No. 254. Honden! en achlste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. nil Mis? üBstaat ail 3 Men Te veel tact. 1 ZATERDAG 27 OCTOBER, BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheole Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 8 Prijs der gewone advertentiën Per regel f Q,IG. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs, COSTER ZOON Voordam C 3. Recht/, aken. Uit de Pers. Men klaagt en terecht over de onhebbe lijkheid van den gemiddelden Nederlander. Men be weert, dat deze bandeloosheid steeds toeneemt. En telkens wanneer een vreemdeling in een Nederland- sche stad daarmee minder aangenaam kennis maakt en bet resultaat van zijn kennismaking publiceert, roepen de Nederlandsche bladen ach en wee en bedekken zij het hoofd met asch. Over de oorzaken van die onhebbelijkheid is men bet niet geheel eens. De een spreekt van een fout, dio voortvloeit uit deze onze nationale goede eigen schap „onafhankelijkheidszin,'' de ander zoekt de verklaring in achteruitgang van godsdienstzin of in verkeerd begrepen propaganda voor radicale denk beelden. Zonder op de waarde dezer oorzaken te willen aldingen. willen wjj toch op een andere oor zaak wijzen op de laksheid, veelal tact genaamd, waarmee vooral onze gemeentelijke strafverordenin gen de strafbepalingen waarmee het groote pu bliek toch het meest in aanmerking komt worden gehandhaafd. Het is verbazingwekkend met welk een vrijmoe digheid tegenwoordig de overheid bepalingen maakt, waarvan zij de nakoming niet afdwingt. Nu spreekt het vanzelf, dat men bij de toepassing van wetten en verordeningen een zekere hoeveelheid tact moet aanwenden. Dat men, heden een strafbe paling invoerend, niet al morgen als een wildeman op overtredersjacht moet gaan, kan gereedel ijk wor den toegegeven. Doch van den tact, die eerst lang zamerhand en met verstand de wetstoepassing vordert tot den tact, die vraagt dat de overheid zooveel oogen mogelijk toedrukke, wanneer overtredingen gepleegd worden, is een heele stap. En toch wordt die stap in de overgroote meer derheid der Nederlandsche gemeenten gedaan. Ja men gaat nog verder dan wat hier de uiterste grens scheen, men maakt een systeem van dit niet-willen- zien van overtredingen. Men verspreidt meer en meer de leer dat b.v. strafverordeningen er in 't algemeen zijn om de overheid een wapen in handen te geven, wanneer een gegeven euvel al te erg woedt. En zoo kloppen de Mietjes en Grietjes bij voor keur kleeden, wanneer het niet mag, en liederlijke taal uitslaan, voorbijgangers overlast aandoen, het geregeld straatverkeer hinderen is de dagelijksche bezigheid onzer straatjeugd, overtuigd als deze is, dat een bekeuring toch maar een hooge uitzonde ring is. Ja ook onder het beschaafde publiek zijn er velen die in deze zelfde overtuiging dagelijks over tredingen plegen. Wat moet er nu onder zulke omstandigheden van de orde komen P Hoe kan het verbazing wekken, dat de meeste vooral de jeugdige overtreders dien tact voor lafheid houden en zeker geen eerbied hebben voor een overheid die zoo laf is? Men vraagt om het euvel der baldadigheid te keeren allerlei nieuwe wetten en verordeningen, men vraagt berechting door een politierecht en invoering van lijfstraffen. Als men eens begon met de bestaande verordeningen toe te passen zonder al den tact, die tegenwoordig do hoogste wijsheid is. Natuurlijk zou men zoo al spoedig tot de ont dekking komen, dat verscheiden verordeningen verouderd of overdreven streng zijn. Doch zou dat een bezwaar zijn? Zou het niet veeleer een voordeel zijn, dat men eens schoonmaak ging houden in het oud-papierenmagazijn onzer rijks- en gemeente wetgeving? Dat eens eenige karrevrachten platonische wetgeving gebracht werden naar een vernielings plaats van oud papier? Zou het alleen al niet een nuttige aansporing zijn voor onze vroede vaderen om wat voorzichtiger te zijn bij het maken van wetsbepalingen? \V ant hoe wonderlijk kan men met verordeningen omspringenMen denke eens aan het onderzoek naar de verorderingen ten opzichte van het vervoer van vleesch van verdachte herkomst onder het ressort der gezondheidscommissie te Tielj waaruit bleek, dat wel alle gemeenten verordeningen hadden, doch dat nergens zorg werd gedragen voor de naleving der verordening. Men denke aan die merkwaardige ontdekking, onlangs in een groot dorp gedaan, dat ulle mestvaalten juist daar waren, waar zij volgens een plaatselijke verordening niet mochten zijn. Men denke eens aan de vele wetten, wij noemen b.v. de geneeskundige wetten en de Zondagswet, die niet of slechts gedeeltelijk gehandhaafd worden. Wil men nog een sterk en eigenaardig staaltje dan wijzen wij op een der grootste gemeenten van Nederland met een uitstekende administratie en een hinken gemeenteraad, die oen jaar of vijf geleden een rijwielverordening uitvaardigde, welke 14 dagen na de uitvaardiging door niemand, noch door wie lerende leden van het college van B. en W., noch door den commissaris van politie, de inspecteurs of de wielerende agenten kon worden opgevolgd. Is dat niet allerzotst En toch, welke is de gemeente in Nederland, die niet vele van zulke verordeningen kan aanwijzen, waaraan volstrekt niet de hand wordt gehouden of hoogstens alleen dan, wanneer het „al te erg wordt". Men denke zich eens een dergelijken toestand van een particuliere zaak, een vereeniging of een huis gezin. Hoe zou men lachen over den patroon, het bestuur, het gezinshoofd, dat voortdurend allerlei bepalingen maakte en straf bedreigde en toch nooit of slechts bij hooge uitzondering zulk een bepaling uitvoorde en straf toepaste. Iedereen begrijpt, dat dit ondenkbaar zou zijn. Maar kan dan de overheid uit een verkeerd tact gevoel ditzelfde wèl ongestraft doen Neen natuurlijk. De eerbied verdwijnt, de orde laat te wenschen over, waar rechtszekerheid moest zijn ontstaat groote willekeur. Het publiek begrijpt dien takt niet, het ergert zich en terecht dat aan sommige verordeningen of wetsbepalingen (wij denken nu b.v. aan de bepalingen tegen de wielrijders en over de lantaarnvoerende voertuigen) zoo streng de hand wordt gehouden, terwijl andere alleen voor den dag werden gehaald als het in de kraam van een of andere politieautoriteit, hetzij agent of burgemeester, te pas komt. Zoodoende verzet het publiek zich maar al te veel tegen de ordebewaarders, die dank zij al die tactvoorschriften als kleine Nero's het in hun hand hebben plotseling een slachtoffer te maken door het te voorschijn halen van een of andere verordening. Hoe men dan ook de zaak beschouwt, altijd ziet men weer de bezwaren van het stelsel, dat onheb belijkheid, bandeloosheid en gemis aan eerbied voor de autoriteit in de hand werkt en dat de politie onnoodig zwak en onbemind maakt, doordat het een bedenkelijke mate van werkelijke rechtsonzekerheid in het leven roept. En toch woekert onder den schoonen schijn van tactvol optreden dit kwaad steeds verder voort. En toch vraagt men zich verbaasd af hoe de Hollander op straat zoo tactloos optreedt, terwijl zijn overheid den geheelen dag den tact als een afgod aanbidt. Verkiezing tc Leiden. De uitslag van de verkiezing in het district Leiden, door ons gisteravond nog gebulletinnoerd, is alavolgt: Aantal kiezers 5967. Uitgebraoht geldig 5262 stemmen. Van onwaarde 81 (temmen. Volstrekte meerderheid 2591 stemmen. Uitgebracht werden op de heeren H. Paal, (candidaat Unie Lib. en Vrjjz. Dem.) 1976 Stemmen. Jhr. Mr. H. Smissaert (candidaat van een aantal Oud- Lib.) 119 stemmen. Dr. J. Th. De Visssr (oand. Anti-Rav. Ghr. Histo% en R, K.) 2757 (temmen" Mr. M. Msndels (cand. Soc. Dom.) 329 stemmer, zoodat gekozen is de heer: De Visser. Bjj da algemeene verkiezingen in 1905 was de nit- slag bjj de eerste stemming op Vrydag 16 Jnni de volgende Aantal kiezers 6075. Aantal uitgebrachte geldige stemmen 5361. Volstrekte meerderheid 2681. Ds volgende caudidaten kregen toen het achter hun naam vermelde aantal stemmes: Dr. Th. G. den Houter (antir.) 2446, mr. W. van der Vlugt (lib.) 2276, O. Ping (chr. bist.) 294, F. van der Goes (aoc. dem.) 194, mr. M. W. F. Trenb (vrjjz. dem.) 151. Bjj de herstemming op Woensdag 28 Jani 1905 werden uitgebracht 5617 reldige stemmen en werd gekozen mr. W. van der Vlugt (lib.) met 2910 stem men, terwjjl dr. Th. G. den Homer (antir.) 2707 stemmen kreeg. Handel wet Belgle. Het volgende ontleenen wjj aan de N. R. Cl. In de maand September van dit jair was onze handel in rundvee met België minder levendig dan in dezelfde maand van andere jarea. Gewoonlijk zenden wjj in Sept. ongeveer 6000 runderen naar België. Dit jaar bedroeg onze uitvoer slechts 41G6 stuks, tegen 6215 in September 1905. Deze vermindering had verschillende oorzaken, ten eerste waren de veeprjjten zoo hoog, dat de slagers alleen het hoogst noodige opkochten, ten tweede was de invoer nit Frankrjjk, na het mond- en klauwzeer daar grootendeels geweken is, grooter dan in andere maanden. Ook werdtn 656 osson en stieren, uit Noord-Amerika, te Antwerpen ontscheept. De gezondheidstoestond van ons vee is zoo gunstig als ze in jaren niet geweest is. Geen enkel geval van mond- en klauwzeer kwam in drie jaren tjjds voor in de qnarantaine-stallen aan de Nederlandsch-Bolgische grens. Dank de maatregelen door onze regeering genomen tot bestrjjding van de tubercnlose neemt het aantal verdachte runderen, die maaideljjks aan de Belgische grenzen naar ons land worden teruggezonden, geregeld af. De vrees voor besmetting door Nederlandrch vee, door enkele Daitsche bladen dezer dagon geuit is voor ieder weldenkend mensch eenvoudig bespotteljjk. Het Nederland cbe fokvee wordt door de Belgen nog steeds op hoogen prjjs gesteld. Gedurende de eerste drie kwartalen van dit jaar werden in Belg'ö ingevoerd 47,260 runderen, tegen 42.250 in hetzelfde tjjdvak van 1905 en 48.719 in 1904. Van deze 47,260 runderen kwamen er uit ons land 35,865, uit Noord-Amerika 6402, nit Frankrjjk en andere landm 4993. In hetzelfde tjjdvak van 1905 bedroeg de invoer uit ons land 38,499, nit Amerika 2934 en uit Frankrjjk 807 stuks. De invoer nit Amerika, doch vooral die uit Frankrjjk, is sterk toegenomen ten koste van onzen in voer. Da Tarkensprjjr.sn stegen in de vorige maand op de Bdgische markten tot een tot nog toe ongokende hoogte. De varkens stonden steeds hoocer genotesrd dan ("e kalveren. Te Anderlecht (Brussel), waar de meeste varkens verkocht werden, bleef de gemiddelde prjjs fr. 1,13 per kilo levend. Vandaar werden door Belgi sche handelaars in onze grensplaatsen alle vette varkens opgekocht, die te krjjgen waren. Ofschoon de invoer van levende varkens in B-lgë verboden is, gingen dagelijks, soms op klaarlichten dag, wagenvrachten var kens over de Bo'gisehe grens. Langs de granskantoren gingen uit ons land naar België 124 geaiuchte varkens naar België. Bjjzoader levendig was in de vorige maand onze handel in lammeren met België. Van de 5287 lammeren, die de vorige maand in België werden gevoerd, kwamen er 4004 of ciroa 80 percent uit ons land. Duitsobland zond er 798, de andere kwamen uit Hongarije. In da vorige maand werden op de Belgische paarden markten door Duifsche kooplieden weer een groot aantal paarden (oirca 2000 stuks) aangekocht. Onder deze paarden waren er vele, die in ons land geboren waren en die onder den naam van Vlaamsche en Brabanteche paarden naar Duitschland werden gezonden, wjjl voor Vlaamsche en Brabantsche paarden minder invoerrechten moeten betaald worden dan voor Nederlandsche. Acc{|ns op suiker en gedistilleerd. Door het hoofdbestuur van den «Volksbond», vereeni ging tegen drankmisbruik, is een adres aan de Tweede Kamer gezonden, waarin de vereeniging verzoekt te willen besluiten tot een verlaging van den suikeraccjjns minstens zoo groot als wordt voorgesteld, alsmede tot een verhooging van dei accjjos op het gedistilleerd als in bet desbetreff-nde wetsontwerp wordt bepaald. Hat hoofdbestuur noemt in het adres de vrees gewet tigd, dat de thans voo gestelde verlaging van d6n accjjns met f 10 per 100 kilogram te gering zal bljjken, om het suikergebruik bereikbaar te maken voor de kringen, die zich thans daarvan moeten spenen. Patrimonium. Het NederJandech Werkliedenverbond Patrimonium» zal op Maandag 5 en Dinsdag 6 November a.s. in bet gebouw «Patrimonium» te Amsterdam zjjn jaarljjksche a'gemeene vergadering honden. Het Kiesrecht-vraagstuk. Het bestuur van «Patrimonium» heeft aan do hoofd besturen der chrieteljjke partjjen (kies-organisatirs) een schrjjven gericht betreffende bet kiesrechtvraagstuk. Hierin wordt o.a. gezegd Is de laatste jaren werd door het verlangen om de zoo dringend geworden sociale hervormingen tot stand te zien komen de begeerte naar andere kiesrechtregeling op den achtergrond gebracht, maar waar de Staten- Generaal zich, naar te bezien staat, weldra zal hebben uit te spreken over een voorstel in zake kiesrecht, komt het Verbondebestuor tot u met een herinnering aan onze wenschen op dit punt. Een afwerende houding van de partpen ter rechter zijde, tegenover voorstellen, die kiesrechtnitbreiding be doelen, zonder dat tevens bleek vau den beslisten wil. om langs anderen en beter gedachten weg, hetzelfde doel te bereiken, zou duizenden diep teleurstellen. Het bondsbestuur meende, zich hiervan ten volle be wust, u dit te moeten scbrjjven, overtuigd als bet is, te spieken in naam van duizenden arbeiders, en waar hei dit u aobrjjft, doet het dit in het vertrouwen, dat ook door de partjjen ter rrcbterzjjde hst hoog belang z°-l wor den verstaan, dat op een zoo gewichtig punt als de rege ling van het kiesrecht Toor de Staten-Gsneraal, staketsel wordan weggenomen, waarvan bet handhaven niet ge rechtvaardigd is door 't lands belang, en waarvan de opruiming een groot deel van den Nederlandschen ar beidersstand zal oproepen tot deelneming aan het staat kundige leven. Hen ontrouw klerkje. De rechtbank to Middelburg deed gisteren uitspraak in de zaak tegen A. E., 16 jaar, kantooi bediende te Vlissingen, gedetineerd te Middelburg, die niet voldeed aan een opdracht om f 460 voor de coöperatieve ver eeniging Eigen Hulp naar een kassier te b'engen, doch met dat geld naar Amsterdam ging, waar hjj in een hotel in de Warmoesstraat door de politie werd aange houden. Bekl., tegen wien door het O. M. 6 maanden gevangenisstraf was geëischt met aftrek der doorgebrachte hechtenis, werd wegens diefstal veroordeeld tot 3 maan den gevangenisstraf, eveneens met aftrek. fltroopen. Voor de rechtbank te Middelburg, is gisteren behan deld de zaak tegen twee personen uit Kruiningen. die op 15 September in een jachtveld op stroopen betrapt werden. Een hunner moet toen op een veldwachter hebben geschoten, waarbij de andere behulpzaam zou zjjn geweest. Beklaaagden ontkenden halsstarrig. De eisch was 5 en 3 jaar gevangenisstraf. De verdediger vroeg vrjjspraak en onmiddellijke in vrijheidstelling, welke de rechtbank weigerde. Van koppen chocolade en l»eschull|es Bjj z'n hesten besten vriend had hjj den avond door gebracht, en hjj had daar van IC uur tot half één twee koppen chocolade gedronken en twee beschuitjes verorberd. Let op den tjjdom half één vertrok hjj van z'n besten vriend, en hjj had in z'n maag twee koppen chocolade en twee beschuitjes. Z'n woning ligt twintig minuten verwijderd van de woning, waar hjj den avond had doorgebracht. Naar menscheljjke berekening kon hjj dus om tien minuten voor één bjj z.n verheugde vrouw aangekomen zjjn. En om één uur zou en de lichten zijn gedoofd, en zon hjj hebben geslapen den slaap des rechtvaardigen op 'n mollig bed en op de twee koppen chocolade en de be schuitjes. Doch zietl in den omtrek van z'n huis was hjj met om één uur, doch om half twee. Fin hjj liep niet, zooals 'n normaal mensch, die twee koppen choco lade heeft gedronken en twee beschuitjes heeft verorberd moet loopen, doch hjj liep als iemand, die menigen hartigen teug naar binnen heeft geslurpt, en wien do geest des alcohols in z'n hoofd en in z'n beeoen is gevaren. Vele vroolijke liedekens neuriede hjj, en op z'n gelaat was 'n stil-vergenoegde glimlach en uit z'n mond kwalmde de alcohol-geur. Waar is hjj geweest id 't half uur en tien minuten, welke er verlcopen tmschen tien minuten voor twaalf en half éen Heeft hjj op de koppen chocolade en de twee beschuitjes nog kennis gemaakt met Schiedam, en daarnó met Pampus, de gevaarlijkste plaatsen voor den zwakke van wil uit gansch Nederland Wie zal het zeggen? 'n Feit is 't, dat 'n agent van politie hem op z'n zwerftocht tegen halt twee de woorden heeft toegevoegd «je bent dronken, ik zal je bekeuren.» Al zei de beklaagde, dat-ie dronken van den slaap geweest was en al verklaarde z'n beste vriend, dat twee koppen chocolade en twee beschuitjes iemand z'n wankelend evenwicht niet doen verliezen, de kanton rechter geloofde daar niet veel van, en veroordeelde den man, die reeds meermalen wegens «dronkenschap» in het justitie-gebouw aan de Weteringschans is geweest, tot drie dagen hechtenis. Maar hjj kwam in hooger beroep van dit vonnis. Hij wis met dronken geweest. Hij had slechts twee koppen chocolade geslobberd en twee beschuitjes geknapt. Nóch in chocolade, nóch in beschuit jes is alcohol Doch in veeriig minuten kun je heel wat jenever naar binnen werken. En ten zooveelste maal deze diepzinnige vraag wóir is de man tusschen tien minuten voor twaalf en half één geweest? Het O.M., mr. Quintus, te Amsterdam, waar hjj gisteren terecht stond, vroeg bevestiging van het vonnis. (Tel). Ons gevnngenlsstelsel. Iht Volk schrjjft »De mededeelingen, door den minister van justitie in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van onzen partijgenoot Hugenholtz gedaan ten opzichte van twee personen, die kort na hun opneming in de gevangenis overleden zjjn, hebben opnieuw een held*r lioht ge worpen op de treurige toestanden, waartoe ons gevan- genissteleel aanleiding geeft. De omstandigheid dat het in het eece ge-,al een gewoontedrinker geldt, die in de gevangenis aan delirium overleden is, mag natuur» ljjk niet tot een minder streng oordeel leiden over het stelsel, waarvan hg het slachtoffer geworden ie. In beide gevallen (1) is het ergerljjke, dat men personen, voor wie het verbljjf in de gevangenis of het vervoer daarheen doodeljjk kon zjjn, zonder onderzoek toch daarin opnam of daarheen vervoerde, hetgeen dan ook bun dood ten gevolge had. De minister uitte z'ch omtrent het Rotterdamsche geval als volgt»Hat is volgens de geneeskundige verklaringen bekend, dat bjj personen die geregeld in vrjj bclsngrjjke mate gebruik maken van sterken drank, door plotselinge onthouding een aanval van delirium potatorum (drinkeisraiernjj) kan uitbreken en als gevolg daarvan de dood zeer snel kan intreden." De minister sprak ceze woorden bjj wjjza van ver ontschuldiging, maar zjj houden integendeel een. zware aanklacht in tegen de voor opneming in de gevangenis geldende voorschriften of tegen de toepassing daarvan. Immers, als bet bekend is dat een gewoontedrinker bjj plotselinge onthouding sterven kan, dan begaan de gevangenis-autoriteiten, die zoo iemand toch zonder onderzoek in de gevangenis opnrmen en tot onthouding verplichten, niet meer of minder dan een misdaad op hem «veroorzaken van den dood door schuld» is hun misdrjjf. Evenzoo staat het in het geval van Birger Oosterveen. De man die door de marechaussees gehaald wordt, ligt te bedhjj verzoekt tot den volgenden dag te wachten; men weigert es hjj gaat mee. Orer de meerdere of mindere ruwheid waarmee het bezwaar door de mare chaussees afgewezen wordt, deelde de minister mets mede. Vast staat echter, dat een man, die bjj aankomst in de gevangenis aan typhus bleek te Ijjden en kort daarop aan die ziekte overleed, niettemin, hoewel hg aanstonds verklaarde ziek te zjjn, naar de gevangenis vervoerd werd. Het is natuurlijk niet te zeggen of Winters, ook wanneer hg thuis en te bed gebleven was, niet gestorven zou zjjn zeker is echter, dat bet vervoer van een lyphusijjder groote kans oplevert doodeljjk te zjjn, zoodat het ook bier zeer waarsohgnljjk is, dat de justitie-beambten den dood van een gevangene op hun geweten hebben. Zie hier van alle bjjwork ontdaan, de naakte feiten, die sinds de mededeelingen van den minister offio.ësl vaststaan. Thans rgst de vraag, of het Janger geduld mag worden, dat op deze wjjze de in ons land afgeschafte doodstraf toch toegepast wordt.»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1