. van der Eist, advocaat en procureur te Leiden, tevens waarnemend gi.ffier bjj bet kantongerecht aldaar. lilt de B(Jp. A.s. Dinsdag zal voor het departement der Maat schappij »Tot Nut van 't Algemeens als spreker optieden: Mr. L^ J. Huber, advocaat te Veendam met het onder werp: »De vrouw in de Maatschappij». De toegang tot deze lezing is vrjj, op vertoon van een kaart die bjj de Nutsleden gratis verkrjjgbaar is. ouderdom, persoonlijk voor de rechtbank geroepen, voor n, hoogeerwaardigste Eminentlën, Kardinalen van he' blgemeene r jjk der Christenheid, Generaal-w qmsiteurs tegen de kettersche boosheid, knielende, en het Heilige Evangelie voor oogen hebbende en met mgne «"f?8"» banden aanrakende, ik zweer dat ik steeds geloofd heb, thans geloof en met Godes hnlp ook in de toekomst gelooven zal, alles wat de Heilige Katholieke en Roomsch-Apostolische Kerk aanneemt, leert en predikt. Maar dowgl dit Heilige Gerechtshof mg van rechtswege bevolen heeft, volkomen de valeche meening te laten va ren volgens welke de zon het middelpunt der we eld en onb:weeg!jjk, de aarde daarentegen het middelpunt is er zich beweegt, en dewjjl ik deze noch staande houden, noch verdedigen, noch op eenige wgze door woord ot geschrift bevestigen kan, en, nadat mjj te kennen was gegeven dat genoemde leer in sttjjd is met de Heilige Sohrift, een boek heb geschreven en hot laten drukken, waarin ik die verdoemde leer behandel en vrjj afdoende gronden ten haren gutste te berde breng, zonder die ergens te laten varen j zoo ben ik deswegen zeer ver dacht geraakt van ketterjjals hadde ik beweerd en geloofd, dat de zon het middelpunt der wereld en onbe wegelijk, de aarde daarentegen niet het middelpunt der wereld ia en dat zg zich beweegt. Om nu deze sterke met grond tegen mg ontstane veidetking uit de ziel van uwe Eminentie en v-n ieder Katholiek Christen te ver delgen, zoo zweer, veiwenech en vervoelk ik met vasten wil en uit oprecht geloof alle genoemde dwalingen en ketteijjen, alsmede in het algemeen iedere andere ^dwaling en iedere meening, welke met de genoemde Heilige Keik in strgd is ook zweer ik in het vervolg noch mondeling, noch aohrifteljjk iets te zullen zeggen of beweren wat eene derge.jjke verdenking tegen mg zou kunnen wettigen en in geval ik een ketter of iemand die onder verdenking tan ketterjj ligt, ontmoet, zal ik hem bekend maken tg de Heilige I quisitie of bij den Bis;chop mjjner diocese. Bovendien zweer en beloof ik, alle boetedoeningen, welke dit Heilige Gerechtshof mjj opgelegd heeft of zal opleggen, volkomen in aokt te nemen en te vervullen, en, wanneer het mg gebeuren mocht in strijd met eenige mjjner woorden, beloften en eeden te handelen, wat God verhoede, mg aan alle liobaams- en levensstr&ffen te zullen onderwerpen, welke door het heilige Kerkrecht en door andere algemeene, bgzotdere verorden:ngen tegen zulke misdadigers vastgesteld en bekend gemaakt gewor den zjjn. Zoo waar helpe mg God en zjjn Heilig Evangelie, dat ik met mgne handen aanraak.c Zie lezer zooiets zegt reeds meer dan genoeg. GalilaOf ontving van den Paus verlof, om te Oienna onder het oog van den aartsbisschop Puwlomini te ver toeven, het paleis mocht hg echter niet verlaten. Later werd, onder voorwaarde dat bjj eenzaam leven moest, zjjn gevangenisechap verzacht, daar hem toegestaan werd op zjjn eigen Villa te Arcetrie, in de nabjjheid van Florence te mogen wonen, tevens werd hem toegestaan bezoeken te mogen ontvangen. Verdere vrjjheid is hem nooit toegestaan. In 1637 werd hg geheel blind. Op den 8sten Jan. 1642 overleed de zoo zwaar beproefde Galikiï. Dergeljjke feiten noem ik dogmatiek, tevens zjjn ze een aanranding van het mecschzjjn. Veel, zeer veel is er nog te zeggen over het groote leed, veroorzaakt door de Ir quisitie. Te betreuren is het dat de vooruitgang der mensch- beid zooveel smartrljjk leed heeft gekost, maar toch hoeft de wetenschap zoo ver baan gebroken, dat men thans niet meer op zulk een wgze tegenover baar staat, men moet wel over oen groote dosis brutaliteit beech kken om de woorden I quisitie en zachtheid aan elkander te durven verbinden. Aan u mjjnheer de Redacteur mjjn dank voor de opname. F. BAKKER. [Wjj ontvingen nog een tweetal ingezonden stukken over deze kwestie. Waar de heeren Nujjens en Bakker gelegenheid te over hebben gehad om hun meening te uiten en het publiek om zjjn oordeel daarover te vormen, achten wjj hst niet noodig deze stukken op te nemen. Indien de heer Nujjens dit wensoht, zullen wjj hem nog een kort antwoord toestaan en daarna de debatten sluiten. Red Ue* telefoon quaestle, WelEdel. Heer Redacteur! Nadat het reeds vroeger de aandacht had getrokken dat telefonische aanvragen, des avonds gericht aan de Gemeente-gasfabriek, niet of zelden worden beantwoord, bleek j.l. Dinsdagavond ongeveer 7 uur, dat zelfs de Gemeente-politie na herhaald schellen geen antwoord kreeg, en bjj conti öle der telefoonaanvragen bleek, dat de Directeur der Gemeente-gasfabriek even later de politie verzocht na 6 uur verschoond te bljjven voor telefonische rustverstoring, onder aanbeveling om in dringende gevallen ergens anders, persoonlijk of althans per boodschap berichten in te zenden. De directie van het Rjjkstelegraafkantoor, dienzelfden avond, en de directie van de Celgevangenis den volgenden avond was niet zoo gelukkig als de politie, wel ontvingen ook zjj geen antwoord op hun telefoon oproep, doch het clandestiene adres voor gasreclarnes gewerd hun evenmin Om nu de telefoondienst buiten verdenking van onwil of onmacht te houden, werd besteld, dat na 6 uur 's avonds niemand meer met No. 95 zou worden aan gesloten en om zoo spoedig mogtljjk, verbetering in dea Kamper toestand aan de Gemeente-gasfabriek te ver krijgen, werd langs een officii ëlen omweg Woensdag ochtend aan den onmiddelljjken chef van de Gasdirectie kennis gegeven van het voorgevallene. Tot nog toe echter zonder veel effect en gaaine zou ik daarom een beroep willen doen op hun medewerking, om den autoriteiten het wenscheljjke van verandering te tracht.ti duidelijk te maken en het publiek, ook de niet zelf telefonisch aangeslotenen voor teleurstelling te vrjjwaren. Achtend, onder aanbeveling, De Directie van het plaatselijk Telefoonnet. Alkmaar, 25 Oct. JAN POT. Ken wederwoord den heer Kuijeas. (Vervolg.) Afzweringaformule van Galilail. Ik Ualilaeo Galikiï, zoo* van den overleden F oren tjjn Vinoenro Gal ik in het 70ste jaar van mjjn troepje en elk Krgeriyke (ooncelen bj| de loting. Geachte Redacteur Mag ik voor het volgende een plaatsje verzoeken in uw blad Jaar op jaar reeds erger ik mjj aan de dronkemans- tooneelen op den dag der loting voor de nationale militie. Het schjjnt, dat de lotelingen hunne droefheid over het inloten of hunne blijdschap over het vrijloten niet beter kunnen uiten, dan door zich te bedrinken en zich als krankzinnigen te gedragen. En de overheid schjjnt op dien dag ook min ot meer in de war te wezen en geheel te vergeten, dat er nog zoo iets is als eene wet op de openbare dronkenschap; althans ze laat de dronken lotelingen gewoonlijk vrijwel ongemoeid. Gevolg hiervan is, dat er dingen gebeuren, die voor hen, die er de dupe van zjjn, hoogst onaangenaam moeten worden genoemd. Maandag den 22sten October j.l. reed ik, begeleid door eene jonge dame, die bjj mjj is gelogeerd des namiddags door de Heer Hugowaard naar Alkmaar. In de onmid dellijke nabjjheid van de R.C. kerk ontmoetten wjj een je lotelingen, waarvan er twee handgemeen werden elkaar duchtig afrosten en op den grond wierpen. Van de fiets gesprongen, bemoeide ik er mjj mede en maande de jongelui aan om aan de vechlpartjj een einde te maken en dit gelukteMjjn logée moest de reis alleen terugmaken en ik was eenigszins bevreesd voor onaangename ontmoetingen en gaf haar den raad om wat voorzichtig te zjjn. Mjjn vrees is gegrond ge bleken helaas! In hetzelfde gedeelte van de Heei Hugo waard, in de nabjjheid van 't station Middelweg is zjj aangevallen door eenige lotelingen, die op schandelijke wijze haar hebben lastig gevallen. Slechts één was er, die blijkbaar nog bjj zinnen haar tegen de over macht trachtte te beschermen. Gelukt ig is mjjne logée jong en sterk en was zjj zoo flink, dat zjj duchtig van zich heeft afgeslagen en krachtig zich heeft verdedigd. Wanneer dit nu eens overkomen ware aan een zwak, zenuwachtig meisje? Welke zouden dan niet de gevolgen kunnen wezen! Van politie was geen spoor te ontdekken. Een jonge man, die op de fiets vooibjj reed, scheen het niet de moeite waard te achten tusschenbeide te komen. De redenen, waarom ik dit geval publiceer, zjjn lo. om voor de zooveelste maal de men'chen te wijzen op den demoraliseerenden, verlagenden invloed van den alcohol. Zooiets als die lotelingen deden, doen jonge menschen niet, wanneer ze nuchter zjjn. Alleen de drank maakt, dat ze elk gevoel van ridder)jjkheid tegenover een jong meisje verliezen, 2o. om te wjjzen op het feit 't is zéér algemeen, in 't bjjzonder op het platteland dat de overheid op lotingsdagen schjjnt te vergeten, dat zjj te waken heeft voor de openbare veiligheid. Ik ben geen vriend van wetten, maar het maakt toch een vreemden indruk wanneer de ove, heid op sommige dagen zich gedraagt, alsof bepaalde wetsvoorschriften niet bestonden. Met dank voor de plaatsing, N. J. C. Nieuws Niedorp, 23 Oct. 1906. Uw dw., SCHERMERIIORN. AMSTERDAM. 0«rt Ned.risnd, N. W. S.buld. dito, dito dito, Obii{ 25 Oct. 26 Oct. pCt OostsnrijkObl. ia pap. fi. 1000 ¥«br.-Ang. I dito, dito April-Ost.. I dito, Kronan ÏOOO bil.vrii»(Kronsnr.)M»i-Nov. 4 dito, dito 1000 bsl.»> </siKroinnr.) Jan.-Juli 4 Portugal Is isr. S°/0 t 10-1008 dito, St id. Amsrt. Sshuld 8*/. frants 600 4 Rn»1 and, Xwang. Dombr. O blij. dito, Binn.nlands.ht 18944 dito, 1880 gagons. Z. R. 116-6» 18 II ai-N ot. 4 dito, 18891* A Is ter. 1 Jaa 1 Apr. 1 Juli lGtt. 4 dito, 1891, Donati-8poonrS4 dito, 1867/69 i 10-100 Mai-Nov..4 dito, Groota 8pw. Oblig. 18814 dito, dito, Z. R. 600 18984 dito, Trams. 8pw. Obligi Z. R. 116/616. 8 dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R. 6164 dito, 1889.;. r. J.Ï..S..8 dito, in goud 1884, II Jan. 18 Juli...»» I Bpanjs, Obl. Buit. Psrpstusls4 Turk.ij», gspriv. Conv. .asning 18904 Raaap. gtuniflssardt sthuld frt». 600-1600.. 4 Egjata, Obl. itsaing 1876..;»...;4 Haxico, Obl. Binr. 8ah. afloab. oblig6 dito dito 1899 6 Vanamala Obligation 1881..;..;g, 4 N. V. Noord-Holl. Grond-Grsdist. Pandbr.. 4 11. W. 6 Pas. Hyp. Pdbr. Xadarlud, Cult. Maatatb. d. Voritol. A and. dito, Kolonialt Bank Aandsolsni dito, Rad. Ind. Handtlsb. Aand. dito, Kon. Mad Mjj. t. axpl. pstr. br.A. dito, Pstr. Mij. 8umatra-ralsmbang A. dito, Aand. Xsd.Ind.Expl.Mij. Amsrika, Nsw Orlsana Railw. C. Csrt v gsw, United 8tatsa Btssl Corp. Parn. Paruvian Corporation Cart v. Aand.., „v. Prof. Aand. Nadarland, Expl. 8t. 8pw. Aand..... dito, Nad. Cantr. Spoorw. Aand. f 160 dito, N.-Brab. Boxtaf.W.Aand. 1876/80 gait. Italia, Bpoorwsglaaning 1887/89«li. 8 dito, 'inid-Ital. 8poorwag-Oöl..8 Polan, Wari.-Wtsntn Aandaal. Ru»land,Wïadik. 1886 6 Z.R. 316 Oblig.... 4 Amsrika, Atabiaon Topaka Csrt. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Roek Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie 8pw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. AandI dito, Kansas City Sou tb. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Car Aand.; dito, dito, le Hyp.......9»». 4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp dito 8outh. Patifte. gew. Aand»t dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd. O. v. Af Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref. Aand Nederland Stad Amsterdam f 100....», Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, 8taatsl. I860...»...;6 dito, dito 1864s Rusland 8taatslsening 1864 Loten6 dito dito 1866. Dito6 Tarkjje Spoorwsgleening.;;. 76} 91* 91ri 76} 901 91} 100} 100 April-OetT. 6 1 I 98-rfi 99^ 98}} 984} Broek op lanqrdijk 25 Oct. Heden werden besteed voor wortelen f 140 af 0.—. bloemkool le soort f 2.a 3.2e soort 1.a 1.75 reuzen bloemkool f 2 50 a 3.50 Ro de kool f 2,50 a 5.Gele kool 1 2. a 4.50 Witte kool f4.— a 8.Nep (kleine uien) fl. a 0.Uien f 1.05 a 1.20, Bieten f 0.— a 0.kool rapen f 0.a 0. Station Noordscharwoud* 25 Oct. Heden aangevoerd Roode kool le soort f 4,a f 4,50 2e soort f 3.25 a 3.75 kleinere f 2.50 a 3. Gele kool f 3.25 a 3.75, 2e soort f 2.75. a f 3. Witte kool f 5.a 5.50, 2e soort, f 4, a 4.75. Kleinere f 0.k f 0. Nep f 0.90 a f 0.—. Uien f 1,— a f 1,10. Afslagvereeniging Purmerend, Brïmstir en omstreken Op de afslagmarkt werd den 19 Oct. verhandeld; Slaboonen f 1.p. zak, bloemkool 2} a 4} ct, p. stuk, spruitjes f 0.34 a 0 49 p. dubbele mand, peren f 1.05 a 1.10 per mand. Handel matig. 34nt 46} 1 5tV 48} 111 Getrouwd bg volmacht J. VAN DEN ENDE, 2e Luitenant Infanterie O. I leger, en NELLY WESSELMAN, die, ook namens wederzgdsche familie, hun hartelgken dank betuigen voor de bewjjzen van belangstelling, vóór en bg hun hnweljjk ondervonden. Utrecht, 25 October 1906. Br. fr. letter O, Boekh. Wed. J. N. PLEMPER VAN BALEN, Alkmaar. Alkmaar, 26 Oct. Aangev. 3654 mudden. Tarwe f6.50 a 7.rogge f 5,25 a f 5.60, gerst f 4.75 aidem Cbev. f 5,25 a 5,80, haver f 3.a f 3.90, paerdeboocen 1 6,80 a 7.bruine id. f 10,a 11,citroen id. f 14 a 16.doiven id. f 7.75 a witte id. f a kanariezaad f 7 25 a 0.rood mosterdzaad f 16 50 a 20.geel id. f a koolzaad f a lgnzaad f a karweizaad f 16.a blauwmaanzaad f a Erwten groene f 8,75 a 15,50, granwe id. f 12,a 15.50, vale id. 1 9.a 13.witte id. f a Voorloop)* Marktbericht, Alkmaar, 26 Oct. Aangevoerd 380 stapels wegende 165000 kilogrammen. Kleine kaas f 32 commissie f 32.50. Middelbare f 32 5.0 Groenteveiling, Bovenkabspel Station 25 Oct. Bloemkool (le soort) f 3.75 a 4,— idem (2e soort) f 2.a f 3.Aanvoer0 stnks. Roode kool f 4.a 6.witte kool f 5.50 a 7.50 £ele kool f 4.50 a 6.50. Aanvoerst. Aardappelen, blauwe) f 1.40 a f 1.65, Uien f 1.40 a 1.50 per HL. glabooaen f 1.40 a f 1.60 per 15 KG. Bieten 1 4 50 a 6.per 1000 st. Deze worden alom het Meest gevraagd. De gas fabrieken te Berljjn, Hamburg, Hannover, Londen, Antwer pen, enz.eni. willen niet anders dan bovengenoemde merken, als zgnde de beste. Kenlge prjjs 20 Cts. Winkeliers rabat. Wroot-lüleuwlaiad. Bei nil Lezingen eu j i 1. mno Circuleerende Pandbrievenf 694250, Stand op 24 October 1906 UitBtaande Hypotheken- 758595,-' De DIRECTIE bericht dat de COI POKS, vervallende 1 NoveMher 1906, betaalbaar zullen zjjn te ZIERIKZEE ten Kantore der Bank, te AMSTERDAM en te ROTTERDAM bjj de Incasso-Bank, te 's-GRAVENHAGE bg de Residentiebank, en voorts bg Heeren Agenten, Oorrespondenten en Commissionnairs in Effecten. De Bank geeft uit, in stnkk'n van f 1000.f500.flCO.en 150.X pCts. PA1NU- BIlIKVUlb1 tot den koers vas 100 °/0, welke, op grond van hetgeen in onze ultvoe»lge Circulaire d.d. 1 October j.l. aangaande onze wgze van werken is medegedeeld, voor eene alleszins sollede belegging mogen worden aanbevolen. De Directie: Mr. D. VAN DER VLIET. n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3