No. 259. Honderd en achtste jaargang. 190(>. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkten Groote Paardenmarkt De Kranige Chauffeur. VRIJDAG 2 NOVEMBER. V arkensmarkt en gewone Veemarkt. BINNENLAND. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. OOSTER ZOON Voordam O 9. te Alkmaar, op Maandag 5 en Woensdag 21 November a s. Woensdag 14 November a.s. ALKMAAR COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaah brengen ter algemeene kennis, dat op de groote najaars- veemarkt Maandag 5 Novembsr a.s. de Varkens» «rUt zal worden gehouden op de Sfeenenbrug tegenover de Langestrsat en de geirone Veemarkt op doe koningsweg bj de Nieuwealoot. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter, den 26 Ootober 1906. DONATH, Secretaris. Ufnmbl. Aan het departement van Koloniëi wordt officieel gemeld. In Djambi zjn gesneuveld het zeer invloedrjke bendehoofd Raden Hamza, twos zjner broeders en vjf volg lingen. Herziening der Armenwet. Ia het voorloopig verslag der Tweede Kamer wordt het volgende gezegd over herziening der Armst wet: Met genoegen had men vernomen, dat een onderzoek is ingesteld ten einde gegevens te verzamelen voor do bj hot optreden van het Kabinet beloofde herziening vau de Armenwet. Men hoopte, dat bjj dit onderzosk de noodige spoed zou worden bstracht, aangezien anders te vreezen zou staan, dat de herziening in da tegenwoordige periode van wetgeving niet moer baar beslag zou kr jgen. Andere leden verklaarden, niet op spoed te willen aandtingrn, omdat zj vreesden, dat eea wjzicring, die van dezen Minister zou uitgaan, niet zou voldoen aan hunne verlangens te dezen opzichte.^ In elk geva> zou de regeling van de pensioenverzekering aan het tot stand brengen van een herziening der Armenwet behooren vooraf te g aa. Met het oog op de herziening zelve werd door sommige leden in het 1 cht gesteld, dat de weg te nemen mis- s au den in hoofdzaak vierderlei zjn: de oavoldosnde ïe- riebting der openbare arm-nverzorging het gemis van samenwerking tusschen de verschillende lichamen het veelvuldig voorkomen van bedroj en misleidiig en ds machteloosheid Ugenorer slech'e, onwaardige elementen. Verbetering zou, naar het co-deel van de leden hier aan het woord, langs de volgende wegen kunnen worden aangebracht. In de eerste plaats scheen bet aanbeveling te verdienen, bjj de regeling van het burgerlgk armbe- staar het zoog ca aam da Elborfeldcr stelsel te Tolgen, Wat de bevordering van samenwerking aangaat, ware, met volkomen handhaving van de zelfstandigheid de. kerkeljjke instellingen en bjzondere vereenigingen, te streven naar het tot stand komen van een centraal lichaam in den geest van de Vereeniging v&n armbsstunn te Amsterdamdat lichaam zou uitsluitend een middel mosten zjn tot onderling overleg, maar ieders zelfstandig heid onaangetast moeten laton. Ter voorkoming van misleiding zou men de inrichting kunnen bevorderen van He wonderlijke avonturcu van een motorwagen. Uit het Enqelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 51) «In ieder geval kan en wil ik hier niet alleen bijven, dat spreekt vanzelf,® antwoordde mijn dierbare tante; en in spjjt van al haar waarschuwingen tegen de vvrijheid, geljkheid en broederschap,® waarmee ik den armen Brown behandel, was zjj nu gaarne bereid mj zonder ander geleide dan het zjne te laten gaan, opdat zjj niet van Jimmy Payne's beschermende tegenwoordigheid berooid zou worden. Het was duidelijk te zien dat Jimmy het alles behalve aangenaam vond, maar hjj had zich erg gestooten bjj zjjn zonderlingen val en was blijkbaar bang nog verder te moeten Popen. Op weg naar Le Beausset hinkte hjj op overdreven manier. Brown vreesde dat ik den tocht niet zou kunnen maken, maar ik ver zekerde hom dat het eindelooze wachten veel erger zou zjjn en hjj zag wel aan mjjn gezicht dat ik geljjk had. Ondank* al ons oponthoud was het nog maar half zes en het zou nog nauw'jks geheel donker geweest zjjn als er uit liet Westen niet zulke dikke wolken waren komen opzetten, die allengs den geheelen hemel met een dicht floers hadden bedekt. Bjj ons vertrek had ik niet het minste idéé van den weg, waarlangs wjj gaan moesten en Brown evenmin want hjj was hier nooit te voet of in een auto geweest en had dit deel van Frankijjk alleen per spoor bereisd. Wjj waren nog niet lang onderweg toen wjj afdaalden in een diepen, kronkelenden, nauwen bergpas, een ge schikt terrein voor moordenaars, waar je verwacht dat achter elk boschje een struikroover verborgen zit. En o, het was zoo donker, slechts bjj tusschenpoozen wierp registers, waarop met volkomen vrjje medewerking vao de ktrkeljjke en bjzondere armbesturen de namen zouden worden gebrAcht van ban, die, behalve bjj hun e:gen armbestuur, ook elders om steun aanklopten en dus zelf bljjk gaven geen prjjs te stellen op geheimhouding van het feit, dat zjj ondersteund worden. Voor het lemen van maatregelen tegen minderwaardige individuen zou, meende men, de inrichting van werkhuizen de aandacht verdienen. Gaarne zon men omtrent deze punten hst oordeel van den Minister vernemen. He rnlvcrslteit te Oronlngen. Bij het afdeelingsonderzoek in de Tweede Kamer over Hoofdstuk V der begrooting (Binnenlandsche Zaken) werd van meer dan een zijde gewezen op de steeds toenemende uitgaven voor het universitair onderwijs. Dringend noodig achtte men niet alleen overweging, maar ook uitvoering van bezuiniging. Dat opheffing van een der Rijksuniversiteiten het eenige middel tot verbetering is, wordt vri algemeen erkend, maar hopelooze verdeeldheid heersoht over de vraag, welke. Verscheidene leden zagen in den brand te Groningen een bijzondere aanleiding om thans het besluit te nemen de Groningsoho universiteit op te heffen. Som migen voegden hieraan toe, dat in elk geval reorganisatie van de Groningsohe Iloogesohool behoort te worden ondernomen, en ten minste enkele faculteiten mooten worden opgeheven. Enkele leden zouden die reorgani satie ook tot andere universiteiten wensohen te zien uitgebreid. Verscheidene andere loden kwamen met kracht tegen deze denkbeelden op. Indien een Rijksuniversiteit niot kon worden gemist, dan was het juist die te Groningen. Zij betoogden, dat van achteruitgang van het aantal studeerenden geen sprake is en aohten het behoud van deze hoogeschool een zaak van het grootste belang, voor stad en provincie, aangezien zij de eenige gele genheid aanbiedt ;n die streken om hooger onderwijs te ontvangen. Opheffing zou ook een woinig democra tische maatregel zijn. De wensefaeljkheid van inkrimping van hot aantal universiteiten werd ook betoogd, op grond van het steeds toenemend aantal personen, die een universitaire opleiding hobben genoten, maar voor wie geen betrek kingen open zijn en die ook in de maatschappij geen gelegenheid t t een behoorljk bestaan vinden. Verder werd de aandacht gevestigd op de wjze waarop, volgens hetgeen men had vernomen, de brand in het universiteitsgebouw te G oningen is ontstaan. Men vertrouwde dat de regeering een scherp onderzoek naar de juiste oorzaak heeft ingestold en omtrent de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Zjn in het bestek voor het verfwerk de noodige voorschriften tegen brandgevaar opgenomen, en zoo ja waarom deze niet opgevolgd f Mocht een ambtenaar toestemming tot afwijking bobben gegeven, was hj daartos dan bevoegd P Is, bj ontkennend antwoord, deze ambtenaar disciplinair gestraft en, zoo ja, op welko wijze P Ten slotte wees men op den slechten toest ud waarin de Groningsohe Brandweer zich blijkbaar bevond, en knoopte daaraan Je vraag vast of niet gemeenten, waa- kostbare rijksgebouwen zjn gevesthd, tot meerdere zorg in dit opzicht behooren te worden aangemaand. RJJbsbydrnge voor godsdienstonderwijs. Bj Kon. Bssl. van 8 Aug. j.l. is, met, wjziging van een besluit van Ged. Staten van Noord-Holland, bepaald, dat de aan godsdienstonderwijs gewjde lesuren in aan merking behooren te komen bj de berekening van de de maan een onzeker schijnsel door een scheur in de zwarte wolken Nauweljks was het woord «struikroover® in mjn gedachten gekomen, natuurlijk vergezeld door hartklopping evenals het optreden van den bandiet op het tooneel door de plink-plink-plink-muziek, of twee onduidelijke gestalten doemden uit de duisternis voor ons op. Aan den eenen kant van den weg rees de donkere rotswand loodrecht omhoog, en aau de andere zijde bruiste in de diepte een onzichtbare stroom, waarvan het geraas mjjn stem onhoorbaar maakte toen ik Brown iets toefluisterde. Daarom greep ik hem bj den mouw van zjn jas en zei niets meer. De mannen praatten luid in het ltaliaansch. «O Ita- liaansche struikroovershet worot erger en erger I* dacht ik maar Brown zei stoutmoedig «Goeden avond en zj, zoo zachtaardig als lammeren antwoordend, gingen aan den kant staan om ons te laten passeeren. Ik stapte hen vlug voorbj, elk oogenblik verwachtend een mes in mjn rug te voelen, maar het wapen bestond slechts in mjn verbeelding, hoewel de mannen achter ons bleven loopen tot wj de bergengte verlieten en te Ollioules aankwamen lk heb nooit geweten welk een heerl jk ding een elec- trische train kan zjn tot op het oogenblik dat ik er daar een, schitterend van licht, zag stilstaan om ons op te nemen. Wj stapten vlug in en waren in minder dan geen tjd te Toulon, waar we dicht bj het beste hotel ophielden. Na gehoord te hebben dat wj hier allen kamers konden krjgen, nam Brown de verdere leiding op zich. Hj wilde niet dat ik meer over iets zou spreken, zeide dat hj niet alleen een dokter voor mj halen maar ook zorgen zou voor een rjtuig voor tante Mary en Jimmy en liet mj daarna naar oen ge zellige kamer brengen. In het donker had ik niet gezien dat Brown iets drojg, maar toen wj te Ollioules in de electrische tram gestapt waren, zette hij een zware tasch van mj op de bank, benevens een valies van zichzelf, de eenige bagage die hj in de automobiel meevoert. «Waarom sleepte |e dat alles mee?® vroeg ik met zekeren schrik. «Ik dacht dat u er misschien iets uit noodig had voor de anderen komen,i zei hj, «en met mjn goed wilde ik hen met Rjkfbjdrage in de koeten van het herhaliugsondsrwiis aan eene bijzondere school. In de afdeelingen d?r Tweede Kamer ie dit besluit ter sprake gebracht. U t de over weging, waarop dit besluit berust, volgt zoo werd in de afdeehngen opgemerkt dat ook bjjzondere scholen, waarop uitstekend godsdienstonderwijs als herh&lings- onderwjjs wordt gegeven, reeht kunnen verkrijgen op eei.e Rjksbgdrage, sangezien de bepaling, dat het her- halingsondprwjs ten minste vier vakken moet omvatten, waaronder ten minste twee, welke begrepen zjjn onder het gewoon schoolonderwijs, alken geldt voor de openbare herhalingsscholen. Men ontkende niet, dat deze beslissing in overeenstemming is met de bewoordingen van het bepaalde bjj het vjf Ie lid onder B van art. 59 der wet. maar wees er op, dat de wetgever zich nimmer dit ge volg voor oogen heeft gesteld en dat ook stellig niet heeft gewild. Rechtstoestand van burgerlijke ambtenaren. Het bestuur van den Bond ter verkrijging eener wet telijke regeling van den rechtstoestand der bunzerljke ambtenaren, heeft een adres gezoud s aan de Tweede Kamer der Siaten-Generaal. Diarin wordt gezegd: dat -an de nieuwe vierjarige periode reeds een jaar is ver- •treken, zonder dat aan de voorbereiding van genoemde wetteljke regeling ook maar het geringste gedaan is, dat er groot gevaar bestaat, dat de eerstvolgende jaren nultelocs voor deze zaak zullen voorbj gaar, wat zeer te betreuren zou zjn om het staatsbelang, hetwelk drin gend die regeling noodig heeft, waarom het bondsbestour zich tot de Tweede Kamer wendt met het verzoek, het daarheen te leiden, dat aan de voorbereiding van de genoemde regeling weldra begonnen worde, opdat deze regeling tegel jk met de administratieve rechtspraak ingevoerd zal kunnen worden. Urn afwijzende beschikking. Ds Minister van Binnenl. Zaken heeft op het verzoek van de Noorder-veroeniging van Bargemaesters en Sacre- taris8en in N.-Hollaid, om de gewone vergoeding ook voor tjdeljjke onderwjjiers te doen gelden, afnjjiend beschikt, op grond dat art. 48» der wet de Rjjksbjdrage geljjk stelt met de minimum jaarwedden, waarop volgens art. 26 aanspraak bestaat; dat daarmede derhalve de basis voor de bjdrage ten behoeve van tjjdeljjke leerkrachten vervalt en dat eene wetswjziging, waardoor e-n andere beslissing mogeljjk wordt, zoo zeer in de techniek der jongste schoolwetnovelle zou ingrjpn, dat daarop voor alsnog gsm uitzicht kan worden gegeven. Bestrijding tuberculose. Aan de Staten der Provincie Noord-Holland is door het bestuur van het Nederlandsch Centraal CjmUc tot bestrjding der tuberculose een adres gericht. Daarin wordt er aan herinnerd, dat in de aanstaande vergade ring der staten zal ter tafel komen een verzoek van de Vereeniging tot bestrjding der tuberculose te Haarlem, tot hot bekomen van een BubBid e uit de provinciale kes. Het bestour echt deze aangelegenheid van zooveel belang, dat hst de gronden, waarop zjj de bedoelde subsidie aanvraagt, uitvoerig uiteenzet, kopende dat daardoor de Staten zullen overtuigd worden van de noodzakelijkheid van het toestaan der subsidie. Handhaving vau den Aiutlonalen lijd. De Tel. schi jftWj vernemen uit goede bron het volgende Ook door de Maatschappj tot Exploitatie der Staats spoorwegen is een memorie bj de regeering in deze materie ingediend. Waar echter de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat. lastig vallen.® Attent van hen», vindt u niet? lk was erg bij met mjn tasch, maar wat moet die stakker zjn armen gevoeld hebben I Het was kwartier voor zeven toen ik mjn kamer in het hotel betrad en tien minuten later kwam de dokter. Als hj den toestand van mjn pols ernstig had ingezien zou ik u alles niet zoo ronduit hebben geschreven, maar ik kan u dadel jk geruststellen met het bericht dat alles in de beste orde is met uw «schoone, eenige dochter.® Mjn pols is een beetje verrekt en het smeersel mj door den man voorgeschreven heeft de pjn aaumerkeljk verzacht, lk ben erg dankbaar dat het mjn linkerpols is, en dat mag u ooit wel zjn, want anders zou u het zonder brieven moeten doen. Nu mis ik mjn kamenier, maar een aardig kamermeisje van het hotel hielp mj bj het kleeden eD daarenboven is het verwonderljk hoeveel je doen kunt met één hand. Maar nu heb ik u nog iets anders te vertellen, vader. Het hotel was vol en alle aparte zitkamers waren bezet, anders had ik mjn diner boven laten komen. Ik kon er echter niet over denken in een slaapkamer te eten. Evenmin had ik lust om alleen en met een verbonden pols, een groote eetzaal binnen te komen en misschien de aandacht te trekken door de tnhandige wjze waarop ik mjn vleesch sneed. Daarom vroeg ik aan Brown, voor hj den dokt' i ging halen, of hj dezen keer met mj in de eetzaal wilde dineeren. Hj keek verbiasd op, doch na eenig aarzelen antwoordde hj het met plezier te willen doen als dat mj het best leek. Mjn vraag berouwde mj bjna, maar van veranderen kon nu toch geen sprake meer zjn en wat had ik dan moeten doen? Hj is op ende op een heer in voorkomen en manieren, en heeft nog nooit 6rgens misbruik van ge maakt, dus hoop ik dat u het met mj eens zult zjn, dat ik van twee kwaden het beste heb gekozen. Toen ik het zoo schikte verwachtte ik stellig dat tante Mary en Jimmy voor den nacht zouden komen, zoodat ik slechts voor enkele uren een onbeschermde, eenzame vrouw was. Maar wj waren nog geen vjf minuten in het hotel of het begon weer te regenen, dezen keer een ware stortbui vergezeld van onweer, en terwjl het vrien deljke kamermeisje mj hielp een aardige met kant sobappj zich beslist ten gunste der invoering van den Amsterdamschen tjd ah nationale heeft uitgesproken, geelt haar zustermaatschvppg in de door haar ingediende memorie de voorkeur aan handhaving der huidige regeling, en behoud dui van den Greenwicht jd voor het spoorweg wezen. Wjj kunnen echter hieraan toevoegen, dat de kan on voor invoering van den Amsterdamschen tjd op de spoor wegen (als nationale (jd), bjj de regeering zeer gunstig staan. De moeiljjkheid schuilt nog steeds in het vei band, dat tusschen onze spoorwegmaatschap jan en do Vereln Dsutscher Eiseabahn-verwaltungen bestaat, waarvan ze lid zjjn. Volgens de reglementen van dezen B-nd zouden de Nederlandsche spoorwegmaatschappijen van het lidmaat schap vervallen zjn, indien de regeering ze noodzaakte een anderen, dan den officieelen iet jjd aan to nemen. Dit gevolg zou op het internationale spoorwegverkeer een nadeeligon invloed kunnen oefenen. Mocbt men er evenwel in slagen nier, den band tot overeenstemming te kannen rakea, dan kunnen we do invoering van den Amsterdamschen, als offic'eelen tjd, vrjwel verzekerd achten. Opvoeding en onderwijs. Uit de «Maatsch. tot Nat van 't Algemeens, «Volks- onderwjbs, de «Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederlands en het .Nederlandsch Onderwjzers-Genoot- schaps heeft zich een comité gevormd ter verspreiding van helderder denkbeelden omtrent opvoeding en omlerwj9. nl,and en Volk." Land en Volk. bevat bet bericht, dat dit blad met 1 Dicember a.s. zal vericfajnen als orgaan van den Vrj- zinnig-Democratischen Bond, onder hoofdredactie van den heer mr. H. P. Marchant. knoeierijen met veevocdcrsriHielen. 'i Is bekend, zoo lezen wj in het N. v. d. D., dat er in bjna geen artikel zóó geknoeid wordt als juist in bet veevoeder. Een enquóte in de provincie XJt' echt brscht aan bet licht, dat de helft der genomen monsters niet voldeden aan de gestelde eischen. Dit beleekent, dat de handel in deze artikelen zeer onbetrouwbaar is. In Hoorn bleek, dat een geheele reeks monsters be vatte urinezuur. De bedoeling der vervaleching is bet eiwitgehalte te verboogen. De leverancier van de Ijjnkoek en het ljmmeel, in wiens monsters deze vervalsching werd gevonden, is volgens mededeeling van dr. van der Ztude te Hoorn de Rahrorter Oliefabii k. Enkele malen werd ljnmeel vervaleoht met ricinus- schillen (.ricinus is wonderolie) en gaf aanleiding tot zeer acute vergiftigiugsverscbjnselen bj koe'en. Da van ouds bekende verval cbing van voederstoffsn met koffie-, cicao- en r jstdopp-n in fijegemalen toestand komt nog steeds voor, evenals die me', tsrwestof. Een echt knoeiproduct is het z.g. «Tnternatio. aio Stockfoods, dat verkocht wotdt voor f 75 de 100K.G., en bj onderzoek blees te brstaan in hoofdtaak uit fijn gemalen uitziftsel uit 1 jnzaad, tarwc-afval en beend irkool. Bovenstaande en and-re -nededeelingen zjn te vinden in de dezer dagen ve-schenen «Versligen van Rjks'.and- bonwproefstationss en vnrkt j^baar k l 0.30 te 's-Graven- hage, bj J. en H. van Langenbuy en. Hat eenige middel om deze knoeierjen voor goed te doen eindigen is het stichten van coöperatieve aankoop- vereenig ngen, zooals er reeds verscheidene op landbouw- dorpen uitstekend werken. versierde blouse aan le trekken, die in de tasch was welke Brown had meegedragen, werd mj tot mjn groote verbazing een telegram gebracht. Eerst dacht ik dat het een vergissing was, maar het was verkei jk voor mj. Brown had liet beste hotel van Toulon genoemd voor wj Le Beausset verlieten, en het telegram kwam van tante Mary. «Zend geen rjtuig. Wil liever hier bijven dan in zulk weer rjden. Ben overtuigd van je veiligheid ook zonder ons.« lk wist dat het ijtuig reeds besteld was, maar hopend dat het nog niet was vertrokken, krabbelde ik gauw met potlood een paar woordjes aan Brown on sloot het telegram er bj in. Tante Mary is lang geen heldin bj onweer maar ik vond het erg dwaas van haar want de bui zou toch den heelen avond nieduren. Eigenljk was ik boos. maar aan Jimmy denkend moest ik lachen. Hj zal wel tneer dan kwaad geweest zjn. Had ik het intjds geweten dan zou ik misschien stil in mjn slaapkamer gobi ven zjn, maar nu kon ik er niets meer aan doen. het leek mj zoo'n storm in een glas water! Toen ik klaar was, ging ik dus naar beneden of er niets gebeurd was en zag in den gang rond naar Brown, waar ik hem gezegd had om halt acht op mij te waciiten. L'eve hemel I Hoe verwonderd keek ik op hem in gala te zien een nette smoking en 6en zwaï te das. Hj kon wel voor een prins dooigaan. Had ik nagedacht dan zou ik zeker niets gezegd hebbanmaar nu ontsnapte mj onwillekeurig een kreet van verbazing, wat mj vreeseljk speet toen ik zag hoe hj kleurde. Hj zei nederig naj geen schande te willen aandoen nu ik zoo goed was hem te veroorlooven mj dezen avond te dienen in een eenigszins andere hoedanigheid (was dat niet een aardige manier van zeggen waarom hj een pak kleeren had aaugetrokken dat meneer Winston hem eens gegeven had hj hoopte dat ik het hem niet kwaljk nemen zou. Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh Hernat). Ck)8ter Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1