A D vë¥t^ëntTënT" W. Nederkoorn. Dinsdag 20 Nov. a.s. Winkeliers en Venters! aan te besteden „HET MEUBELHUIS", Vraagt de nieuwe modelboeken van ter inzage. sêb kb sm sm ms ats MEUBELEN IN ALLE GENRES. "laatste berichten. Zitting van den Gemeenteraad Veiling vaste goederen, Groote collectie voorwerpen en gereedschappen voor Langestraat A 11. 21 November JONGENS, „l)e Hollandsche Bazar „De Hollandsche Bazar", 1AI6GSIRAAT ÏO. Meubelmakerij. Stoffeerderij. Gemengde Mededeelingen. 15 0,0 00 mark voorden kapite* MARKTBERI 0HT"Ê1^ BEUR8BERICHTEN« 76 H SO} 92 99} 66 76 73 72 76} 74} 74 5SG 84 102 76} 90} 92 100 A 99} 99A 75 73rir 810 97 83} 133 728 75} 68 74 62} 83} 88 102} 207 98} 83} 133 719 47} 14G 91} 66A 128} 79} 101} 28} 40} 44 28} 34} 95} 101 92A I 34} 183 110} J. VEENENBOS. E. A. VEENENBOS. ANNIE VEENENBOS. C. A. VEENENB08. ZOO JUIST ONTVANGEN De lezing van ALPH. LA.UDY, over Mul- tatuli, zal niet op plaats hebben, doch op De Engelsche Leeraar J. C. DYMOCK WOOD, heeft eenige die een LESCURSUS met anderen graag willen nemen. Adres: Zevenhnizen 7. Dweilen, Sponsen, Poetspomade, Glazen Portretljjstjes, Toiletzeep enz., C. N. KOOP, Hoogstraat, Alkmaar. De ALGEMEENE COMMISSIE tot Spijsuitdee- ling te Alkmaar, verlangende aan de ingezetenen dier gemeente Wil men bovenstaande artikelen werkelijk goedkoop koopen, bezoekt dan eens Hoogstraat, Alkmaar. maal bjjwoonde, deed aan deze betooging mede. Do kamerjonker is een zoon ran het zeer reactionnaiie lid van den ïjjksraad Saboerof. Hg was ambtenaar aan het defartement ran baitenlaudeche zaken en zal nn wel ontslag moeten nemen, indien hem niet iets ergeis weckt. De politie te St. Petersburg heeft op beval van Stoljpin vele Joden uit de stad gezet die er verblijf hielden zon der verlofpas. Een bewjjs, dat er in de Jodenkwestie nog niets veranderd is. Er is een Russisoh eskader in Engeland op bezoek. Het ligt in de Morooambe-baai. De officieren brachten gisteren een bezoek aan de werf van Yickers Sons ii Maxim te Barrow, waar de Russische kruiser Rjoerik gebouwd wordt en bijna klaar is om van stapel te worden gelaten. Vandaag zouden zij naar Sheffield gaan en morgen op de kust van Cumberland schietproeven bijwonen. Morgenavond vertrekt het eskader naar Brest en vandaar gaat het naar de Middellandsche Zee. Ondanks het verbod van overheidswege verzamelde zich eergisteravond een schaar van bondetden studenten voor het Servische generaal-consulaat in Budapest en juichte, schreeuwde biavo en hoera, alles ter eere van de Hongaarsch-Servische vriendschap. Daar de Servische generaal-consul afwezig was, ont ving zjjn vrouw de deputatie een dankte voor de ovaties. Het nieuwe Bulgaarsche ministerie, door Petkof, den Minister van Binnenlandsche zaken, ge vormd, bevat al de vroegere Ministers behalve generaal Petrof, den Minister van Buitenlandsche zaken, die ver- vangon is door Stansiof, vroeger gezant te Petersburg. van Köpenick. Een ondernemend man heeft de som van 150,000 mark geboden aan de Berhjnsche politie, indien zij hem voor drie maanden den kapitein van Köpeniek wilde afstaan. De man verplicht zich den slimmen schoen maker bestendig te doen bewaken en hem op gestelden termijn weer in te leveren. Ook de kapitein zou een gohoone som krijgen als honorarium. De politie heeft eohter dit voorstel afgewezen. Oe toestand van De Montlgny. AMSTERDAM, 7 Nov. De Telegraaf verneemt uit goede bron dat de toestand van De Montigny lang niet goed is. De emotie der laatste tjjden heelt hem vau streek gebracht en daarbjj is kouvatting gekomen. Het is niet te voortien dat de strafzaak binnen wo'nig dageu hervat zal worden: Inbraak. ARNHEM, 7 November. Hedennacht is ingebroken bjj den horlogemaker Van der Eerden in de Rjjnstraat, Omstreeks 40, alle gouden horloges zjjn gestolen. Den dader heeft men tot nu toe nog niet gevonden. De verklezlag la New-York. NEW-YORK. 7 November. De meerderheid voor Wil liam Randolph Hearst in New-York-city neemt sterk toe hjj zal wellicht 8000 stemmen behalen. Men ver wacht dat Hughes het te Brooklyn zal halen met onge veer 2500 stemmen. De meerderheid voor Hughes in d» landeljjke districten moet snel toenemen, zal hjj herkozen worden. De candidaten van Tammaiy voor de rechters-plaat'en zjjn gekozen. NEW-YORK, 7 Nov. Do republikeinsohe cundidaat Hughes is gekozen tot gouverneur van den staat New-York. van ALKRAAB, op Woensdag, T November 1006 des namiddags 1 uur. Voorzitter de heer G. Ripping, burgemeester. Secretarisde heer C. D. Donath. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig met kennisgeving de heer Luiting, zonder kennisgeving de heeron Cohen Stuart, Kraakman, Van den Bosch en Kool. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Onderzoek geloofsbrief. 'Alvorens over te gaan tot behandeling der agenda, wordt op voorste] van den Voorzitter beBloten den inge komen gelooisbrief van het nieuw gekozen lid van den raad, den heer Mr. B. van der Feen de Lille, te onder zoeken. Als oommissie daarvoor werden aangewezen de beeren Van Bnjjsen, Bosman en de Lange. De vergadering wordt een oogenblik gesohorst. Na heropening der zitting wordt door den heer Bosman rapport uitgebracht over hst onderzoek, waarna op advies der commissie wordt besloten tot toelating van den heer Mr. B. v. d. Feen de Lille. 1, ■ededeellngen. De Voozzitter deelt mede: a. dat is ingekomen een scbrjjven, d.d. 24 Oct. 1.1., no. 71, van de Ged. Staten, ten geleide van het goedge keurde raadsbesluit, van 27 Sept. LI., no. 3, waarbjj aan mej Vermeer en den heer A. Tonneman een eervol ontslag is verleend, als onderwijzeres en onderwijzer, aan de le en 5e gemeenteschool. Voor kennisgeving aangenomen. b. Alsvoren een reclame tegen zjjn aanslag in de hoof deisen omslag, dienst 1906, van F. J. v. d. Burg. 2, Benoeming van een marktmeester. De aanbeveling luidt 1. S. H. VAN DRDNEN. 2. T. KNEGT. 3. J. JOOSTEN. Bij stemming worden op de hteren S. H. van Drunen en Knegt ieder 6 stemmen uitgebracht. Er wordt thans om gedelibireerd wat er gedaan moet worden. Eerst meent men, dat het lot beslissen moet. De nieuwe gemeentewet zegt echter dat bjj staking van stemmen ingeval van herstemming het lot beslist. Er moet dus een nieuwe, vrjje stemming plaats hebben. De heer Van den Bosch is inmiddels ter vergade ring gekomen. Thars wordt met i stemmen benoemd den heer Knegt. De beer Van Drunen verkreeg 6 stemmen. 3. Bouwterreinen ten Westen van de Nleuwpoortslaan. Voorstel van B. en W. om aan den beer J. Willems te Haailem, als beschikking op ign adres d.d. 21 Juli 1.1. te berichten, dat zoolang in den afvoer van rioolwater niet naar behooren kan worden voorzen de in het door hem aangeboden plan bedoelde gronden, waar doze immers meer dan pl. m. 30 M. van de N:euwpoortslaan gelegen zgn, niet voor bebouwing geschikt worden ge acht en dus aan dat plan geene goedkeuring kan worden verleend. Dit punt werd in de vergadering van 5 Sept.j.l. aan gehouden. De heer Uitenbosoh dringt aan op eenigen speed met het plan tot uitbreiding der gemeente. De Voorzitter zegt, dat er met spoed aan gewerk^ wordt. Het voorstel wordt daarna zonder hoofdei jjke stem miig aangenomen. De Voorzitter zegtdat dit besluit ten opzichte van bet peroeel Langestaat een formaliteit is, daar inge volge de voorwaarde van koop Mevr. de Wed. Cohen Stuart huurster van het huis bljjft tot besloten wordt tot amovatie. De heer D o r b e c k zou deze clausule uit bet besluit willen nemen, en eenvoudig zich willen houden aan de voorwaarde van koop. Een huurwaarde van f 500 voor een peroeel van f 12000 is niet hoog en allicht zon het publiek meenen, dat de bewoonster door den raad wordt bevoordee'd. De Voorzitter zegt toe, er in op te nemendat dit in overeenstemming is met de voorwaarde, waaronder het huis is gekocht. De heer de Groot vraagt, of f 5 voor het perceel van Hopman niet te weinig is. De Voorzitter antwoordt, dat het peroeel geen hooger huurwaarde heeft. De heer Uitenbosch vindt, dat het niet op don weg ligt een perceel met vergunning te vorhuren, hjj zou die vergunning thans willen ophtffen. De heer Van denBosohishet geheel met de heer Uitenbosch eens, terwjjl ook de heer D o r b e c k, die een en ander mededeelt over betgeen bjj meermalen in dat lokaal heeft gehoord, des Zaterdags en Zondagsavonds er zioh ten sterkste tegen verklaart. De Voorzitter merkt op, dat Hopman er op gewezen ie, dat dergeljjke tooneelen als de heer Doibcck heeft aangehaald, niet kunnen geduld worden en dat de politie is opgedragen scherp toezicht te houden. Da heer Van dan Bosch kan niet met de voor dracht meegaan. De heer Glinderman vraagt of de voorwaarde gesteld is, dat Hopman in dit huis bljjft wonen. De Voorzitter en de heer Ter Spill antwoorden, dat deze voorwaarde niet sohrifteljjk is gemaakt, De beer Dorbeck vraagt, of het B. en W. bekend is, dat Hopman zeer waarscbjjnljjk binnenkort het huis gaat verlaten, daar hjj een ander huis heeft gekocht. De heer Van den Bosoh zal toch tegen stemmen, daar Hopman bjj een huur van f 5 mogeljjk in dat perceel liever zal blijven en 't andere weer verkoopen. Na nog eenige disoussie, wordt het voorstel om het perceel aan de Nieuwe; loot te verhuren aan Hopman met 7 tegen 6 stemmen verworpen. 4. Verordeningen op hel heffen en Invorderen van bruggeld. De verordening op het heffen van bruggeld, zooals die den laten September 1903 werd vastgesteld en opge nomen is in het Gemeenteblad no. 162, werd bjj Koninkljjk besluit van 31 December 1903, No. 76, goedgekeurd tot 1 Januari 1907. B. en W. stellen thans voor, die verordening opnieuw en onveranderd vast te stellen. Conform besloten. 5. Onderhandsche verhuring van gemeente eigendommen. B. en W. stellen voor de bjj raadsbesluit van 1 Augustus 1.1. aangekochte buizen Langestraat hoek Kreb- besteeg en Nienwesloot hoek Krebbesteeg onderhands te verhuren a. het perceel Langestraat no. 71 aan Mevrouw de Wed. M. Cohen Stuart, voor een huurprjjs van f 500 per jaar; b. het peroeel Nienwesloot no. 42 aan W. Hopman, voor een huurprjjs van f 5.per week een en ander onder de nader door' burgemeester en wethouders vast te stellen voorwaarden, zullende de huur gerekend worden te zgn ingegaan op 1 October 1906. Conform besloten. 6. liet leveren van gemeente-drukwerk. Door B. en W. wordt voorgesteld op het adres van de afd. Alkmaar van den Algemeenen Nederlandechen Typografenbond, betoogende de wenscheljjkheid van het verkrjjgen van betere arbeidsvoorwaarden voor de typo grafen, voor zooveel aangaat het leveren van gemeente drukwerk te berichten dat de Raad zioh ter zake refe reert aan zjjn besluit van 18 November 1903, waarvan aan adressante een afschrift is toegezonden. Conform besloten. 7. Kekenlng Stads-ziekenhuis, dienst 1905. De commissie voer de belastingzaken enz. stelt voor de rekening goed te keuren in ontvang tot een bedrag van f 18663.05 en in uitgaaf van f 17317.04J, met een batig saldo van f 1346.00}, als eersten post van ontvang te brengen op de begrooting voor 1907. Alsvoren. 8. Bekening stadsapotheek, dienst 3.90A. Door de commissie voor de belastingz.ken, enz. wordt voorgesteld de rekening foed te keuren in ontvang op f 6777.11 en in uitgaaf op f 6015.99$, met een ba'ig saldo van f 761.11}, als eersten post van ontvang te verantwoorden op den dienst van 1907. Alsvoren. 9. Brgrootlng van het stads ziekenhuis, dienst 190*. De commiane voor de belastingzaken enz., geeft den Raad in overweging deze begrooting aan regenten terug te zenden met de uitnoodiging dat volgnummer 18 der uit gaven «geneeskundige dienst* van f 1500 worde terug gebracht tot f 1000, in verband waarmede de toelage uit de gemeentekas kan worden voorgedragen op f 13372.49* en het totaal der ontvangsten en ui'gaven kan worden geraamd op f 20187. De heer Van den Bosoh kan zich met dit voorstel niet vereenigen. Hij acht de bezoldiging der genoesheeren te laag en vindt geen reden om deze begrooting niet goed te keuren. De heer De Lange zegt dat de oommissie de sprong tot f 1000 wel wat groot acht. Tevens zegt bjj, dat wel gezegd is, dat een der doctoren dan zjjn fonds zal opheffen, maar daar heeft mon geen zekerheid va». De heer van don Bosch meent, dat dit geen argument mag zgn. Waar de raad heeft gewild, dat het ziekenhuis zoo goed mogeljjk zj?, moet de raad ock zor gen, dat de getetskeeren goed bezoldigd worden. Da heer de Wit sluit zich daarbjj geheel aan. De heer Cohen Stuart is van oordeel, dat de heer van den Bosch, wel wat te scherp hoeft gesproken over de naar zijne meening te lage bezoldiging. Hg meent echter, dat ook de belangen van do gemeente hier wel degeljjk meespreken en 't komt hem voor, dat waar de gemeente veel opoffert, en geen voordeelen van de in richting trekt, dat ook voor de geneesheer en niet behoeft te worden geüischt een volkomen bezoldiging voor de diensten aan de minderbedeelden bewezen. Verder zou spr. ook gaarne het gevoelen willen kenxen van B. en W., die toch zeker ovor deze voordracht hebben nage dacht. Be zitting duust voort. Broek oe langri ijk 6 Nov. Heden werden tes'eed a 0.2e soort 1.00 a 2 50, reuzen bloemkool f 6.a 9,00 Roode kool f 2,50 a 5.50, Gele kool 1 2 00 a 4 50, Witte kool f 4.a 9.50, Nep (kleine uien) f 0.a 0.Uien f 1.10 a 1.20, Bieten f 3.a 4.50, koolrapen f 1.— a 1.50. Station Nookbschakwocdx 6 Nov. Heden aangevoerd: Roode kool le soort f4.— a f 4.25, 2a soort f 3. a 3.75, kleinere f 2.25 a 2.90. Gele kool 4.- a 4.50, 2e soort f 3.50 a f 3.75 ^klei nere f 2.70 k f 3,25. Witte kool le soort f 6.a 6.50,2e soort f 4.50 a 5.50, kleinere f 0.4 0.p. 100. Nep f 0.f 0. Uien f 1,10 a f 1,20 p. 50 K.G. Aangevoerdstuks kool. Groenteveiling Bovenkabsprl Station 6 Nov. Heden werd besteed voor: Aardappelen (blauwe) f 1.40 a 1.60 per 17l/j K.G., Bloemkool (le soort) f 5.75 a 7.,idem (2e soort) f 4.— a f 4.25. Aanvoer 72190 stuks. Roode kool f 3.25 a 4 00, witte kool f 3.50 a 4.75 gele kool f 4.50 a 5.50. Aanvoer 9260 sL Uien f 1.25 f 1.40 per 50 Ji.G. Bieten f 2 60 a 4.— per 1000 st. slaboonen f 1.60 a f 1 80 per 15 KG. Schagen, 7 No*. Kleine kaas f 31,0 oommissie f 0 middelbare f hoogste markt f 00, Aangevoerd 26 stapels. Gewogen Kgr. AMSTERDAM. O.rt NedsrUnd, N. W. Schuld. ditodito dito, übitj Oostenrijk Obl. in pap. 11. 1000 Febr.-Aug. dito, dito April-Oct.. dito, Kronen 2000 b*l.vrjje(K.ronenr.)lf*i-Nov. dito, dito 1000 bel.vrjje(Hroneiir.) Jan.-Juli Portugal la acr. S°/0 I 10-100S dito, Sa id. Amert. Schuld S'/a francs 500 i Rusland, '.wang. Dombr. Oblig4$ dito, Binnaalandichc 1S944 dito, 1880 ga*ona. Z. R. 115-81518 Mai-Nov. 4 dito, 1889 1»A la sar. 1 Jan 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Doncti-Spoorwg.4 dito, 1867/89 M 10-100 Mei-Rov4 dito, Grootc Sdw. üblig. 18614 dito, dito, 1 R. 500 18984 dito, Trans*. 8pw. Obligi Z. R. 115/615. 8 dito, Zuid-W. 8Pw. Oblig. Z. R. 615.... 4 dito, 1889...r,8 dito, in goud 1884, 18 üzn, IS Juli.... 5 Spa&ja, Obl. Buit. Perpetual a4 ïurkjj», gapriv. Conv. .aaning 18904 Recap, geünificeerde schold frea. 500-1500..' 4 ggynte. Obl. leaning 1876.......;4 #azleo, Obl. Bina. Sch. afiosb. oblig5 dito dito 1899 5 Venazaaia Obligation 1881g, 4 N. V. Noord-Holl. Örond-Crediat. Pandbr.. 4 N. W. F sc. Svp. Pdbr Vaderland, Cult. Uaatich. d. Voritcl. Aand. 6 Nov. 7 Nov. pCV I dito, dito, dito, dito, dito, Koloniala Bank Aandsslan Rad. Ind. Handtlab. Aandn Son. Red Mij. t. expl. petr. br.A. Fetr. Mij. Sumatra-Palembang A. Aand. Rad. Ind.Expl.Mjj Amerika, Naw ürleana Railw. C, Cart v gaw. Aand- Unitad States Staa orp. 47} Peru Peruvian Corporation Cart v. Aand.., 14} v. Praf. Aand. Naderland, Exui. St. 3pw. Aand dito, Nea. Centr. Spoorw. Aand. f 250 33 dito, N.-Brab. Boxtal.W. AarnL 1875/80 gast. luJe, Spoorw «gleaning 1887/89...>n. I dito, Zuid-Ital. 8poorweg-Obl........... I 66} Polen, Wars.-Weensn Aandeel..2. Sueland,Wladik. 1885 a Z.R. 325 Oblig.... 4 79} Amerika, Atchison Toceks Ccrt. t. Aand... 102} dito, Aig. Hyp. ObL Rock Ialand eomp, Ccrt. v. gaw. Aandaalan. 29 dito, Daar. Kio Grande gaw. Aand...,.] 40} dito, Erit 8pw. Mij gaw. Aandaalan44} dito, Illinois Cart. v. AandI dito, Kansas City Sonth. Railw. Aand,.. 281% dito, Mits. Kans. Ttxaa Cer v. Aand., 34} dito, dito, la HypI..' 4 Norfolk A Western Cart. v. gaw. Aandaalan 93} dito, Oregon Calif, goud la hyp. dito 8outh. Pacific, gew. Aandit 92G dito. Southern Railway gaw, Aand,34} dito, Union Pac. Hoofd, O. v. A183} Union Pae. Convert Gold. Bond.. dito Wabaah Ct. v. pref. Aand42} Naderland Stad Amsterdam f 100......... 5 109} Gongarjjt Theiss Lotan4 Ooatenrija 8taatal. I860..1 5 dito, dito 1S64g iusland Staatalaantng 1864 Loten,..1 5 dito dito 1866, Dito.i5 T:rk|e 8pocrweglej>atng.i..8,...lx.... Tamelijk vast. gehouden door Notaris P. J. C. VAN TOORNENBURGH, op Dinsdag 6 November 1906 van de Woon- en Winkel huizen te Alkmaar 1. Timmermanszaak met bovenwoning, erf en tuin aan de Ridderstraat No. 16, Kadaster Sectie A, no. 2500, groot 1 A. 30 c.A. Str. de heer C. van Maarleveld f 5500. 2. Huis en erf aan den Limmerhoek No. 3, Kadaster Sectie B, nc. 2492, groot 1 A. .2 c.A. niet geveild. 3. Woon- en Winkelhuis met erf in de Schoutenstraat No. 12, Kadaster Sectie A, No. 2858, groot 50 c.A. Str. de heer P. Metselaar f 3280.— 4. Woon- en Winkelhuis aan de Oudegracht No. 167, Kadaster Sectie A, no. 3383, groot 49 c.A, Str. de heer J. Termaat f 3210. 5. Woonhuis en erf aan de Oudegracht No. 107, Kadaster Sectie A, no. 2355, groot 42 c.A. Str. de heer P. Messelaar f 3305. 6. Woonhuis met erf op den hoek van de Langestraat en de Koorstraat No. 2, Kadaster Sectie A, no. 2877, groot 53 c.A. Str. de heer J. M. Manheim f 2000. 7. Woonhuis en erf aan de Westerburgstraat No. 4, Kadaster Sectie B, no. 2595, groot 71 c.A. Str. de heer L. S. van Thjjn f 1460. Eindtoewijzing heeft plaats op Dinsdag 13 November 1906, in het Café van Mej. de Wed. VAN TELLINGEN aan de Gedempte Niauwesloot te Alkmaar, des avonds 0 uur: Voor da vele bljjken van belangstelling, tjjdens d8 ziekte en bjj het overigden van mjjne geliefde Echtgenoot8 ondervonden, betuigt ondergeteekende, ook namens de familie zjjn harteljjken danr. N. BLOKKER Pz. Akersloot-, Nov. 1906. Heden overleed kalm en zachtonze geliefde Echtge- noote en Moeder BHUOLPIIK UlkTHHRU. Uit aller naam J. P. LUBBE BAKKER Alkmaar, 7 Nov. 1906. en Kinderen. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleedna eene langdurige ziekteonze geliefde Eohtgenoote en Moeder KVMDURINA NABIA SKUKHT, in den ouderdom van 46'/, jaar. Alkmaar, 7 November 1906. R. G. VEENENBOS. Eenige en algemeene kennisgeving. Bezoeken kannen niet worden ontvangen. Mevrouw VAN DER FEEN EGTER en de Heer en Mevrouw VAN DER FEEN DE LILLE FONTEIN VERSGHUIR betuigen bunnen dank voor de bewjjzen van devlnemii.iv, ontvangen bjj het overigden van den Heer Mr. JOHAN VAN DER FEEN, Oud-Raadsheer in het Gerechtshof te Amsteidam. Alkmaar, 6 November 1906. Minzaam aanbevelend, tegen scherp coacurreerende prijzen b(| de levering van Vleesch, Spek, Gort, Rijst, gedroogde Selderij en Melk, bericht, dat vanaf Donderdag 8 November tot en met Maandag 12 November a.s. van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur, omtrent de voorwaarden dier aanbesteding, inlichtingen zijn te bekomen bij den binnenvader van het Stads ziekenhuis alhier, bij wien tevens de monsters en de daarbij behoorende biljetten van imchrijving vóór of op Dinsdag 13 November '06, des namiddags 1 uur behooren te zijn ingeleverd. Namens de Commissie, P. DE LANGE P. Bz., Voorzitter. W. H. J. HELLING, Secretaris. ZIH vooral HEDEN de ETALAGE van: ,DE HOLLANDSCHE BAZAR". Heden groote keuze: PORTEMONN AIES, TOILETZEEP, DAM en SCHAAKBORDEN, en STUKKEN, DOMINO- en alle andere QEZELSCHAPSPELEN, SIGARENKOKERS en PORTEFEUILLES, Speelkaarten, en fiches. BROCHES, KAMMEN, KOP en SCHOTELS, SERVIEZEN, THEEBLADEN, SCHAREN en MESSEN. Aanbevelend, C. W. KOOP. MEUBELEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3