No. 257. Honderd en achtsle jaargang. 19(H). DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt De Kranige Chauffeur. WOENSDAG 31 OCTOBER. V arkensmarkt en gewone l/eemarkt. BIN N~ENLAND7 FEUILLETON. ff To""Sg,K, 13? "s -ruri4k Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a.s. Woensdag 14 November a.s. Rechtzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaah brengen ter algemeene kennis, dat op de groote najaars- veemarkt Maandag 5 November a.s. de Varkenaaiarkl zal worden gebonden op de Steeneabrin tegenover de Langestraat en de gewoae Veemarkt op den koningsweg bjj de Nieuweeloot. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter, den 26 October 1906. DONATH, Secretaris. De Ball-expeditie. Blijkens een bjj het departement van koloniën ontvan gen telegram wordt de Bali-tzpeditie met 1 November ontbonden. Uannconttdie la Zuid-Holland. In de gi? teren gehouden vergadering van kaasbereiders, uitgeschreven door de afdeeling Rotterdam van de >Holl. Maatschappij van Landbouw*, werd het denkbeeld om een >Vereeniging Kaaacontiölestatioa voor Zuid.Hollaed* te 'sGravenhage op te richten, met sympathie begroet en tot de oprichting besloten. De vaststelling der statuten zal later plaats hebben. Reeds hebben 110 kaasbertiders zich aangesloten. He tweede Vredes-conferentie. Da correspondent van het Ubl. te Londen seint, dat de oorrespondent aan de Tribunete Bern het gerucht tegenspreekt, dat de tweede vredesconferentie te 's Gra- venbage zou worden uitgesteld tot 19C8, met het oog op de binnenlandtche onlusten in Rusland. Het Internationale Vredesbureau te Bern verklaarde, dat de oonferentie in de eerste helft van 1907 te 's Gra- venhage zal bijeen komen. Arroadlsseraents-Rechtboak te Alkmaar. Zitting van Dinsdag 30 October. Mishandeling. Luit de J. en Willem L., beiden visschers te Wierin- gen, moesten heden het eerst terecht staan. Zjj hadden den 17den September den zadelmakersknecht Cornelis van der Veen, eveneens te Wieringen, mishandeld. De aanleiding tot deze mishandeling, deelde van der Veen als getuige gehoord de Rechtbank als volgt mede. Hg was Maandag 17 September met een bootje uit roeien geweest. Toen van der Veen nu met het bootje terug kwam, maakten bekl. hem er opmerkzaam op, dat een der riemen stuk was. Beklaagden wilden, dat hjj de riem zou betalen, maar van der Veen wilde hier niet aan voldoen, zeggende dat de riem reeds stuk was. Er volgde een woordenwisseling, en beklaagden grepen van der Veen aan, en mishandelde hem, terwjjl beklaagde Luit de J. hem met een kwast met blauwe verf besmeerde. He wonderlijke «vonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCKi 49) troePj6 soldaten langs een groene boulevard naar- 8®}eek een verzameling tinnen kakkerlakken nn, a™? i van ^Un hoornmuziek drong flauwtjes tot .I'll «I, of a kwam het door een gramophone. Het eiland en oa«r»Q 6 an.fei!e boden een schitterend schouwspel vervelend laBger gebleven, maar Jimmy begon vertrouweliike en ffie lasti« te vallen over de onderscheid tncJÏf6 waaroP lk met Brown omga. «Het «is liet bolwerk t rang en stan<*-« ze> hjj didactisch, nfet laten om t« ,maatschaPrÜ« Ha, ha! Ik kon het lioud„ i» zou maken als redenaar maar Haf ik iortuia en turner na«r hat eer 1,1 naar beneden dat spreekt vanzelf, winkel WMchte 7e bekjjken Na een voldoenden ins ag van voiles en k.t MM om to lunchen, „nt «'Ï.C ff .X"h,T hjkste restaurants, waan» ik ooit geweest ben Lekkere dingen te eten l,kt mg niet zoo'n zaak van gewicht maar toch vind ik dat oesters, langoustek l'Amfricaine' bouillabaisse k la Pronvetfale uitstekend gekookt en voorgediend, gepaard aan een hemelsch uitzicht wel de moeite waard zgn om in verrukking te komen. O er is een massa te zien en te doen in Marseille, dat kan ik u verzekeren, paatje, ofschoon je vrienden er blijk baar nooit veel van vertellem Het was dan ook al drie Van der Veen deelde verder mede, dat hij nog al uit zjjn neus gebloed hacL Beklaagde de J. ontkende van der Veen geslagen te Lebben. Wel heeft hij hem uit een aardigheid met verf besmeerd. Beklaagde Willem L. bekende zjjn daad. Van der Veen bleef bjj zijne verklaring, en zei dat de J. hem wel heeft geslagen. De O. v. J. achtte ten opzichte van beide beklaagden het feit bewezen. Z.E.A. wil wel aannemen, dat het meer een grap was, en daarom eischt Z.E.A. tegen ieder een geldboete van f 7.bjj niet-voldoening te vervangen door 7 dagen hechtenis. Mishandeling. Johannes V. en Cornelis V., broeders en beiden vis schers te Enkhuizen, moesten daarna terecht staan, omdat zjj op Maandagmorgen 17 September te Enkhuizen aan het vechten waren. De agent Sieuwert Klouwers ter hulp geroepen, scheidde htn tot dritmaal toe. Zjj hadden elkander nog al ernstig toegetakeld, volgens de getuigenis van Klouwers. Volgens Johannes bestaat er sinds lang een minder goede familieverstandhouding. Hjj meent, dat dit een gevolg er van is dat hjjweder getiouwd is. Hjj ontkent niet dien morgen zjjn broeder geslagen te hebben, maar zjjn broer heeft hem teruggeslagen. Cornelis bekende evenals zjjn broeder zjjn daad. De officier noemde het een treurige geschiedenis en eischte voor ieder f 6 boete, subsidiair 6 dagen hechtenis. Na afloop hunner zaak begonnen de broeders buiten de Rechtzaal opnieuw te twisten. Door den concierge wei'd de veldwachter Konjjn hiervoor gewaarschuwd. Beleediging en mishandeling. Theodoras R.. koopman te Opmeer, nam daarna c>p de bank der beschuldigden plaats. Hjj moest terecht staar, omdat hjj in den nacht van 17 op 13 Septimbsr voorde herberg van Tames Leek te Hoogwoud tijdens de kermis, tegen Lambertus van Barneveld een kleermakersknecht aldaar gezegd had Je ben een gemeene vent, een smeer- lap, je ben nog gemeener dan goed van een cent een el, waarna hjj Barneveld mishandelde. Beklaagde erkende zjjn daden, maar wilde geen opheldering geven, waarvoor hjj Barneveld had beleedigd. De officier achtte het bewjjs geleverd en met het oog op het feit dat hjj gunstig bekend stond, eisohte Z. E. A. f 8 boete, sulsidair 8 dagen hechtenis. Overtreding der drankwet. Christiaan K. en zjjn echtgenoote Cornelia A. hebben een logement in de Zuidstraat No. 51 te den Helder. Beiden hekben zjj het reoht om sterken drank te tappen, eohter is han die vergunning aitsluitend verleend voor logeergasten. Dinsdag 18 September 's avonds ongeveer kwart voor elf, zat Ljj juffrouw K. de stoker 3s klasse Johannes Koojj een glaasje oranje bitter met sniker te drinken, toen de agenten van politie Johannes Bakker en Frederik Hejjkoop daar plotseling binnen kwamen en deze over treding constateerden. Koojj behoorde niet tot de logé'e sn haastig verborg Juffrouw K. het glaasje achter de toonbank. Da agenten maakten proces-verbaal op. Zjj ontkende heden niet en het was waar dat zjj Koop bitter bad verstrekt. Ook wilde zjj niet ontkensen, dat zg het glaasje voor de agenten had verborgen, doch dit was in zenuwachtigheid geechied. De agenten deelden als getuigen gehoord kunne bevindingen van dien avond made, ra Koojj, eveneens als getuige gehoord, verklaarde dat juffrouw K., hem dien avond sterken drank had getapt. Na het hooren der getuigen en de bekentenis der be klaagde, achtte de O. v. J. hat ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Waar zjj de agenten in de uitoefening van hun ambt belemmerd heeft, heeft zjj zich uur voor ik tot scheiden kon besluiten. Zoo ver het Zuiden in is het langer dag, toch wisten wij bjj ons vertrek dat het over anderhalf uur donker zou zjjn. Terwjjl wjj pakten, tante Mary en ik, was er een iegen- bui geweest, en nauweljjks waren wjj eenige minuten op weg of we kregen een andere verrassing. Jimmy reed door een geplaveide straat, glibberig van de slik, vol drukte en rumoer van menschen, gestoot en gebengel van electrische trams. Hjj passeerde er een aan den rechterkant en juist op het moment dat hjj vooraan was gereden, kwam een andere groote wagen uit de tegenovergestelde richting aangesnord. Ik zei geen woord, maar zat kaarsrecht en met een zonderling gevoel in mjjn voeten, alsof ik niets liever verlangde dan op te springen. Het leek of we tusschen die twee zouden platgedrukt worden en ik zou heel wat gegeven hebben als Brown aan het stuur was geweest, vast overtuigd als ik ben dat hjj er ons op de een of andere manier wel weer goed had doorgebiacht. Jimmy raakte in de war en werkeljjk maar weinig mannen zouden hun bezinning niet verloren hebben, want de bestuur ders van beide wagens luidden aanhoudend hun bel en de geheele wereld scheen uit niets anders te bestaan dan geraas en nog eens geraas en groote gevaarten, die van alle kanten tegeljjk op ons afkwamen. Hjj trok plotseling aan de rem, juist wat Brown in de tonneau hem zeide niet te doen, en voor ik begreep wat er ge beurde draaide onze automobiel half gljjdend in de rondte, zoo ongeveer als je voet doet wanneer je op onder sneeuw bedolven ijs stapt. Het is met ons afgeloopen, dacht ik, en er bestaat veel kans dat ik mjjn oogen sloot. «Precies zooals een meisje doet K hoor ik u zeggen. Dank u wel, ik ver wachtte niets anders. Maar op dat oogenblik was er eigenljjk geen tjjd om aan iets te denken. Er werd hard geschreeuwd en gevloekt, toen volgde een bons, een gekraak als van splinterend hout, nog een bons en we stonden stil, levend en ongedeerd, doch met een gegons van stemmen om ons heen, waarvan sommige zeer onvriendelijk-klonken, terwjjl ik nooit meer behoefte aan vriendelnkheid gevoeld heb dan juist op dat moment. Ik opende mjjn oogen en zag dat wjj tegen den trottoir- chuldig gemaakt aaa overtreding van art. 184 van bet wetboek van strafrecht. Resumeerende eischte Z.E.A. f 10 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis. Mishandeling. Daarna stond terecht Johannes D., werkman te Limmon. Hij had zich te verantwoorden, omdat hij Maandagavond 24 September in de herberg van Winder te Limmen den bloemistknecht Willem Sohipper te Sandpoort woonachtig, met zijn vuist een slag in 't gezioht had gegeven zonder eenige aanleiding. Beklragde bekende zijn daad, en zeide dat hij dien avond dronken was geweest en zioh niets meer kon herinneren, D. hoorde voor zijn daad door den Officier van Justitie f 10 boete, subsidiair 7 dagen hechtenis tegen zich eischen. Hierna werd pauze gehouden. Strooperij. Gerardus Wilhelmus S., arbeider te Enkhuizen, was niet ter terechtzitting aanwezig. Hij moest het eerst na de pauze terechtstaan, zoodat zijn zaak bij verstek behandeld werd. Hij had zioh schuldig gemaakt, aan hetgeen door de wet als strooperij wordt beschouwd. Hij had namelijk zonder vergunning uit den Burgwal te Enkhuizen «p Maandag 24 September modder ge baggerd, waarvoor de agent van politie Johannes vav> den Berg hem verbaliseerde. Beklaagde had volgens de stukken bekend, dat bij van de gemeente Enkhuizen geen vergunning had om te baggeren. Tegen hem eischte de O. v. J. f 10 boete, subsidiair 5 dagen hechtenis. Strooperij. De volgende beklaagde Jan J. te Enkhuizen, had zich voor 't zelfde feit te verantwoorden als de vorige. Ook hij schitterde door afwezigheid. Ook hij had bekend. Tegen hem eischte de O. v. J. bij verstok ter zake van strooperij f 10 boete, subsidiair 5 dagen hechtenis. Mishandeling. Klaas B., 31 jaar, landbouwer te Grootebroek, stond daarna terecht, beklaagd op 22 September Trijntje Yisje eveneens te Grootebroek te hebben geslagen. Aanleiding hiertoe was, zeide beklaagde, dat mijn kin deren door de kinderen van Yisje altijd worden geplaagd en geslagen. Juffrouw Yisje, als getuige gehoord, zeide dat dit onwaarheid was. De kinderen van haar doen de kinderen van haar buurman B. niets. Beklaagde zei later dat hij het meisje niet geslagen had. De Officier zeide dat beklaagde ontkent. Hij maakt er zijn zaak niet beter mee, door hier de ge tuigen in een slecht daglicht te stellen. Het moge waar zijn, dat hij uitgetard is, doch de oorzaak hiervan zijn weer de kinderen. Ook juffrouw Yisje kreeg van Z.E A. een kleine vermaning om beter op haar kinderen te passen en eischte ter zake van mishandeling f 7 boete, subsidiair 7 dagen hechtenis. Beleediging. Niet verschenen was Pieter B., arbeider te Medemblik. Deze beklaagde had in den nacht van 24 op 25 Sep tember de veldwachters Nicolaas Tramper en Van Rjjn uitgescholden voor «smeerlappen, gemeene kerels en schurken. Dit deed hjj op den openbaren weg te Medem blik, in staat van dronkenschap -erkeerend. Tegen hem eischte de O. v. J. bjj verstek f 8 boete, subsidiair 8 dagen hechtenis. Verduistering van een fiets. De laatste beklaagde die daarna terecht moest staan band waren aangekomen en een van onze spatborden vernield was door het voorbalcon van de nu ook stil staande electrische tram. Onze Spyker was heelemaal omgekeerd. De conducteur bekeek scheldend en vloe kend zjjn bekrasten wagen, maai Brown die uit het rjjtuig gesprongen was om onze beschadiging op te nemen, stopte ongemerkt iets in zjjn hand dat veel had van een vjjffrancsstuk. O ja, ik moet het hem nog teruggeven; dat kan hjj toch niet weigeren hoewel het er veel op ljj kt of hjj een gelofte gedaan heeft om in zjjn betrekking geen fooien aan te nemen. Grappig, niet waar «Voor wat nieuwe verf,« hoorde ik hem in zjjn uitstekend Fransch zachtjes tegen den conducteur zeggen, en de man scheen erg verlangend om het effect van die «nieuwe verf« te onderzoeken, want zoodra het geldstuk van de eene hand in de andere was overgegaan, hield hjj op met razen en suisde voort met zjjn groote electrische bromvlieg. «Om 's hemels wil, wat is er toch gebeurd hijgde tante Mary. «We zijn geslipt, juffrouw, doordat er te snel geremd is,« zei Brown op een toon droog genoeg om het sijjk in stof te doen verkeeren. «Een auto bestuurder kan niet voorzichtig genoeg zjjn op zoo'n weg.« Dit was voor Jimmy bestemd. De arme jongen slikte bet schijnbaar gedwee, doch de uitdrukking zjjner oogen was alles behalve vriendelijk en wist u dat wel? onze blonde Jimmy kan bepaald kwaadaardig kijken I Hjj zei niets tegen Brown, maar wendde zich tot mjj met de verzekering dat het zjjn schuld niet was zoo iets kon iedereen overkomen met vochtig weer, maar hjj zou nog voorzichtiger zjjn. Ik houd er niet van een gast te vernederen door hem te doen vervangen door een bediende, hoe bekwaam deze ook is, dus zei ik te hopen dat hjj werkeljjk goed zou opletten, waarna wjj wel een beetje gedrukt, weer doorgingen, heel langzaam rjjdende door onderscheiden voorsteden naar een plaats die den naam Aubagne droeg. Na den regen genoten we van een heerljjken zons ondergang zware purperen wolken met rafelende gouden randen dreven snel langs een helderen, bleek groenen hemel, waartegen witte dorpen, geljjkend op, was Albert van H., 27 jaar, slager te Haatlem. Hjj bad zich te verantwoorden, omdat hjj op 7 September de flets had weggenomen van den boekhoudet Jan Hoogvorst te Bergen. Beklaagde bekende zjjn daad volledig. Hjj vertelt, dat bjj, aangemosdigd door een vriend, en ook uit geldgebrek, de fiets op dien Vrjjdag voor de deur van de Volksbank in den Bergerhout albier bad wegge nomen. Hg fietste raar Haarlem en verkocht de fiets aan den koopman Dj Wilde, die haar daarna weder aan den koopman PbiLpse, eveneens Haarlem, van de band deed. Beklaagdo bekends ook, dat hjj naar Alkmaar was gegaan met het ideo om een fiets weg te nemer. Vjjf getuigen legden in deto zaak banna getuigenis togen beklaagde af, waaronder de heer Hoogvorst, verslag gever der Algemeene Gids, die dr fiets, merk Jupiter, als de zjjne herkende. Beklaagde bad opgegeven, dat De Wilde haar voor 30 van hem kocht en dat deze haar niet voldaan had. Voorts dat De Wilde hit was die hem hiertoe had aangemoedigd. De Wilde, als getu-ge gehoord, hield vol dat hjj aan Van H. f 30 had betaald. Met kracht kwam deze getuige er tegen op, dat hij hem tot deze daad bad aangespoord. Hjj zegt ook, dat bjj de fiets voor f 35 verkocht heeft aan Philips». Beklaagde bljjft volhouden dat Dj Wilde hem niet voldaan heeft. Do officier, requisitoir in deze zaak nemende, acitio het wettig bewjjs volledig geleverd. Spr. ze.de dat het De Wilde bekend was, dat beklaagde een scharrelaar was in alles, dit pleit niet voor De Wilde. Met opzet is beklaagde naar Alkmaar gegaan om diefstal te plegen. Als deze diefstallen niet zwaar gestraft worden, dan bestaat gevaar dat meerdere personen zich er san schuldig zullen maken. Er worden in den laatsten tjjd vele fietsen verduisterd. Resumeeiendo eischte Z.E.A. 6 maarden gevangenisstraf. Uitspraak in alle zaken over 8 dagen deen voordeel. Het gerechtshof ie Amsterdam vernietigde gisteren het vonnis der Alkmaarsohe rechtbank waarbjj A. O. tot 2 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld wegens verduis tering van een automobiel en op nieuw rechtdoende legde het hof beklaagde 21/, jaar s'raf op. 11e rechtzaak 11e Geer en I*e Févre de Hontlgny. Da gespannen aandacht, waarmee het gansche couranten- lezende Nederland het verloop dar zaak volgt, aldus de verslaggever van de Tel., berust op allerlei motieven, te talrjjk en te velerlei ook, om ze hier op te sommen, laat staan te ontleden. In elk geval mag met stelligheid worden gezrgd, dat hier iets anders en heel wat meer in het spel is dan banale belangstelling! De burgers van ons land voelen dat nu ten langen leste voor aller oog in 'n angstig-scbetp licht wordt gesteld, boe dikwjjls achter de schermen eener naamlooze vennootschap ge goocheld wordt, en gekonkeld, terwjjl op het tooaeel do vroede rij van commissarissen bazig is de boeken te controleeren, de kas na te tellen, de balans te teekenen met namen, die klinken en vertrouwen wekken bij het publiek Het doet denken aan don man op de kermis die vele toeschouwers trok, zoolung hjj 'n enkel hootd tentoonstelde, dat spreken kon, maar die z'n kjjkers in aantal verdubbeld zag, toen hjj aankondigde, dat hjj nu zou laten zien hoe hjj t'n klanten jarenlang had bjj den neus gehad. En toen eerst stond men verbluft Ja, da belangstelling is algemeen, en er is nu wat levenservaring en men: chenkennis op te doen in de groote zaal der strafzittingen van de Amsterdamscbe rechtbank! Maar die levenservaring is negatief: men ziet hier, hoe men niet leven moet. En inegeljjks is het met de menschenkennis gesteld, welke hier thans valt vluchten zeemeeuwen, en violette bergen scherp afstaken. Toen de meer en meer betrekkende lucht ons dwong stil te houden om onze lampen en de groote aceiyleen- lantaarn aan te steken, bevonden wjj ons in een wild doch schoon landschap. Er was nog al wat wind en tante Mary huiverde toen wjj weer langzaam voortreden. «Goede hemel l« riep zjj boos. «Als we zoo kruipen, komen wjj van avond nergens. Nu is er toch zeker geen gevaar meer Dat was genoeg voor Jimmy, Hjj zei dat er volstrekt geen gevaar was en onze snelheid vermeerderend, begon hjj mjj allerlei anecdotes te vertellen van een tocht dien hjj met zjjn Pannhard gemaakt had over den be- sneeuwden Stelvio. Als ik niet bang was voor een behoorljjke snelheid, zou hjj ons in e;n minimum van tjjd naar Toulon brengen. Ik kan het niet uitstaan als de menschen denken dat ik bang ben, dus verzekerde ik hem uitdrukkeljjk van niet, waarop wjj met een groote vaart den heuvel atsnorden. Buiten den lichtkring onzer lantaarns scheen alles pikdonkere nacht. Wjj zagen niet veel meer dan den weg, waarlangs het licht voortvloog, toen er bjj het omgaan van een bocht plotseling als een donkere schaduw midden in het heldere rchjjnsel van onze aceiyieenlantaarn een groote, niet-verlichte vracht wagen verscheen, die aan uen verkeerden kant van den weg langzaam den heuvel opkwam, welken wjj afgingen. Wjj waren er dicht bjj en o, vader, dat was een vreeseljjk oogenblik I Allerlei gedachten schoten in wilde verwarring door mjjn geest. Jimmy toeterde als een razende met den hoorn, hoewel te laat om nog te kunnen helpen. Ik zag iets van een man, die als een duivelt je in een doosje verschrikt van den bodem der kar opsprong en wild aan de leidsels rukte het volgende oogenblik keerde ons rjjtuig geheel om, juist als in Marseille en draaide van den weg af, waarna wjj allen onder een luid gegil van tante Maiy, die mjj bjj mjjn arm gegrepen bad, hals over kop in de duisternis vielen. Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. Harms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1