No. 2(50. Honderd en achtste jaargang. 190(5. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. e".'," rs tTJri* S15X ZATERDAG Prijs dar gewone advsrtentiën 3 NOVEMBER. Hot ontwerp wijzigingswet „Ongevallenwet 1901." BIN NENL A N D. Deze Courant wordt elkan avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het gebeele Iiijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3 Per regel f 0,!0. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEKMs. OOSTER ZOON Voordam O 8. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Hot ontwerp heeft een tweeledig doel, lo. de ziekte- en de ongevallenverzekering bjj elkaar (e doen aansluiten, en 2o. een Bpoedige afdoening van zaken te bevorderen. In groote trekken volgt hier zijn inbond. Rijksverzekeringsbank. Dsze is volgens de bestaande wet verplicht bjj een ongeval te verscfcaffm: lo. geneerkondige hnlp, 2o. een tjjtoljjke nitkeering bjj ongeschiktheid tot werken gedurende 6 wel en na het ongoval, 3o. na 6 weken ean rente tg ongeschiktheid tot werken. Volgens het ontwerp zal de verplichting beitaan in lo. de vereisohte fleskundige behandeling mnt bjj be- hooren, 2o. een rente a's voorheen, 3o. en ingaan op den 64sten dag, met de 10de week, na het ongeval. Gedurende de eers'e 9 weken na het ongeval zal dus de Buk niet meer tot nitkeeriK gen verplicht zjj». Hebben dan de tegen ongevallen verzekerden gedurende dien tjjd geen aanspraak op schadeloosstellingen Zeer zeker. Maar we moeten hier onderscheiden tnsschen a, de werklieden dis overeenkomstig de zitktf-verze- keriugwet verzekerd zullen zijn, de vaste werklieden, en b zjj, met wie dat niet het geval is, de lossse werk lieden en anderen. DE VASTE WERKLIEDEN zullen gedurende die negen weken volgens de regeling van de ziekte-verzeke ringswet worden schadeloos gesteld door de ziekenkassen, particuliere of rjjkskas waarbjj ze verzekerd zjjn. Mocht intusschen de nitkeering van ziekengeld vóór de 10e week ophouden, dus de patiënt genezen zjjn, dan begint de plicht van de Bank tot uitkeeren -an rente op den dag volgende op dien, waarop de oitkeering van ziekengeld ophield, indien de patiënt nog ongeschikt is tot werken, bjjv. door het verlies van een oog. DE LOSSE WERKLIEDEN. Da minister wil hier, in atwjjking van het voorgaand ontwerp, gaan dtcentra- liseeren. Een ce&trasl lichaam als de Bank is niet het aangewezen orgaan om alle ongevallen, ook de onbedui dendste, door het gcheele land te beoordeelen en over uitkeerisgen te beslissen. Een deigeljjke regoling is om slachtig, loidt tot vertraging en is kostbaar. Daarom zal de Bank beginnen uit te keeren als ern eenigszins bljjvende toestand kan worden geacht te zjju ingetreden na 9 weken en zal het werk, tot nu too gedurende dien tjjd door de Band verricht, op de schouders komen te rusten van de Rjjksziekenkassen, de districtskassen van hnt ontwerp ziekte-verzekeringswet, wier directeuren tot agenten der Baak zullen kunnen worden aangesteld. Hierdoor verkrjjgt men meer plaatseljjk toezicht en zal er boogstwaarschijr,ljjk niet zooveel gelegenheid voor simulatio bestaan van de zjjde der verzekerden. En in verband hiermede is voor de losse werklieden een stel nieuwe voorschriften ontworpen. Schadeloosstellingen. De losse werklieden zullen bjj een ongeval gedurende de eerste 9 weken aan spraak hebben op lo. deskundige behandeling met bjjbehooren 2o. een tjjdeljjke nitkeering bjj ongeschiktheid tot het work, waarmode zjj voor het ongeval hun kost verdien den, als die ongeschiktheid, gedurende meer dan twee opeenvolgende werkdagen aanhoudt. Zj bedraagt bjj gsheele ongeschiktheid 70 pet., bjj gedeeltrljjke 35 pc', van bet dagloon. Wat dit laatste echter meer bedraagt dan f4 komt niet in aanmerking. Heeft de getroffene bezwaren tegen voorschift van den dokter en die na onderzoek ongegrond bevonden zjjn dan kan het bestuur der Bank, indien de patiënt zich bljjft verzetten, verklaren dat elke aanspraak op schade loosstelling is verloren gegaan. Is het ongeval aan dronkenschap te wjjten dan wordt de tjjdeljjke nitkeering tot de helft verminderd, terwjjl in geval van opzet elke aanspraak vervalt. Meent de getroffene aanspraak te hebben op eene schadeloosstelling en wordt ze hem niet verleend, dan kan bjj, behalve in het geval dat de directeur der dis- trictskas ze weigerde (zie beneden), zich wenden tot de Bank binnen 9 week na het ongeval. Na dien tjjd ver valt de aanspraak. Dagloon. Dit wordt berekend op de volgende wjjze: Is de werkman meer dan 20 dagen gedurende de maand aan het ongeval voorafgaande bjj zjjn patroon werkzaam geweest, dan bedraagt zjjn dagloon: het verdiende gedu bd w'rk te maand 8®<leeld door het getal dagen waarop Is er minder dan 20 dagen gewerkt, dan wordt het dagloon gerekend geljjk te zjjn aan dat van een geljjk soor ïg werkman in hetzelfde bedrjjf, die meer dan 20 ugen in bedoelde maand werkte berekend ais zooeven gezegd, enz. Om zoo spoedig mogelgk tot geldeljjke nitkeering te kunnen overgaan, ie men hier van art. 7 en 8 der bcstftftBdo wet ftf&sweken, nnB d! 1 tÜ11 g Z- V G k e 6 r i d g. Zoodra de Bank wrize herirht^hnot? Ongevallenwet voorgeschreven hi? t«n t, ,i ontvangen van een ongeval, zendt te wri/en ^ing aan de door haar aan beslissen I- i B' ®r ®°et zjj zoo spoedig mogeljjk b?de vaZeMiS H°lgende punte"> die z>ch toch later of den Jofr tT der rente 2°nden voordoen, n.l.: lo. met de uhoeSie„rf °ng6Val is overkomen in verband wet ae uitoefening van een verzekerinesDÜchtii? h-drrif Deze beslissing wordt ten spoedigste medegedeeld aan de aangewezen districtskas, aan de betrokken plaatselijke commissie, aan den getroffene en zjjn patroon en aan bet bestuur der naamlooze vennootschap of vereenigicg voor wier rekening de getroffene verzekerd is. Gedurende een maand kunnen belanghebbenden tegen deze be slissice in beroep komen. Doen ze dat niet of wordt door den rechter de beslissing vastgesteld dan kan daarop niet meer worden teruggekomen bjj de vaststelling der rente. Of er overigens termen zjjn tot toekenning van scha deloosstelling (ongeschiktheid tot werken gedurende meer dan 2 dagen) beslist de directeur der di trictskas, gehoord een deskundige. Van deze beslissing is geen beroep toegelaten. Mochten intusschen later nieuwe feiten bekend worden, dan kan de beslissing herzien worden. Uitkeering. Ten spoedigste na het ontvangen van de bovengenoemde beslissing der Bank en na het nemen van zjjn eigen beslissing, die aan belanghebbenden wordt medegedeeld, stelt de directeur der districtskas de te verleenen schadeloosstellingen vast en verleent ze aan hem, die er aanspraak op heeft. Mocht intusschen de directeur na ontvangst van de aangifte van het ongeval (zie boven) oordeelen dat er geen bezwaren tegen het verleenen van hulp bestaat, dan behoeft hjj de beslissing der Bank niet af te wachten. Hjj kan dan voorioopig geneeskundige hulp verleenen. Doch voor de tjjdeljjke uitkeering moet hjj de beslissing afwachten. De uitbetalingen geschieden ten kantore van da districtskas. Wanneer de Bank het wenscht kan ze een patiënt van de kas overnemen en zelf de schadeloosstellingen verleenen. In dit geval geschieden de uitbetalingen door het postkantoor van de woonplaats van den getroffene. Werkgever. Da schadeloosstellingen ook de voorloopige indien later mocht bljjken dat ze ten onrechte was verleend welke door de districtskas of door de Bank zijn verstrekt, komen voor rekening van den werkgever. Ten zjjnen laste worden niet gebracht hot renteverlies door kas of Bank geleden noch de admini stratiekosten. Deze laatste niet omdat ze niet met nauwkeurigheid voor eiken weikgever zouden kunnen worden vastgesteld. Ook de kas en de Bank worden er niet mee bezwaard, omdat ze dan ten slotte zouden komen ten laste van werklieden en werkgevers, die niets met het geval hebben uit te staan. De Staat zal ze aan kas of Bank betalen. De kosten der schadeloosstellingen worden door den werkgever hetzjj per persoon, hetzjj per postwissel ol aangeteekenden brief betaald aan de kasaan de Bank bjj het postkantoor van zjjn woonplaats. Mocht de patroon zgn risico van de eerste 9 weken willen overdragen op een verzekeringsinstelling, dan is het, om zoo weinig mogeljjk omslag te krjjgen, wen- schelijk dat de afrekening direct tusschen die instelling en kas of Bank kan plaats grjjpen. Hieromtrent zullen voorschriften bjj Koninkljjk besluit gegeven worden. is de werkgever of de verzekeringsinstelling nalatig in het betalen der kosten, dan worden zjj bjj dwang bevel tegen den werkgever (niet tegen de instelling) inge vorderd. De werkgever bljjft dus, ook al droeg hjj zjjn risico over de aansprakeljjke persoon. Mochten de kosten niet verhaald kunnen worden dan komen ze ten laste van den Staat. Doktoren en apothekers moeten binnen drie maanden, nadat hun vorderingen voor verleende hulp en geneesmiddelen zjjn ontstaan, hun rekening indienen bjj kas of Bank op straffe van verjaring hunnor vorde ringen teazjj de Minister alsnog termen mocht vinden voldoening na dien termjjn toe te staan. Tot zoover de nieuwe regeling voor de tegen onge vallen verzekerde losse werklieden gedurende de eerste negen weken na een hen overkomen ongeval. Naafloop van dien termjjn komen zoowel de vaste als de losse arbeiders ten laste van de Bank. In verband met deze n i e u w e r e g e 1 i n g ondergaat natuurljjk art. 42 der Ongevallenwet dat handelt over de op te brengen middelen, eene verande ring en wordt tevens bepaald dat de artikelen 52 tot en met 60 alleen van toepassing zjjn op de risico, die aanvangt met de lüie week. Het spreekt vanzelf dat de premies, die nu voor de ongevallenverzekering worden betaald, doordat de eerste 9 weken afvallen, te hoog zullen worden. Met het oog daarop bepaalt de wet dat, indien werkgevers van hun bevoegdheid tot overdracht van hun risico aan verzekeringsinstellingen gebruik maakten, de loopende contracten door belanghebbenden kunnen worden opgezegd op het tjjdstip van het in werkingtreden der wjjzigmgswet. Tevens kan wat vooruit betaald mocht zjjn teruggevorderd worden. Uit de verder aan te brengen wjjzigingen stippen we nog de volgende aan. Bestuur der Bank. in het belang van een vlugge afdoening van zaken zullen in het vervolg de beslissingen van het bestuur, die tot nu toe in voltal lige vergadering moeten genomen worden, door 2 bestuursleden kunnen worden genomen, terwjjl bjj staking van stemmen de voltallige vergadering beslist. Tevens zullen in plaats van zooals nu 3, door de Koningin een onbepaald aantal plaatsvervangende bestuursleden kunnen worden benoemd. Inlichtingen. Alle ziekenkassen zjjn verplicht aan de Bank de noodige opgaven te verstrekken voor de samenstelling der ongevallen-statistiek. De patroon en zjjn werklieden zullen verplicht zjjn aan den directeur der districtskas evenals aan de controleerende genees kundigen der l'ank de verlangde inlichtingen te geven. Werkgever. Aan de werkgevers zal de bevoegd heid kunnen worden ontnomen eene overdracht van risico aan een verzekeringsmaatschappjj te doen, die feiteljjk neerkomt op eigen risico. In het vervolg zullen ten laste van werkgevers ot verzekeringsinstellingen komen de door de Bank verleende schadeloosstellingen, die in beroep ongegrond mochten worden geoordeeld. Verzekerden. De begrafeniskosten zullen voortaan worden uitgekeerd aan hem die de begrafenis bekos tigde. De rente aan de nagelaten betrekkingen zal niet meer ingaan op den dag van, doch na het overlijden. Verder zal een juistere regeling getroffen worden voor de vergoeding van reiskosten en tijdverlies aan d.cr de Bank opgeroepen, door een ongeval getroffen ver zekerden. Tarief der Bank. Zoo in vervolg van tjjd het tarief der B-ank herzien wordt, dan zal niet meer aan het geheele nieuwe tarief terugwerkende kracht be hoeven te worden veriaend. Men zal dus niet meer verplicht zjjn terugwerkende kracht te verleenen aan die premies, dia zoo weinig verlaagd zjjn, dat de omslag en de onkosten aan de terugbetaling verbonden niet evenredig zjjn aan het geringe terug te betalen bedrag. Jierste Kamer. De afdeelingeu der Eerste Kamer zjjn met hot afdee- lingsondtrzoek van het Arbeidscontract gereed gekomen op één sectie na, die Woensdag dan arbeid voortzet. De Kamer wordt dan in de eerste helft van December weder Tractements verbetering van het korps mariniers. Gister zjjn bjj den minister van Marine op audiëntie geweest een onderofficier en twee minderen van hot korps mariniers uit Amsterdam en zulks iu verband met de verwerping door de Tweede Kamer va» de voor het korps voorgestelde tractementsverbetering. Da minister heeft gezegd, dat de loop dien de zaak genomen heeft hem zeer leed deed, maar dat hg volstrekt niet van plan was in den toestand te berusten, maar zoo spoedig mogeljjk zou komen met nieuwe voorstellen en dat daarin de finanoleele positie der minderen niets minder zou z|jn dan iu het vorige voorstel. Boterwet. Ingediend is een wetsontwerp tot wjjziging der wet van 9 Juli 1900 (S:bl. 112,) houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel. Bljjkens de Mem. van Toelichting zullen in de eerste plaats, de fabrikanten van margarine aan foszicht onder worpen moeten zjjn en zal aan het product dat zjj be reiden, voor zooveel het gehalte aan boter betreft, zoo danige eifo'a zjjn te stellen, dat er geen twjjfel kan b-staan dat men met margarine te doen heeft. Het is niet noodig dat te dien einde de margarinefabricago wordt belemmerd. Da margarinebereider zal, zonder enig bezwaar voor den goeden alzet van zjjn pioduct, steeds zóó kunnen mengen, dat zjjn produot tot 30 pot. bo'.er bevat. Geau scheikundige vertrouwd met bo'eronderzoek, zal ooit dat mengsel voor boter aanzien. Want de onder vinding heeft geleerd dat boter, buitengewoon arm aan vluchtige vetzuren, toch nog hooger titreert dan zoodanig mengsel. Gezegde eisch is vervat in art. lb. van het aangeboden wetsontwerp. De daar bepaalde limiet stemt overeen met hst bovengenoemds percentage. Voor hot goede toe zicht zullen er registers worden gehouden betreffende hen, die hier te lande margarine bereiden, met opgave omtrent ligging van het bedrjjf enz. Een en ander zal geschieden volgens eigen opgave van belanghebbenden. In de tweede plaats moet de Boterwet ook toezicht gaan uitoefenen op da boterberoiders. Wie boter maakt echte boter heeft in zjjn bereidplaats geen marga rine noodig of andere vetten die boter kunnen vervangen oi er zioh toe lesnen om door boter gemengd te worden. Het hebben vao zoodanige vatten in een boterbereidplaats wordt dus verboden en strafbaar gesteld bjj art 2a van het ontwerp. Voorts wordt geëischt dat de fabricage van boter en margarine streng van elkander gescheiden zjjn. Bovendien zal ten aanzien dier bereiders van boter en margarine de boterfabricage aan een voortdurend toezicht van rjjks- wege zjjn te onderw.rpen. Da kosten van dit toezicht zul en zjju te dragen door dan bereider. Da vorengemelde registratie zal zioh ook tot de borei- ders voor boter en margarine uitstrekken. Mooht zoodanige bareider, ter besparing van de kosten van toezicht, zioh alléén opgeven als boterbereider, dan Zül hjj strafbaar zjju wegens het ook aanwezig hebben van margarine. - Geeft hjj zich alléén als margarinobereider op, dan zal hjj, zoodra hjj boter afievett of verzendt, ja, reeds bjj het aantreffen in zjjn fabriek, van ter aflevering gereed staarde boter, eveneens strafbaar zjjn. En in beide ge vallen zal hjj dan tevens de straf beloopen, die in het ontwerp wordt gesteld voor het doen van onvolledige opgaven. Ia de detde plaat» moet ook voorkomen worden het vervalschen van boter met andeie stoffen dan vetten, met z.g* niet-vetten met name kaasstof of water. Ia de wet kan daarom worden bepaald, dat boter een minimum-vetgehalte moet bezitten, vast te stellen bjj Kon. besluit. Volgens deskundigen zou voor het oogen- blik het percentage vet, dat boter minstens moet bezitten zjjn vast te stellen op 80. Ten slotte wordt voorgesteld om de handelingen, In strjjd met da Boterwet, niet langer uitsluitend als over treding te berechten. Van deze gelegenheid tot verscherping van de Boter wet is gebruik gema»kt om ook nog eenige wjjzigingen aan te brengen die g:on nieuwe elementen in de wet brengen, maar door de practjjk geboden waren. Bjj algemeenen maatregel van bestuur kunnen voor schriften worden gegeven, ten aanzien van de same- stelling, de bewjjzen van herkomBt en zuiverheid enz. van botor hier uit het buitenland ingevoerd. Tegen overtreding wordt gevangenisstraf of hechtenis bedreigd van ten hoogste één jaar. HtnatscoMBilssles die concurreerea. In zijn verslag omtrent een bezoek aan verschillende inrichtingen van technisch, industrieel en handelsonderwjji in de staten van Zuid-Duitscbland, alsmede te Weenen en Badapestb, zegt de inspecteur van het middelbaar onderwjjs, de heer H. J. de Groot, dat Nederland, nu men staat voor eene reorganisatie van het ganeohe njjvor- heidaonderwjjs est wat daarmede onmiddelljjk verband houdt, verstandig zal doen, met dat ouderwjjs niet onder afzonderljjke departementen te brengen. Hjj zou dit niet achten in het belang van de organisatie van dit onder- wjjs, ook omdat combinaties aan de verschillende scholen mogeljjk moeten bljjve». En dan laat bjj er dit op volgen »Toch is men ten onzent, misschien onbewust, reeds bezig de zaak in een richting te leiden, waaruit later dezelde strjjd zou kunnen ontbranden, dien rasn in Baden heeft gezien en die in OiBtenrjjk nog wordt gevoerd. Roads nu zjjn twee Staatscommissies bezig gebeel los van elkander een onderzoek naar het vakonderwgs in te stellen en daarover te rapporteeren. Da groote >ineenschakeling800mmissiec beeft een Af zonderljjke suboommissiehoofdzakeljjk bestaande uit deskundigen, aan het werk gezet om gegevens te verzame len en voorstellen tot verbetering en reorganisatie te doen. Een andere niet minder groote Staatscommissie voor het middenatandsvruagstuk heeft ook een subcommissie voor het vakonderwgs benoemd, die reeds krachtdadig aan den arbeid toog. Het is toch bekend, dat de voorzitter dezer staats commissie, de beer Tutein Nolthenius, in de laatste alge- meene vergadering dier commiesie mededeelde, dat rerds twee leden van de subcommissie, dr. Nouwens en prof. Noordtzjj, een onderzoek hadden ingesteld naar het vak onderwijs in Baden. Waatljjk men moet eerbied hebben voor de belangstelling, welke het vakonderwijs in onze dagen ondervindt, ook van menschen, wier ambtsbezig- op zoo geheel ander terrein liggen. Aan den anderen kant rjjat echter de vraag, of hierdoor geeu verwarring ontstaan zal en of de tjjd niet gekomen is om een derde Staatscommissie te benoemen om de werkzaamheden van de beide bi'rvóór genoemde commissies nader te regelen.* Dit laatste, schrjjft de N. R. Ct, is inderdaad een zeer ironische opmerking van den inspecteur, die vooral in een officieel verslag treft, Bljjkbaar zou de inspecteur het wenecheljjk achter, dat die «menschen, wier ambts bezigheden op zoo geheel ander terrein liggen*, bjj al de belangstelling, welke hat vakonderwjjs van hen onder vindt, hun onderzoekswerk maar staakten en het aan de deskundigen van de andero staatscommissie overlieten. Iets, waarvoor zeker veel te zeggen valt. Volgens een gerucht, dat ons ter oore kwam, zou de wensch van des inspecteur vervuld zjjn en de staatscom missie voor het middenstandsvraagstuk, waarscbjjnijjk op een wenk der regeericg, zich van hot terrein terugge trokken hebben, dat de inernsohakelingsoommissie reeds te bewerken kreeg. He braad vaa de tiroalager Ui. Ivcrsltclt. Gisteren bebbeu Burg. en Weth. van Groningen hun rapport gepubliceerd omtrent de beide volgende vragen, door den Raad tot hen gerioht in de vergadering van den lsten September. Ie. Hoe luidt het oordeel van B. en W. en van den Burgemeester over de dienstvervulling van ket personeel der brandweer en der politie ter ge legenheid vaa dan op 30 Aug. 1906 plaats gehad heb benden brand (in het Academiegebouw)2e. hoe luidt dat oordeel over het materieel der brandweer. B. en W. wijzen er in de eerste plaats op, dat de brandweer tot dusver, ook bjj branden van beteokenis, berekend bleek voor haar werk, maar dat de eischen, haar gesteld bjj den academiebrand weikcljjk van excep- tioneelen aard waren. De brandweer die met den vereischten spoed ter plaatse wai, werd esrst vjjf kwartier na het ontstaan van den brand gealarmeerd. B. en W. noemen het dan ook niet twjjfelachtig, dat de brand niet meer te bedwingen was. Naar hunne overtu ging was dit een taak, welke den krach eu te boven ging van elke brandweer als een gemeente geljjk Gronisgen zich mag veroorlooren en zelfs die van eene georganiseerd op grooter schaa'. Dat de brand zoo spoedig groote vorderingen kon maken wjjten B. en W. aan den uiterst gevaarljjken in houd der musea, aan da houten betimmering boven, die door de hitte der laatste dagen door en door droog was en van het niet volmaakt in orde zjjn der brandblus- middelen ie het gebouw. Aangezien het antwoord van geen invload kan zjjn op de beoordeeling van het blusschingswerk van gemeente wege, hebben B. en W. er zich van ontslagen geacht te onderzoeken wie de verantwoodcljjkheid beeft te dragen voor het ontstaan van de ramp, welke zolke echromeljjke gevolgen heeft gehad. Moge dus, naar de overtuiging van B. en W. de ge er eente het verwjjt ontgaan dat zjj schuldig staat aan de aangerichte schade, geenszins is, zeggen zjj daa-mee gezegd dat men over de dieasten der brandweer bewoz-n, in elk opzicht tevreden kan zjjn. Hoewel B. en W. erkennen dat de brandweer tot beperking van den brand tot het gebouw, goed heeft gewerkt en enkele der mannen veel moed en zelfopoffering hebben getoond, waarvoor zjj hun lof brengen, mag dit, zeggen zjj, ons de oogen niet doen sluiten voor de fouten, die niettemin zjjn begaan. Het is B. en W, meer en meer duideljjk geworden dat het effret van da waterleiding voor brandblussching afaacgt van velerlei omstandigheden, welke ook de di rectie der Vennootschap slechts voor een gedeelte kan beheerschen. Bij de onlangs gehouden beproevingen is overtuigend aan het licht gekomen dat op verscheidene plaatsen in de gemeente op brandblussching niet in vol doende, zelfs niet in eenigszins beteekende mate kas woidan gerekend, wanneer alleen de waterleiding, zooals deze thans is inizericht, kan worden gebiuikt. B. en W. zjjn voorts van meening dat het personeel niet talrjjk genoeg is eu dat nog zeer v;el verbeteringen dienen te worden aangebraoht, voordat kan worden ge zegd dut voor een alz.enbaren tjjd de gemeente hare wapening teg«n de vernielende macht van het vuur in zoodanigen omvang heeft verbeterd dat de toekomst onbezorgd mag worden te gemoet zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1