personalTI STADSNIEUWS. BUITEN LA ND," ttemengd Nieuws. Vereeniging voor Gezinsverpleging. BURGERLIJKE STAN D. Algemeen Overzicht, Jan Bakker, een landbouwer te Oottwond, in de herberg ▼an Buis te Benningbroek, zonder aanleiding had mis handeld. Tegen beklaagde, die zjjn daad erkende, eiacbte de O. J., met het oog op 't feit, dat hg niet erg gunstig bekend etaat, f 8 boete, snbsidair 8 dagen hechtenis. Diefstal van een koperen aker. De 18-jarige Fieter B., koopman te Schagen, reed op Zaterdagmiddag 29 Sept. met zgn hondenkar voorbjj de woning van Trijntje Nieuwenberg, weduwe van P. van Ellen te Zjjpe. Hg vroeg om oen beetje water, en van die gelegenheid gebruik makende, nam hjj den koperen aker mede. Beklaagde erkende zgn daad en deelde thans terechtstaande mede dat hg dien dag geen cent ver diend had. Hg kan niet begrgpen hoe hg er toe gekomen is, om dezen aker weg te nemen. Voor dit feit hoorde beklaagde als waarschuwing een gevangenisstraf van 2 weken tegen zich eischen. Beleediging. Petras Johannes Nicolaas Bkoopman te AUmaar, was niet ter terechtzitting aanwezig, zoodat zgn zaak weder bjj verstek behandeld werd. Hg had op 80 Sept. te Oudorp den veldwachter Willrm Hoogzaad beleedigd, door hem de woorden toe te voegen »Ik heb maling aan jouje kunt barsten ik heb nog f 5 voor je over, ik heb pas een horloge gevonden.B. was vroeger door Hoogzaad bekeurd, en had toen f 5 boete moeten betalen vandaar dat hjj op dien avond, Hoogzaad voubjj rgdende, ernigszins onder den invloed van sterken d ank, daar hg van de kermis te Grostbuiien kwam, tegen hem dergeljjke beleedigingen uitte. Bg verstek eisohte de O. v. J. voor deze beleediging f 7 boete, subsidair 7 dagen hechtenis. M is handeling en beleediging. »lk zal je aan riemen snqden, ik heb er mjjn leven voor over, ik heb maling aan de politie.* Deze woorden voegde Dirk van D., arbeider te Castricum den gemeente veldwachter te Castricum op 2 October toe, waarop hjj den veldwachter schopte. Daarvóór wilde hjj met den Burgemeester vechten. Voor dit feit thans terecht staande, zeide dat hjj zich niets meer kon herinneren. Ik was dien middag dronken en ik weet er niets meer van, zei hjj. Beklaagde kreeg van den President eene vermaning zich voortaan niet meer te bedrinken en de Officier eischte een geldboete van f 8, subsidiair 8 dagen hechtenis. Wederspannigheid. IlenJricus V., schildersknecht te Medemblik, die daarna terecht moest staan, schitterde door afwezigheid. Hjj was op 30 September dronken, en werd daarom aangepakt door den veldwachter Johannes van Rjjn, die hem naar 't arrestantenlokaal wilde overbrengen. Hiertegen verzette hjj zich hevig. Van Rjjn maakte proces-verbaal op, en heden eischte de O. v. J. hjj verstek 14 dagen gevangenisstraf tegen hem. Beleediging. De laatste beklaagde Gerrit Jan S., boerenknecht te Hoorn, was ook niet aanwezig, zoodat zjjn zaak bjj verstek behandeld werd. Op 13 September had hjj bjj 't Leger des Heils op 't Breed tegen den agent van politie Jan Dukema aldaar gezegd Je ben een hurk, je ben een gemeene hurk, de geheele Hoornsche politie zjjn smeer lappen, de kapitein en het heele Leger des Heils is een rotzood. Tegen beklaagde, die reeds meer veroordeeld is, eischte de O. v. J. 21 dagen gevangenisstraf. In alle zaken over 8 dagen uitspraak. Strafzaak-Ie Fèvre de Montlgny en De deer. De vierde kamer der rechtbank te Amsterdam heeft gister toch nog even gezeten in deze strafzaak. Het O. M. deelde mode, dat volgens geneeskundige ver klaring bekl. de Montigny wegens ongesteldheid ter tereehtsitting niet kon verschijnen, en requireerde tot schorsing van de behandeling der zaak tot Dinsdag 13 dezer. Dienovereenkomstig werd terstond door de reohtbank beslist. Bekl. de Geer was wel verschenen. Aanranding. In den avond van 21 Januari j. 1. werd op den weg van Noerdwolde ïaar Vledder een leerling der Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool te Prederiksoord, J. J. H. van H., zonder eenige aanleiding aangerand en met een mes in den rug gesneden. Hij heeft ge- ruimen tijd in levensgevaar verkeerd. De doctoren verklaren, dat hij zijn leven lang de gevolgen van deze verwonding zal blijven ondervinden, daar hij kortademig is geworden. Verdacht werd van deze mishandeling de 21-jarige Meine de V. te Vledderveen. Maandag stond bij voor de reohtbank te Assen terecht. Het O. M. eischte 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. De verdediger, mr. IC. J. Bijl, achtte het bewijs niet geleverd. Vrijgesproken. De reohtbank te Arnhem heeft gister den machinist M. R. van de stoomtram Wageningen—Ede die op 11 September te Bennekom een man overreed, tengevolge waarvan deze overleed, vrijgesproken. De eisch was 5 maanden. Stroopen. Voor het Amsterdamsche Gerechtshof stond gister in hooger beroep terecht de strooper Gertenbach uit Wijk aan Zee, die onlangs voor de Haarlemsche Rechtbank versohjjnen moest ter zake dat hij in de duinen onder Wijk aan Zee een surveilleerenden onbezoldigd Rijks veldwachter, die hem betrapte op het jagen in verboden jaohtveld, getracht heeft opzettelijk van het leven te berooven, althans zwaar lichamelijk letsel toe te bren gen. Het O. M. aan de Haarlemsche Rechtbank ver oordeelde Gertenbach tot 1 jaar gevangenisstraf, van welk vonnis de officier van justitie te Haarlem in heoger beroep ging. De advocaat-generaal mr. Van den Brandeler betoogde dat bekl. moet hebben geweten dat bij op den veld- waohter schoot en dat hg de bedoeling heeft gehad dezen te dooden. Wegens poging tot doodslag eischte hij daarom 5 jaar gevangenisstraf. Melaeed. Voor de Rechtbank te Arnhem hebben gisteren tereoht gestaan twee sohilderspatroons aldaar, besohul- digd beiden van het afleggen van een valsohe verklaring onder eede voor den Raad van Beroep (Ongevallenver zekering), de eerste bovendien van het doen van een valsohe opgave aan den agent der Rijksverzekeringsbank. Het O. M. eischte tegen den eersten beklaagde een jaar, tegen den tweeden 3 maanden gevangenisstraf. IJlt Bchermerhorn. De rederijkerskamer «Amioitia* heeft zich aangesloten bg den Provioialen Bond van Dilettanten-Tooneelvereeni- gingen in Noordholland. Dit Valkoog. Aan een wedstrijd in ringsteken te Valkoog namen 15 peisonen deel. Dj prgzen werden ia volgorde behaald door J. v. d. Oord, te Nieuwe Niedorp, S. Jonker, te Harizghuizen en C. Kromhout te Moei beek. Dit Oude-Nledorp. Zaterdag 10 Nov., zal door 5 van 16 sollicitanten naar de vacante betrekkieg van Hoofd der School alhier, proefles worden gegeven. Dit Csllastsoog. Vanwege de Noord- en Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Drenkelingen zgn alhier en te Petten, nieuwe reddingsbooten gestationeerd! IJlt Behagen. Den 5den werd uit het koor, dat met den Hervor mingsdag eenige liederen in de N. H. Kerk alhier heeft gezongen, een vast koor gevormd, voorloopig voor het zingen van liederen op hooge kerkoljjke feestdagen als Kerstmis a. s. Er gaven z:ch 32 dames en 11 heeren voor het koor aan. Directeur is de heer L. A. Schouten van Den Helder. De Itjjks-landbouwleeraar, de heer Nobel, alhier, heeft het plan iedere maand in «De Lindeboom* te Den Burg op Texel, zitting te houden, ten einde de boeren in de gelegenheid te te stellen kosteloos adviezen in te winnen. Het bestuur der Holl. Maatsch. van Landbouw heeft de tweejaarlgkEche studiebeurs aan de Rjjks Landbouw Winterschool, te Schagen, aan D. Jongejans te Uitgerst, verleend. De dilettanten rederjjkers-clubte Schagen, zal halt Januari aldaar opvoeren: S of Z van Justus van Manrik. Deze voorstelling geschiedt ten voordeele der Lupusljjders. l it kakhuizen. Bevorderd tot doctor in re rechtswetenschap, op «Stellingen* de heer Dirk Sluis, geboren en woonende te Enkhuizen. Dd begrooting der ontvangsten en uitgaven van de gemeente is voor 1907 vastgesteld op f 102.203.18. Er zal 6£ percent hoofdelijke omslag geheven worden; Ook Menschllevend Iu de bosschen van Heiloo is Maandag een man aan getroffen, P. Molenaar geheeten, die vroeger te Beverwijk woonachtig was en daar als een dronkaard bekend stond Sedert geruimen tjjd leidde hjj een zwervend leven en' was ook van de ouderlqke macht over zijn kinderen ontzet. De burgemeester van Heiloo heeft dezen man per as naar Beverwijk doen vervoeren, waar de patiënt 's avonds 5 uur half dood aankwam. Te Beverwijk was men echter niet gesteld op die vrijgevigheid en men zond den man weer terug naar de plaats van herkomst, doch het kostte heel wat moeite om den burgemeester van Heiloo te overtuigen dat hij volgens de Armenwet had te zorgen voor personen, die in hulpbehoevenden staat in zqn ge meente worden aangetroflen. De man is inmiddels over leden. (Tel.) Van een paar kalveren. Twee graskalveren waren van een klein bedijjf in de Moerbeek onder N. Niedorp gekocht en werden in een drift vee gebracht naar de Alkmaatsche groote Kotien markt. Het scheiden van de mooie wei en van de goede vrouw, die ie olken dag toesprak, viel aan de dieren zeker wel zwaar. Onder Alkmaar ten minste, wisten ze ongemerkt u't de drift achter te blgven en keerden ze op hare schreden teiag. Don volgenden dag 's middags kwamen beide dieren, welbehageljjk loeiend, weer en dit is jaist merkwaardig voor graskalveren terug aan het klein bsdrjjf, dat hen had zien geboren worden. Koemest bij Vruchtboomen. «Nelis* Eohrgft o.a. in het Ilbl. Elk moet proeven netten, om uit te maken, wat zjjn boomgaard behoeft en weet hjj eenmaal waar het aan hapert, dan kunnen Btalmest of hulpmeststc ffen genezing brengen. Wat men evenwel gebruikt, verkeert mag het zeker heeten, den mest onmiddellijk om de stammen te strooien. Op niet weinig Noord-Hollandsohe boerdeiijen ziet men in den winter om den stam ran den vruchtboom een hoeveelheid koemest brengen deze bljjft hier eenige weken liggen en wordt in het voorjaar geslecht. Dit deze mest voor don boom weinig nut brengat is te be grepen voor elk, die weet, dat het bodemvoedsel met de haarwortels wordt opgenomen en deze vooral zgn te vinden ongeveer op de hoogte van de buitenzjj der kroon. Daarom is het beter, den mest aan te brenge in een breeden kring op eenigan afstand van dan stam. Heeft men niet met één boom, doch met ean boomgaard te doen, dan wordt de geheele bodem gelijkmatig barnest, wjjl do wortels der boomen alle richtingen nitloopsn. E,n bemesting met gier ik bedoel geen mengsel van vaste nitwerps.-len met water, maar zuivere urine (gecombineerd met superphosphaat) scbjjnt mg voor eiken boomgaard een uitmuntende bemesting. Men strooie in den herfst 300 4 400 K.G superphosphaat in een boom gaard van 1 H.A. en brenge daar ia den winter ééa L urine per vierk. M. bjj. Er is dan volledigs mest grgeveo, dia gemakkelgk met het regenwater in dun grond wordt gespoeld.* Ben buitenkansje. Ruim 40 jaar geleden vertrok zekere heer van Nes van Amsterdam naar Amerika waar hij in verschillende steden werkzaam was en ten slotte te San Francisco belandde. Daar werd hij de Lverander van zand en grind aan verschillende spoorwegmaatschappijen. Den 17 October j.l. overleed hij vrij plotseling en de Amerikaansehe corsul berichtte de vorige week dat bij zijn zes broeders te Amsterdam behoudens een klein legaat, tot zgn erfgenamen gemaakt had. De nalatenschap bedraagt 396,000 dollars, zoodat aan ieder hunner ongeveer anderhalve ton zal ten deel vallen. Ken inval la een speelhuis. De politie te Amsterdam deed gisterenavond te 11 uur een inval in de sooieteit „Zum Lowen" aan de Beursstraat. De toegang werd geweigerd. Met behulp van een smid werd de deur daarna geforceerd. Teen de politie boven kwam, zaten de heeren rustig te drinken en te rooken. De aanwezigheid van een roulette deed het vermoeden der politie, dat in deze sociëteit gespeeld wordt, zeer waarschijnlijk zijn. Procesverbaal werd tegen den eigenaar opgemaakt wegens den toegang weigeren aan daartoe door de wet aangewezen personen in een huis met vergunning. Wegens hazardspel kan geen vervolging worden ingesteld. De heeren hadden immers allen tijd de „eventueel" gebruikte speelgelden op te bergen. minder aangenaam. Zaterdag werd in het Amsterdannch O. L. Vrouwen- gasthuis schreiende een jongentje binnengebracht, dat op zgn hoofd, alB een hoofddeksel, een waterpot had. Bg het spelen had de jongen den pot op zgn hoofd gepast, maar zgn broertje had er op geslagen. Alle pogingen, om het hoofddeksel er af te krggen, mislukten. Stukslaan ging ook moeiljjk, omdat de pot niet van steen, maar geëmailleerd blik was. Ten einde raad trok men naar het gasthuis en daar gelukte het, het hoofd uit de klem te bevijjden. Ken vondeling. Zaterdag werd te Venlo onder ren struik gevonden een pasgeboren kind. Hot annbestuur aldaar heeft zioh het lot van het kind aangetrokken on het ter verpleging uit besteed. De daderes is nog niet kaneen worden ontdekt. Er wordt vermoed, dat uit Pruisen het kind aldaar is neergelegd. Smakelijk eten. In de laatste raadsvergadering te Tiel vroeg de heer Sohoondermark aan Bs en W.Is het B. en W. bekend, dat hier bestaat een wotstmakerjj, die worst van slecht gehalte aflevert Is dit onderzocht, zoo ja, welke resul taten heelt dit onderzoek opgeleverd en welke maat regelen denkt men te nemen om die inr'chting, welke nadeelig is voor Tiel, op te ruimen Ds voorzitter kon niet meer zeggen, dan dat de politie de zaak in handen heeft. Uit den trein gesprongen. Een jonge Rus, uit de tuurt van Warschau, witns geheele familie onlangs werd uitgemoord, wist de grenzen over te komen. De zware slag, door 't verlies zijner bloedverwanten, had hem sterk aangegrepen, en gisteren sprong hg dicht bg Amsterdam nit, den trein, waai mee hg van Zevenaar naar Amsterdam ging. Diefstal. Een bewoonster van de Cornelis Troosfstraat te Am sterdam kwam gistermiddag bg haar thuiskomst tot de ontdekking, dat haar woning openstond en een kast opengebroken was. Zjj vermiste een gzeren geldkistje, waarin f 70 aan papieren geld, benevens eenige papieren. De daders zgn onbekend. Braadsflcbf log. De politie beeft gearresteerd de dienstbode R, van den veehouder Rsitsma te Heidehuizen, tusaehau Baester- zwaag en Hennik, die bekende tweemaal brand te hebben gesticht in de boerderg van Reitsma. Beide keeren werd de brand gelakkig ontdekt en kon het vaar nog ge- blatcht worden. Branden, Vannacht is aan de Koningstraat te Beverwjjk efn stal met bergplaats voor hooi en een groote zolder met aardbeiöamandjes van den beer Van der Does, geheel afgebrand. Te Diemea is hedennacht door broeiing een hooi schelf van den heer J Alderse aan de Oudekerkerlam verbrand. Ongelukken. Gisteren reed de heer H. J. F., met rjjn automobiel op den Goudschenrjjweg te Rotterdam. De veedrjjver W. v. H. klom achter op de auto en wou er niot af gaan. Ia de Hugo de Grootstraat wilde de heer H. J. F. den man van zgn auto jagen. Hg ïaakle daardoor een oogen- blik het stuur kwjjt, de automob:el liep tegen een boom op en juffrouw E. 1\, die mede in de auto zat, viel er uit ea word in dea rug gekneusd. De veedijjver werd meegenomen naar het politiebureau in de Meermansstraat Ia de Muliebiaa hoek Biansteeg, te Utrecht, is Maandagmiddag te kwart voor twee een werkman van een ia aanbouw zjjod huis naar beneden gevallen van een hoogte van meer dan tien meter. Stervende is de ongelukkige naar het ziekenhuis gebracht. Hjj heet J. P. en is 26 jaar oud. Gistermiddag hal voor hat huis van den schoen maker Willems te Amsterdam op den hoek van ds Prinsengracht eu Leliegracht het vo'gende plaats. De bestuurder van een wagen, die de brug over de Prinsen gracht kwam afrijden, raakte zgn staur over zgn paard kwjjt, met het gevolg, dat het dier met zgn hoofd dwars door de ruiten van de woning van den schoenmaker liep. Hevig bloedend werd het arme dier afgespannen en naar de brandweerkazerne op de Prinsengracht geleid, alwaar om een veearts getolephoneerd werd, die bet verbond. Kleavrs uit Hoorn. B e n o o m d. Benoemd tot ambtenaar ter Gemeente Secretarie da heer H. Deelstra, 2e commies ter secretarie te Hoorn, Bsroepenbij d« Ned. Herv. Kerk bs Krommenie do heer J. L. van Apeldoorn, candidaat te Helpman (Gr,). Door de zusters der Vereeuiging werden in de maand October 501 bezoeken gebracht aan 25 patië-t-n. 8 pecialltelten- voorstelling. Zondagavond a.s. wordt er, zooals blqkt uit een achterstaande advertentie, in de «Harmonie* een specia liteiten-voorstelling gegeven, door een gezelschap onder directie van den heer M. Skorzewski. Een gezelschap onder directie van denzelfden heer trad het vorige jaar met succes op in de tUnie.* Op het programma staat als glansnummer een internationale worstelwedstrijd om prijzen van f 75, f 50 en f 25. Voorts treden op Humo risten. soubrette en duettisten, comic jugglers en het Nederlandsche trio Correli. GETROUWD: 7 Nov. Matthias Constantinns Dingsrdis en Hillegonda Maria Bsemsterbcer. Cnristoffal Hermanns Pattenaar en Camelia Maria Schouten. Cor nelis Kuiper en Janke Neileke. GEBOREN 5 Nor. Jannetje, d. ran Jacob Greeuw en Trjjnlje Dalenberg. 7 Arie, z. van Adam Klokkemejjer en Bardina Maria de Jong. OVERLEDEN 7 Nov. Rudolphine Rietberg, echt gen. van Jacques Pie- ter Lubbe Bakker, 53 j. Knu.terina Maria Ssret, eohtgan. van Jooat Veoaonboa, 46 j. Zooals wjj gisteren kort mededeelden was het toen de dag van verkiezingen in de Voroonigde Staten. De leden van het Huis der Afgevaardigden in de Staton treden voor de helft af en dasrbjj zgn er ver kiezingen voor de Staatr-regeeringen. In den staat New- York wordt de Btrjjd om het gouverneurschap met bjj- zondere felheid geroerd. In 't algemeen beschouwt men den nitslsg als bjjzonder bolangrgk daar deze staat meer te beteekenen heeft dan verscheidene van zgn buren te zamen. Naar den uitBlag van de verkiezingen iu de kleine hoofdstad van dezen staat, Albany, zien alle staten met spanning uit, omdat die als een zeker richtsnoer voor de politiek wordt be schouwd. New-York kan n.l. somtgds deu doorslag geven niet alleen bjj legislatieve verkiezingen maar ook bjj ver anderingen in het presidentschap van de Unie. Dan is er nog een factor waarom men met belangstelling de uit slag in Albany afwacht. Men gelooft n.l, zekerheid is geheel buiten gesloten dat wie als gouverneur van den staat New-York wordt aangewezen, alle kans loopt in de toekomst te worden aangewozen als president der Staten. Zoo beklesdda b.v. president Rooaevelt ook dezen post. Do beide caudidaten zjja, zooals men weet Hearst en Ilughes, en democraatrepublikein. Van morgen was omtrent de verkiezing het volgende telegram ingekomen uit New-YorkBg de verkiezing voor het gouvernementEchap in den staat New York zgn er ic 346 districten bniteu de stad New York uitgebracht 76,866 stemmen op Hughes, d. i, 9622 minder dan in 1904, en 68,901 op Hearst, d. i. slechts 511 minder. De verdere berichten over de stemming wjjzen een verre vermindering van de stemmen der republikeinen aan. Voor dea uitslag zie men onder «Laatste Berichten, Uit Marokko komen nog steeds berichten van onregelmatigheden. Over het gebeurde te Tanger wordt aan de Times gemeld: Toen de stoomsloep van den Franschen ki uiser Galilée, bemand met matrozen in uniform, vanochtend aan den tolsteiger aanlegde, werd de bemanning uitgejouwd en uitgifloten. Vervolgers vielen Marokkaansohe matrozen ze met spanen en stokken aan. Volk, dat op den steiger stond, wierp met steenen. De Marokkaansche politie poogde niet eens de hekken van den steiger te sluiten of de menigte tot heesgaan te bewegen. Zjj liet de menschen integendeel met steenen dtn steiger op komen. De be manning van den sloep toonde groote koelbloedigheid en verwjjderde z ch. Eenige Fraceche matrozen werden ge wond, maar niet ernstig. Uit dit inoident bljjkt, dat er onder de Marokkanen een zeer vgandige geest tegen de FranEohen heencht. Hedenmorgen is er het volgends telegram over, ont vangen uit Tanger. Uit hoofde van bet met steeaen werpen naar een boot van een Fracschen kruiser, heeft de Fransche gezant een bericht naar Malaga gezonden, met verzoek dan krufser Jeanne d'Aro* naar hier te zendeu. Deze kwam heden (6 Nov.) hier aan, tegelijk met den Spaansohen kruiser «Princesa de Asturias*, dia door den Spaanechen gezant was aangevraagd. Raissouli heeft nog steeds de pomp-gebouwen van de Spaansohe maatschappij voor electrieche verlichting in handen. Da krachtige prolesten van de Spaansohe legatie hadden niet 't geringste resultaat. In den Franichen ministerraad kondigde de Minister van Buiteclandeche Zaken twee nota's aan, gewisseld tnsrehen Frankrjjk en Spaojs, en ten doel hebbend in gemeen overl'g de veiligheid van de vreemdelingen in Marokko te verzekeren. Minister Pichon houdt zich bezig met hel in korten tjjd vaststellen van een volledig samengaan ten deze met Spanje, overeenkomstig hst protocol van Algecirav, speciaal wat betreft het organi- seeren van politie te Tanger. De meerderheid die het kabinet C 1 e m e n c e a u bjj zgn eerste optreden in de Kamer heeft verkregen, bedraagt volgens officieele mededeeling 376 tegen 94 stemmen. Zjj bestaat uit de radicalen, de onafhanke lijke, buiten haar partjjgroep staande socialisten, de gemat'gde republikeinen der democratische linkerzqde en de republikeinsche vereeniging, alsmede uit 15 progressisten en 3 nationalisten. Op die laatste 18 stemmen kan het ministerie natuurlqk volstrekt niet rekenen. Zqn aaneengesloten partqmeerderheid kan ge schat worden op iets meer dan 350 stemmen van de linkerpartqen, buiten de socialistische partjjgroep. Deze bleef buiten stemming, evenals 34 progressisten, 9 cleri- calen, 3 nationalisten en 3 dissidenten van de linker partqen. De minderheid bestaat uit 68 clericalen, 14 nationalisten en 12 progressisten. De uits'ag is niet zoo gunstig als eerst gedacht werd, ook wegens de belang rijke positie, die de gematigde links republikeinen in de tegenwoordige minderheid innemen. Dezen toch zullen zelden hun stemmen kunnen geven voor hervormingen zoo radicaal als Clemenceau's socialistische vrienden verlangen. De Kamer behandelde gisteren een interpellatie over de wet tot scheiding van kerk en staat. Op verzoek van generaal Picquart werd een voorstel om de wet op den tweejarigen dienstplicht ook op de lichting van 1903 toe te passen als niet-dringend ter zijde gesteld. De Lanteme heeft de meening van den voormaligen eerste-minister Combes doen vragen over de scheiding tusschen Kerk en Staat, het verzet van het Vaticaan en den te wachten tegenstand der geestelijkheid. Naar zjjn oordeel zal dit verzet niet zoo heel veel beteekenen wanneer de Kerk begrjjpt, dat de republikeinen Ce wet willen toepassen zonder noodelooze uitdagingen, zonder vertraging en zonder tegenover de Kerk te kapituleeren. De strjjd tegen het clericalisme is volgens den heer Combes nog ver van geëindigd. Maar de republikeinen voelen zich, sinds de jongste verkiezingen zoo gunstig voor hen uitvielen, aanmerkelijk sterker. Meer dan vroeger is het noodig een innigen band te vormen tusschen alle gioepen van de linkerzqde, socialisten van eiken aard, radicaal-socialisten en radicalen. De heer Combes hoopt zeer, dat het ministerie Clemenceau deze vereeniging zal kunnen bewerken. Het Engelscha Hoogerhuis heeft gisteren de ocderwgswet nog verder in kerkaljjken zin gewjjzigd. Het regeringsontwerp zegt, dat de graaf'chapsraad in steden van zekeren omvang aan een school bizondere voorrechten kan verleenen in zake seotarisch godsdienst onderwijs, wanneer de ouders van vier vjjfden der leer lingen dit verlangen. Het Hoogerhnis verplichtte den graafschapsraad daartoe en W8l niet alleen in steden, miar ook op het platteland. De rageering verzet zich tegen deze uitbreiding, omdat er buiten in vele gevallen slechts ééa school op een dorp is en daar, waar de Aoglikanen in de overwogeude meerderheid zgn en dat komt veel voor de nonconformisten dan weer feiteljjk op een Anglikaansohe sccteechool zouden komen. Op een vergadering van nonconformisten te Londen is gisteren besloten de regeering aan te cporen met bile wettige middelen te beletten, dat het Hoogerhnis, het welk het volk niet vertegenwoordigt, in de onderwjjswet de beslissing van de kiezers omverwerpt. Bij een bijeenkomst eergisteren in het Spaansohe Ministerie van financiën te Madrid protes teerden de vertegenwoordigers der Baskische provinciën tegen het voornemen van de regeering de algemeene voorwaarden ook voor hunne provinciën toe te passen. Indien voor 31 Deo. geen overeenstemming verkregen wordt kan deze zaak onverwacht ernstige gevolgen nemen. Uit Rnsland wordt gemeld dat de politie Zondag te Moskou huiszoeking gedaan heeft en vele menschen gevangen genomon, vooral sociaal-democraten, o.a. 25 leden van bun bestuur. Men heeft ook adressen en ijjsten van de socialistische organisaties in de provircie gevonden. Iu Saratow is de staat Tau beleg voor een jaar ver lengd. Te Petersburg heeft een feestmaaltgd plaats gehad van oud-leerlingen van het Alexander-lyeenm aldaar. De Kameijonker Paul van Saboerof drouk op de leerlingen van het lyceum, die als afgevaardigden in de eerste Doema hebben gezeten. Daarbjj noemde bg de professoren Karajef en Moeromjef. Na een oogenblik van pgnljjke stille klonk plotseling uit honderden kelen de kreet Er uitEr uit I Vele feestgenooten drongen naar Saboeroi toe en ontrukten bem de ondeischeidingsteekenen van de school. Ten slotte werd de kamerjonker naar bniten gedrongen. De Minister van Financiën Kokowzef die het feest

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2