TE KOOP: Melkknecht, Kennemerstraatweg Radge fitw. le. klas RIJWIEL, Schoenmakersknecht. Cadettenschool. Cadettenschool. II! Wé mÊ BORSTPLAAT, TaatstTbërT c h t en. m A D V BRT ÉN TTE n7 Een HEERENFIETS roode en gele geschaafde Kool WINTERAARDAPPELEN, J. PLOEüEK, hoek Nieuwpoortssteeg, Jb. BREGMAN Pz. i I» - IN GE ZON DENKSTUKKEN. w BEURSBERICHTERi 5 Njt. 76} 90} 91} 100} 99} 99} 6 J-ft 67 73} 72} 67} 77} 73} 62} 84} 81 211 98} 83} 133 729 75} 35 47} 14tf 47} 109} 66} 79} 101} 1091 28} 40} 44} 27} 34} 93} 95 100} 91} 34} 76ór 91 91} 100} 99} 69 A 66A 73} 73} 69 77} 73} 74} 84 88} 49 813 98 83} 720 75} 48 14} 47} 66 A 128 79} 102} 103} 28} 40} 44} 28A 34} 98} 95A 92} 34} 182A 183 44 110} 156} 275 MARKTBER10H TEN. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Wm Vanaf heden verkrijgbaar Aan hetzelfde adres puili l>est© tegen sterk concnrreerende prijzen. BOTERSTUKJES en BOT E R- SPECULAAS. V Electrische Zaklantaarns van af f 1.00. van NIEUWPOORTSLAAN 55, naar Timmerman en Aannemer. Er wordt echter den diaak gestoken met het constihnna lisme, door de Bteeiii op den voorgrond tredeod^teiglng tan den Keizer om zelf RgkskanBDlio'- te zjjn. Een Bismarck moest heengaan, wijl hij den Keizer van die neiging niet vrij kon maken En zou dan een Biilow sterk genoeg zijn om aan het Rgkskanselierschap de daaraan gegeven macht en invloed te verzekeren. Dat is een onbillijk verlangen, waarvan men de onmogelijk heid mag betreuren, doch geen oogenblik zal bestrijden.* Eigenaardig is de rol die minister Von Podbielsky in den chaos speelt. Steeds duidelijker, zegt het Ben lagebl treedt diens streven in het licht om vorst Von Bü'ow mee te slepen in zijn eigen val die spoedig te wachten is. De heer Von Podbielsky moet, naar diens lijfblad verzekert, er niet aan denken een ander Staatsambt te gaan vervullen. Zjjn plan is om in het piivaatleven terug te keeren en zich alleen aan den landbouw te wjjden In Engeland zjjn gemeentelaadsverkiezingen ge houden. De uitslag is dat de nederlaag voor de voor- uitstrevenden a'gemeen is. In Londen wonnen de gematigden 25 van de 28 »boroughs« (gemeenten) 950 van de 1362 zetels werden door hen vermeesterd. Nimmer sinds de indeeling van Londen iu 28 »boroughs« (1899; is dit voorgekomen. De gematigden hebben ook in Battersea negen zetels gewonnen, waar de vooruit strevende meerderheid nu is teruggeloopen tot vier zetels. Uit Rusland wordt bericht, dat door de laatste moorden bjjua 300 menschen gefusilleerd of opgehangen zjjn. Het aantal misdaden is nu wal verminderd, maai het doel, het verzet te fnuiken, is niet bereikt, meldt de Times. Te Kroonstad werden de vorige week 14 person :n, onder wie twee meisjes, gefasilleerd, omdat men geen beul kon vinden om ze op te hangen. De gevangenen weigerden dat werk te doen zelfs tegen bolofte van vrij heid en geld. Da meisjis studeerden aan de universiteit te St.-Petersburg en haar kameraden wisten de colleges te doen schor'en ten teeken van roow. De meisjss waren medeplichtig aan den aanslag om door dynamiet den krjjgsraad te vermoorden, die de muiters van Kroonstad gevonnist heeft. De generaal-gouverneur van Wilna heeft den adel- maarschalk opgedragen om alle Katholieken, die gevangen zjjn genoxen wegens het zich toeëigenen van een ortho doxe kapel te Slonim, amnestie te verleenen ter gelegen heid van den verjierdag der troonbestijging van den Tsaar. Rondbrengen van brood door kinderen. Mijnheer de Redacteur, Niet met het in een oourant schrjjven bekend zjjude, aarzelde ik eerst op 't Ingezonden Stuk van den heer Barten mjjn opmerkingen te maken. Ik kan echter niet nalaten toch het volgende maar in te zenden. De heer Barten heeft zeker zelf geen zaak. Bikker en melkboer worden bjj de klanten 's morgens het eerst verwacht. De stad is zeer uitgebreid, als de klanten nu verhuizen naar den Straatweg of de Nieuwpoortslaan, Stationsweg enz wordt het voor de bakkers enz. natuur lijk veel moeilijker ze 's morgensvrocg op geljjken tjjd als voorheen te bedienen. Men wil zjjn klanten echter graag behouden en moet zich dus aan hun eischen onder werpen, d.w.z ze allen om 7 uur halfè 8 brood of melk brengen. Wie is er nu in zulke omstandigheden bij machte overal op tjjd te zjjn Dan moet men hulp vragen. Jonge mannen, alleen om 's morgens en '3 avonds boodschappen te doen, kan men niet gemakkelijk kijjgen (lat is geen werk voor een jongen man wordt er gezegd). Ouden van dagen met het rondbrengen te belasten gaat in 't geheel niet. Er zit niets anders op dan kinderen, 't eerst de e'gen kinderen, elk een kant heen te zenden om de klanten op tjjd te bedienen. Maar vrouwen van bakkers of melkboeren gaat het evengoed als andere moeders aan 't hart zoo vroeg haar kinderen te moeten uitzenden, vooral als 't waait en sneeuw!. Vele klanten zjjn vooral 's winters gewoon, te big ven slapen tot de bakker komt, voor dat zjj zich hebben aangekleed en bjj de deur kunnen komen gaat geruimen tjjd voorbjj. Bjj vele menschen doen de kinderen dus dienst als porder, de arme kleinen moeten overal staan te wachten inde koude tot men open kan doen. Heeren en dames moeten om 8 uur ontbjjten, om 9 uur op kantoor en school zjjn, dus overal is het 't zelfde. Hebt ge er wel eens over nagedacht als ge 's morgens uw ontbjjt ge bruikt met versch broo1 en veriche melk, dat de bak kersknecht des avonds 7—89 of 10 uur al aan't werk moet om u dat op tjjd te bezorgen Daar wordt nooit aan gedacht. Als 't in den zomer is gaat gjj eens heerljjk genieten van den schoonen avond. De bakker echter moet slapen of in de heete bakkerjj werken. Overdag moet bjj slapen. En als het druk in- en buitenshuis is en hij daardror soms niet slapen kan, moet bjj toch maar weer op tjjd 't werk hervatten, want 's morgens vroeg moet het brood klaar zjjn, er is niet ééa dag pardon. Zondagmor gen, ja heerljjk, dan is er rust (niet voor den melkboei) maar dan nog is men soms 0 zoo vermoeid van den lange* Zaterdag en Zondagavond moet men weer op zjjn post zjjn. Als men een klant heeft bjjv. bjj den voorma- ligen tol of een anderen uithoek is men big als daar alle dagen een broodje van 8 cent of een kan melk gebracht mag worden dat is 56 centen in de week. Daar kan ech ter heusch geen knecht met 5 of 6 gulden Icon op over schieten. Bakker en melkboer zjjn verplicht jongens- of meisjes- hulp dankbaar aan te nemen. Men moet er persoonlijk kennis mee maken om te begrjjpen hoe men in zulke zaken tegenwoordig dikwjjls hulpnoodig heeft.Ik wenschte, mjjnheer de redacteur, dat dit schrjjven er toe bjjdroeg, vooral nu het barre naj iar- en winterget jj weer voor de deur staat om 's morgens vro6g bakker en melkboer niet weer zoo lang moesten staan wachten op de stoepen in 't gure weer. Daar kunnen teer vele menschen zeker toe medewerken en kinleren van bakker en melkboer en de moeders van deze niet minder, zullen U er allen dankbaar voor zjjii. U ten zeerste dankend voor de plaatsing, teeken ik mjj T. B. r gaven inzage van bovenstaande aan den heer Harten, die daarop nog het volgende inzond Mijnheer de Redacteur, Zeker is het mjj veroorloofd op het Ingezonden Stuk, geteekend T. B., te antwoorden. m ,,1 ',k ^een e'gen zaak bezit, dit wil ik volmondig 1B. bekennenmaar beschouwt deze het als een onmogeljjkheid dat iemand, buiten een eigen zaak staande, z'ch niet zoo iets kan indenken Zeer zeker zjjn er ook personen, die een andermans zaken willen inzien, maar dat helaas niet kunnen Dat het niet aangenaam is, door verhuizing van een of anderen klant, zoo iemand te moeten verliezen, dat spreekt vanzelfmaar nu is wederom mjjn vraag moeten daar dan jonge kinderen, jonge levens aan ge waagd worden. Moet dan voor de luttele som van 56 centen per week voor zoo'n verre klant een kind in de bres springen, welke meestal nog niet eens met zoo'n loon betaald wordt? Neen, T. B„ al hadt gjj een groot aantal van zulke verre klanten a 56 centen, dan loont het nog de moeite niet. Het is nu eenmaal geen kin derwerk. Gaarne wil ik toegeven, dat dikwjjls geen knecht van 5 of 6 gulden er op na gehouden kan worden, zeer zeker, maar wederom is mjjn vraag moet daar een kind voor boeten! Is het niet in hoofdzaak door de kleingeestigheid van de bakkerspatroons zelve, dat zoo'n toestand bestaat. Ik bedoel den door U besproken nachtarbeid. Moet zulks plaats vinden I Gjj bekent zelve, één nacht, één morgen is er rust, n.l. des Zondagmorgens, dan wordt er niet gewerkt. Waarom de overige nachten en morgens niet Zondags ontbjjten toch ook de heeren en dames van het, door 11 den vorigen dag geleverd brood waarom de overige dagen niet. Zeker verliest gjj den werkenden stand uit 't oog. welke 's ochtends met brood van den vorgen dag naar hun arbeid gaat en het dan nog wel meestal zonder koflis of thee naar binnen moeten werken en in een bepaald tijdsbestekof zjjn het soms allen heeren en dames welke gjj s morgens te bedienen hebt! Laat uw knechts op den dag hun arbeid verrichten en wees voor den nachtrust, dan zouden er geen kinderen de dupe van zjjn l Ook spreekt gjj van den melkboer. Dit geldt een anderen regel. Deze moeten er 's morgens vroeg op uit om eerst hun melk machtig te worden, doch hangt hun bestaan van een verren klant af en hebben zjj hun bestaan dan te danken aan kinderen van 25 of 50 cent per week Veel behoeft over de melkboeren niet geschreven te wordenmen denke zelf eens na. Ook betreur ik het met u, dat de klanten soms de bezorgers lang laten wachten in regen en wind, dat strekt niet tot hun eerzjjn ze zelf geen mensch en waarom denken zjj niet om een anders mensch-zjjn. Lozers neem dit ter harte. Maar weer herhaal ik moeten kinderen, jongt levens, daaraan ten prooi worden gesteld, evenals dit voor oudere en nog minder voor oude menschen aangenaam is. Ik ben U dankbaar voor deze herinnering, welke ik in mjjn vorig schrjjven geheel vergeten haddoch neem van bovenstaande s.v.p. nog eens goed nota, misschien stemt gjj dan met mjj in. m 0 Van andere zjj de werd de vraag gesteld kan de politie daar wel wat aan doen? Mjjn antwoord was wederom bevestigendluistert maar Art. 3 van de Arbeidswet luidt nllet is verboden een kind b neden twaalf jaren arbeid te doen verrichten Ter verduidelijking bevat de memorie van toelichting op dit artikel het volgende »Het woord »doen« is opzettelijk gebruikt om de strafbaarheid tot de actieve handeling uit te strekken het woord iolaten« geeft ook een ljjdeljjk gedoogen te kennen en maakt twjjfel mogeljjk of wel strafbaar is hjj, die een kind in het werk stelt, enz.* In de memorie van beantwoording bjj Art. 1 vindt men, met verwjjzing naar 4 «trouwens de definitie in dit artikel van »arbeid« gegeven, laat door de uitzondering sub 2 vrjj het doen van boodschappen ook al bestaan die b.v. in het tehuis brengen bjj de klanten van een schoenmaker van door hem vervaardigde of herstelde schoenen. Meer dan op de gezindheid van ouders in het algemeen zegt de regeering om van hunne macht geen gebruik te maken die voor de kinderen schadeljjk is, wordt vertrouwd op het beleid van de met de handhaving der wet belaste ambtenaren, enz.* Mjjns inziens wordt onder het doen van boodschappen niet verstaan het dageljjks bezorgen van brood of melk, want dat is een betaalde dienstbetrekking Ten slotte vindt men onder de Bjjlagen onder la aangaande Brood beschuit- en koekbakkerjjen «Het is vergund den arbeid van een mannelijken persoon tusschen veertien en zestien jaren te doen aanvangen op zjjn vroegst te 2 ure des voormiddags, onder voorwaarde, dat het aantal uren, gedurende welke de betrokken persoon arbeid verricht, daaronder begrepen het door hem buiten de werkplaats verrichte loopwerk, niet meer dan elf per etmaal bedrageen dat na een werktjjd van ten hoogste vjjf uren hem ten minste een half uur rust worde gegeven.* Dit laatste deel ik nog ten overvloede mede, opdat men daar ook nota van kan nemen. Vertrouwende dat de mjj gestelde vraag, voldoende is beantwoord en toegelicht, zoo dank ik andermaal den Redacteur voor de opname, welke misschien te veel plaatsruimte in uw blad inneemt. W. G. H. BARTEN. AMSTERDAM. 'art 3 Nov pOt Nederland, N. W. Sahuld.. dito, dito dito, Oblij3 OoitmrjjkOhl. ia pap. ft. 1000 Fabr.-Aug. t dito, dito April-Oct.. i dito, Kronen Ï000 bal.vrn*(Kroiianr.)M*i-NoT. 4 dito, dito 8000 bal.vrj)*{Kron*iir.) Jaa.-Juli 4 Portugal la aar. S10-100S dito, Si id. Amart. Schuld Vj, fraaai 500 4 Rusland, Iwang. Dombr. Oblig4| dito, Bwnanlandieh* 18944 dito, 1880 {nou. Z. R. 1Ï5-615 IS Mai-Nov. 4 dito, 18891* A 8a aar. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOst 4 dito, 1894, Donats-Spoorw4 dito, 1887/09 A 90-100 Mai-Hov4 dito, Groota 8pw. Oblig. 1881. dito, dito, 1 R. 500 18984 dito, Trans*. 8pw. Obligi Z. R. 188/085. I dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R. 015.... 4 dito, 1889.Ï.I.Ï....S..8 dito, in goud 1884, II Jan. 13 Juli...., 5 Spanja, übl. Buit. Parpatual*4 ïurkjj*, gapriv. Gonv. leaning 1890........ 4 Raaap. gsunifltaard* schuld frts. 500-8500.4 Sgypta, übl laaning 4 ïexlto, Obl. Binn. 8«h. aftoafe. oblig5 dito' dito 1899 y*n*sa*!a Obligatiën 1881...... S. V. Noord-Heli. Grond-Cradiat. N. W. A Pa*. Hvp. Pdbr...., S ad».-land, Cult. Maataah. d. Varstal. A and. Fandbr.. dito, dito, dito, dito, dito, Koloniale Bank Aandaclan Had. Lnd. Handalab. Aand Ron. lad Mjj. t. axpl. patr. br.A. Mij. Suüatra-Palambang A. Patr. Aand. Mad. Ind.Expl.Mij Amerika, New Orlaan* Railw. C. Cart v gaw. Aand. United States Staal Corp. Peru Peruvian Corporation Cart v. Aand.., „v.Praf. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand....,*..... dito, Ned. Cantr. Spoonr. Aand. f 850 dito, N.-Brab. Boxtal.W. Aand. 1875/80 gaat. Italia, Spoorvraglaaning 1887/89.il, I dito, Zuid-IUl. 8poorw*g-ObL8 Polen, Wars.-W**n*n Aandeel Rusland,Wladik. 1885 4 Z.R. 685 Oblig.... 4 Amerika, Atchiaoa Topeks Cart. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Roek Island comp. Cart. v. gaar. Aandaclan. dito, Danv. Rio Graad* gaw. Aanda dito, Eri* 8pw. Mij gaw. Aandaclan dito, Illinois Cart. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Mits. Kans. Texas Car v. Aand.. dito, dito, 1* Hyp4 Korfolk A Waatern Cart. v. gaw. Aandealan dito, Oregon Calif, goud 1* hyp dito South. PaeiSt. gaw. AandSi dito, Southern Railway gaw. Aand. dito, Union Pa*. Hoofd, C. v. At Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabaih Ct. r. pref. Aand S.darUnd Stad Amsterdam f 1008 longarjj* Thciat Loten.4 loitanrjja Btaatal. 18601 5 dito, dito 1864 iualand Siaataiaaning 1864 Loten.5 dito dito 1866. Dito.iï.5 T rkjj* Sporrwaglaaning.l.,.K....ïï.... 101} Au«aai 5 Nov. koeien en osson f 100 a f 280 47 vette kalveren f 40 a 110, p. ned. pond f 0,85 a 0.95, 16 nuohtere kalveren f 8 a 18, 960 vette sohapen f 20 a 34,160 vette varkens f 0.47 a 0.50 p. pond, magere id. f 16 a 18. Ilrafcaak De ■ontlgnyUe Weer. AMSTERDAM, 5 November. De strafzaak Li Fè rre de Montigny De Geer, zal morgen niet doorgaan, wegens ziekte van De Montigny. TrsBcomgeluk te Amaterdaoi AMSTERDAM, 5 Nov. Tengevolge van het tramon- gelok aan de Weteringschans van gisterivond (men zie onder gemengd nieuws) is aan bekomen wonden overleden de vjjf en twintig jarige onderwijzeres mej. Julia Linain. Zjj zon eerlang in het huweljjk treden. De apotheker Hsmperius behandelde een twintigtal personon voor '1 meerendeel licht gewond, enkelen bezwjjmd. De trambe stuurder behoorende tot ljjn 4 is reeds geschorst. Een vechtpartij. TOURCOING, 4 November. De afgevaardigde Biétry, president van den «Bond der Gelen*, hield een voor dracht. Daarbjj drongen de tegenstanders door in het lokaal, waarin een hevige twist ontstond, er werd ook met revolvers geschoten, twee personen werden gewond, waarvan een ernstig. Een opgewonden menigte, die buiten stond, verbrijzelde de vensters van het lokaal er werden vele andere revolverschoten gewisseld, een aantal personen zjjn gearresteerd. Niet 100 zeer bet feit, dit de moeder niet in siaat ia haar kind te zoogen, als wel «anmtschappeUJke toe standen zjjn dikwijls oorzaakdat kinderen niet aan de borst worden gevoed. Kufeke's kindermeel kan mot of zonder koemelk de moedermelk zeer goed vervan gen, omdat het de voedingsstof! sn, die in de moedermelk voorkomen, in de juiste verhouding bevat, om zga aan- geDamen smaak door de kinberen gaarne wordt aange nomen, gemakkeljjk te bereiden is, voordeelig in't gebruik en daarom goedkoop ïb, steeds op dezelfde wjjzs wordt bereid en niet bederlt. Te Alkmaar bjj de Firma SCHOUTEN Ga. pROBIi EEM Mo. 43. (Oploss'ngB-wedstrjjd No. 5 i ■- ït mm/A 280 36} Markt vast. c d e f Mat in 2 zetten. Oplossingen worden ingewacht: a. Van deelnemers aan den wedstrijd tot uiterljjk Dins dag 13 Nov. a. s. 9 uur nam. b. Van belangstellenden tot uiterlgk Maandag 19 Nav. a. s. 9 uur nam. De oplossing zelve verschijnt in het nummer van Maandag 26 Nov. a.s. Oplossing van Probleem No. 49. (Oplossingswedstrjjd No. 2). Stand: Wit Kb5, Da3, Le4, Pd4, Pi b6, d5, d6, f2. f3, 16, 16 en g5. Zwart Ks5, Pi c5, d7 en f4. 1 d5 X c6 en passant (5) dc6 -|- 2 Pc6 ;fc (1) 6. Kd42 Dal (1), 2 Dc8 (1) of 2 Dc5 (2) 5. Tctaal 11. Aangezien hier de dualvariant da eenige variant is, behalve 2 Pc6 hebban wg 2 Dal voor étn punt laten tellen, omdat deze de aardigste matstelling ia der drie. Dit probleem, geoomponeerd door G. A. Barth, diende voor een tiental jaren in een Amerikaanschen oploi- singswedstrjjd. Trouwens het is ook wel te zin dal deze 2zet met het oog daarop gemaakt is. Oppervlakkig ge oordeeld zou men bjjv. zeggen, dat er tot 2 Do5 na I Kd4 gedwongen kon warden, indien Pi 12 ontbr®k, waardoor de duals in die variant verdwenen waren. Een der oplossers gaf na 1... dc6 -j- den dual 2 Pc6: of 2 Dc5 en verloor daardoor ééa punt. Goeds oplossingen ontvingen wij van a. Deelnemers in den wedstrijd: J. Balder (11), J. Bö.tger (II), O. Bramsr (11), G. van Dort (11), P. Jongens (9), C. de L'efde te Velsen (10), Mannus (8), G. van Nieuwkugk (11), G. Nobel (11), P. Ooykaas te Limmen (7), «Schaaklust* te Koedjjk (6), C. Visser (7) b. Van belangstellenden: C. Brug Ja., G. Imkü san tn J. Kalis Gzn. te AlkmaarH. B. C. H. de Big te Amsterdam, Mr. Ca. Enschedé te Haarlem en C, J, Strick van Linschoten te Buanik. De wedstrgd der »Alkmaarsch# Schaakclub* was een groot succes. Niet minder dan 50 personen, waaronder 3 dames, namen er aan deel, waarvan bjjna de heift van buiten de stad. Van dezen speelden 4 in de Hoofdklasse, II in de lste, 12 in de 2de en 23 in de 3de klasse, waaruit volgt, dat er 13 groepen waren geformeoid. Dus 26 gtlauwerden wierpen zich 28 Oct. j 1., vroeger of later in de armen van Morphea», hetgeen dezen in onze goede stad voorzeker niet fBgeljjks overkomt. De wedstrjjd zelf was allergezelligst en werd, vooral in den beginne, verlevendigd door de barteljjke begroe- ting-n van hen, die zich schier alleen bjj dergelgke wed strijden ontmoeten. Van de zeer vele bgzondeiheden, die ons van de wed- stigddagen zgn bggebleven, vermelden wg Blechts le. Dat het geringe Bucces van den heer Kolsté os a ten hoogste verbaasde. 2e. Dat er op hetzelfde oogenblik en op hettelfde bord twee koningen (segge twee 1) schaak stonden. Daze maje steitschennis gaf aanleiding tot remise. Ziedaar een uiterst kalm verloop van een ongehoordeu aanval, die ons deed denken aan den L op ol die over den d2 pion heen schoot en op g5 mat te zetten zonder dat zwart het merkte. Dat wil zeggen wel het mat doch niet den loopers, rong 1 En dan bet was een vluggertje! 3j. Dat wjj d n geheelen wedstrgd door onder den hoogst aangenamen indruk waren van de rustige vrien delijkheid der beide leiders en dat wg er van overtuigd zgn dat onee hulde, die van alle deelnemers in zich slait. Hun namen noemen wg niet wint voor degenen, wien deze ontgaan zgn, wordt dit niet gesohreven. Correspondentie. H. W. B. te A. Het herhalen van varianten betreft de inrichting der oplossing, het aangaven van een verkeerden aleutehet, de oplossing zelve. Op de laatste mag niets aan te merken zgn en daarom vermin derden wg bet aantal uwer punten met 2, even goed als wjj bjj een ander 1 punt aftrokken voor 2 De7 inplaats van 2 Dc7 GEBOREN JAM 1IEHHAM JOSEPH, zoon van T JOS. H. VERMEULEN en A. E VERMEULEN-Van dbr V«ldt. Alkmaar, 5 November 1906. ■e< gebiesd fraaie en le klasse nieuwe bin nen- en buitenbanden, voor SPOTPRIJS. Te bevragen Oudegracht, D 82. 4 Cent per Pond. Bil-efd aanbevelend, Mleuwpoortslaan. GEVRAAGD, liefst dudeljji, een fl nke, g-zonde P. U. I.001 200 Hulden, met kost en inwoning AdresJ1U1S TER AADoorwerth bij Öosterheik (Gelderland). DAGELIJKS VERSCH. O. W. villi dor VEISIN BAMkETH .VkkKH. HOU. •*d< O 1-1 H M ".H - eö W «oh 5 g L w ai - &JD w. HM TER OVERMAHH: met overige garantie, vrgwiel, velgrem, pomp enz., met haast nieuwe LUCAS-LANTAARN, voor 1 30.—, zonder Lantaarn f97.50. Br. fr. lett. B 25, bureau dezer courant. Wordt Gevraagd by UEBB. HRUUHAM, Appelsteeg, om direct is dienst te treden, een bekwame Met ingang van 1 Januari a.s. zullen worden vernieuwd de contracten der leveringgedurende één jaar van het benoodigde voor de menage s en van het brood voor het personeel. Tevens bestaat gelegenheid in te schrijven voor het weghalen der spoeling, gedurende hetzelfde tjjdvak. Gegadigden worden uitgenoodigd hunne inschrij vingsbiljetten voor den 15 November 1906, des namiddags om 14/2 uur in te leveren. Inlichtingen zijn op iederen werkdag van 1012 en van 12 uur te bekomen op het Bureel van den Luitenantbelast met het beheer der menage's aan de Cadettenschoolwaar tevens de voorwaarden ter inzage liggen. Ue Luitenant-Kolonel, Directeur van gemelde School DE LILLE HOGER WAARD. Alkmaar, den 3 November 1906. De DIRECTEUR der CADETTENSCHOOL zal op Donderdag 15 November 1900, dos middags ten 12 uur, ten zijnen bureele in het openbaar aanbesteden hel wassclien van en liet doen van herstel lingen aan lijf- en linnengoederen bij de Cadet ten in gebruik. De voorwaarden liggen des morgens van 10—12 uur ter lezing op bet bureel van den oromandiint der Cadetten-Compagnie. De Luitenant-Kolonel Directeur van gemelde School DE LILLE IIOGERWAARD. Alkmaarden 3 November 1906.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3