No. 261. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALMAAR EN OMSTREKEN. MAANDAG 5 NOVEMBEE. BINNENLAND. Uit Hof- en Hoofdstad, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h, HEKMs. COSTEK ZOON Voordam O 9. Uit de Pers. u. Rechtzaken. Verkiezing voor ite Hereto Knnter. Tan gevolge vac de bevordering van den heer C. M. E. van Löien SjIs znllen de S aten van Galdsrhnd nog in deze maand, dus voor de najrarszitting (11 December) bjjeen moeten komen (er verkiezing van een lid der Eerste Kamer. Ken Kamercandldaat. Wjj deelden onlangs mede, dat de heer J. v. d. Brink was benoemd tot partioulier secretaris van den heer Troelstra. Later vernamen wjj, dat de priester-socialist vertelde met mr. Troelstra »te stndeeren*. Na hoor«n wjj uit goeie bron, dat de heer Troelstra bezig is vjjo protégé op te leiden tot 06n braikbaren Ktmercrndidaat in het Noorden. Men begrjjp', dat de heer v. d. Brink niet wachten kan, tot hjj ergens in het Zaidrn wordt gekozen en daarom wil men 't bjj ees eerstkomende ver kiezing in het Noorden probeeren, waarschijnlijk Leeuwarden. in tienerasl Berganslus. De toestand van genetaal Bsrganains is in de laatste dagen weder minder gunstig. De zieke is dikwjjls jjlende de krachten nemen langzaam af. Concurreerende staatscommissies. Naar de Dordr. Ct, verneemt, heeft de staatscommissie voor het middenstandsvraagstek nog niet kunnen be.luiten zich bjj de zienswijze van den minister in zake de be voegdheid tot het instellen eecer enqrée naar den toe stand van het vakonderwijs door die commissie neer to legg'n. Integendeel zal de commissie trachten, alsnog den minister tot andere zienswjjze te brengen. Winkelsluiting. De herr J. S. Mnuwsen te Amsterdam, voorzitter van de Middenstands-Vereenjging, zal trachten door alle Middenstandsvereenigingen in het land een motie te doen goedkeuren betreffende de winkelsluiting. Qet doel is om deze kwestie niet wetteljjk, doch op particulier init'a tief te deen beslissen. Vit de 8. U. A P. Mr. P. J. Troelstra ziet naar hjj in Het Volk schrjjft in dec laatsten tjjd in de sociaal-democratische arbeiderspartij dingen gebeuren, die vabsoluut indruischen tegen het a-b c van het partjjleven.» Daar is, om met het laatste te beginnen, de staking van de loopers van Het Folk, Een bedroevende staking 1 Want die loop rs doen alsof Het Volk een kapitalistische onderneming is, terwjjl het inderdaad tienduizenden aan vrjjwillige bijdra gen heeft verslonden en men er, nu de tekorten slinken, reeds aan denkt den inteekesprjjs te verlagen om het meer onder de arbeiders verspreid te krjjgen. Hoewel hun loon onlangs verhoogd is en hun een nieuwe Icon regeling over twee maanden is beloofd, nemen die loopers, in bestuur der parljj en commissie van beheer geen vertrouwen stellende, hnn toevlucht lot pressie en schandaal. »Da;e zaak zegt mr. Troelstra is zeer ernstig. Maar ernstiger is het, dat zjj niet op zioh zelf staat. Dat zjj slechts ééi schakel is in een reeks vai feiten, denzelfden gees'; ademend alle ba uitend op ontkenning der eenheid en geslotenheid onzer Partjj, op het stel len van eigen wil en meening of van eigen belang boven dia der Partjjop het ontzeggen van vertrouwen aan da ieideeda en uitvoerende organen der Partjj; op ren individualisme, dat, wordt het niet door een on weerstaanbare opstuwing van het zuiver prolet&ristische eenheidsgevoel der massa in de Partjj teruggedrongen, deze alle kracht en aanzien naar buiten, alle bezieling en warmte naar binnen zal ontnemen en haar zal mis vormen tot een schonwtooneel van onverkwikkelijke personen- en kliekstrjjden, waarvan, alle idealisme is verdwenen en waarop het socialisme even erg zoek is als in zoo menig christelijke kerk de Christus.» Het zon, vervolgt mr. Troelstra, daarom onbillijk zgn deze loopers, »arme bliksems die voor hun broodja vech ten,» te hard te vallen. Zg hebben van partjjgenooten, die beter moesten weten, het slechte voorbeeld gehad, tg da° heïinnert de schrjjver san het kabaal tegen het Kamerlid Hugeskoltz en aan het bedrag van die heele gtoep in de partjj, »die van het vorig congres een dui- deljjken, doch zachtea wenk ontving om wat minder den kettermeester te spelen» en die su voortdurend tegen het partybiS'nur en de partg in haar geheel mokt en zch ten deele aan het partgwark onttrekt. ALes een uiting hef part^begrip1» Tan Terzwakki»8 »Waar aldus de partjjeenbeid op den achtergrond wordt gesteld», just door mensohen van invloed in de pa-tb, daar steekt het kwaad de gewone partijleden aan. Men heeft de radac.ie van Het Volk raden, een beroep te yeraaei?, ^en beroep u doen »op het partggenootechappelgk gevoel der loopers», maar zg antwoordde veelzeggend: »Wjj weten dat zulks vergeels zal zgnl» Wat bljjit er met zoodanigen gee.t over van de partii zoo vraagt de ma-sa der partjjgenooten zieh af. Zij be- grgpen, dat zjj den strgd tegen het kapRalism- tegen de bourgeoisie moeten voeren, een flink aaneenges'oten partg Zg wil en geen verslapping van dien strjjd ook met door onderling geharrewar over do beste manier om er te komen. Zg begrgpea, dat alle partggenooten bet niet 0V6r alle dingen eens kennen zjjn, maar zg wenschen dat boven onderlinge zakelijke discussies sta de partij De partjj boven al I re- Diefstal. Voor de Rotterdamsche Rechtbank stonden Ziterdac terecht, L H., 19 jvar en A. de V., 21 jaar, beiden los werkman te Rotterdam. De eerste bekende in den avond van den 28?n Augustus van zjjn mede beklaagde vernomen te hebben, dat er bjj baas J. van der Sloot, warkzaam in ees monterjj aan de Albrechtskakegeld te stelen was. Zjjn mede beklaagde had hem de plaats m-dege- deeld waar het te vindei was. Om half elf nu opdien avond was hjj langs een boom, staande voor de monterjj, naar boven geklommen en door eei geopend raam in de monterjj gegaan. Beneden in de monterjj had hjj daarop een kastjr opengebroken en daaruit weggenomen een rjjksdaalder, 19 gulden en een kwartje. Weder buiten gekomen, had hg aan zjjn made-beklaagde van het weg genomen betrag f 10 grgavan. Deze had inmiddels op den uitVjjk gestaan. Ook deze beklaagde legde een vol ledige bekentenis af. Daar hjj in de monterjj werkzaam was geweest, was bjj bekend met de plaats waar de baas geld borg. Met bet oog op den ernst van het feit, werd voor ieder 8 maanden gevangenisstraf geëiecht. De Haagsche kroniekschrijver van de N, Gr. Ct. meldt: Naarmate de begrootings-campagne nadert, openbaart zich in de oppositie-pers een steeds ijveriger streven om het Ministerie te verzwakken en de rechterzijde aan te wakkeren tot het doen van een poging om 't Kabinet de Meester ten val te brengen bij voorkeur door een tegen de Ministers van marine en van oorlog gericht votum. Als vanzelf heeft de uitslag der Liidsche verkiezing de actie in die richting nog aangemoedigd en wie de persorganen van de rechterzijde met aandacht volgt in hun polemiek men moet daarbjj natuurlijk ook een weinig tusschen de regels lezen gevoelt levendig dat er storm is te voorzien. Waar men zich verzekerd kan achten van de hulp der socialisten om de oorbgs- en marine-budgetten te doen afstemmen of den titularissen van de beide defensie departementen een gevoelig ;n hak te zetten, is 't op de vingers uit te reken on, dat zoo de rechterzijde op dit gebied den aanval richt, er met bijna stelligen kans op succes kan worden geattaqueerd. Dat het zoover kan komen, schrjjf ik voor een deel toe aan de anti-militairisten ter linkerzijde, die door van den aanvang af, hun scherpe kritiek te hebben gericht tegen den Minister Staal vooral, voedsel hebben gegeven aan de taktiek der tegenstanders van 't Kabinet. Ik erken dat da minister van oorlog, door een minder gelukkig debuat, daartoe eenigszins aanleiding gafdoch sedert en vooral bjj de nu aanhangige begrooting is van zjjn kant zoo ondubbelzinnig gebleken van een ernstigen wil om in de ljjn van het concentratie-program werkzaam te zjjn, dat voor onwil van de zjjde der vrjj- zinnig-democraten, die bezuiniging on langzame voorbe reiding van 't volkslegarstelsel begeeren, om voorsbandt den Minister van oorlog en ook dien van Marine steun te verleenen, wel niet ernstig sprake kan zjjn. Wat ons dus bjj di aanstaande budget-behandeling te waohten staat is de samenrotting van de rechterzjjde met de socialisten, om, wegens geheel verschillende redenen een bres te re'sieten in het Kabinet—De Meester. En de mogeljjkbeid van een handlanginr der vijj- of oui- liberalen aan die zonderlinge oppositie schjjet zelfs niet uitgesloten. Men gevoelt intusschen hoe diep imnroreel zulk een coalitie tegen 't Ministerie zou zjjn. Eenerzjjds de mannen die van oordeel zjjn dat er niet genoeg voor da defensie wordt gedaan, die bjjv. het vbljjvend gedeelte» onverzwakt willen behouden, anderdeels degei en die voor de landsverdediging geen man en geen cent over hebben j een samenwerking van de met-at heterogene elementen, met een louter politieke bedoohng. Zal de geheele rechterzjjde, hoe goed nog altjjd, ook zonder de vaBte leiding van Dr. Kuyper, gedisciplineerd, tot dit stoute stu'c haar medewerking verleenen? Zullende katholieken, die, jaren geleden reeds, vooraan stonden in de rjjsn der bezuinigers op de oorlogs- on marine-bud getter. en die do 20 millioen niet wilden zien overschre den thans volte vace maken en uit enkel politieke partjjzueht, hun beginsel over boord werpen Zullen de anti-ievolutionnairen die tot hiertoe onder alle omstan digheden trouw bleven aan 't b ginsel om geen begroo tingen te verwarpen om redenen daa-buiten gelegen en die bestaan hier toch zeker, waar men te doen heeft met een wjjziging in de organisatie van het leger dezen grondregel hu." eer staatkunde prjjs geven om een oi twee Ministers en in hen zoo mogeljjk gansch het Kabinet te trtffn? Ik kan het nog niet aannamen; - aar zeker is het, dat we eer, hoogst ernstige en misschien vrjj gemouvemente6rd begrootingsdobat te gemoet gaan. Wellicht, zal men het ik heb daarvan uit de verte al iets h orse verluiden langs een anderen boeg wenden dan een poging om de raarice- eo oorlogsbs- grootingen te doen verwerpen, ten einde niet (wat een deel der rechterzjjde betreft) in botsing te komen met de beginselen, die men steeds heelt beledener moet gedacht worden over een motie, die de boide Ministers of althans dien van oorlog, eTen beslist zou trrflhn ais een afstemming van 't budget. Doch voor zulk een motie zou men veel minder zekerheid hebben en om de onzui verheid der stemming, wanneer socialisten on rechterzjjde er toe medewerkten, zou het Kabinet volkomen gerecht vaardigd zjjn, die naast zich neer te leggen en o-er te gaan tot de orde van den dag dat is tot de verdere afwerking van zjjn program. Hoe het zjj, men is eenigs zins ia spanning voor de dingen die komen zullen en de bib.tton, die in November en December op het Bin nenhof zu'lon worden gevoerd, worden niet meer dan gewone belangstelling tegemoet gezien. De Hiagsche correspondent van de Standaard schrjjft »Dat het Ministerie-De Moester door de Leidoche ver kiezing zou moeten altreden, geljjk hier en daar door schemerde, zie ik heelemaal niet in. Het Kabinet heeft door dien uitslag ree begin van veroordeeling omtrent zjjn afkomst, omtrent zjjn geboorte-akte, van het kiezers corps ontvangen maar zwakker in constitutie is 't er niet door geworden. Dat zou ió5 wol zjjn, indien de Cars eljjka partgen van den aanvang er op uit waren geweest om hot Ministerie omver te werpendoch de ervaring, gedurende langer dau een jaar opgedaan, zegt duideljjk geno-g, dat aan dit voornemen nimmer is ge dacht. Ei zoo kan veilig worden aangenomen, dat wanneer hst Kabinet geen al te malle dingen doet, Dr.de Visser z'ch wsl aan de eenmaal vastgestelde taktiek van Rechts zal vasthouden. Ongetwijfeld, de Ohristelgke partjjen hebben het leven van het Ministerie in de haad. Reeds hierom, dat de hartverheffende stembus-deun, waarmede in bet herboren vaderland de Linksche eenheid en vrjjhoid het nieuwe régime inzette, nu aldus zal gewjjtigd moeten worden Negen en veertig een ea vjjftig hi ha ho en dit deuntje van zalf niet zoo lawaaierig zal klieken als het vacht en veertig twee en vjjftig, hi hé hóó I Doch mjj komt 't voo-, dat het Kabine' moer heeft to rreezen van de minnaars der eenheid en de vrjjhcids helden vaa Links dan van de scheurmakers en de star conservatieven, als waarvoor de groote demooraat Mr, L'mba-g de mannen van Rechts houdt, bljjkeos deiede die hjj verleden week voor >de bairdeloozen der vijj zinnigbe'd» hield. Trouwens, het moet gezegd worden het Ministerie Da Meester is niet a'leoa zwak waf zjja oorsprong aan gaat, maar ook waf betreft zjjn samenstelling. Slechts behoeven de samen van de hoeren Fjck, Cohen Staart en Staal geaoomd te worden. Hoe Minister S aal zich bjj dverdediging vaa zjjn budget zal houden ja, wie kan dat zeggen Die bewindsman hoult van verrassingen, van geniale ver- ra snaen. Geniaal wis zjjn reds van verladen j ia geniaal zjjn uitvinding om aan miliciens met verlof hun geweer mee te geven; misschien is straks van hm te verwachten, dat bjj aan de cavaleristen m t vertef tos- staat faun paard naar huis m e te neunen. Uit een oog punt van herinnering geen kwaad idee 1 En Minister Rink 1Nu, in het voorloopig verslag over Hoofls'uk V, wordt nu juist niet met groote bs wondering van zjja werkkracht en van zjjn actie gewaagd Z'n v/ienden maakten 't nog zoo wat good door te zeggen dat van dit Ministerie speciaal soc.ale wetten zjja te verwachten; en dat dus Mr. R nk »van zelf» niet op voorgrond treedt. Alsof organisatie van het vak-onderwjjs, herziening van de Armenwet en zooveel mesr niet liggen op de ljjn der sociale hervormingen. Woenedag nog werd 't in de vergadering van onzen Haagsohen raad weer duideljjk, dat iedere verandering van Ministerie nog geen verbetering is. Jaren achtereen is in de Residentie-stad reikhalzend uitgezien naar wet- teljjke maatregelen tegen de veroatreiniging van openbare wateren. Daarvan, nl. van de verontreiniging, hebben we hier grooten last. Da grachten zjjn dikwerf zoo on welriekend, dat het voor de omliggende bewoaers zeer onaangenaam is. Ook in de laatste wekea wordt daaroser geklaagd. Het vorige M nisterie had cea wetsontwerp tot voorziening daarvan bjj de Tweede Kamer ingediend doch Minister R nk heeft het catuuiljjk ingetrokken Wat kan er ook goeds komen van een Ministerie, dat fegea de vrjjheid en tegen de eenheid des voiks is 1 Djch nu wil hat geval, dat het raadslid Mr. Saouck Hurgronjs Woensdag zjjn teleurstelling er over te k nnen gaf, dat die intrekking is geschied; want dat er nu mets komt en het zeer dringend noodig is om iets te doen. Op zjjn voorstel zal nu ons Dageljjka bestuur zich wenden tot de Regeering om toch spoedig te komen met een wets ontwerp tegen de verontreiniging van openbare wateren. Inmiddels is Minister R nk zeer sterk in het benosmen van mensohen, die voor de eenheid er voor de vrjjheid zjjnin het benoemen dus van »goede vaderlanders.» Ia de plaats van wjjlen den beer van Beekum Mauris e, een warm voorstander van het christeljjk onderwjjs en burgemee-ter van Naaldwjjk, benovens schoolopziener in het arrondissement Maassluis, is benoemd een liberaal als burgemeester van Naaldwjjk cn een dito »gosd vader lander» als schoolopziener in het arrondissement Maas sluis. Als mes nn weet, dat Naaldwjjk beslist anti-libe raal is en dat genoemd arrondissement meer bjjzondere dan openbare scholen telt dan behoeft niet gevraagd te worden hoe Minister R'.nk de volks-aenheid en de Tijjheid opvat, door alleen vooralanders daarvan te be noemen. De arroadissementen Middelharnis en Goes ondergicgen hetzelfde lot. Doch mr. Borgesius heeft 't immers gezegdliberale ministers latten alleen maar op geschiktheid on bekwaamheid. Ea van zelf is sen G ocio- ger, dus OLbtbend in hst Westland, rerl meer geschikt dan e c sollic.tant uit Holland als die Groainger maar liberaal is De heei RmV houdt zich aizoo trouw aan de tiaditie van vrjjzinuigheid, dat het stelsel van de geschiktheid moet worden gfërrd, ook al mochten daardoor de werkc- )gk gefcbikien gepasseerd woorden. Of hg zelf als minis ter zóó buitengewoon »geschikt< is, most iniussehen nog blijken. Maar miniiter Veegens zal 't hem levers». Hg is democ aat, hjj is knap, hjj zou 't immers bnter doon din dr. Kuyper, die weliswaar ork nog de kleinigheid van BinnenLndsche Z tken had mcar die dan ook zio als niets gedaan heeft. Helaas I het Sociaa' Weekblad schrjjft van h-m: »Met groote belangstelling zien wede voorstellen van Mr. Vesgens tegemoet, al is rjjn op- valling ons een groote teleurstelling. De invaliditeits- verzekering is naar het ons voorkomt van minstens teven mgent belang als de cuderdomsvarzekering.» Van je vrienden moet je 't toch maar hebben. Zrodut ik maar zeggen wildehet ministerie Dj Meester staat niet hjj-jtor sterk, ook naar de moening der »gosde vaderlanders.»" De Haagsche Kouter van de Prov. Gron. Ct. schrijft „De onhoudbaarheid der Raadszaal is ter sprake gebracht on het veelbelovend dagelijksch bestuur heeft toegezegd, alles in 't werk te stellen, om oen gesohikt lokaal te vinden. Een boef in zijn cal, zoo is beweerd, beschikt over meer ruimte dan de achtbare mannen, die, ten bate vaa het algemeen welzijn, beraadslagen in eone zaal, welke de longen bodorft on de zenuwen prikkelt. Breng die Lyourgusson, de zich nu zoo moeilijk bedaard kunnen houden, in oen ruim, lioht lokaal, waar de frissohe lucht vrjj binnenstroomt, en gij zult de makste vergadering voor u zien. Als h t Stadhuis wordt verbouwd, gelijk nu in het vooruitzicht gesteld, komt or ook een betere Raadszaal. De burgemeester voegt er echter bij, dat akdan een afzonderlijk crediet zal worden aangevraagd voor de bezoldiging van speciale deskundigen, die over het verbouwingsplan nader zullen worden gehoord. En dat is een geruststellende verzekering, want list ééniga gebouw, d t buiten de vaste goroeenfebouwkuadigen om binnen onze vegte verrezen is het nieuwe gym nasium, vindt bijna uitsluitend toejuiching on bewon dering bij de mannen va» smaak. (Voor laatstgenoemd gebouw had men den Rijksbjuwmeester Van Lokhorst in de armen genomen.) Door het tegenwoordige S adhuis met twee verdie pingen te verhoogec, meent men zooveel ruimte te zullen verkrijgen, dat men in gcene halve eeuw be hoefte aan móé: zal gevoelen. Hoe her, oude Stadhuis zich echter onder zulk oene verjongings- en verhefiings kuur zal houden Het past mij niet, daarop nü reeds verder in te gaan we oienenaf to wachten, de groote en hóóge dingen die komen zullen. Zoo heeft een ander raadsheer, die destijds door de linkerzijde binnengehaald werd, een pleidooi voor het rechts houden op straat geleverd. Hij wil voor de veiligheid van het publick op straat waken, en daartoe op de wijze van brandschellen politie-schellon invoeren, om tot rechtshouden aan te manen. Onzo burgemeester, die zijne mensohen, en in 't bijzonder zijn landgenooten kent, ontried politie-dwang voor het rechtshouden. Daar brengt me» het bij een onbuigzamen Hollitder niet ver m>6. Het menschkundig advies van den burgervader luidde dan ook, dat do ingezetenen moeten leeren, daartoe vrijwillig mee te werken. Langs een smakelijk omwegje moeten zij er toe geraken, schijnbaar uit vrijen wil, reehta te houden. Er zou dan al veel gewonnen zijn, want de warrelendo rnenschenkluit, die nu zioh door de straten beweegt, is deels angstwekkend, deels ontmoedigend. En wat is toch eenvoudiger en gemakkelijker, dan zioh vast aan de i regel te houdensteeds rechts te marcheeren. Telkens gebeurt het mij, bij 't ontmoeten van zoo'n erkeerd marcheerder, lachend te zeggen: „Als u rechts hield, zou 't beter zjjn! „Loop rondom!" luidt gewoonlgk het autwoord, dat dikwerf nog met een paar knooper aangesterkt wordt De Amsterdaansche correspondent van de Qoudsche Ct. meldt «Het tergen schjjnt bjj vele Amsterdamsche kinderen niet de moedermelk als ze ten minste geen zuiglteseh of min gehad hebben te zjjn ingezogen, dat is eene der meest boosaardige en tevens eene der meest laffe vormen van kwelling immers het lokt allicht tot dadelijkheden uit van de zjjde dergenen, die er het otter van zjjn, waardoor dezen zich aan straf bare feiten schuldig maken, terwjjl het tergen in zichzelf geen casus voor een proces bevat. Wjj hebben het verleden jaar gezien bjj die onverkwikkelijke onder wjj zersquaestie eu dadrom doet 't mjj leed, dat eenige leden van de com missie van toezicht op het lager onderwjjs in de jongste vergadering hebben voorgesteld om de beperking te doen vervallen, die B. en W. hebban ingelascht in hun ontwerp betreffende de periodieke salarisverhoogieg der onderwjjzers (om de 2 jaren 200 gulden). Li en W. wenschen nameljjk het recht voor te behouden, om die toelage te onthouden aan hen, die zich die gunst niet waardig maken en dat is dunkt mjj een uitmuntend middel om de kweadwilligen in het spoor te houden; voor weinig zaken toch in de wereld is men méér ge voelig dan voor klinkende argumenten l De overgrooto meerderheid van de schoolcommissieleden vereenigde zich gelukkig met het ontwerp van B. on W". Eene aangelegenheid van nog grooter hygiëjisch als aesthetisch belang is tegenwoordig aan de orde met betrekking tot den afvoer van vuil en andere ongerech tigheden verscheidene stadsgedeelten beklagen zich zéér terecht over verontreiniging en ontsiering; zoo maakt de »belt« door de verspreiding van kwaljjk-riekende gassen het verblijf aan da bewoners van het fraaia Van Lennep-kwartier zeer onaangenaam zoo hebben de luiden die gedomicilieerd zjja in de omgeving van het oude Kert plein de onsmakeljjke vertooning vao eeae puinschuit vorr Z'ch zio gaan er stecunun van onte vredenheid op onder de bewoners van een gedeelte der Reguliersgracht ovei de daar di jjvende vuilnisvaartuigen; zoo wordt het Muiderpoort-kwartier ten deele veront reinigd door de loozing van de zoogenaamde «11 icons op wielen», die eiken avond in onve.kwikke!jjkeu optocht door de Sarphatistraat naai' de Singelgracht achter de kazerne Oranje Nassau rjjden. Lat alles is bezwaarlijk te rjjmen met de waardigheid van de hoofdstad des rijks en past heuscheljjk niet meer in het kader van de modeine beschaving en is nog minder overeen te brengen met de tegenwoordige eischen van hygiëne en aesthetiek.» »Hago« de Amsterdamsche briefschrjjvor van de L. Ct. schi-gft o. a. De deftige Aoatéoidamschs Stadsschouwburg draag terecht don naam van een «onwe-jaffsitjes-roa mei.» He', riekt er dai, stgf, kil in dat artistiek-onschoone gebouw op het Loidsche plein. In den alnacbLsen Rtad van Beheer zitten brste ineufcchin G. de Wgs te 's G.-avenbage, voorzitter; W.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1