No. 262. Honderd en achlste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. WOENSDAG 7 NOVEMBER. Brankwet, B INNBNLANDr" FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiSn Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. Uit de Pers. Rechtzaken. COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter elgemeene kennis, dat bjj hun college is ingekomen een verzoekschrift van M. M. BROERS, aldaar, om vergunning tot den ver koop van sterken drank in bet klei» voor gebruik ter plaatse van verkoop in het pero;el Wilhelminalaan, E. No. 12. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen der vergunning schriftelijke bezwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voorncomd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 6 Nov. 1906. Tweede kamer. Gisterenmiddag kwam de Tweede Earner bjjeea onder voorzitterschap van Jhr. Mr. J. Roöll. Ingekomen waren de geloofsbrieven van den heer Da Visser, hot nieuwbenoemde lid voor Leidon. Commis soriaal in handen van de heeren Nolens, Bos en Van Veen. Voorts de gedurende het reces ingekomen wetsont werpen en andere bescheiden. Besloten werd, overeenkomstig het voorstel van de commissie van rapporteurs, tot een tweede afdeelings- onderzoek van de aanvnllingsbegrootirg voor oorlog. Tegen Donderdag 11 uur worden voor de openbare beraadslaging aan de orde gesteld de Indische begrooting voor 1907 en de daarmede verband houdende wetsont werpen, o. a. betreffende de kustvaart op Sabaug en de opleiding van bestuursambtenaren. Voor het daarna begonnen afdeelingsonderzoek werden nog enkele wetsontwerpen aan de agenda toegevoegd. Na het afdeelingsonderzoek zal de commissie voor de geloofsbrieven bjjeeokomen. De vergadering is daarna tot a.s. Donderdag 11 ure gescheiden. Provinciale Staten van JVoord-Holland. De winterzitting der Provinciale Staten van Noord- Holland werd gisteren geopend. Bjj den aanvang der vergadering wjjdde de voorzitter eenige hartelijke wootden aan de nagedachtenis van wjjlen mr. H. Pb. de Kanter. Ged. Staten zonden eec schrjjven van rouwbeklag. Aan de orde was daarna het onderzoek der geloofs brieven der nienwgekozen leden, de beeren mr. R. van Rees, voor Amsterdam VII en dr. J. Timmer, voor Haar lem. Overeenkomstig het voorstel der commissie die de geloofsbrieven onderzocht, werd tot toelating van beide beeren besloten. Het verzoek om subsidie van dan heer C. Bosman te Alkmair voor zjju stoombootdienst Harlingen—Torschel ling en Vlieland, werd om bericht en raad teruggezonden aan Ged. Staten. Onder de ingekomen stukken was een schrjjven van de Vereen. Vissoherjjsohool te IJmuiden, meldende dat, indien de Staten van de Provincie alsnog subsidie ver leenen over 1906, door de gemeente Velsen een subsidie van f 500 zal worden verleend, terwjjl zjj tjjdeljjk een verlicht en verwarmd schoollokaal zal mogen gebruiken, totdat het schoolschip gereed zal zjjn. Da erechillende voorstellen werden commissoriaal ge maakt. De vergadering werd daarna verdaagd tot 20 Nor. s.s. •Ie wonderlijke avonturen vaa een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVEL1NCK. 55) Maar zoowel tante Mary als Jimmy kwamen in verzet' volhoudend dat we zoo spoedig mogeljjk Cannes moesten bereiken. »Naar Cannes* was het eeuwigdurend refrein. JNa Hyères werd het steeds prachtiger. We reisden nu langs de Monts des Maures, glijdend door eiken- bosschen en wouden van glanzende grijs-groene olijven, terwfll aan onze rechterhand telkens een schijntje van de schitterende zee te zien was. Op een gegeven oogenblik daalde de weg en tot Frejus reden wij langs den zeekant, daarna steeg hjj weer kronkelend omhoog, steeds kronkelend, steeds hooger tot in het hartje van de Esterels. Hoewel wjj honderden voeten klommen was de weg zoo goed aangelegd, dat de helling geen bezwaar opleverde. In elk geval trok onze vriendelijke Spyker er zich mets van aan, maar vloog naar boven met een snelheid van twaalf of veertien «ijlen in het uur. En dan het neerdalen aan de andere zijde I Hé het water komt nog in mjjn mond als ik er aan denk' »Het is volkomen veilig,* zei Brown, ofschoon het een halsbrekend werk scheenen 't was me dan ook onmogelijk mfln voeten stil te houden, niet uit een zenuwachtigen angst maar uit overstelpende vreugde Ik denk dat een vogel die plotseling hoog uit de lucht neerschiet hetzelfde gevoel moet hebben, wat wjj dien dag hadden. De auto snelde den lanp en glooienden weg af, bjj de bochten haar vaart wat verminderend (wjj allen moesten dan overzij buigen als race-zeilers, tegen het loef boord van hun jacht) dan weer voortsnorrend «et zoo'n haast dat de wind ons als een orkaan om de Tweede Madona»! Congres voor Zondagsrust. Er is au bepaald, dat dit congres onder patronaat van H. M. de Koningin en onder eore-voorzittersohap van Z. K. H. den Prins der Nedorlandeu gehouden zal worden te 's Gravenhage, op Woensdag 24 en Donder dag 25 April 1907. 1w -Vtgi Werkeloosheid. De vergadering van werkloozen, gistermiddag in Concordia te Den Ilaag gehouden, was door een talrijke menigte bezocht. De leider der vergadering, welke huishoudelijk was, schetste in een kort woord den omvang der werkloos- he:d in Den Haag; een comité uit het Ilaagschs Vak comité en uit de Haagsche Bouwvakfederatie had deze bijeenkomst belegd, om de middelen te bespreken, die zonden kunnen leiden tot leniging van den nood der werkloozen. Na langdurige gedaohteuwisseling werd besloten, over te gaan tot de benoeming van een werkloozeicomité, dat uit zijn midden enkele zal afvaardigen naar het dagelijksch bestuur der gemeente. Te werkloozen zullen zich heden om elf uur op de Groenmarkt verzamelen, om daar den uitslag van deze afvaardiging af te wachten. Van den voorgenomen optocht werd, in verband met de van de politie ontvangen waarschuwing, afgezien Weer In het oude zog terug. Onder dit opschrift bevat de Stand, een hoofdartikel dat aldus eindigt. Toen het huidig Kabinet met zjjn Vertoeningsbe- loft» in de eerste Troonrede kwam opdagen, koesterden we metterdaad de blijde hoop, dat ook thans de betore methode zou gevolgd wordenen in de eerste maand leek het er zelfs naar, of het dien weg uitging. Ook h er echter bleek het »niet steeds is de liefde bestendig van duur* zjjn invloed te doen gelden, en thans kan vrjj-wel gezegd, dat Mr. Rink weer in het oude zog terug is. Voor regel wilkeur, en wilkenr, nitloopende, geljjk het niet anders kon, dan op e'nzjjdige bevoorrechting van geestverwanten. Nog wel niet zoó erg als vroeger, maar toch reeds erg genoeg. En wat vooral te leur stelt, steeds erger. Ook op dit punt raken we dus weer achteruit. De stroom der partijdigheid is bljjkbaar den Minister te sierk. Hjj kan er niet meer legen oproeien, en nu reeds drjjft hjj tameljjk wel mee. En meer dan één Commissaris, dit wetende, zal niet nalaten, hem gesta dig een eind verder in die richting voort te duwen. Had nu Minister Rink een andere, nog betere methode gekozen, we zouden, mits er evenveel vast hsid in den regel zat, eerbied voor zjjn ministeriëele rractijk kunnen hebben. Nu we daarentegen naar de oude methode van pure par*jjwilkeur teruggaan, kunnon we niet anders dan zjjn wjjze van doen afkeuren en betreuren.* Arrondlssementi-Rechtbaak te Alkmaar. Zitting van Dinsdag 6 November. Diefstal van eender. Jan E., arbeider te Venhuizen, iemand, die in 1904 reeds door de Rechtbank voor diefstal tot 6 maanden gevangenisstraf was veroordeeld, had zich heden weder opnienw als eerste beklaagde voor diefstal van eenden te verantwoorden. Hjj had mr. A. Prins als verdediger. Volgens de dagvaarding is hem ten laste gelegd, dat hg in den morgen, van Zondag 30 September, 9 eender ooren suisde, om nogmaals zachter te rjjden en zóó door een serie van deze verrukkelijke neerdalingen den vlakken grond te bereiken. Het was van Brown's zjjde een meesterstukje van rjjkunst, waartoe een groote tegenwoordigheid van geest vereischt werd, een flink oordeel een en volkomen kennis van de constructie en het vermogen van zjjn wagen. Deze wilde rit bergaf waarts had het bloed door mijn aderen doen bruisen en nauwelijks was mijn dolle vreugde wat bedaard, of we waren reeds te Cannes en hielden stil voor ons hotel. Het was een vriendelijk huis en bij het eerste gezicht werd ik verliefd op Cannes. Maar verbeeld u, Jimmy's vejiassicg, waarmee hjj ons zoo in spanning had ge houden, liep op niets uiten nou wou hjj mjj niet vertellen wat er eigenlijk had moeten gebeuren. Tante Mary drong er ook op aan en scheen genegen het geheim te verraden, mnar met een kleur als vuur zei hij»Neen, juffrouw Kedison, als u nn iets zegt z <u het mij niet weinig in ongelegenheid brengen. De geheele toestand is veranderd.* Ik kan het niet helpen, maar geheimen vallen niet in mijn s naak. Tusschen twee haakjes, herinnert u zich nog, dat ik u schreef over die gezellige Lady Brighthelmstone met wie ik in Parijs kennis maakte op haar doorreis naar de Riviera de moeder van den Weledelen John, den eigenaar van onzen Spyker? Haar plan was in dit hotel te logeeren en het leek me wel aardig haar weer te ontmoeten. Bij mijn komst in het hotel wilde ik r.aar haar intornaeeren, maar tot mijne groote verbazing was tante Mary me voor; en zjj en Jimmy schenen bizonder geïnteresseerd om te weten waar de Lady zich bevond. Nauwelijks hadden wij de ruime, mooie ves tibule betreden of zij overvielen den gérant met een stortvloed van vragen, en Jimmy scheen heelemaal verslagen bjj het vernemen dat ze juist naar Rome was vertrokken. Hjj is feitelijk bizonder gesteld op wat hjj noemt vgroote heeren,* maar uit zjjn verhalen had ik niet begrepen, dat hjj Lady Brighthelmstone zoo goed kende of er naar verlangde haar te ontmoeten. »Hoe vervelend riep hjj njjdig en den gérant aan kijkend of het diens schuld was. »En is meneer John Winston haar zoon, ook hier geweest?» heeft weggenomen, van het land van Schipper te Huog- katspel. De president behandelde met beklaagde het gepleegde feit. Beklaagde bekende, dat hjj dien morgen om 8 uur op het bedoelde land was, dicht bjj 't Zwanenwater. 9 Eenden heelt hjj gevangen, waarvan 4 woerden en 5 eenden. Den vorigen dag had beklaagde ook al eonden opgevangen. Hjj deed eenige eenden in een zak en daar deze vol was, deed hjj de andere in een schuit. Volgens beklaagde waren het zijn eigen eenden. Thnis komende merkte bjj de dieren. Beklaagde vertelde verder, dat bjj de eenden in een hok van zjjn vader deed, met het doel om ze den volgenden dag te verkoopen. President tot beklaagdewaarom merkte u de eenden als u tooh het doel had ze te verkoopen Beklaagde kon geen duidelijke opgave hiervan geven en vertelde verder, dat denzelfden avond, de Rjjksveld- waohters Jan Tesebeld en Folkert Rodenborg bjj hem zjjn gekomen, cm hem over de eenden te spreken. Ik heb tosn ook gezegd, dat het mjjn eenden waren, zeide beklaagde. En tegen de veldwachters heeft u gezegd, dat de eenden van Jan Lakeman waren, zei de President. Ja, antwoordde beklaagde, dat heb ik gedaan, om de volgende redenDe veldwachters kwamen bjj mjj, zeg gende, als je niet zegt of ze van jou of van Lakeman zjjD, moet je mede naar Alkmaar, toen heb ik, met het oog op den toestand van mjjn vrouw, gezegd, dat zjj van Lakeman waiec. Na dit verhoor, werd met het getuigen verhoor een aanvang genomen. Sietse Bobeldjjkeen visscher te Hoogkarspel, had, als eerste getuige gehoord, verklaard, dat bjj beklaagde dien morgen met een schuit in het Zwaner water bjj 't land van Schipper had gezien. Hjj had ook gezien, dat beklaagde die eenden wegnam. Jan Lakeman en zjjn zoon Klaas, daarna als getuigen gehoord, herkenden de eenden als de hunne. De eenden waren in een korf ter terechtzitting als overtuigings stukken aanwezig. Ds bee tjes kwaakten tot groot ge noegen van het luisterend publiek. Jan Lakeman en zjjn zboa, heten de Rechtbark op de bekken der eenden hun merk zien, zjjude een klein gaatje aan de rechterzjjde van den bek en een hak rechts. Klaas zeide verder, dat, toen hjj de eenden bjj de veldwachters zag, er een nieuwe hak op den bek waB aangebracht. De beesten bloedden nog. Vooral deze getnige herkende de eenden als die van zjjn vader en toonde de rechtbank duideljjk het veisohil tusschen zjjn merk en de door beklaagde aan gebrachte merken. Tegenover deze voor beklaagde zeer verzwarende ge tuigenis, bljjft deze volhouden, dat het zjjn eenden waren. Ook Meindert Lakeman, eveneens alB getuige gehoord, zegt dat de eenden zjjn vader toebehoorden, en deze sinds oen paar dagen door hen vermist werden. Jok deze getuige herkende de merken. De beide Rjjksveld wachters als laatste getuigen gehoord, verklaren, dat Lakeman bjj hen aangifte deed van de vermissing der rend.u. Zij hebben dien avond E. in verhoor genomen, die eerat ontkende, maar later zeide dat die eenden door hem waren weggenomen. De veldwachters ontkenden hem gedreigd te hebben, door hem te zeggenals je niet bekent, dan zullen wjj je medenemen. B'klaagde bleef volhouden, dat de veldwachters htm wel degeljjk geprest en gedreigd hebben, dat hg mede zou genomen worden naar Alkmaar. Hiermede was 't getuigenverhoor afgeloopen en verkreeg du Officier van Justitie het woord, tot het nemen van zjjn requisitoir. ZE.A. behandelde de dagvaarding en achtte voldoende het feit bewezen. Beklaagde heeft bovendien den veld wachters zjjn daad bekenJ, al zegt hjj thans dat deze »Neen«, zeide de gérant, »Lady Brighthelmstone was met vrienden, een oude heer en zjjn dochter. Maar ik begreep dat mevrouw haar zoon verwachtte en zeer teleurgesteld was, dat hjj niet kwam voor zjj en haar gezelschap vertrokken. Lady Brighthelmstone liet een brief voor meneer Winston achter*, en hjj wees naar een rek dicht bjj het kantoor, waarin een brief met flink bandschrift, geadresseerd aan den WelEd. Heer John Winston. Het bericht dat de eigenaar van mjjn auto te Cannes werd gewacht deed me schrikken, want Brown wist zoo zeker dat hjj in Engeland was. En bjj zjjn onverwachte komst kon hjj evengoed van meening veranderen en zjjn Spyker terug willen hebben. En dat nog wel nu ik er over dacht naar Italië te gaan Het idéé alleen mjjn auto te moeten missen, deed me al begeeren ze nog langer te houden. Met een blik vol verwjjt staarde ik den briet aan, mezelf afvragend of het niet beter was door te reizen voor de WelEdele John kwam opdagen, toen ik zag dat tante Mary bjj wjjze van waarschuwing haar hand op Jimmy's arm legde, als wilde zjj hem weerhouden iets te zeggen dat hem op de lippen lag. Op hetzelfde mo ment kwam Brown nader, maar of tante Mary's waar schuwing al dan niet op hem betrekking had, is me onbekend. Ik zou trouwens niet weten hoe het kon, maar ze keek hem eenigszins spottend aan. Brown kwam mjj mjjn beursje terugbrengen, dat van gouddraad met mjjn monogram er op in diamantjes en robjjntjes, wat ik even voor mjjn vertrek van u cadeau kreeg. Het was van mjjn schoot gevallen toen ik uit het rjjtuig stapte; wèl een overtuigend bewjjs dat ik op dat punt mjjn leven nog niet verbeterd heb. Na Brown bedankt te hebben, wees ik hem den brief aan meneer Winston en deelde hem mjjn vrees mee. Hjj hield vol dat zjjn oude meneer niet zou terugkomen, om onze reis in de war te sturen. Is het wel beschouwd niet verrnakeljjk dat de ex-chaufteur van den WelEdelen John beter op de hoogte is van diens doen en laten dan zjjn eigen moeder Maar, dat behoort niet tot mjjn zaken. Dien eigen namiddag maakten tante Mary, Jimmy en ik een mooie wandeling langs de zee. Wjj gebruikten pressie op hem uitgeoefend hebbent Laten wjj aannemen, zegt spreker, dat zulks zou plaats gehad hebben, dan neemt dat niet weg, dat hg da eenden medegenomen beeft on dat deze zjjn eigendom niet waren. Daarna besprak spreker het merken der eenden. Waarom geeft beklaagde de gestolen eenden niet zjjn eigen merk, en waarom snjjdt hg opnieuw het merk in van Lakeman, Waarvoor dat merken als hg de eenden den volgenden dsg wil verkoopen. Spreker noemde het jammer dat beklaagde weder hier als besohnldigde terecht staat. Iiesumeerende eischte Z.E.A. ter zake van diefstal 8 maand* n gevangenisstraf. Mr. A. Prins hierna het woord verkrjjgende, kon evenals de Officier, niet ontkennen, dat zjjn oliënt ongunstig bekend staat en lang geen mooi strafregister heeft. Pleiter behandelde kort het dreigement der veldwachters. Be klaagde heeft direct de toedracht aan den Officier breed voerig geschreven. En dit is aannemeljjk dat hjj dien avond met het oog op den toestand van zjjn vrouw, maar gezegd heeft, ik heb die eenden gestolen, omdat zjjn vrouw hulp moest hebben. Pleiter behandelde verder de verschillende opmerkingen der getuigen aangaande de kleur van de veeren der eenden, en deze spreken elkander te dien opziohte tegen. Ei dan de merken, ook dit bewjjs acht pleiter bjjzonder vaag. Pleiter kan niet aannemen, dat een vonnis hierop zal kunnen volgen. Hg kan geen verklaring vinden, waarom beklaagde op dien dag en op dat uur, daar bekend tjjnde, eenden wegneemt. Em dief neemt niets weg te midden van publiek. Ook staat vast, dat bsklaagde eenden- en zwanenhouder is. Op die gronden vertrouwt pleiter dat beklaagde zal worden vrjjgesproken. Deze zaak nam den heelen morgen in beslag. Hierna werd pauze gehouden. Mishandeling. Gerrit D., visscher te Egmond aan Zee, die het eerst na de pauze terecht moest staan, was niet aanwezig, zjjn 7aak werd bjj verstek behandeld. Hjj had den SOsten September, Zondagavond ongeveer 10 uur Albert Zwager, een koopman eveneens te Egmond aan Zee, in de Voorstraat te Egmond aan Zee mishandeld. De O. v. J. eischte te dezer zake bjj verstek een geld boete van f 7, subsidiair 7 dagen hechtenis. Mishandeling. Hendricus de H., landbouwer te Wervershoof, stond daarna terecht, beklaagd op 30 September Gornelis Coevert, een besteller te Oostwoud, te hebben geslagen met een hard voorwerp. Beklaagde zeide alleen met de hand geslagen te hebben. Beklaagde zeide tevens, dat Coevert hem ook heelt geslagen en door een ruit heeft geduwd. Volgens beklaagde waren Coevert en andere jongens in de herberg van Buis te Benningbroek, minder nette liederen aan het zingen, en hg wees hen hierop. Men kreeg een woordenwisseling, beklaagde daagde Coevert uit, om mede naar buiten te gaan om te vechten, en Coevert, die als getuige gehoord, de zaak ook mededeelde als beklaagde, kon niet ontkennen, ook geslagen te hebben. Coevert getuigde verder, dat hjj een bloedende wond had gekregen, hem met een hard voorwerp toegebracht. Het voorwerp heeft hjj niet gezien. Coevert zegt tevens, dat hjj de schade van de ruit vergoed heeft. De Officier van Justitie achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Overeenkomstig art* 300, Wetb:ek van Strafrecht, eischte Z.E.A. 14 dagen gevangenisstraf. Mishandeling. Dirk R., visscher te Wervershoof, die daarna terecht stond, hzd zich eveneens voor bovengenoemd feit te verantwoorden, omdat hg op 30 September des avonde onze thee bjj een uitstekenden banketbakker, Rimpel- meyer geheeten, en eenige uren later ons diner in een juweeltje van een restaurant, uitgebouwd in zee het restaurant de la Réserve, eenigszins geljjkend op dat van Marseille. Waren ze er al in uw tijd, vadertje? Er zjjn afscheidingen met hooge opstaande kanten in het water gemaakt, waarin kreeften en dergeljjk gedierte zwemmen, zonder te beseffen wat hen boven 't hoofd hangt. Je kiest naar eigen begeeren de visch uit en binnen luttele minuten komt het arme ding, kort geleden nog zoo gelukkig, op tafel, lekker gekookt met de saus die er bjj behoort. Een treurige gedachte. Toch, het arme beestje krjjgt een eervolle begrafenis en kan niet verwachten dat het ten eeuwigen dage zal leven. Ik liet Jimmy voor mjj kiezen, en terwjjl hjj en tante Mary de heerlqkheid van slangouste* bespraken, genoot ik van het prachtige gezicht over de baai. U zult zich vast dat heerljjke schouwspel herinneren al de schitterend* lichten van de stad en dwars over de zee het sombere, grauwe Esterel gebergte. Aan het diner polste ik tante Mary met het oog op mijn verlangen om Italië te bezoekenhet speet me echter er op gezinspeeld te hebben, want Jimmy giog dadeljjk op het plan in, verzekerend, dat als wjj tot het uitstapje mochten besluiten, hjj ons gaarne op zijn Pan- hard zou vergezellen, die ongetwijfeld te Nice al op hem stond te wachten. Tante Mary informeerde of er kans bestond Lord Lane te ontmoeten, want zoo dikwjjls had ze Jimmy over zjjn vriend Montie hooren spreken, dat ze bepaald er naar verlangde kennis met hem te makenl Wordt vervolgd). Druk N.V. vourh. Hernia. Coster A Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1