No. 256. Honderd en achlsle jaargang. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt 1906. DINSDAG 30 OCTOBER. BEOEDERDIENST. eene onderwijzeres, BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HKRMs. COSTER ZOON Voordam C 9. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a s. Woensdag 14 November a.s. Uit de Pers. üemengd Nieuws. ALKMAAR De lotelingev, die vermeenen vrijstelling van den dienst der Nationale Militie te kannen erlangen wegens hroederdlcnst, worden in hnn belang dringend uit- genoodigd de noodige opgaven voor het opmaken deT stokken vóór 1 November e.k. ter gemeente secre tarie te verstrekken. Aan de Melsjegschool (hoofd Mej. J. Q. Pruim) wordt gevraagd in 't bezit der akte voor de Fransche taal en'.bevoegd tot het geven van onderwijs in de vakken j en k. De aanvangsjsarwedde bedraagt f 775, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, tel kens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit de hoofd akte geelt aanspraak op eese verhooging met f 100. Voor het bezit der akte Fransch M. O. wordt f 50 toegekend. Stokken (adres op zegel) in te zenden aan bet Ge meen tebestnnr vóór 3 November a.s. fierste Hamer. Gisterenavond vergaderde de Eerste Kamer. Mededeeling werd gedaan van onderscheidene inge komen missives, adressen, boekwerken, verzoekschriften, enz. De Voorzitter deelde mede, dat de centrale sectie be sloten heeft heden in de afdeelingen een aanvang te maken met het onderzoek van het wetsontwerp tot wijziging en aanvalling van de bepalingen in het Bargerljjk Wetboek omtrent haar van dienstboden en werklieden, enz. (Ar beidscontract) en van de laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen, met uitzondering van die betrekkelijk wjjziging van het regeeringsreglement van Nederlandsch-Indië. De vergadering werd daarna verdaagd tot nadere bjj- eesroeping. Celebes. Blijkens een door het departement van Koloniën uit Indië ontvangen telegram is op 26 dezer, na mijnaanleg en sommatie de rotsversterking Baroepoe aan den civielen en militairen gouverneur van Celebes en ondei - hoorigheden, luitenant-kolonel Swart, door het Toradja hoofd Poeang Tikoe overgegaan, inetalle vuurwapenen, volgelingen en familie (circa negenhonderd mannen, vrouwen en kinderen). De versterking wordt geslecht. »e tweede Vredesconferentie. Git Bern wordt aan de Röln. Zeitg. geseind: Het intoïnationale vredesbureau verneemt dat de tweede Haagsche vredesconferentie in de eerste helft van 1907 bijeen zal k men en niet pas in 1908 Wfjzlglng wet op vereenlglng. Hat inged ende wetsontwerp tot wjjziging der wet op het recht vaa verceaiging en vergadering brengt uitsluitend ve andering in de wetteljjke voorschriften voor zooveel bo reft de verkrjjging van de hoedanigheid van rechtspersoon door vereenigingen. In plaats van Koninkljjke goedkeuring op de statuten zal beantwoording van wetteljjke voorsohriften worden geëischt. Prov. Staten van Noord-Holland. Subsidiën. Ged. Staten stellen voor, het verzoek van d.» V ereen. tot oprichting en instandhouding van gesticht tot behandeling van ooglijders, inzonder- ...J00r minvermogenden te Amsterdam, om een jaarlijksche subsidie vaa f 2000 van de hand te wijzen, oewel B. en W. van Amsterdam de strekking ook van provinciaal belang achten te zijn. ms e Dreoht-kanaal. Ged. Staten bieden aan eenige rege '"gen. noodig door het overnemen in beheer en on er ou van het Amstel-Drechtkanaal. Het personeel f -?B Ja° Heemraadschap, is overgenomen, r„lnU1A- Koppenol, toegaande! te Uit hoorn, die lichamelijk ongeschikt w rd bevonden. Ged. State» stellen voor hem een toelage te geve» van f 200 s jaars. Voor het overig personeel worden de jaarwedden bepaald als volgt: Hunne jaarwedden bedragen voor den opzichter als minimum f 1200 en als maximum f 1500, voor den sluismeester als minimum f 780 en als maximum f 936 a!: minimum f 624 en als maxG mum f 780, voor elk der sluisknechts als minimum f 468 en als maximum f 572, voor elk der brugwachters, vermeld onder 2o letters be als minimum f 572 en als maximum f 671voor elk der brugkneohts, vermeid onder 2o letters b, d en e als minimum f 416 en als maximum f 520voor oen wegwerker als minimum (kantonmer) 1ste klasse f 520 en als maximum f 624 voor een wegwerker als minimum (kantonnier) 2de klasse f 416 en als maximum f 494. Zg genieten bovendien vrije woning of eene vergoe ding voor het gemis daarvan tot een bedrag, voor elk burner door Gedeputeerde Staten te bepalen. De dienstkleeding, door hen bjj de uitoefening van hun ambt to dragen, wordt hun van wege de Provincie verstrekt. De jaarwedde van den brugwachter aan de poldersluis te Uithoorn bedraagt f 100 'sjaars. De opzichter geniet voor reizen binnen zijn ambts gebied geene vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Voor reizen buiten dat gebied, ingevolge opdracht van wege Gedeputeerde Staten gedaan, worden hem de werkeljjk gemaakte kosten vergoed. Van de som van f 38,750, die krachtens de overeen komst jaarlijks aan de provinciën Noord- en Zuid- Holland zal worden uitgekeerd, zal aan Noord-Holland komen f 22,760de perceelen „Huis ten Dreoht* en de rechten die het Heemraadsohap eventueel mocht blijken te bezitten op het erf kad. no. 1112 Sectie no. 768 en 799 te Leimuiden gaan aan de provincie over. Krankzinnigenverpleging. Ged. Staten stellen voor overeenkom ten aan te gaan voor de verpleging van arm lastige krankzinnigen met de gestichtenOude en Nieuwe Gasthn's te Zutphen, tegen 1 310 per patiënt per jaar, en het krankzinnigengesticht te Venray, tegen f 300 per pat'ënt per jaar. In het laatste gesticht bestaat gelegen heid tot onmiddellijke opneming. Buiten de provinciale gestichten «Meerenberg* en «Zwanenburgwal*, waar steeds alle plaatsen zijn ingeno men, worden volgens de laatste gegevens 647 krankzin nigen nit Noord-Holland elders veroleegddes ondanks blijft de toevloed van ljjders steeds klimmende en moeten bjj voortduring aanvegen om opneming nit Amsterdam worden afgewezen. Ged. Staten voorzien niet de moge lijkheid dat hietin verandering zal komen wanneer het gesticht >Dninenboich« geopend is en daarom achten zjj het geraden om behalve in de provinciale gestichten, ook plaatsing elders mogeljjk te doen bljjven. Zonder het sluiten van vaste contracten is dit doel niet te bereiken. Vandaar genoemde voorstellen. Voorts stellen Gedeputeerde voor om de subsidie voor den bouw van een Israël Krankzinnigengesticht te Apel doorn, te verhoogen tot f 350.000. Do voorwaardeu bljj ven onveranderd. Veeartsenijkunde. Dank zjj den stenn van het ministerie van landbonw, njjvsrheid en handel znllen door de Maatsobappjj ter bevordering der veeartsenjjknnde in Nederland vervolg cursussen voor ve*artsen worden gehonden, voorloopig te Leeuwarden en Dordrecht, terwjjl aan het abattoir te Groningen, eveneens met bshnlp van het ministerie van landbonw, njjverheid en handel, een cnrsns in vee- en vleeschkenring voor veeartsen zal worden gegeven. Consulaat. Ingevolge Koninkljjke machtiging zjjn de heeren K. F. Oortgjjsen S. C. L. Rvygersberg en S. J. van der Goot erkend en toegelaten al 'vice-corsnls [van Noor wegen, respectievelijk te den Helder (voor de kn»t van Egmond aan Zee af tot Hoorn, de steden d-n Helder, Medemblik, Eokhnuen en Hoorn eu het eiland Wieringen), IJmaiden (voor IJmn'dsn en omstreken en de knst van Noordwjjk aan Zee tot en met Egmond aan Zse) en Zaandam (voor Zaandam en Omstreken). Het Hbld. echrjjft over de staking van Het Volk (men zie onder vGemengd Nieuws*): Vele personen, behoorende tot die kringen, die in Het Volk gewoonljjk kapitalistisch genoemd worden, zullen met een glimlach het bericht gelezen hebben, dat de courantenbezorgers van dat blad het werk heb ben gestaakt. Het proletariaat strjjdende tegen het patronaat van het socialistisch orgaan Wij moeten erkennen cok even gelachen te hebben. Niet, omdat wij veronderstellen, dat de loopers van Het Volk het zooveel slechter hebben dan loopers bjj andere bladen. Wjj willen gaarne gelooven, dat Het Volk krachtig poogt de loopersloonea zoo hoog te maken als de middelen slechts veroorloven. Maar het was znlk een aardig schouwspel in Het Volk te lezen van «abnormale eiscben* door werk lieden gesteld, die niet denken aan de velschillende factoren waarmede de werkgever rekening moet honden. Wjj weten niet, wat die loopers per nnr verdienen. Nemen wjj aan 20 cent en dat zjj, evenals de Liidsche timmerlieden, 23 cent vragen. Zullen wjj nn ook hooren, dat dien loopers geen 23 cent «gegund wordt*. Zal men nu in Het Folk opmerkingen lezen zooais zjj ten beste geven bjj stakingen bjj kapitalistische ondernemingen dat op het ellendige weekloon van enkele guldens der loopers bekn.bbeld wordt, terwjjl de heeran Vliegen en Aakersinit voor dertig galden in de week een sigaarijs op hun bureau ronken. Wij hebben dergelijke opmerkingen steeds als dwaas en onbilljjk veroordeeld. Wjj hebben echter even ge lachen, omdat de bestuurder* van Het Volk nu da onbillijkheid van hun eigen gewone schimpscheuten aan den ljjre kunnen voelen. Nog een vraag moet ons van het hart: Mag Het Volk van onze Rjjkspostambtenaren vragen „onder- krnipers'-diensten te verrichten? Waa- bljjft de s-jli- daritoit, mjjne heeren?* Ben «taking «nn „Uet Volk." In een speciale Amsterdamsche editie van Het Volk deelde de directeur Zaterdag mede, dat de loopers die het blad aan de lezers in de hoofdstad bezorgen, het werk hadden gestaakt. Na eerst in het gebouw vergaderd te hebben gaven zjj hem om half vjjf van hun besluit kennis. Onmiddellijk werden maatregelen genomen om de krant per post te dosn bezorgen, zoodat de uitgave ■iet werd onderbroken. Naar aanleiding van deze staking kreeg de redactie zoo meldt Het Volk, een schrijven van de commissie van beheer, waarin deze zegt dat volgens hun meening'voor den arbeid van het dagelijks rond brengen van het blad, twee wijzen van loonbepaling mogelijk zijn, die beide kun nen voldoen aan de twee vereischten van te waarborgen betamelijk geacht loon voor het verrichte werk en tege lijkertijd te handhaven gezonde beginselen van beheer voor het blad. De eene is betaling per rondgebracht nummer. De andere is betaling per uur voor het vereischte werk. Het hangt van omstandigheden af welke wijze van loonbepaling het best aan de gestelde vereischten zal voldoen. De commissie gaat ze beide na en komt tot de conclusie, dat een uurloon het beste is. De Looporsvereeniging heeft zegt decommiss'e echter herhaaldelijk geweigerd over een loonbepaling met uurloon in bespreking te treden. Zoo moest de wjjziging in de loonregeling beperkt blijven tot de ha'f- slachtige verhooging van het minimum. In Augustus van die jaar kwam de looporsvereeniging met een verzoek tot nieuwe loonregeling. Het minimum van f 3 50 zou voor elk dienstjaar met f 0.50 worden verhoogd. De bepaling zou terugwerkende kracht hebben. Alle loopers met 5 dienstjaren zouden f 6 bezorgloon ontvangen, die met 4 dienstjaren minimum f 5.50 met verhooging tot f 6 het volgende jaar, enz. Bovendien behalve natuurlijk de betaling voor week- en kwartaal kwitanties die bleven bestaan. De directeur bracht dit verzoek den 13 September in een vergadering van de Commissie van Beheer. De Commissie kwam na overweging tot het besluit] dat het voorstel onaannemelijk was. Het bestuur der Loopersver. vroeg daarop een onderhoui met de Commissie van Beheer. Dit had den 8 October plaats. Gedurende tlit onderhoud opperde de C. v. B. alweder het vaststellen van uurloon, Alweder werd overleg op dit punt door het bestuur der Loopersver. afgewezen. De C. v. B. overlegde na dit onderhoud nogmaals omtrent den looneisch. Den 17 October berichtte zjj aan de Loopersver. dat het haar niet mogeljjk was het voorstel te aanvaarden. Do Loopersvereeniging, zoo zet do commissie verder uiteen, richtte, naar aanleiding onzer weigering den 25 Üotober, een sohrjjren tot den directeur van ons blad dat hnn eisch thans door hém moest worden ingewilligd en dat zg uiterlijk Zaterdag 27 October zjjn antwoord begeerden. De directeur antwoordde Zaterdagochtend sohrifteljjk dat hg eene weigering dor Commissie van Beheer niet in een toestemming vermocht te veranderen. Ook richtte do Looporsvereeniging zich tot het P. B, den 25 October. Het ontving den 26 October antwoord dat het P. B. in zjjn vergadering van 3 November a. s. hnn sohrjjven zon behandelen. Doch Zaterdagmiddag den 27en October weigerden de loopers de bladen te bezorgan. Wat er thans zal gebeuren Wjj zullen voorloopig voortgaan te doon wat wjj Zaterdag dedende bladen voor de abonnés in Amsterdam per post verzenden. De lezers zullen hiervan ongerief ondervinden. Da directie en het personeel van administratie en expeditie ook. Wat er mogeljjk ii om te zorgen dat het blad de Amsterdamsche abonnés zoo vroeg mogeljjk bereik*, zal geschieden. Wellicht komen onze loopers spoedig tot het besef dat zjj hunne staking hos eerder hoe beter moeten ophtffsn en bieden zjj aan hst werk op de bestaande voorwaarden weder op te vatten' In dat geval zal het ongerief voor de lezers en de administratie niet lang durig behoeven te zjjn. Wat er verder zal gebeuren Er zal met 1 Januari 1907 een ardere loonregeling op den grondslag van een nnrloon worden ingevoerd. Wjj hebben nn lang genoeg da nadoelen van de bestaande regeling gezien, dat wjj deze niet langer mogen bestendigen.* Van het Partjjbestnnr ontving de redactie het volgende schrjjven «Oadergeteekenden knanen hierbij voegen dat het P. B, in een vergadering, gister gehonden, zich, mei: alg. stemmen, met de opvatting <ler Commissie van Beheer heeft vereenigd. Het vertrouwt dat de partijgeaooten en andere abosnés van ons blad het ongerief dat deze ziak tiweeg brengt en dat tot het kleinst mogeljjke afmeting zal worden gereduceerd, met eenige gelatenheid znllen dragen.* Namens het bestnnr der «loopsrsvereeciging* zet de s:oretarie, de heer Hjjman M. Kloos, in Het Volk de aanleiding tot de staking niteea. Betreffende de kwestie zegt het bestnnr der looporsver eeniging, dat steeds als maatstaf voor het bezorgloon heeft gegolden, dat niet minder dan de portkostsn zou worden betaald. De commissie van beheer zon dit meer malen erkend hebban. Het Zaterdags versebgnende num mer kost echter 1 cant port, doch de loopera krijgen een halvau cant. «Wat men aas den Slaat moet betalen, wil men ons niet betalen,* heat hat. Het Volk stopt daardoor honderden guldens in den zak.* Verder zegden zjj «Da loopwjjzen van de loopers, d e van do oprichting af aan het blad zijn, dus da oudsten, zien door le ten, die niet door hen zjjn veroorzaakt, steeds hun loon dalen. Hiertegen wenschea vjj nn garantie. In verband mat anciënniteit sullen op dea langen duur alle loopers f 6 verdienen, zoodat iemand, dio thans f 4 50 verdient en zeven j-.ar aan hat blad is bij aanneming van ons voor stel f 6 zon verdienen. Ooze eisch van garantie tegei loousvermindering is billjjk en hoogst gematigd.* lilt den geneeateraad te Harkelo. Aan hot verslag vaa do vergadering van den gemeente raad van Markelo, op 23 October, in de Goorsche Courant, is het volgende ontleend Aan de orde was de benoeming van een hoofd der sohool. «De heer Bsrendsen zsgt, dat spr.'s ièie ezegd heeft, dat Eelsingh een flink ondeiwgssr is. De heer Zwiers deelt mede, dat E. hem goed heelt an-e-atoan. De heer Njjmejjer vertelt, dat E. wel de sohool be zocht heelt, doch heel niet bjj spr. aan is geweest, wat hg toch best beeft kansen doen. Spr. vraagt voorts of het niet noodig is, dat r-r proefles wordt gegeven. Om maar zoo een knecht te haren geet. neet. De heer Zeendam |is 't eens met den vorigen spreker. Om iemand te benoemen, die men niet eens gez'en heeft, is een onbehoorljjk en onzinnig ding. De heer Njjmejjer Dat dacht ik ook zoo. De Voorz.Eelsingh is recht van lief en leden. Da heer GrevcnHoe is 't vroeger gebenrd. De heer Zwiers Toen werd er wal proefles e-geven, doch ie hadden d'r niks an. Ze hadden het de laatBte koer over de kenina en 'n tabak in Indië, woar ik icoh niks van of wiste. Da heer Njjmejjer: 't Is het beste dat er een nieuwe oproeping gebenrt en dat er proefles wordt e-geven. Dd Voorz.: Dat is onnoodig. De schoolopziener maakt de voordracht en daar moet de Raad zich aan houden. De hear Njjmejjer: Hef d'n schoolopziener bet reoht urn dat te beschikken? Dan hóeve wie ook niet te stem men, doch dan kan 'e d'r ons wel eene tocBtnren. De heer Zwiers gelooft dat de schoolopziener de Raad g'n slechten toe zal staren en stelt vear tot stemming over te gaan, wat goedgekeurd wordt. Op den hae^ Eelsingh worden uitgebracht 4 stemmen, op den heer Miedema 1 stem terwjjl 4 briefjes blanco werden ingeleverd, zoodat de heer E. is benoemd.* Later kwam in behandeling een adres van de afdee- ling «Goor en Omstreken* van den Bond van Ned. On der wjjzere, waarin het verzoek gedaan werd om eene nienwe en betere regeling op de nitkeering van salaris sen aan de onderwjjzers en onderwijzeressen in de ge meente Markelo in het loven to roepen. Daarover had de volgende discussie plaats «De Voorz. vraagt of alle leden zoo'n memorie hebben ontvangen, wat bevestigend wordt geantwoord. De heer Njjmejjer heeft ook zoo'n obligatie gekregen. De heer Zwiers: Ik zou denken, dat je op 't platte land een onderwizer goed beloont. Ze verdient wal net zoo vülle as 'n boerenknecht. Iedere boerenknecht ver dient ook in 't jc&r geen honderd riksdaalders. De heer Njjmejjer Ie mut 'n meister niet vergelieken bie 'n boerenknecht De heer Zwiers: 't Schelt ook wal 'n darda ('/s deel). Toen ie op daghure gingt, moest ie zwoerder (zwaarder) warken dan een onderwizer, Ds heer Zeendam: Ik ken wel gezinnen, die van een zelfde bedrag moet leven. De heer Zwiers: Da vader van den Voorz., die't adres eteekent hef, d'n olden Dollekamp, hef mie in der tied zelf ezegd, toen zien jong n as meister beneumd was, dat ze het best venr znn tractement knot doen. 1) In Riessen hef mie een ro&dslid ezegdwie legt znkke dingen &n de kante 1 De heer Zeendam: Ik ken 2 plaatsen, waar ook afwjj- zend op zoo'n verzoek is beschikt o. a. den Ham. De hear Njjmejjer Ik hob er ook eene gezien wo.tr bet tos is estctn. In rondvraag gebracht wordt op 't adres afwjjzend beschikt mei 8 stemmen. De heer Smit stumt blanco." 1) Ia een noot bjj het verslag wordt medogedeeld, dat de hoer Dollekamp Sr. dat ontkent. Ben aayl. Te Amsterdam worden door dierenvrienden pogingen gedaan om een asyl voor zworvendo honden en katten op te richten, een z. g. pension. Bloede resultaten. Te Wageningen werd, zooals men we«t, gestaa'it aan de bierbronwarjj en het bier geboycot. Tbars is deze staking geëindigd. Alle werklieden (7) zjju weer aan genomen, terwjjl het loon van f 6 op f 8 is gebracht en het overwerk extra zal betaald worden met 25 De arbeidsduur is met één uur per dag verkort. Door den directeur is de organisatie erkend. Een nuttige maatregel. De Raad van Njjmegon besloot, bjj het aangeven van leerlingen op de openbare scholen aan de onders door de schoolhoofden te doen uitreiken een brochure, waurin de nadeelige werking van alcoholmisbruik in het algemeen en van alcoholgebrnik door kinderen beneden de 16 jaar wordt uiteengezet. Eea oude wethouder. Do heer L. Schippers te Hekelingen, die den hoogen ouderdom van 94 jaren heeft bereikt, vervalt nog steeds troaw htt ambt van wethouder. Zeker is dit wel een der ondste, zoo niet de ondste, wethondeis van ons land. llanhbaar E'.n veldwachter der gemeente Ruinen betuigt in een der bladen zjju «bjjzonderen dask en ha d aan de lotingen voor hun flink gedrag op den lotingtdag. Gelukkige afloop. Een handelsreiziger nit Dordrecht heeft in den trein tusschen Halst en Axel esn bedrag vaa f 1375 verloren. Gelukkig kwam ds som in eerljjke handen en kon het gold aan den rechthebbende worden teruggegeven. Nchterli|kea. Bjj een huwelijksvoltrekking in een Geldereche gemeente, kondon van de 10 betiokken personen, 7 bunne hnnd- teekening niet zotten de bruidegom, de ouders van dezen, de ouders der bruid en twee getaigen. Oplichter!). Te Amsterdam kwamen bjj ren goudsmid een man en •en vroaw om gouden ringen te zien. Hun keoze viel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1