if In najaar begint. Ziiid-llollanrisclie Bierbrouwerij le Den Haag. De Lange de Moraaz, Woon- en Winkelhuis, Voor de voorziening in de Vacature in den Gemeenteraad, ontstaan door liet bedanken van den lieer J. P. KOOL, werd door onze Vereeniging Candidaat gesteld de lieer De Kiezers van liet eerste district worden dringend uitge- noodigd hun stern op dezen Candidaat uil te brengen,' die in tal rijke betrekkingen getoond beeft aan de belangen van onze stad een warm hart loc te dragen. Vier flinke Winkeltmizen TE KOOF: 100 Pond voor f 2.00. m\Mw öij M. Bras. Coster en Zoon Het beroemdste boek van onzen tijd 400 pagina's druks. Ingenaaid f 1.50. Gebonden f 1.90. IDA G. NIENHUIS Mevr. de Wed. LIJBERING. Huurcontracten SPECULAAS. JOH. WEI JUNG, Flinke Dienstbode BORSTPLAAT^ ill AGENT. n iuu püu mi in. Cadeau één ons POEI5I3I\-GHOCOXj AHE bij minstens f 1.aan gemengde Kruidenierswaren. W. KUIT Jbz., Nieuwpoortslaan. DE KON. WED. BIOSCOPE COMP. ïn de sneeuw verdwaald. Uit de hand te koop 1 [eden nieuwe zending Z8EGHAS ontvangen. OUSTAV FRENSSEN. J. P. WAGENAAR, Laat 110, en Voorineer 5. DE ALKMAARSCHE REISGIDS. een net Persoon Ter gelegenheid van de verandering van den naam Goedkoope Winkel (in dien van DE KORENBEURS), geef ik a.s. ZATERDAG Bovendien krijgt ieder kooper gratis 1 pakje VITELLO-BOTER als monster Cadeau. Wie nu zich bevoordeelen wil koont uitsluitend zyn boodschappen in DE KORENBEURS, Goedkoopst Adres. - n^mmr CITTTI7"nr»CT ------ - ÜL. BKUIN. SUIKERS uitgesloten. Aanbevelend. Maak eens kennis met ons nieuwe middel „VIJGENHONIG" voor Hoestenden. VAN DAM Co., Fabr., Den Haag. 0"<lergeteekende "makt hiermede bekend, dat hij vanaf heden als Agent voor Alkmaar en Omstreken van bovengemelde Bierbrouwerij is aangesteld, en beveelt zich in ieders gunsl ten BESTELHUIS: J. VAN DER MOLEN, KraanbuurtTelefoon 106; Bottelarij Groot Nieuwland, 2e huis van de Laat. te Alkmaar, Administratiën, Wissels, Coupons, schrijven kapitalen Grootboek in en af. Alkmaar. H A H M O H I E. Alkmaar ZATERDAG 27 en ZONDAG 28 OCTOBER, telkens des avonds van 8—101/2 uur, te geven ALIiMAAFtSCHE FEESTAVOJNTDEIST, De krankzinnig verklaarde. Drama. Wedren om een kind. co mlsch talr. De ontslagen gevangene. Een liefdesserenade. Spel der golven, met kleureffect. 'Haf. De Schatten v. d. onderkoning (gekleurd). De Fee des geluks (gekleurd). Onderleed en Kinderliefde. aaBZRer"pend Hondentrouw en menschenhaat. Succes. Een boertje in duizend angsten. De regisseur Antoine Frères. De directeur Frederik Kejjzer. Adres: „de Kroon", Zoo juist verschenen en 3e druk. Goedkoope Uitgave. Zweedsche Massage, Heil-, Gezondheids- en Adem-gymnastiek en Dipl Kon. Med. Bestuur, Stockholm. en alle andere CONTRACTEN Makelaar te Alkmaar. TH van der KLEI. Horloges - Pendules Zeer lij ne kwaliteit, zuivere Boterspecnlaas, prijzen 30, 25 Ct. per pond. Behandeling van: Verkrommingen, Plat voeten, slechte houding, gebrekkige adem haling, slecht ontwikkelde borstkas, Ischias, Spit, Rheumatiek, Rhenmatischehoofdpijn, verstopping, schrijf-, viool-, pianokramp enz. Gelegenheid voor huisvesting. BOTERSTUKJES en BOTEB- SPECULAAS. van Winterdienst 1906/7. Bevattende alle diensten van en naar Alkmaar is weder a 3 Ots. verkrijgbaar. Te ALKMAAR wordt gevraagd voor een jaren gevestigde BINNENL. BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ met uitgebreide relation, als Drinkt „RADIUM CACAO. zorg nu bij tijds uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en versterk het door het ge bruik der SANGUINOSE. Gij zult uw weerstandsvermogen daardoor verhoogen en gjj komt gemakkelijker den winter door. Want de Sanguinose is liet beste middel om uw bloed te versterken, dat de wetenschap hoeft uitgedacht. Gij kunt geen beter middel vinden zells voor veel geld. Zes flacons Sanguinose doen wonderen aan uw gansche gestel.. Het is alsof er nieuwe levenskracht door uwe aderen stroomten deze goede werking houdt aan. Zie dan niet tegen do kleine uitgave op, die u misschien veel grootere uitgaven spaart. En bedenk het wèl„een goede gezondheid is kapitaal De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 grammen kost per flacon f 1.50, 6 fl. f 8.—, 12 fl. f 15.—. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTIIOUBERFirma SCHOUTEN Co. ANSINGfl MESMAN, Apothekers, te Heiloo bij G. JONGEJANNoordscharwoude bij A. SWAGER en P. IIOFF j Broek op Langendijk bij J. PLOEGZuid-Scharwoude bij R. LUITING; Winkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS Avenhorn A. BELS; Anna Paulowna II. DEN ENGELSEN; Oudkarspel bij H. IIARTJ. TIMMER MANSt. Pancras G. PLOEGER; te Warmenhuizen bij P. BAKKUM PASTOOR. ZPBrSlB AHll. BELEEFD AANBEVELEND, Te KOOP wegens omstandigheden een waavln Kruideniers- en ©rutterawaren en Vee voeder, dat een net burger bestaan oplevert. Koopsrm billyk. Brieven onder letter K 24, Bureau van dit Blad- Regisseert AXTOINK FHKREI. Directie: FREDHBIK KHIJ2BB, Amsterdam. Reuiensucces door geheel Nederland door de opvoering der nieuwste, rijkste Beeldengalerijen. Alles I.evend Allee Levend De Directie loopt in de Harmonie, te Alkmaar, op de datums van en voor kinderen eiken namiddag ten 3 uur KIlVDMll-FIiJMSTUlTVOKRtWOWW. Telkens opvoering van een KEURIG, ONGEËVENAARD PRACHTPROGRAMMA, zooals nog nooit door mg weid vertoond, zoowel bg do Middag- als Avondvoorstellingen, waaronder zullen uitmunten: MM BMXDM MK ZIJI PLMMUklNU. De Duivenkonlngin. Hel luteressaute bericht. Drama In 9 (af. (Conisch In O taf.) Derende Bloemen, vol schitterende kleuren. Benevens tal van andere, prachtvolle LEVENS-, WERELD-, VOLKS-, ZEE- en LANDTAF. Drama's en Blijspelen. KI£e" T,er*"<I®rd *«>«r«u«a e» Boelende, Beschaafde Voordrachten bg de Drama's door den Heer KEIJZER. Nooit werd door mg zulk een schoon, schitterend programma vertoond als thans wül een der grootsto hmzen op dit gebied de regie en Adm. op zich nam. Overal reuzea-succes en uitverkochte zalen. In bchevemngen 4 weken, Utrecht 14 dagen, Rotterdam 3 weken, Den Haag 6 weken, Amsterdam 4 weken lang avond aan avond honderden wegens plaatsgebrek door den ontzaargelgken toeloop teleur moeten stellen. De toogaugspr. voor de Kicderuitvoeringen zjjn fO.15 per kind, geleiders fO.30, gereserveerd het dnbb. en voor de Avonduitvoeringen le rang fO.75, 2e rang fOAO. Plaatsbespr. fO.10 de pers. extra van 9-12 nur Kiesvereniging „EENSGEZINDHEID". Mr. 6. van der Feen de Lille. op den besten stamt te Alkmaar. Te bevragen bij den Makelaar J. P. WAGENAAR Luttik-Oudorp 89 te Alkmaar. Te bevragen Kennemerstraatweg E 7. ©root NieuwlandALK11AAK. te ALKMAAR. JORN UHL DOOR Geautoriseerde vertaling van Pr. O |AX. Inrichting Jansstraat 12, Haarlem. TELEFOON 1212 worden degel ij k en spoedig opgemaakt door KOOLTUIN, ALKMAAH GrouUte kcaxe «BS. ReparutiSo worden good ec spoedig afgeleveri GEVRAAGD tegen 1 November, in een burger gezin te Amsterdam. Br. lett. E. N., Adv.-Bur. MEERKOTTER Co., Amsterdam. DAGELIJKS VERSO H. W. van der VEEN BANKHTBAUKMR. KOK. Uitgave N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ v.h. HEBJIs. C08TKH KOON. 'vV-v -.v - - J -• Br. Ir. met opgave van referentiën onder No. 931 a/h Centr. Adv.-Bureau MAX R. NUNES Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4