No. 2()2. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. Prijs der gewone advertentiën DINSDAG 6 NOVEMBER. BINNENLAND. FEUILLETON. Molly Randolph aan haar Vader. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. 0O3TEK ZOON Voordam C 9. tested?» g6negen Zij0' nog linger z«n aul° af Uit de Pers. Rechtzaken, mishandeling. ALKMAARSC COURANT. Aanvulling en wijziging der Boieiwet. Hit ontwerp tan wet, strekkende ter aanvulling en wjjsiging van de wet van 9 Jali 1900 (Staatsblad No. 112), houdt o.a. de volgende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den bolerhandel. Hindeleboter moet voldoen aan een zeker vetgehalte, vast te stellen bjj boninklgk besluit. Margarine mag geen hioger verzadigingscgfer voor de daarin aanwezige vluchtige vetzuren aanwijzen, dan 10. Margarinebareide-s mogen geen boter bfliveren, ver zenden of ter verzending in opslag hebben. In de bereidplaat9en voor boter en de met die plaatsen gemeenschap hebbende ruimten mag geen margarine aanwezig zjjn, noch eenig ander vet, dat zoude kunnen dienen om met boter te worden gemengd. Da bereid- en bewaarplaatsen van boter en van mar garine zullen gescheiden moeten zjjn. Handelaars en winkeliers, welke mengsels maken van boter met eenig ander vit, worden geacht mirgarine- bereideis te zjjn. De ambtenaren, in het bjjzocdbr belast met het toezicht op di nalezing dezer wet, hebben da bevoegdheid te alles tyde de bereidplaatsen van boter, van margarine en vau andere vreemde vetten, zoowel als de bjj de betrokken boreiders in gebruik ïjjnde bewaarplaatsen en ruimtes binnen te treden en daar monstors te nemen. De scheikundigen, belast mat het gerechtelijk onderzoek, hebben geljjke bevoegdheid, voor zooverre zulks de be reidplaatsen der meergemelde vetten betrelt. Het wolsontweip bovat erna bepaling, inhoudende, dat bjj algemeene maatregel van bestuur voorschriften kussen worden gegeven ten opzichte vaa d-n invoer van vreemde boters. Opzettoljjke overtredingen van de voornaam te voor schriften dezer wet worden uitsluitend met gevangenis straf of hechtenis bedreigd. Be Vfedcsbewegliig. Het Internationaal Bureau voor den Vrede te B:rn heef1, in overeenstemming met de groepsn der vrienden van dan vrede in do verschillende landsn, maatregelen genomen ttr uitvoering van de besluiten van het XVe vredescongres, ten doei hebbende aan de volken, welke ook bnn staatkundige toestand is, de gelegenheid te ver schaffen tot beves iging en verspreiding te hunnent van de vredelievende denkbeelden langs den weg van volks stemming, raadpleging der burgers of door verzoekschrift. Onder de voorstellen waaromtrent het noodig wordt g-acht den volksgeest te raadplegen, hebben er enkelo be trekking op de aanstaand* vredesconferentie der mogend' heden te 's-Gravenhage. Zoo wordt van Zwi'.ssrsohe zjjde voorgesteld, ern beroep op de uitspraak der volken door middel van ees algeneec petitionnement, met het oog op de Haagsche conferentie, opdat deze leide tot een wereld vriendschapsverbond. Van Fransche zjjde is ingeljjks een voorstel ontvangen, beoogende het op touw zetten van een wereldpetitionne- ment, houdende aan iedere regeering het verzoek, om aan hare gedelegeerden ter conferentie van 's-Gravenhage, bjj wjjzo van instructie, op te dr .gen bat indienen vau een doorloopend en verplicht arbitrage-verdrag, waardoor elk toekomstig geschil tusschen de vo.ken, van welken aard ook, onderworpen zou worden aan de beslissing van het hooge scheidager cht te 's-G avenhage. Het voorstel borat den uitdrukkeljjken wensoh, dat de voorbereidende werkzaamheden der vredesbonden onmid dellijk een aanvang zullen nemen, opdat de volkspropa- gsnda nog vóór de 2e Haagsche conferentie kunne plaats hebben. De wonderljjke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 54) Maar de gedachte is nog nist bjj me opgekomen en ik weet niet of bet geschikt zou kunnen worden. Ik zou er over moeten nadenken en mijn vader per telegram zyn ti estemming vragen. Niet dat hjj bezwaren zal opperen, lq vertrouwt me en laat me bjjna altjjd mijn gang gaan. Maar laten we eens stellen enkel maar iir i Pai* veranderde zou meneer «Zoolang als u verkies!,zei ik vol vuur. «Hy heeft met eer voor aanstaanden zomer zjjn wagen in Engeland noodig. Dat weet ik zeker.« ,nog etns bedenken. O, 't zou verruk- kelqk zqn Tochi ik weet niet. In elk geval zullen we Lady Brighthelmstone, de moeder van meneer Winston, voor een ritje met den wagen van haar zoon uitnoodigen, zoodra wy te Caunes zijn. Zn is daar» »0, is zq?« vroeg ik hardop. En inwendig bad ik met de dame m quaestie een geheim onderhoud te mogen hebben voor de invitatie gedaan werd Misschien is ze wel al lang ergens anders heen getrokken Wie weet L)eze opsomming der voornaamste punten van ons gesprek zal je voldoende zjjn, om te begrqpen waarom ik van avond zoo gelukkig ben Eu nog beter zou je het begrepen hebben als je me bezig gezien hadt met de filet mignon voor oe Godin te snjjden 1 Ik bad tranen van vreugde kunnen storten. Nu moet ik gauw naar mjjn eigen hotel en morgen Da bawoging moet voornameljjk ba rekking hebben op de beperking der waponing en op het internationale ver bond. Draadlooze telegrafie op de vloot. Naar van den minister van Marine werd vernomen, bevestigen de uitkomsten der proeven met draadlooze telegrafie aan boord der marineschepen de groote ver wachtingen, welke van dit communicatiemiddel gekoesterd worden. Alle mosiljjkheden zjjn echter nog niet over woenenzoo was de seingemeenechap niet altjjd ver zskerd over hoog en begroeid bergland. De Uljkspoiifspaarbtnk. Wjj ontvingen bet verslag vau de Rijkspostspaarbank voor 1905 in boekvorm verschenen, aangevuld met eenige grafische voorstellingen, welke den bloei dezer nuttige instelling duidelijk aantoonen. Bijzonder wekt hierbij de aandacht der voorstelling, die voor de verschillende provincies en voor het Rjjk in kleuren aangeeft de verhouding van bet aantal werkliedeninleggers tot bet geheele aantal inleggers. Terstond valt diarbq in het oog, hoezeer Noord-Holland in dit opzicht boven de andere provinciën uitsteekt met zjjn 34 021 in 1905 uitgegeven boekjes, ruim een kwart van het geheele aantal. Da verhouding der werkliedenboekjes, welke van 1897—1901 gemiddeld 34.9 pCt. was en daarna allengs gedaald was tot 31.7 in 1903, is sedert weder gestegen tot 32 7 in 1904 en 33.1 in 1905. Noord-Holland had hier het zelfde percentage als het geheele Rijkhooger was het in Overjjsel (36.5), Friesland (35.9;, Utrecht (35.3) en Groningen (345). Ia Amsterdam, waar het geheele aantal boekjes bijna 1 zesde deel bedroeg van alle. waren daaronder 34 pCt. van werklieden, tegen 33.4 in alk der beide vooraigaande jaren. Wettelijke tjjdregellag, Da Vereeniging voor don Eff ct jnhandel, te Am terdam, heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met «en adres, waarin zjj mededeelt, dat de invoering van den bjj het witsoatwerp tot invoering van een wetteljjken tgl voor gestelden tjjd, zjjnde den Midden-Earopeeschen, voor de leden der verzoekende vereeniging groote moeilijkheden zon opleveren in de uitoefening van hun badrjjf. Adressante richt zich tot de Kamers met het dringend verzoek om, indien het vaststellen van een uniformen wettelijken tgl noodzakelgk moet worden geacht, daarvoor den G;eenwich-tjjd aan te wjjzen. Mochten naar het oordeel der Kamer aan invoering hiervan onoverkomeljjke bezwaren zjjn verbondei, dan drirgt verzoekster er op aan, den Amsterdamschen tjjd als wotteljjken tjjd aan te wjjzen, waardoor de bestaande toestanden in den effectenhandel bestendigd zouden kunnen worder. Preventieve hechtenis. Ia hot Weekblad van hit Recht komt voor een ontweip van wet, houdende wijzingen in het Wetboek van Straf vordouing met het doel de toepassing der preventieve hechtenis zooveel mogeljjk te beperken. Hit is eeD regeling, welke do redac'eur van het Weekblad (prof. D. Simons) am de hand doet, nu van den minister van justitie een herziening van hst strafprcces niet te ver wachten is. De hoofiinhoud van het ontwerp is als volgt: Het bevel tot voorloop'ge aanhouding na ontdekking op heeter daad zal slechts gedurende vier (thans zes) dagen stelden. Bg verlenging moet in do beschikking op straff i van nietigheid de grond worden vermeld en de omstandigheden die voor het bestaan van dien grond worden aangenomen. Dit moet ook geschieden in het bevel tot aanhouding met het krieken van den dag opstaan om een repara teur en nieuwe onderdeelen voor de auto. te gaan op sporen. Vaarwel, beste kerel. Wensch mg geluk. t. t. Jack Winston. Bordighera, Hotel Angst, 25 December. Prettige Kerstmis, mqn dierbare Santa Klaus, prettige Kerstmis Van morgen zond ik u een lang telegram, trachtend mijn gevoelens weer te geven. Het lijkt me vreemd toe dat u hei, op dit uur hebben zult. Duizend, duizend maal dank voor uw brief te Cannes en voor hetgeen u er bjj ingesloten hebt. Er is geen beter vadertje op de geheele wereld l De eerste keer dat wjj met Kerstmis gescheiden zqn! Moge het de laatste wezen I Kerstmis is geen Kerst mis zonder u en zoader een kous om op te hangen, en ik heb vreeselqk het heimwee, Toch, nu men eenmaal niet als een geest n .ar huis getooverd kan worden, is dit het vriendelijkste plaatsje om Kerstmis te vieren, dat men zich voorstellen kan. Van tooverq gesproken dat doet me aan de «Ara- bian Nights» denken en geeft mjj meteen een vergelij king aan de hand. Heel deze week heb ik hetzelfde gevoel ondervonden, dat Aladdin moet hebben gehad toen de Geest hem meenam naar de wondervolle G.ot van D.amant. O, de Riviera l Maar u kent het. U hebt de witteb oodsweken met mqn mooi moedertje, dat ik nooit heb gezien, aan de Riviera en in Italië doorge bracht. Dat is een reden waarom ik graag Italië wilde bezoeken, waarom ik u een paar dagen geleden die vraag per draad deed. Uw eenige buitenlandsche reis, beste, beste vader Nu begrjjp ik waarom u geen lust hadt hier terug te komen, ofschoon u altjjd beweerde Wallstreet boven heel Europa te verkiezen. Nu ik ook „deze sprookjesachtige plaatsen gezien heb, nu is het mjj duideljjk dat u de herinnering ongeschonden wenscht te bewaren, want nooit, nooit meer kunnen zjj dezelfde dat eerst in den loop vau een onderzoek uitgevaardigd wordt. Bjj de aanhouding wegens vrees voor ontvluchting (art. 86; wordt vóór vrees» het woord «gagronde» ver vangen door «ernstige» en achter «andere gewichtige reden van maafschappcljjke veiligheid» gevoegd: «welke de vrijheidsbeneming van den verdachte noodzakelgk miakt.» Ook bier moeten de grond en de omstandig» heden worden vermeld. Herstellingsoord voor spoorweg«ensches. Aan anbtonaren en beambten der H. IJ. S. M. is door den hoofdejnducteur C. Tb. van Spankeren een rovdsehrgven gezonden, waarin hg een en ander mede deelt betreffende zjjn plan tot het stichten van een her stellingsoord enz. H. M. de Koningin Moeder heeft met belangstelling kennis genomen van den inhoud der broohure en was gaarne bereid financieel te steunen, mits de vereeniging levensvatbaarheid bleek te bezitten. Ds directie der H. IJ. S. M. is geneigd door geldeljjken steun do oprichting mogeljjk te maken voor zoover betreft het herstellingsoord de invalide- en ontspanningsstichting kan zich bjj gebleken wesscheljjkheid zelve ontwikkelen.» Da heer Van Spankeren noodigt nu de ambtenaren en beambten uit, lid te worden. Dj contributie blijft be psald op 2 cents per week voor beambten en 10 cents per maand voor ambtenaren, terwjjl ah donateurs zullen worden aangemerkt zjj die minstens f 2.50 per jaar w'lLn bjjdragen. Zondag 18 November zal inde wachtkamer 31e klasse, niet rooken, van het Centraalstation te Amsterdam, das namiddagste één uur een vergadering van belangstel leaden plaats v.nden. Vr||z. dem. Oemeeateraadsleden. Naar aanleiding van een verzoek van het bestuur van den Vrjjzinnig-Demooratischen Bond waren door de hoeren mr. S. J. L. van Aalten Jr. te Rotterdam, M. H. G. T. Fiedeldy Dop fe Amsterdam, P. J. W. Va.u Hussel te Utrecht on J. Zijlstri, te Zwolle de aan hen bekende vrjjzinnig-demooratische Raadsleden opge roepen tot een vergadering in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, ten einde te komen tot de oprichting eener Vereeniging van Vrij zinnig-Demo cratische Gemeenteraadsleden in Nederland. Met algemeene stemmen werd besloten tot de op riohting. Hierna ging men over tot de behandeling van het concept-reglement, ontworpen door de bovengenoemde oommissie en dat in hoofdzaak ongewijzigd werd aan genomen. Het doel der vereeniging, die gevestigd is te Utrecht, werd in art. 1 omschreven als: het bevor deren van het bestuur der verschilleide gemeenten in vrijzinnig-democratischei geest. Over art. 2, dat aangeeft hoe zij haar doel wenscht te bereiken, werd druk gediscussieerd, doch ten slotte aangenomen, zooals het voorloopig bestuur het had geredigeerd zjj zal vergaderingen houden ter bespreking van al wat strekken kan om het doel der vereeniging te verwezenlijken en gegevens verzamelen en daarover geschriften verspreiden. Leden kunnen zjjn voorzitters en leden van de de Gemeenteraden in Nederland en zij die een dezer functies vervuld hebben, die tevens zjjn lid van een vrijz -dem. vereeniging of personeel lid van den Bond. Een voorstel om ook andere personen als buitengewoon lid toe te laten werd vorworpen. voor u wezen, zelfs al zag u ze de tweede nsaal met mjj. Met mjj die u toch zeer lief hebt. is het niet? Het is het eerste bezoek dat zulk een onuitwischbaren indruk maakt; en ik geniet nu die gelukkige dagen, hoe ver schillend ze ook zjjn van de uwe. Ik twjjtel ot ik ooit zulk een liefde als u hadt zal hebben, en zoo ja, dan zal ze dioefheid en wanhoop geven. Den man dien ik zou kunnen liefhebben, zal óf door een onoverkomeljj- ken hinderpaal van najj gescheiden zjjn. óf de een of andere vreeseljjke gebeurtenis zal tusschen beiden treden. Ik heb er een voorgevoel van. Nooit meer wil ik dit onderwerp aanroeren, maar van avond kon ik het niet laten. Afgehandeld Geen woord meer over uw verleden en mjjn toekomst; ik wil enkel schrqven over het «ge vleugelde heden.» En, o, zjjn vleugels zjjn kleurig a'.s eeD regenboog. D >zer dagen met eenige bejaarde menschen in het hotel sprekend, beweerden zjj dat »de R'viera haar ge heelen ondergang tegemoet gaai.» Mogeljjk zou het ook uw meening zjjn, maar zoover ik gereisd heb, van Hyèies tot Bordighera schijnt het land mjj een hemel. Juist hier moet ik even ophouden en u harteljjk danken voor uw antwoord op mjjn telegram «Italië in elk geval.» Want zonder die enkele letters zouden we niet hier zjju 1 Ik dacht niet dat er nog mooiei dingen te zien waren dan aan gene kant van Marseille; de Riviera echter is iets afzonderljjks. Wat ben ik dankbaar en bljj niet in een stoffige coupé maar per automobiel te zjjn gekomen in zulk een betooverend land van bloemen eu zonneschjjn. Niets ter wereld kan de vergeljjkiug weerstaan meteea reisje per motor-rjjiuig. Naar willekeur kan je lauwen langzaam gaan, ophouden waar je wilt en zoolang als het je lust, met wat bagage op een auto ben je zoo onafhankelijk als een vogel, en ook als eea vogei vlieg je door de open lucht zonder je om spooiboekjes te bekom neren. Wanneer zal de dichter verrjjzen die een zang wjjdt aan den motor-wagen P Maeterlinck heeft hem al in proza bezongen, jammer genoeg deed hjj het maar met luttele woorden. Het spreekt vanzelf dat ik na het alschuweljjke geval aan den anderen kant van Toulon, Jiminy niet meer kon toestaan te rjjden. Vol ergernis over mjjn wantrouwen Patrlmoalua. Gistere» begon de j.:arlgksohe algemeene vergadering van het Nederlandsoh Werklieden-Verbond «Patrimo nium», die, onder voorzitterschap van den heer P. van Vliet, lid van de Tweede Kamer, in bet gebonw «Patri monium», aan de Nieuwe Hscren gracht, te Amsterdam gehouden wordt. Da volgende motie is o.a. goedgekeurd Het- verbondsbestuar benoeme een oommissie, met op dracht om te onderzoeken vooreerst in hoeverre de ovei- heid ten onzent tot taak heeft een regeling te Heffen, ook van den arbeidsduur voor volwassen arbeiders; ten tweede: of, zoolang vooralsnog een organisatie ontbreekt, die zorgt, dat deze regeling, in verband met plaats en vak, tot stand kome, de oveihaid niet door vaststelling «as een grens, een einde behoort te maken aan den arbeidsduur. Werkloosheid In de bouwvakken. Onrustbarende afmetingen begint de werkeloosheid in de bouwvakken in den Hing aan te nemen. Er zjjn er, die nu al 12 weken buiten verdiensten zjjn. Het comité van werkloozen, gekozen mt het Haagsch Vakoomiió en de Haagsche Bouwvakfederatie, heeft nu de werkloozen opgeroepen tot eene huishoudelijke vergadering morgen ochtend, om e beraadslagen over middeiei tot verbetering van den toestand. Draadlooze telegraphic la Ned. O-ladli' Zooals wjj hebben voorspeld, zegt de Tel., en wat tronwens niet anders te verwachten was, heeft de gonvernenr-generaal Van Heutz, in overeenstemming met het gevoelen van alle door hem geraadpleegde autoriteiten, geadviseerd niet op de gevraagde concessie vaa de M-arcoci-maatscbappg in te gaan. Da gonvernenr-generaal is van oordeel, dat het opricateu en czploiteeren van stations voor draadlooze telegr&phie in den Archipel van gonvernemontswege behoort te worden ter hand genomen. Nog hondt ue Marconi-maatschappg aan, en dit aanhonden om zelfs zonder subsidie, dus beslist onder ongunstiger omstandigheden, toch te trachten M jrconi- toestellen en Maroni-ambtenarea in ons Iad.ë geplaatst te krjjgen, wettigt te meer ons reeds vroeger uitgesproken vermoeden, dat het deze maatschappij alléén om een wereld-monopolie te doen is. Na de liberale Engelsche regesring op het oongres te B:rljjn, ofsohoon aarzelend ten slotte tooh heeft ingezien, dat het niet opging, ter wille van 't monopolistisch streven van de Marconi-maatschappg een internationale regeling onmogeljjk te maken, is ons de verdere houding van de Marconi-maatschappg onverklaarbaar. Ten/jj en op dit gevaar hebben wjj reeds herhaal delijk gewezen deze maatsohappjj er kans tos ziet om, ondanks alle bepetkonde bepalingen in de concessie voorwaarden door onze regeering gesteld het wisselen van telegrammen door andere systemen zoo niet onmo gelijk dan teen hinderijjk en bezwaarlgk te maken. Dat onder deze omstandigheden de minister over deze zaak zjjn meening nog moet vestigen, kan dan ook alleen liggen aan het feit, dat hem de tjjd ontbroken heeft tot nauwkeurige overweging; immers tot advies van den gouverneur-generaal bereikte hem eerst den 19jn October,» Voor de Rechtbank te Winschoten heeft terecht gestaan Dirk Albertus W., 39 jaar, agent van politie te Win schoten, wegens mishandeling van een door hem, voor dronkenschap aangehouden persoon. Het Op. Min. eischte 1 maand gevangenisstraf. zun plaats af, de schuld van het ongeluk de auto en bewerend, dat zjjn Panhard zoo stond hjj zt wjj tend aan iets niet zou zjjn overkomen, wat natuürljjk onzin is. Dus nam Brown het stuur over en Jimmy zat met tante Mary in de tonneau, druk fluisterend en gichelend met elkaar en den schjjn aannemend of ze werkeljjk een echt geheim hadden, wat naar. ik denk wel in ver band zal staan met de beloofde verrassing te Cannes. De dag was al half verstreken voor men de stuurin richting gemaakt had en wjj konden vertrekken toen leek het ons jammei in den donker naar Cannes te rjjden en volgde het besluit om nog een nacht in Toulon te bljj ven in hetzelfde hotel waar ik met Brown had ge dineerd. Ditmaal echter was de aime kerel verbannen naar een of ander onzichtbaar, lager gewest of naar een ander hotel, want tante Mary en Jimmy zouden zeker een zenuwtoeval hebben gekregen indien ik had voor gesteld hem de vierde plaats aan onze tafel te geven. Het kwam me voor dat de gasten en de kellner eenigs zins nieuwsgierig naar me keken, want den eenen avond zagen ze mij dineeren met een heer die den anderen avond voorreed als mijn chauffeur. (Ik verzeker u paatje, het is niet bjj wjjze van spreken dat ik Brown een «heer» noem, en werkeljjk u moet hem een heeren- betrekking bezorgen, desnoods in Kiondyke). Den volgenden morgen vertrokken wq al vroeg mit heerlijk weer, zoo warm als zomers en stralend van zonneschjjn. Wjj «liepen» met gematigde vaart door een tooverland van bloemen en rivieren, met golvende blauwe bergen zich hemelhoog verheflend, waartusschen hier en daar heel ver weg enkele eeuwig met sneeuw bedekte toppen. Al spoedig passeerden we Hyères, door Brown de poort van de Riviera genoemd, en graag had ik een zjjweg willen inslaan om een kjjkje te Costebelle te nemen, wat volgens Brown een van de lieflijkste plaatsjes is. Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. Hernia. Coater Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1