Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt Onbestelbare Brieven co Briefkaarten. i\o. 258. 190<>. DONDERDAG 1 NOVEMBER. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gswone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a.s. Woensdag 14 November a.s. V arkensmarkt en gewone Veemarkt. Postkantoor te Alkmaar. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaa* brengen ter algemeene kennis, dat op de groote najaars veemarkt Maandag 5 November a.s. de Varkens» arkt 2al worden gebonden op de mceneabrug tegenover de Langeètraat en de gewone Veemarkt op den Koningsweg bjj de Nienwe«loof. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter, den 26 October 1906. DONATH, Secretaris. LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder be- hoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wagens onbekendheid vin de geadres seerden niet zjjn kannen worden uitgereikt. 2e Helft der maand October 1906. Namen der geadreseerdec. Plaatsen van bestemming. M'j. G. D. Taan man, Amsteidam. J. Grooten, Kleiks, Nienwendiep. O. Borsf, Rotterdam. Mfj. J. de Jong, Jakob Rnitter, Zatpben. Mej. J. Sohoorl, Zuid-Sobarwoode. J. de Vries— Nen, Marie Staring, Amsterdam. Briefkaarten. Diena Hopker, Amtsriaua, Buitenland. Bardos Gronis, Budapest. Rudolf Scbellhas, Londen. Mad. Delga, Paris. P. A. Nehning, Grandenz. P. de Vink, Heidelberg. Werklieden ver «'kering. De beercu m". Z. van dea Bergh, D. de Klerk, leden van de Tweede Kamer, en N. G. Brouwer Jr. zijn do- r h«t centraal bestuur van bet Ned. Werklieden-Verbond aangezocht, zich te vormen tot een commissie, die het Verbond zal hebben voor te lichten ten opzichte van de vraat», of haf mogeljjk zal zgn de weikloosenveiz'kering te maken tot rjjksiaak. Vfsachery wet. Het dageljjks bestuur der Nederlanische Heidomaat- bohappg heeft thans, in opdracht van ds algemeene ver gadering dier maatschappij, gehouden te Haarlem, op 14 September jl., aan de Tweede Kamer een adres gericht, houdende verioek, al datgene te willen doen, waardoor het aanhangig gemaakte ontwerp-wet op de visecherjjen zoo spoedig mogelgk in bi handeling zal komen. Staatsloterij. In de afdeelingen der Tweede Kamer is bg het onder zoek van hoofdstak VII B (Financiën) der Staatsbegroo- ting voor 1907 blijkens het Voorloopig Verslag door verschillende leden gewezen op een «misbruik* dat hg den verkoop van loten in de Staatsloterg sinds een'gen tgd meer en meer «oorkomt. Dit misbrmk bestast, vol gens het verslag, hierin, »dat sommige co.lectenrs, onder voorgeven van geene loten meer te bezitten, geene loten 'erkoopen vóór dat de trekking der 4de klasse is alge- oopen. Zjj verzekeren daardoor zich zelf do goede kansen, ie m de loten der vier eer6te klassen zgn opgesloten, t ir daaibjj de kans op verlies to loopen immers 0^«uif8Sel,i l'4.0,* gBel1 »i®ten en geven het publiek geegenteid mede te spelen in de 5de klasse, waarin wel meten voorkomer*. k'ormet'e deelt het Hbl. mede dat het van IK"00 een 8ohrjjIen ontving, waarin wordt m^de- dienwa Intlr'n 10 "i ^aanda8 met den verkoop der hn wA.oAbiii h ,?ln was gemaakt, al gisternamiddag kr jjgen was. C°lleotenf8 half lot meer te ver? TT Wektevernekerln*. vSlfk ft •Ta." het Alg. Ned. Weiklieden- van hAtVf 68 .COmm,£B'e benoemd voor het onderzoek van het ontwmp-ziek.everzekering bestaande uit de beeren T r R,t' n tNo'U»«> P- J- J' Klein, J. Kok en J. L. Belonje. De taak van die commissie is de leemten h0t w«'80ntwerp op te sporen en te overwegen de vraag, welken invloed deze wet zal uitoefenen oo de samenstelling van de afdeelingen van het Verbend. Algeween kiesrecht. Als resultaat van de 13 October te Utiecht gehouden bgeenkomst van verschillende oiganisaties ten behoeve van de propaganda voor algemeen kiesrecht, kan de Werk mansbode mededeelen, dat de samenwerking tusBohen het hoofdbestuur van den Vrjjz.-Dam. Brad met het centraal bestuur van het Alg. Ned. Werklieden-Verbond is tot stand gekomen, die voor de uitvoering der propaganda aedelegeorden zullen benoemen. Van de zyde van het Werklieden-Vei bond zgn daarvoor p.amzewrzen de heeren O. H. Konw, J. F. van Emmerik en J. Kok, allen leden van het centraal bestaar. Lezingen dr. Hiiyper? We vernemen, dat dr. Knyper op een nik Zutphen tot hem gericht verzoek, om aldaar een lezing te willen honden, ten antwoord gaf, het met zich zeiven er nog niet over esns te zgn, of hjj tot dat doel in meerdere plaatsen van ons land zal optreden. Indien dit eohter geschiedde, zouden vooral de provincie-hoofdsteden daarvoor in aan merking komen. (Ned.) Be prysvraag voor het Vredespaleis. Naar men verneemt, moet bg een aantal inzenders van ont- wsroen voor het Vredespaleis het plan bestaan, een proces te beginnen tegen het bestaar der Garnetriestichting, op grond dat dit bestuur zich heeft neergelegd bij de uit spraak eecer juiy, die by haar beoordeeling der ontwerpen volgens de bedoelde inzenders is afgeweken van de voor waarden, in hot programma der prgs'raag gesteld, waar aan de inzenders zich hadden te ondei werpen. Reeds is rechtsgeleerd advies door bea ingewonner, en by genoeg zame deelneming van inzenders zal tot het instellen der actie worden orergegaar. Knvatldllelts-verzekering. Da hoofdbesturen der vijf riiocesaee R.K. V)lks- en Werkliedenbonden, uitmakende het voorloopig comité van genoemde federatief samenwerkende bonden, vertegen woordigende pl.m. 40.000 'eden, hebben zich met «en adres tot den minister van Lmdbonw. Ngverheid en Handel en de leden van de Tweedo Kamer gewend, waarin de houding der regeering ten opzichte van de invaliditeita-venekering wordt betreurd. Adressanten zgn van oordeel, dat door dea tegenwoor- dïgon gang van zaken in deze vierjarige periode van wetgeving do totstandkoming eener wet op de invalid! teitsverzekering geheel wordt uitgesloten. Uevolgen van aanrijden. Dins ag is voor de rechtbank te Arnhem, tegen den machinist M. B., van de tramljjn Ede-Wageningen, die op 1 September bjj het patseeien van een overweg te Bonnelodi verzuimde te beller, als gevolg waarvan een kar werd aangereden ea de bestuurder G. Atends gedood, 7 maanden hechtenis geeischt. Hen rU wielend lei'. Tegen een r cidivist, die gisteren Ia Amsfnrdam terecht s ond wegens di»fstnl van drie rijwielen, werd door het O. M. zes jaar gevangenisstraf geë echt De man heeft reeds 12 jaar in de gevatgecis doorgebracht. Dielilal. Voor de 5e Kamer dtr Rechtbank te Am«terdum stond gietermiddag een arbeider nit Sloten (N H.) terecht, wegens diefstal met braak. Hg had ten nadeele van zijn zwager aan den Spaarndammerdjjk woonachtig, op 26 Mei uit een gesloten trommebje, op de beddenplank staandr, t 148 aan bankptpier en speo'e weggenomen en was daarmede naar het buitenland vertrokken, om daar in zjjn onderhoud te voorzien. Het O. M., eischte 4 maanden gevangenisstraf. Bijzondere vergunningen. De kantonrechter te Dan Haag heeft een belangrijke beslissing gegeven in zake de drankwet. Kesige weken geleden stond voor dien rechter terecht eonjj sljjter aldaarwitn door B. en W. een bijzondere vergunning voor den verkoop van sterken drank in 't klein, bg hoeveelheden van twee tot tien literp, was ver leend, ter zake dat by niet gezorgd heeft, dat boven of ter zjjde van de buitendeur, toegang gevende tot de localiteit, te lezen was de naam van dtn vergunning houder, benevens de woorden vergunning, verkoop be neden 2 liter verboden Mr. J. M. J. F. Andreoli, advocaat te 's-Gravenbage, pleitte als beki's gemachtigde, dat art. 82 der drankwet niet op de bjjsondere Tergunningen van toepassing is en dat overigens de den beklaagde ten laste gelegde feiten nergens in de wet straibaar waren gesteld. De kantonrechter ontsloeg beklaagde van alle rechts vervolging. IZcliaineliJk letsel door schuld. Do rijwiel- en motorhersteller C. M. F stond gister middag voor de rechtbank te Amsterdam terecht ter zake dat hij op 16 Mei 1906 te Amsterdam op d Stadhouderskade, doordien hij roekelots en grovelijk onvoorzichtig met een motorrijwiel in zeer snelle vaart reed, juffrouw Ligtenhorst, die aldaar een rijwiel bereed, heeft aangereden, waardoor deze op den grond is ge vallen, bloedend verwond is geworden, een hersen schudding heeft bekomen, alsmede een kneuzing van het linkeroog en een breuk ven het neusbeen. Als deskundige werd gehoord de arts A. Hoekstra. Het O. M. eischte tegen den beklaag e 3 maanden hechtenis. Be staking aan „Het Folk." Het Volk deelt het volgende mede over deze zaak: «De stakers hebben in de bladen vei meld, dat zjj gewaarborgd willen zgn trgen loonsverlaging, dus bet doen voorkomen, alsof van een dergelijke verlating spiake is. Waar nn de staking is nitgebroksn niet om eischen van de direktie af te wjjzen de direk-tie wilde jnisj handhaving der bestaande voorwaarden, ligt de onjuistheid van dat verhaal er dik genoeg op. De staking is uitge broken, omdat de directie en de Commissie van Beheer de eisch der Loopersvereeniging niet konden inwilligen. Die eisch was, dat het minimum, dat in dit jaar van f 2.50 op f 3.50 is «e'oracht, periodiek zon worden ver hoogd, tik jaar met 50 cent, tot een muzimum van f 6. Iét is het pant van strjjd en niet een loonsverlaging. Dat praatje over loonsverlaging flrnsen onze loopets als volgt saamEr zgn eenige wjjken in onze stad, dio tengevolge van de vele v rhnizingeo, ichler uitgaan. Zoo verhuizen bp. vele abonnees van distrikt IV naar III. Daaidoor gaat een wjjk in IV achtera',t en hot loon van den looper daalt. Dat is een natnnrljjk gevolg van de loonregeling, op stukwei k gebaseerd. Als men na weet dat de Commissie vaa Beheer herhaaldelijk een andere loonregeling he ft aai geboden, welke echter steeds door de loopers is geweigerd, dan zien wy wie hier de oor zaak is. Bovendien bestond eerst deze bepaling, dat de loopers naar ate enniteit, de beste wjjken zonden hebben. Dsze bepaling is op eisch der loopers afgeschaft. Meer zullen wjj niet zeggen. Het vcrwgt dat do rrdaktie in dit geval staat aan de zjjde van den werk gever», de party, wordt door ons gaarne a n«aardt Wjj hebben gister deze staking een krankzinnigheid genoemd, en aan den kant der krankzinnigheid staan wjj zsker niet. Waar een konfereatie tasschsn loopers en komm ssie aa beheer aanstaande is bepalen wjj ons tot het uit spreken van den wensch dat het krank zinnige telle1 j" op die kon.'erentie zjjn slot moge vinden. Door de Commissie van Beheer van het blad is van den secretaris der >Joopersvereeniging« H. M. Kloos, de volgende brief ontvangen »Ia opdracht van de gisteravond gehouden huishoude- ljjke vergadering der «loopersvsraeniging*, verzoekt on- dergeteekendo n beleefd haar deze week, liefst zoo spord'g mogelgk, een conferentie too te itaan met de Commissie van Beheer*. Wibout antwoordde namtns de Commissie met het volgende schrgven »In antwoord op nw schijjven van 31 dezer beticht ik u, dat onze Commissie bereid is een onderhoud met uw bestuur en hebkon, moreen (Donderdat)'s namiddags 2 nar of '«avonds 7 uur, Keizersgracht 878. Ik bericht u nog nader welk dezer aren. Evenwel moet ik u opmerken, dat dit onderhond on ze: zjjds niet zal kannen loopen over de onderdeelen der «aiboi iso'Oreenkomst en loonregeling* die met primo Ja^nari 1907 zal worden ingevoerd. Zooals wjj u 29 October sohrever, zal de commissie van beheer u omtrent dezo arbeidaovereeckon st nader gelegenheid tot overleg bieden. Dit zal tgdiat geschieden, in vetband met genoemden datum van invoering.* Het Hbld. schrjjft: »Wjj hobben van eenen anonymus f 2.50 ontvangen voor de stakende loopers van Het Volk. Hoewel wjj har- telgke wasrdeering gevoelen voor de sympathie met dr «loonslaven*, die strjj'len om z'ch te waarborgen tegen Icons verlag ig door hun kapitalistitche uitbuiters, wolke uit deze gift spreekt, kunnen wjj ons niet belasten met de adminis'ratie van dit stakingsfonds. Wjj zullen den rjjksdaalder due bewaren, tot de gever, die ben ithoud van bet briefje en de letters van onderteekening zioh W'l zal herinneren, de gift terug komt vragen om het zelf aan bet juiste adre te bezorgen.* En De Tel. meldtonder het hoofdje «lolidariteit van postbeambten «Een onzer medewerkers, avontt op Het Volk, heeft sinds de staking der loopers twee zendingen van het blad per po»t ontvangen. Op bet een»? bandje zjjn gtplakt 2 postzegels (,1 cent en J cent) op den anderen omslag was slechts een postzegel van i cent geplakt. Da postzegels zjjn ongestempeld gebleven, zoodat zjj de volle waarde nog beziiten. Aan den ach er kant van het bandje (in doisc) staat echter wel de gewone afstempeling. Hebben we hier te doen met een solidariteitsniting van postbeambten, die b.erm.é de »onderkrnipeis«-dien- sten door het Rjjk onbetaald w.llen doen verrichten Het «toeval*} zou hier toch wol wat al (e groot zjjn. Hoe zit dat Oesters. In de gisteren te Bergen op Zoom gebonden raads- re'gadering kwam aan de orde de oeste -vergiftiging aldaar voorgekomen. De heer Hartog stel Je het dageljjk oh bestuur de vol gende vragen, zoo lezen wjj in de Tel. Is er n officieel cf officieus iets bekend, waaraan de besmetting der oesters is te wijten Worden er van legeeriagswege maatregelen genomen ter voorkoming van ve.dere bes etting Tracht het dngelgksch bestuur niet alle mogelgke stappen te doen om een gunstige oploss.ng in dezen te krijgen, zoodat aan den onhoudbaren tosstand een einde kom» Deze vragen werden door den voorzitter beantwoord als volgt: Officieel is bem niets bekend, wel officient, d.cb als fficieel persoon kan hg in eene openbaie vergadeting niet allrs zeggen. Als leek zon bjj niet gaarne zeggen waar aan de vergiftiging der oesters is toe te sohijjren. Wat van regeeringswt-ge wordt gedaan, is hem onbe kend, doch spreker kan den leden verzekeren, dat die niet stil zit, evenmin als de centrale gezondheidsraad en bet vissohei jjbestunr. Allen doen zooveel mogelgk onder zoekingen, die, naar gehoopt woidt, tot een goed resul- aat zullen leiden. Wat het dageljjk8oh bestuur betreft, dat zit niet stil. Het stelt alles in het werk om zooveel mogelgk op de boogte van den toestand te komen en te trachten het grschokte vertrouwen te hei winnen. Dit ia zeker, dat van hieruit geen enkele oester meer wordt verzonden, daar bereids de oesterhaudela en bnnne verzending znllen doen van nit Yetsekn, zoodit eenige werkkrachten van hier naar die plaats zgn overgebracht Gelnkkig voor de vrouwen is er echter zooveel brood hier aanwezig, dat zjj geregeld znllen kunnen aibsidon. De besmetting rust alleen op de patten te dezer stede en n'.et op de visscherym zelf, zoodat, om mBar iemand te noemen, de fi ma D« Meulsmeester, van uit Yersekc, ook certificaten van haar oe-ters bekomt. Bedorven Vleesch Een kenrn.ee8ter en een slager beiden op de fiets ontmoetten elkander in de Haageche Waldorpstraat. De eerste wilde wel eens weten, wat de laatste in de mand had, die deze bjj zich drorg. De slager, die bljjkbaar reden had om daarnaar geen ooren te hebben, girg er ijlings van door, achtervolgd door den keurmeester. D-ze haalde de ander weldra in en nam een itnk spik in beslag, atkomstig van een gestorven varken. Tegen den Blager zal proces vei baal worden opgemaakt. Hansl zandsteen. In een buitengewone bijeenkomst der afdeeling Am sterdam ran den Bond van Technici, heeft in het ca „De Kroon", de Heer R. Roelfsma, van Groningen, eene met lichtbeelden geillustree-de lezing gehocden •ver: „De kalkzandsteen, huro fabricatie en toepassing." Reeds in het jaar 1854 werd in Duitschland door een z keren Dr. Bernhardt de eerste kalkzandsteen bereid, die in primitieve houten persen werden gevormd en in de lueht verhard, eene bewerking die echter enorm lang duurt. Toch werd hierbij reeds door eeie persing van 5000 K.G. een ichte massa verkregen, die, volgens bewering, voor den bouw geschikt was. Deze in de lucht erharde steen kan als een voorlooper van de tegenwoordige industrie beschouwd worden. Na veelvuldige w zigingen van fabricatie, paste men later de meer moderne persen en verhardingsketels toe, welke door steeds toegepaste verbeteringen op het peil van die van den tegenwoordigen tijd zijn gebracht. Zooals de naam aanduidt, gebruikt men voor de fabricatie kalk en zand en wordt ook inderdaad hieraan •iets toegevoegd. Voor kalk gebruikt men gewoonlijk kluitkalk, ofschoon ook sohelpkalk bruikbaar is. Het aantal fabrieken in Duitschland is reeds tot ver over de 200 gestegen. De fabrikanten aldaar hebben zich tot eene vereoniging verbonden. Ook in Nederland is sedert kort opgericht eene „Yereeniging van kalkzandsteen fabrikanten", die het zelfde ten doel heeft, en zulks als gevolg van de vele aanvallen op deze nieuwe industrie, welke ont stonden door verkeerde voorstelling, in hoofdzaak van eoncurreerende zijde. Tengevolgo van de overal nieuw i gevoerde bouw verordeningen worden zeer verschalende en somtijds zonderlisge eisches gesteld letreffendo drukvastheid. Wat de kalkzandsteen betreft hebben de fabrik oten geen enkel bezwaar tegen den eisch van drukvastheid, mits ook dezelfde eischen gesteld worden aan alle andere metselmaterialen voor hetzelfde doel bestemd. De kalkzandsteen, hoewel zij een grooten weerstand heeft teg n druk, is ongeschikt voor bestrating en wel in verband met weerstand tegen wrjjving. Bewezen is dat de kalkzandsteen volkomen bestand is tegen vorst en daardoor geen afbrokkeling of af- sehilfering plaats heeft. Bjj versohiileade officieele brandbeproeviagen, zoowel in Duitsohland als ook hier in Nederland, is gebleken, dat de weerstand tegen vuur volkomen gelijk is aan die van uit klei gebakken steen. Eindelijk werd gewezen op het groote voorde 1 dat de kalkzandsteen oplevert en dat de kracht vormt van geheel deze industrie, namelijk den prijs. De kalkzandsteón, die zich bij uitstek leent voor villa-bouw (getuige de talrijke villa's in Den Haag en Soheveningen, om nog niet eens te spreken van het buitenland) is voor buitenmuren wel de goedkoopste steen die er bestaat, terwijl zo zelfs in prijs met de gewone binnenmuursteen kan oonourreeren. Inbraak. Te Ousteibeek is gisternacht ingebroken in de villa «Buiten:ust", bewcond door mevronw Rueck. De dief of dieven braken eenige sohrgfbureaux open, doch vonden geen geld. Zjj namen 2 cert.ficaten, Arnhemsche Hypo theekbank, mede, benevens een aantal zilveien \orkrn en lepels. Jaloesle. Kiemer, 23-jarige verlaten vrouw wonende in deN.Z. Armst:.- g te Aasteidam, had Bedert geruimon tgd k-mnis aan den 25-jarigen Evert Hallie. Ds jonge vronw ver diende met kleine uegocio haar brood, hjj vosrde zoo goed als mets uit zoodat de verhouding langzamerhand slechter werd. Gisteiarond ontmoette Hallie haar op den Nieawtndgl. Toen zjj weige de met hem mee te gaan biacht kg fca: r met een dolkmes een diepe snede toe onder het echoude - blad. Zjj werd eerst naar een apo heek, later nuar hit Binnea-Gasthni» vervoerd, waaruit zij nog 's avonds ken worden ontslagen. Hst letsel bepaalt zich tot een diepe wonde. Wanneir de dolk langer ware geweest, zouden de longen geraakt zjjn. De dader is naar het politiebureau in ('e Wai moesstraat gebracht. Jaloesie is de oorzaak van zgn daad. Hem (M«nl|ilofllii(. Te Eindhoven liep m»j. de *ed Booms, gisteren even binnen bg haar bum man, den heer M. van Leen wei, manafactarier. Toen zjj binnentrad rook zjj een vreese- ljjke gaslncht en om btter te kannen nagaan waar de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1