De Lange de Moraaz, f1500 terleen gevraagd EOTEFlSFEOULAAS 99 HUISHOUD- en INDUSTRIESCHOOL. Tc Open bare Vergadering-, II. KOEL Jr., asm Spreker: H. KOLTHEK van Deventer. Herberg met Kolfbaan De Kranige Chauffeur. Schildersjongen. V erzekerings-Bank Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente. Melksalon,! Vrucht-, Laan- en Sierboomen, Tegen Jic Ischias Neural Frys f 12 50. J. C. KöNIG EBHABDT, Wn Wmen riCht6n Boerenknecht. Coinmissioiinairs in Effecten, van particulier Vraagt MAWHEIM's echte Utrechtsche Zondags verscli BROOD ver krijgbaar. I. MANHEIM. Gr ES O P E IV D Melk ook per liter verkrijgbaar. °P Vrijdag 9 Nov. in de Sociëteitszaal der Marken-Binnen. Dek- en Boschplantsoen, X aste Bloemplanten, Klimplanten enz. N V. HERMs COSTER ZOON, Algemeene Boekhandel De Heer J. OUDEGEEST is uitgenoodigd tot debat. F E U 1 L L E T O N. Kantoorboeken-Fabriek, Hannover. KANTOOR- en COPIEBOEKEN etc. N. V. Roek- on Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER A ZOON neme men inrsoFORM. Uit de hand te koop 3ECEJ 3XT belasten zich met het aan- en yerkoopen van tondsen ter beurze te Londen en te Parijs. t\ 50 Ct. por pond. OPGERICHT 1862 GEVESTIGD TE ZEIST. VOLTEEKEND MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 2,700,000,-. Inspecteur voor Noordholland: de Heer J>L. ÏIAI WIOHDA te Haarlem, Ripperdapark No. 15 Uitslag der loting op VRIJDAG 2 NOVEMBER. bevattende 4 groote Kamers, 2 Cabinetten, Zolder en Meidenkamer, enz. de nieuwe, geheel naar de eischeu des tiids ingerichte te J. HAGEMANSier. De prijzen kunnen afgehaald worden en van 24 aan het gebouw der op Woensdag 7 School. November van Bieclt aan Aanleg van tuinen- en boomgaar den, met bylevering van plantsoen enz Prijscourant op aanvrage gratis, ook aan de Kweekery „Duinbosch" te Schoort, al waar bestellingen zonder prijsverhooging worden aangenomen. 's Avonds 8 uur. Juist verschenen en voorhanden bjj V00RDAM. Telefoon Inerc. No 3 Onderwerp: Moderne en onafhankelijke Vakorganisatie, naar aan- leiding van de staking te Enschedé. E IV T R. E E ÏO O ID IV T. een nagelaten verhaal van Diederich Knickerbocker naverteld door Washington Irving, met vijltig chromo's naar teeke- ningen van ARTHUR RACKHAM- Van dit werk werden slechts 325 genummerde exemplaren gedrukt. Op aanvrage gaarne ter inzage. HANNOVER, October 1906. verkoop°onzer6 hebb6n UEd' 16 berichten' dat van af Reden den alleen- voor Alkmaar en omstreken hebben opgedragen aan de n°0nAfe™A^t aat.is tegen origineele fabrieksprijzen te ku'n- J C. KöNIG EBHARDT. TH van der KLEI. Horloges - Pendules op langoren termijn door jonge mea^cbenom in bonne zaak te geb-oiken. Beslist solide hclegginp, gsen tnsschen- personen. Brieven letter A 25, Boreao dez*r Cmrant. AANBEVELEND, LAAT 42. UHVRAAt)» HHlt Adres Mn aam an slaan H 11. KOSMOS 99 To bevragen bp den Hoer P. J. W. LAMBERT B erkade 0 11, of bg DE QRAAFF, Liat 53. Op een druk bezoek hopende en mij in Uwe welwillendheid aanbevelendeverblijf ik Hoogachtend Uw Dienstwillige pnjsn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Lotn. 1057 1234 414 293 555 570 671 171 912 186 151 1296 272 908 1130 454 1254 857 1172 834 1271 531 728 448 377 932 1100 1212 309 679 830 858 79 1219 580 Prijsn 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Lotn. 98S 24 237 109 146 587 1177 962 61 182 563 1117 525 578 1208 25 913 677 410 1104 1124 429 463 1244 55 443 544 244 144 78 901 349 715 1146 734 Prijsn 71 72 73 74 75 77 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Lotn. 1047 661 29 956 1023 1140 400 639 106 412 51 868 923 778 1275 775 976 147 284 624 1287 937 441 306 1158 66 282 1145 308 1239 458 1000 460 362 722 Prijsn 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Lotn. 518 1021 483 782 1050 231 1032 714 605 181 880 1001 751 3 340 469 7 566 1029 536 931 735 1298 1182 1200 1123 95 1043 246 26 1264 657 810 462 1119 Prijsn. 141 142 143 144 145 146 147 148 149 160 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Lotn. 1226 836 809 710 423 983 947 1082 450 629 21 9 1174 666 496 579 822 762 94 982 1228 658 67 1181 84 959 177 713 480 523 630 492 88 68 698 Prijsn. 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 183 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Lotn. 992 1250 499 294 1059 1109 996 155 631 828 854 909 672 354 1217 348 689 914 1138 507 1028 1210 500 517 325 201 449 984 888 848 1030 232 853 174 Prijsn. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 Lotn. 766 387 1178 820 484 419 770 266 562 1044 380 5 1018 382 37 899 613 438 598 1258 1060 683 889 1079 470 881 1301 799 835 727 1266 554 978 1086 1036 99 it i*. M.-t di mö.8'6 hoo achting UEd. dw. dn., (OrthooxybenzoëzuurmetliyleBacefaat). Buitengewone resultaten ook bjj Terouderde getallen Heeft hoegenaamd geen schadelijke gevolgen. Vele dankbetuiging als: »Ik zeg u harteljjk dank voor uw Indoform, die ik met groot succes aangewend heb". Voorhanden in alle apotheken in glazen buisjes Af 0.75 en I 1.50, Verklaringen van doctoren, attesten worden gratis toegezonden op aanvrage. Voor bewoners van plaatsen waar geen depöl is ge vestigd, verkrijgbaar bp de firma A. VAN BEEST Rotterdam Spaansche Kade 3 1 FabrikantFRITZ SCHULZ, Chem. Fabriek te Leipzig. KOOLTUIN, ALKMAAR Urootste keuze e&z. Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. ■tel vergunning en daaraan verboaden kruideniers winkel, in een welvarend dorp, gelegen aan de Streek, tusacben Hoorn en Eakhuizen. (Meest geschikt voor R. H.) Br. franconder letter H 24, aan bet Bireau van d t Blad. Wegens ziekte wordt ten spoedigste gevraagd een fiinke BOURHNKNHCHT, tusscben 16-20 j.ar. Br. fr. no. 781 aan P. VAN CITTERT ZONEN Haarlem. "e wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Enoelsch door Mevr. VAN HEUVEL1NCK. 53) lk was op de plaats van onze bijeenkomst present de vestibule van het hotel precies één minuut voor den bepaalden tgd, en vjjf minuten later zag ik Haar van de trappen komen. Nu ea dan had ik een schootje van haar gezien als ze in goede hotels gekleed was voor het diner, en baar costumes zgn evenals zjj volmaakt. Van avond had ze gten bagage dan de tasch die ik medebracht, en toch was het haar gelukt zich sprookjesachtig mooi te kleeden. Was ik een vrouw geweest dan zou ik mogelijk gezien hebben, dat zjj haar daagsche rok droeg met een gekleede blouse, nu ik enkel een tot over mijn ooren verliefde man ben, leek mg het effect schitterend ln mgn verwondring voor baar vergat ik mijn eigen gedaanteverwisseling, tot ik haar mooie wenkbauwen in verbazing omhoog zag gaan. Met bonzend hart ging ik haar een schrede tegemoet, loen ze de laatste trede was afgetapt, bleef ze staan en riep verwonderd: »M,ar, Brown, wat zie je er keurig uit I Je ljjkt precies een Zij zweeg plotseling en werd purperrood, zooals een ondeugend kind dat door een ouder zusje in verlegenheid wordt gebracht middenin een onvoorzichtige uitlating. Ik kon de afgebroken zin zelf aanvullen eo aanvaardde haar meening dat ik «precies een gentleman» was als een compliment van groote waarde. Ik zei dat het kleeren van meneer Winston mariö?' onl een PrÖzenswaardig motief geschonken. Islgkbair was ze zeer tevreden en we gingen binnen om samen te dineeren. Oomoge.gk is te beschrijven het overweldigend gevoel van vreugde dat mg bezielde; de blijdschap en trots om naar schoonheid, de nieuwe en verrukkelijke gewaar wording haa- eenmaal de mijne te mogen noemen, ge boren uit de -ertrouwelijkheid van dit tête tê e. Had je haar kunnen zien zooals ze haar met het lieve ge zichtje, dubbel bekoorlijk door de lichte schaduw der oogleden, tegenover mg aan onze sierlijk gedekte tafel zat dan zou je het gedeeltelijk hebben begrepen. Gelukkig was er op elke tafel een bouquetje, zoodat onze bloemen niet zoo zeer de aandacht trokken, tenzri door de hoeveelheid. Bewonderend boog zjj er het hoofd over heen en er een takje seringen uitnemend stak ze het a s een broche tusschen het kraagje van haar j ipon, zoodat de steel baar blanke, satijnen huid raakte. Daarna at ze zwggend en blijkbaar nadenkend de hors d'oeuvres spreken1 V°°r W® 06 £°0f> gebruikten, begon ze te nik hoop dat je me niet onbescheiden of nieuwsgierig zult vinden, Brown,» was haar mjjn nieuwsgierigheid prikkelen Ie inleiding. »Mgn bedoeling is niet een van beiden te zgn. Maar, zooals je weet, stel ik veel belang in je. In Amenka hebben we niet wat je hier noemt een middenstand. Bg ons is alles hoog of laag, precies een pastei zonder inhoud. Daar zou - zou geen kans zgn iemand te ontmoeten als jij. Ik daar ik weet werkelgk niet hoe ik het zeggen moet. Ik vrees dat ik aan iets- begonnen ben wat ik niet weet ten einde te brengen. Maar wacht eens wat ik zeggen wilder Is het met jammer dat je met je intelligentie en - en je manieren, en alles wat je hebt geleerd geen positie kunt oruTt tfkomen?'19 J9 Sole8anheid om Op dat oogenblik scheen het mg toe dat geen enkele positiei mg een betere gelegenheid zou kunnen schenken werkelgk, zooals ik in het begin van mjjn briefschreef meende ik te mogen gelooven dat ze door de Voor zienigheid was gezonden als een onverwachte redding uit de moeilgkheden. llier waren we te zamen zonder gevaar te loopen door vreemden gestoord te worden (een kellner telt natuurlgk niet mee)bier was ze in een beflgke gemoedstemming, vol belangstelling en vrien- de.gkheid voor mg In de volgende seconde zou ik in een adem haar de geheele waarheid hebben bekend indien met een inwendige stem tot mjj had gesproken. i-Neen, zg is van avond alleen met je in dit hotel en in zekeren zin aan je genade overgeleverd. Het is met goed, met ridderljjk om, nu ze feitelgk door haar familie verlaten 13 en recht heeft op je bescherming je naam bekend te maken en haar liefde trachten té winnen, m plaats van eenvoudig haar bedietde te zijn.» n rV Zeifs jg zult dit niet ontkennen Uelgk met een lepel soep slikte ik dus mijn beken- eombinaUe1 Ve e bgna door deze vreemdsoortige »De waarheid is,» zei ik wanhopig maar met de noodige voorzichtigheid, »nu u zoo vriendelijk bent belang in mg te stellen, dat ik niet niet precies ben wat ik op t moment schgn. Mjjn ouders waren menschen van aanzien en beteekenis in hun soort.« (Hier ging ik met buiten de waarheid, is het wel En wat de »soort« betreft alles is relatief, van een koning tot een eenvoudigen burggraaf). »Zjj gaven mg een goede opvoeding» (dat deden ze, God zegene hen) maar onder den druk van zekere omstandigheden» (het effect van haar schoonheid in een garage te Parjjs) besloot ik partg te trekken van mgn kennis van werktuigkunde op de wgze zooals ik nu doe.« »Ik onderstel.» antwoordde mjjn Godin met de meeste sympathie, «dat je toen je fortuin had verloren.» »Wel,« zei ik, gedachtig aan mgn geldgebrek en miin horloge in het pandjeshuis, »ik heb op het oogenblik veel minder geld dan waarop ik het recht had te rekenen »Hoe treurig,» zuchtte ze. ïEn toch,» beweerde ik «.ontbreekt het niet aan eenige vergoeding. Ik beschouw mgn betrekking bij u als een zeer aangename. <mhad a,1""1 betel" d8D dd andere die Je hebt »In sommige opzichten is ze de beste die mij ooit te beurt gevallen is,« luidde mgn antwooro. »In elk geval niet half zoo goed als je verdient,» zei de Enge op warmen toon. »lk zou er je zoo graag een zien bekleeden die veel begeerlijker is.» »Dank u,« zei ik nederig. »Dat zou ik ook willen, natuurlgk, ofschoon ik 't liefst in uw dienst b!eef.« »Als dat kon'4 prevelde ze, licht blozend en met een uitdrukking van spijt. «Maar ik begrjjp niet hoe het mogelgk zou zgn. Indien het geen bezwaar voor je is naar Amerika te gaan, dan zou mgn vader je misschien kunnen helpen aan iets dat in elk geval de moeite waard was.» «.Niets zou me beter te stade komen dan zjjn hulp om te verkrijgen wat ik begeer,» zeide ik overmoedig, vast overtuigd dat ze de tweeledige beteekenis niet zou kunnen begrijpen. »U bent wel goed, en ik kan er u niet dankbaar genoeg voor zjjn.« sWacht om me te bedanken tot ik werkelgk iets gedaaan heb. Ik zal aan mjjn vader schrijven, maar zelfs als hg je aan een goeden werkkring kaa helpen, dan zal dat toch nog eenigen tjjd duren. Ea ik meen dat je o «k eerst de auto van meneer Winston naar Engeland zult moeten brengen als wh' te Cannes scheidden.» «.Te Cannes scheiden 't Was of de doodsklok werd geluid. «.Bent u niet van plan een eindje verder te reizen en een uitstapje in Italië te maken waagde ik te informeeren. «.Neen, daar heb ik nog niet aan gedacht.» 51 Hoe jammer, als Italië om zoo te zeggen aan den anderen kant van de deur ligt. Behalve, natuurlgk als de automobiel reis u gaat vervelen en u liever ergens langer wenscht te vertoeven en wat van het vroolgke, gezellige leven te genieten.» *Ik hin het automobielen niet moe en ik smacht vol strekt niet naar wat vrooljjkheid. Ik denk dat dit soort vrjj open lucht-leven met een wijden horizon om je heen, je den lust beneemt voor dansen, toilet maken en coquetteeren. Heerlgk zou ik het vinden een kgkje aan de Riviera te nemen en dan verder te gaan. Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. Henna. Coater Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4