No. 255. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt MAANDAG 29 OCTOBER. Kinderwet, BROEDER Dl EIV ST. eene onderwijzeres, BINNENLAND. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiSn Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. 0O8TER ZOON, Voordam O 9, te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a-s. Woensdag 14 November a. s. Uit de Pers. ALKMAAR OURANT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestaat te Alkmaar brengt, op grond Tan artikel 1 der Wet tan 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bjj hem ingekomen en aan den ontfanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter inTordering zjjn overgegeven Drie kohieren der Bedrgftbelasting Nos. 10, 11, en 12, voor het dienstjaar 1906/7, executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noord holland te Amsterdam, den 25en October 1906^; dat ieder verplicht is zjjn aanslag, op den bjj de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften knnnen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatselgk Bestaar Alkmaar, voornoemd, 27 Oct. 1906.G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaas brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zg bjj besluit van 25 October 1.1. vergunning hebben verleend aan J. F. JANSEN, aldaar, tot het oprichten van een loMpenbewaarplaata in het per ceel Ondegracht, D nr. 50. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter, den 26 October 1906. DONATH, Secretaris. De lotelinger, die vermeenen vrijstelling van den dienst der Nationale Militie te knnuen erlangen wegens broederdlenst, worden in hun belang dringend uit. genoodigd de noodige opgaven voor het opmaken der stukken vóór 1 November e.k. ter gemeente secre tarie te verstrekken. Aan de Meisjesschool (hoofd Mej. J. H. Pruim) wordt gevraagd in 't bezit der akte voor de Franscbe taal enjbsvoegd tot het geven van onderwjjs in de vakken j en k. De aanvangsjaarwedde bedraagt f 775, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, tel kens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit de hoofd akte geeft aan°praak op eece verhooging met f 100.—. Voor het bezit der akte Franseh M. O. wordt f 50 toegekend. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 3 November a.s. Tweede Kamer. De Tweede Kamer is bijeengeroepen ter vergadering op Dinsdag, 6 November a.s. De Hinderwetten. Door den Minister van justitie is bepaald dat het vervoer van minderjarigen, dio veroordeeld zjjn overeen- komstig de kinderwetten moet plaats hebben met gewone rjjtnigen en dat de politie met dat transport belast in borgerkleeding moet zjjn. De Nederlnndsche Tijdrekening. Naar de Tel. verneemt, is door de üireotie der H. IJ. S. M., in antweord op een verzoek der regeering om inlichtingen, een breedvoerige memorie ingediend, hou dende bezwaren tegen 6ventneele invoering van den midden-Euiopeeschen tjjd. Staatscommissie voor den landbouw. Do commissie heeft aan verschillende personen en ver- eenigingen doen toekomen een vragenljjst betreffende de landarbeiders. Wie geen ljjst ontvangen heeft en het op prjjs mocht stellen er eon ter invnlling te bekomen, richte zjjn des betreffend verzoek, met duideljjke opgave van naam, beroep eu woonplaats, tot den secretaris der Staatscom- missie^ Tournooiveld 6, te 's Gravenhage, of tot een der commissieleden. Leden, aangawezen voor de provincie Noordholland en Zuidholland (benoorden den Rjjn) zjjn de boeren: H. F. i lil te Haarlemmermeer, K. de Boer Czn. te Asaen- Jb- ZBP Hzn. te Wienngerwaard. ^•■^•■nlgeagestlcht te Apeldoorn. ionf u j'e° Noordholland besloten den 14 Juli ten bedrag van f 150,000 terlcen toe te zeggen aan ■8 w*?"!811/ ön'raal l8raë.itisch Krankzinnigengesticht Nederland, om daarvoor een gesticht te bouwen te Apeldoorn. Door particulieren werd aan de vereeniging een bedrag ISn VaV i ;000, de kosten, geraamd op f 250,000, «oed gedekt zouden zgn, ware het niet dat het bestuur van 00tdeel was geworden een grooter gebouw, voor 300 bedden, eerst was geraamd 200, - waarvan de provincie Noordholland de beschikking zon krijgen over 120 noodig te hebban. Daarvoor is natuurljjk meer geld noodig en daarom werd nu aan de provinoia Noordhollatd f 350 000 ter leen gevraagd. Naar gemeld wordt zullen Gad. Staten van dat gewest nu voorstellen bet besluit van f 150,000 ter leen te geven in te trekken en verder om aan de vereeniging Centraal Israölietisob Krankzinnigengesticht in Nederland uit de provinciale middelen ter leen te verstrekken f 350,000 tot dekking van een gedeelte der kosten van den bauw van een Centraal IaraSiïetiscb gesticht, Het Vredespaleis. Gemeld wordt, dat in verband met den bouw bet Vredespaleis, na de uitspraak van de juiy, de voorzitter van de Carnegiesticbting, jbr. mr. Van Karnebeek, met den gezant der Vcreenigde Staten bij ons hof een be zoek gebracht heeft aan den beer Ctrnegie, toen deze, eenigen tjjd geleden, in Schotland vertoefde. Verzekerd wordt, dat dit bezoek verband hield met de hoogs kostenraming voor de uitvoering van het oorspronkelijke ontwerp Cordonnier, welke een beletsel vormde om dat oorspronkelijke ontwerp tot uitvoering te brengen, waar toch uit de door Carnegie beschikbaar gestelde som van ongeveer 3 millioon ruldens, naar schat ting wol 1 millioen moet worden gereserveerd om uit de rente daarvan, ongeveer f 40,0U0 te bestrijden bet onderhoud van het park en van het gebruw, de salarissen, aankoop van boekwerken voor de bibliotheek, enz. Men hoopte, dat de heer Carnegie, bij dat bezoek van een en ander op de hoogte gebracht, zjjn oorspronke'jjke gift zon willen verhoogen om het ontwerp-Cordonnier naar eisch te kunnen doen uitvoeren, maar tot dat re sultaat schjjnt men niet te zjjn gekomen. Raad voor Handel en Nijverheid. Uit Amsterdam meldt men, dat do hoeren mrs. D. L. Uytenbroeaart en A. W, Jaoometti als partiou ieren en de heer Louis van Emdeu als vertegenwoordiger van den Al?. Ned. Bond van Isdastrieslen en Handelsteden bjj den minister van handel en sjjverheid op aud.üntin zjjn geweest, om te spreken over de verkrjjging van een Raad voor Handel en Njjvsrheid en toe te lichten het concept ontwerp, door den Alg. Nederl. Bond van Industrieelen en Handelslieden eenigen tjjd geleden gemaakt en aan de verschillende handelslichamen in den lande toegezonden. Geljjktjjdig werd den minister een ljjst aangeboden van instemming*n van eeaige Kamers van Koophandel, 18 handelsverenigingen en 110 invlcedijjke indns'rieelcn. ZE. gaf den beeren te kennen, dat aan zjjn departe ment gew*rkt wordt aan een regeling, die ongeveer strookt met de uitgesproken wenschen en verlangens en dat bjj in verband hiermede een afwachtende houding wensebte aan te nemen. De verhlczlng te Lelden. Da kerkelijke partgen hobbsn de overwinning bjj de stembus feeateljjk gevierd. Da plaatselijke besturen van de drie kiesverenigingen baalden het nieuwgekozen Kamerlid, dr. J. Th. de Visser, die n et zjjne kinderen uit Amsterdam was overgekomen, van bet station der H. S. af en geleidden hem, na hem harteljjk te hebben gelukgewenscht, naar de zaal Noord einde, waar bjj met muziek van het korps van den R. K. Volksbond werd ontvangen. Er heerschte een zeer opgewekte en geestdriftige stemming. Ouderdom*- en Invaliditeitsverzekering. De N. R. Ct. ECbrjjft: »Wjj hadden kort geleden opgemerkt, dat thans reeds buitsn de Kamer politieke mant werd geslagen uit bet rationeele antwoord, door don minister Veegens aan d n heer Talma gegeven op zjjn vraag, waarom in de jongBte Troonrede alleen van ouderdomsrerzekering wordt gesproken, terwijl in de vorige Troonrede de indiening van een voorstel tot regeling der verplichte invaiiditeite- en ouderdomaverzekering werd aange kondigd. Het bleek toch, dat de minister, met bet oog op wat in Duitichland met de daar bestaands regeling dor invaliditeitsregeliug gebeurde hetgeen van zoo bedenkeljjken aard was, dat, zoo hef stand hield, het stels-1 der Daitsche invaliditeitsverzekering in zjjn financieels grondslagen ernstig zon bidreigd worden de zaak nader onder de oogen wilde zien, maar mid- delerwjjl de regeling der verplichte oudardouasverzeke ring dairop niet wilds laten wachten. Dat wjj dit antwoord rationeel genoemd hebben, gaf De Standaard aanleiding tot een stokje, waarin zij, de politieke mant ter zjjde latende, nog eens aandikte wat zij reeds in een vorig wrnjjnig driestarretje* had opgemerkt. Bljjkbaar moeten de opmerkingen in De Standaard dienst doen om Kuyper's ouderdompensioen op pas 70 jarigen lei f tjjd nog eens goed te pra'es cn den indruk te vestigen, dat er van de invaliditeitsveizeke ring niet zal komen. Wjj zullen ons in dit geschermutsel niet verdiepen maar afwachten tot do minister Veegans zjjn ontwerp op de oaderdomaverzeksriug ingediend en nader mede- deeling gedaan heeft van hetgeen bjj omtrent de in validiteitsverz-kering heeft besloten. Dan zal er volop gelegonneid zjjn om 'sm.nisters pannen te bsoordrelen e# daaraan de beweringen van De Standaard te toetsen Wjj hebben genoeg vertrouwen in den minister, om op die nadere uiteenzetting te wachten en niet te geloovon aan wat De Standaard omtrent de invaliditeitsverzeke ring concludeert. Middelerwijl bljjven wjj het rationeel van den minister achten, dat hg de zaak onder de oogen wil zien en niet het voorbeeld van den minister Knyper volgt. Had m*n soms lieve? gezien, dat da minister voor- loopig ook de ouderdom verzekering uitgesteld had, tot zjjn onderzoek betreffende de invaliditeitsferzekering was afgelonpen? Men zou dan eens den kreet van verontwaardiging gehoord hebben, die er uit het kamp dsr oppositie was opgegaan I* De UaMcrverklezlag te Lelden. Hst Hbld schrjjft, hieromtrent »Dea uitslag der Kamerverkiezing te Leiden bi- treuren wij, zonder ons er over te verwonderen. Vóór de grondwetsherziening van 1887, toen het nog een dubbel district; was, had langen tjjd de prota- stantsohe orthodoxie er de overhand de hearen Van Wassenaar van Catwjjok en Donner waren vela ja: en de afgevaardigden ter Tweede Kamer. Na de Grond wetsherziening, toen de gemeente Leiden tot «en enkel district werd gevormd, hadden in de eerste jaron de liberalen de meerderheid en was de heer Bool de ver tegenwoordiger. Maar de Kie.-wet-Vaa Houten bracht in 1897 weder een omkeer. In dat jaar werd de antirevolutionair Van Kempen gekozen met een meer derheid van 61 stammen en hjj werd in 1901 herkozen met nog 300 stemmen meer. Toen hjj in 1902 was overleden, werd wèl een liberaal, prof. Van der Vingt, zjjn opvolger, maar eerst bjj herstemming en met een zeer zwakke meerderheid slechts 11 stemmen I In het vorig jaar zou prof Van der Vlugt niet zjjn herkozen, indien toen do reohtfohe partjjen reeds aanstonds één Ijjn haddea gatrokken, gelijk zjj nu hebben gedaan. Wegens de verdeeldheid brachten toen de liberalen het tot een herstemming, en behaalden tan slotte de overwinning, dank zjj de bijzondere eigenschappen van hun candidaat, op wien zeker ook nog alCbristeljjk-historische atemmon werden uitgebracht, die alkeerig waren van den aBti-revoluti- onnairec medcoandidaat. De rechterzjjde heeft ditmaal getoond door de schade wjjs te zijn geworden. Zij stelde één enkelen candidaat en niet een ant'-revolutionair, maar een Cnristeljjk- hiscorisch man, die meer kansen bad. En zoo is het hun gelukt, terstond de meardorheid te erlangen, ook al omdat de irgzinnigen mie der tronw ter stembus kwamen. Ds beide liberale candidaten kregen nubjjna 200 atemmen minder dan op 10 Juni 1905 op prof. Van der Vlugt waren uitgebracht. Bjjna 900 kiezers zjjn niet opgekomen Het is niet andersLeiden is voor de linkerzjjde weder verloren gegaan, omdat de bjjzoadere redenen, die in het vorig jaar den doorslag gaven, thans niet meer aanwezig wa-en. Daarom is bet dubbel te betreuren dat prof. Van dsr Vlugt zjjn mandaat heeft moeten neerleggen.» De Uaagsehe kouter van de Prov. Gron. Ct. schrjjft Er is een oogenblik van groote verontwaardiging en verbolgenheid geweest, toen zicht het geruoht ver- sprei 1de, dat het trambestuur alhier zijne stuurlui voorschriften omtrent het stroomgebruik had gegeven, die het leven van passagier en voetganger voortdurend in gevaar brengen. Hoe harder de tram rijdt, hoe voordeeliger voor de trammaatschappjj. Blijkt het dus dat de stuurman het belang zjjner maatschappij niet behartigt, dan heeft hij groote kans aan den dijk te worden gezet. Rijdt hjj als een razende Roland, dan wordt zijn moordende dienstijver met gratificatiën be loond I Natuurlijk heeft dit tengevolge, dat de stuurman alles in 't werk stelt, om zoo snel mogelijk telkens den rit te volbrengen, en bij gevolg het leven van voetganger en passagier aan allerlei gevaar bloot te stellen. Haastige spoed is zelden goed, zegt een oud spreekwoord, dat ik haast niet durf aanhalen, omdat het zoo ouderwetsch is, zoo trekschuitachtig klinkt. En toch Nu sust het trambestuur het opgeschrikte en ver ontwaardigde publiek, en tracht het tot bedaren te brengen door de verzekering, dat dergelijke waag halzerige dienstorder niet gegeven is. Doch het wantrouwend publiek neemt zulk eene ontkenning niet zoo makkelijk voor waar aan. Het moet erkend worden dat de stuurlui der Electrische tot heden over het algemeen niet onbesuisd rjjden, maar als er premiën op hard en snel doorjagen worden gosteld, dan is er menig wigenvoerder, die voor het hem voorgespiegeld zoet winstje bezwjjken zal. Nu het bestuur door den verklikker gewaarschuwd is, zal het vermoedelijk wel eieren voor zijn geld kiezen. Wat steekt het bovendien geenc ontzaglijke winsten ia den zakMen zie eens, hoe de lijn Overbosch Groothertoginne-laan gebruikt wordthoe bewoners van den Bezuidenhout dikwerf, 6 7 volle trams voorbij moeten zien trekken, dus zioh een half uur geduldig wachten gotroosten, vóór het hun mogelijk is, van het snel en veel begeerd vervoerm ddel gebruik te maken En toch heeft iedere tram een bijwagen, zoodat er telkens om de 5 ainuten 50 passagiers vervoerd wor den, en er op die ljjn minstens 2000 gulden daags ontvangen zal worden. Jan en alleman nraakt trouwens van de Eleotrische gebruik en hierdoor wordt nu en dan een publiek bijeen gebracht, dat anderH nooit met eikander in aan raking komt. In de sohuit had men het ruim èn het roefje in de Eleotrische zijn alle plaatsen geljjk. Zoo namen verleden Zaterdagnamiddag in den tram wagen (aan het eindpunt), die van het Kanaal naar het Hollandsch spoor rijdt, een drietal polderwerkers plaats, die bljjkbaar in duin gearbeid hadden en nu naar honk gingen. Met een smak liet de een zioh op de bank vallen en keek uitdagend om zioh heen. „Daar zit 'k zei hjj tegen zjjn buur een knoestige* Hercules met een grauw gezicht: „Ik heb de cente Waarom zou 'k voor den donder me niot late karre!" Zijn doorzweette pijjekker verspreidde een benauwde lucht, die fluks verdreven werd door de neus-streelende, fijne odeur, welke een dame verspreidde, die den nog stilstaande* wageu binnen zweefde en verplieht was, naast den ruwen, plompen poldergast plaats te nemen. Onder uitglurende, nam onze pootige arbeider al die voornaamheid en al die weelde met zekere minachting op. Op het balcon stond een kameraad zjjn kort stompje te rooken. Lachend riep hij Nou Hannes, da's 'n buitenkansie „Wel wftrom niet P* bromde Hannes. „Ik heb er de cente voor en thuis zitten ze met 't vrete op me te wachte" De geparfumeerde dam> zag hem va* ter zjjde even met een jjskoude* blik aan en keek toen strak voor zioh. Toen nu echter de zeldzame passagier, onbekend met do usantiën, een trekje aan zijn brandende stin kende sigaar wilde doen, waarschuwde de c-nduoteur heel zoet en vriendeljjk Hoeren, in den wagon mag niet gerookt worden denkt er aa*!tt De grauwe, breede poldergast nam het vieze eind uit den mond en legde toen de goro werkhand, toe vallig, vlak naast de fijn gehaodschoende danieshand, wier pols door een fonkelenden bracelet met horlogetje omsloten was. Welk een contrast 1 Aan den Amsterdamschen brief van de Leeuw. Ct. ontleenen we het volgende Een verzoek van de slagersvereeaiging in da hoofdstad aan het goraeeusbestunr om aan het gemeentelgk slacht huis een koelhuis verbonden te krggen, is belangrijk genoeg ook voor steden van een geringer aantal in woner», om er een enkel woord aan te wjjden. Dat wjj in Amsterdam, de grootste stad dos lands, geen koolhuis hebben, terwjjl kleinere plaatsen als Maastricht, Leiden en Njjmegen er zich wel in verhengen, is al een zeer betreurenswaardige toestand. Ik heb dezer dagen zoo'n koelhuis, aan het Vriesseveem te Amsterdam toebehoo- rend, in oogenschouw genomen en bjj dit bezoek kreeg ik den indruk, dat een dergeljjke inrichting, maar dan natantljjk voor de gemeente op veel grooter schaal, in onze stad niet ontbreken mag. Het beginsel, waarbjj men voor koelhuizen uitgaat, is natuurljjk overbekend. Voor tal van zaken die, als vleesoh, wild, oieren, vruch ten, enz. aan bederf, aan verrotting onderhevig zjjn, wordt dit bedorfprooes door het verbljjf in een zeer lage temperatuor voor ha>st onbepaalden tjjd gestuit. Die zeer lage temperatuur in alle jaargetgden wordt ver kregen door in de berglokalen buizen aan te brengen, waarin het zeer vr.el warmte aan de orrge»ing onttrek kend gas-wor-ieu van da ammoniak-vloeislof plaatsheeft. Op dl* w|jte verkrggt mea in de verschillende vertrekken een vorst van 15 tot 20 graden Oelsius en wat in die zalen gaborgen ligt is als versteead. Maar de frisecbe levenskleur bljjft behouden ea na ontdooiing is het vleesoh even frisoh als op den d g van het slachten voor het gebruik gereed. Dat van een dergeljjke gelegenheid door belanghebbenden met graagte gebruik gemaakt wordt, zoa men verwachten. Het is echter anders gebleken. Niet dan schoorvoetend gaan slagers, pobliors e. d. tot het koelhuis over. Zjj bljjven met koppigheid vasthouden aan hun vochtige kel ders maar zullen toch de een na den ander wel met hun vleeschvoorraad komen aandragen. En zever, nu de slagersvoreen ging zelf de zaak heeft aangepakt, een ge meentelijk koelhuis heeft aangevraagd, en wel niet zal nalaten onder haar leden voor deze ontzagljjke verbete ring propaganda te maken. Missohien zullen belangstellende stadsbesturen gebruik kunnen maken van de wetenschap, dat het Vriesseveem sedert anderhalf jaar oen koelhuis van vrg groote afme tingen exploiteert, en dus waarscbjjolgk wel oenigo aan wijzingen zal kunnen gever. »Observatorv geeft in de Our. Haarl. Ct. de volgende beschrijving van de behandeling der zaak Le Fèvre do Montigny en De Geer Allemaal toga's bjj de deur, die naar Je zaal leidt Het consigne van den extra-strengen en exira-officieel gezinden president Meinesz had geluid zoo- en zooveel advocaten mogen toegelaten, mits in ambtsgewaad. Het strevan. 't dringen was er zoo gauw en zoo goed mo gelijk bij te komen. Van de treurige, zooveel sensatie- makende zaak, waarvan de openbare behandeling, be rechting nu zou aanvangen, iets te maken als men bijv. te Parjjs in zoo'n geval aanschouwt ter rechtszaal, temperament en geaardheid van een man als mr. Meinesz 't zij te zijner eere met hulde en erkentelijkheid geconstateerd zijn waarborgen, dat men hiervoor niet beducht behoefde te wezen. Een stuk of wat kaarten voor de publieke tribune, strenge controle over de Persbroeders, die zich aanmeldden.... Verder niemand ter zaal toegelaten Dat was het parool Onder hen, die daar den 23en October j.l. stonden te wachten, zag men bekende, illustre figuren Mr. Van Tienhoven, den allengs door den last der jaren gebogen staatsmanzjjn nog steeds fleurigon, levens- lustigen, krachtigen collega uit Zuid-Holland, nar. Patgn, wiens robuste levendigheid in den loop des tjjds maar weinig geleden heeft en die maar weinig verschilt van den blozenden, vrooljjken, altjjd opgewekten burgemeester der hofstad, gel|jk wij dien vcor twintig jaar kenden Daar was ook de kleine, tengere figuur van den senator baron Rangers, den geschiedschrijver onzer parlementaire »Kronijken*, den staatsman met bjne pen en van zoo groote nauwgezetheid, zoo helder in het relateeren der feiten en van den samenhang daar- tusschen De Friesche aristocraat met de fijnbesneden gelaatstrekken. Daar zag men den tot vermoeiden grjjs-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1