Firma de Lange en de Moraaz, Courage Co., Limited. PELTERIJEN, Utleg Ti Ttrtrogm J. LJND Hz. Bontwerker, MIENT1-2, Mej. W. J. C. HELMERS, Fi rina J. K uyper ét Zonen, Gebr. KUIPER, Openbare Verkooping Kennemerstraatweg Petroleum Jelly. Da meshoedenm agazjj 11 O pen bare Vergaderi ng^ SPECIALITEITEN-VOORSTELLING Worstelwedstrijd Spreker: H. KOLTHEK van Deventer. Stoombootdienst „Alkmaar—Packet. BORSTPLAAT, Mr. KLEEDERMAKERS. Zaadmarkt 66. TÉfOlllIir 143, Alkmaar. SCHRIJFLES. Cadettenschool. Cadettenschool. Dames- en Kinderhoeden, Firma 11. LI ND, LEESKAMER LONDON EXTRA STOUT. Gevestigd te Alkmaar, VAK BÏlSSAiïS?" B°""' W"d' J' PL i>. S O O Spiegel- en Veusterglas! KONINGSWEG 10—12. te Alkmaar. hoek Nieuwpoortssteeg, Jb. BRUGMAN Pz. Prima Winterhandenzalf, BEST, BEST, BEST, BESLIST FIFtMA JEÏ. LINTD. Steeds voorradig1 een buitengewoon groote keuze tegen uiterst billijk gestelde prijzen. op Vrijdag 9 Nov. in de Sociëteitszaal der ZONDAG 11 NOVEMBER 1906 Trio Correli, genaamd „SCHILDERS-BEGRAFENISFONDS", De Heer J. OUDEGEEST is uitgenoodigd tot debat. t© Alkmaar. De koersen van Londen en Amsterdam z|jn ter inzage voor belanghebbenden. bericht hiermede dat zijn magazijn steeds ruim voorzien is van meest eigengemaakte Pelterijen in alle modellen en kwaliteiten. Door het bezit van werkelijke vakkennis is hij in staat steeds het oeste te leveren. A1 h,et &ek°clite wordt op verzoek den eerstvolgenden zomer eratis voor mot en ander bederf bewaard. Motzuivering en reparatie van pelterijen spoedig, net en billijk. Tegen half December te huur gevraagd eene kleine, droge Kennemerstraatweg 7 (boven). Langs de Zaan. Van ALKMAAR 8.— 10.— 2.30, uur. i, AMSTERDAM 9.302.304. uur. BOTERSTUKJES en BOTEK- SPECULAAS. Binnen enkele dagen geheel gereed met onze Leveren SPIEGELGLAS be neden Syndicaatsprijzen. het van ouds goed beklante en gunstig bekend staande LOGEMENT met koffie huis, genaamd „Het Paardshoofd", met gewaarborgde vergunning, doorrijdstai met uitspanning, stalling voor ongeveer 150 stuks paarden en vee, en erf, een en ander groot 613 vierkante meters, staande en liggende aan den Dijk en uitkomende aan de Kanaalkade te Alkmaar. VERHUISD van NIEUWPOORTSLAAN 55, naar Timmerman en Aannemer. groote O Venters en Winkeliers doos 0 GROOT RABAT. dit jaar bijzonder groote sorteering in alle arti kelen en buitengewoon lage prijzen in DE HOLLANDSCHE BAZAR", onschadelijk op open wonden. het wasschen van en het doen van herstel lingen aan lijf- en linnengoedereu bij de Cadet ten in gebruik. Aanbevelend Mient 2. TH. van der KLEI. Horloges - Pendules schitterende om prijzen van 175, fso, fS5. Optreden van Mej. JOTALIA, Holl. Karakter-Soubrette, den Heer PAUL. Holl. Humorist, den lieer en Mej. DE GROOT, Holland's beroemdste Salon-Duettisten, den Heer C. W. ALF0NS, Kleinste Komiek van Nederland, STERZELLY, Comic-Jugglers, Optreden van het beste Nederlandsclie le Rang f 0.75, 2e Rang f 0.50, 3e Rang f 0.30. Overeenkomstig de wet van 1858 op vereenigingen is toegelaten opgerielkt 1 Maart 1830, onder de zinspreuk „Tot een goed einde". 's Avonds 8 aar. Onderwerp: Moderne en onafhankelijke Vakorganisatie, naar aan leiding van de staking te Enschedé. ENT R. E ZEI ÏO O JE! IV T. 1906. Finantlën. TT D,R Krouwers Horselydowustraaf, l.oatlon Eenig agent voor Alkmaar en Omstreken, OTTHB, Koultulp, AlkHMr. DIPLOMA SOLOZANG. Boveslt zich aan tot bet pevnn van Zanglessen, br- n»»enB les la Muziekgeschiedenis, Hannonlc leer en Paedagogle van den Zang. Spreeknnr Daednrdag 1—5 nor. fin i op atillsn stand, door een gezin zonder kinderen DAGELIJKS VERSOH. Gt. W. van der VEEA «A.VIilTHtkbER MOK. '-'•u ZIJN EERSTE WENSCH Inschrijvingen dsgeljjks, Ten hnize van den Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. Prospectus op aanvrage. 8. KAKKER Bz., I.eeruar In het schooi sehr(|ven O. Alvorens bjj een ander te bestellen, vraagt eerst pr(|s bg J. VAN IIli! 11 VMHN, Nofaris te ALKJOAAB, is voornemens op Maandagen 19 November 10O6, bg opbod, en November 1906, bg alslag, telkens des middags 19 uur, in natemelden perceel, in het openbaar te verkoopen Do zaak wordt reeds sedert jaren met bet grootste succes gedreven door den Eigenaar, den heer 8. KRAMER Hz. Jr. Te veilen in 4 parceelen, nader orasch> even by biljetter. Aauv.ardlog 1 Haart IBM7. Betaling der kooppenningen 1 Febrnari 1907. Bjj toewijzing v»n het geheel in één koop, kan de kooper desverkiezende de helft der kooppenningen op eerste hypotheek boader, tegen 4'/, procent rente's jasrs. Inlichtingen zjjn te bekomen bg den eigenaar en ten kantore van voornoemden Notaris, aan de Oudegracht. No. 156, te Alkmaar. Inmiddels uit de hand te koop. Met ingang van 1 Januari a.s. zullen worden vernieuwd de contracten der levering, gedurende één jaar van het benoodigde voor de menage's en van het brood voor het personeel. Tevens bestaat gelegenheid in te schrijven voor het weghalen der spoeling, gedurende hetzelfde tijdvak. Gegadigden worden uitgenoodigd hunne inschrij- vingshiljetten voor den 15 November 190(1, des namiddags om P/2 uur in te leveren. Inlichtingen zijn op iederen werkdag van 1012 en van 12 uur te bekomen op het Bureel van den Luitenant, belast met het beheer der menage's aan de Cadettenschoolwaar tevens de voorwaarden ter inzage liggen. De Luitenant-Kolonel, Directeur van gemelde School DE LILLE HOGERWAARD. Alkmaar, den 3 November 1900. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van deu Polder GEEST- MER AMBACHT (Oosterdijk en M01enge erfen) maakt aan belanghebbenden bekend dat in zijne ver gadering van den 29 October 1906 Is uitgeloot No. 4 groot f IOOO.— der leening ten laste van den Polder, aangegaan den I Juli 1905, groot f 11000,— goedgekeurd bjj besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Noordholland dd. 26 October 1904 No. 17. waar van de betaling zal plaatB hebben don 1 Januari 1907,ten kantore van de fi< ma DE LANGE k DE MORAAZ, Breedstraat te Alkmaar of bjj den Penningmeester van den Polder, den heer O. BRINKMAN te Noordschar- woude. H«t Bestnur voornoemd. Do Voorzitter D. DE GEUS Dz. De Sooretaris M. KROON Cz. en spoedigst-'' gen-zing en verzsebtirg dor pjjnrn van suff-, brand- m alle andere wonden. Hoogstraat Aanbevelend Alkmaar. C. N. KOJP. Vooral dit jaar eene groote collectie prenten-, lees-, toeken- kleur-, brieven- en rekenboeken, beslist ver beneden boekhandelaarsprijs. Bijvoorbeeld van 10 ct voor 3 ct., van 25 ct. voor 8 ct., van 40 ct. voor 20 ct. enz., inge bonden van 70 ct. voor 35 ct. enz. enz. Ook voor wederver- Koopers het beste adres. In aantocht Scheurkalenders. Verkrijgbaar Engros -a Detail in: nD« Mollandsclie Baaar" 'T 1 Hoogstraat, Alkmaar. As»be®elend 0. N. KOOP. De DIRECTEUR der CADETTENSCHOOL zal op Donderdag 15 November 1906 des middags ten 12 uur, ten zijnen bureele in het openbaar aanbesteden De voorwaarden liggen des morgens van 1012 uur ter lezing op het bureel van den Commandant der Cadetten-Compagnie. De Luitenant-Kolonel Directeur van gemelde School DE LILLE HOGERWAARD Alkmaar, den 3 November 1906. KOOLTUIN, ALKMAAR Orootste keuze 6RK. Repar&tiSn worden c spoedig afgeleverd. JJ ALKMAAR. verbonden met INfTMKNf ATI ©WALKIN (Voor het eerst ln Alkmaar.) Deelnemers aan den worstelwedstrijd De Heer Van Emden, Kampioen van Holland, De Heer Willy Müller, Kampioen van Duitschland, Monsieur Blaivie, Kampioen van Frankrijk, De Heer Slot, Kampioen van Holland, Monsieur Mallaseir, Kampioen van België, De Heer Jac. Corty, Kampioen van Amerika. Opening Bureau 7 uur. Aanvang 8 uur. Prijzen der Plaatsen Kaarten in voorverkoop te verkrjjVen in de Concertzaal »DE HARMONIE." Directie: H. 8KOKZEW8H1. effecten N.W. S. 3°/0 et BEDUUR van bovengenoemde Vereeniging heeft in zijne vergadering besloten, dat de vrijstelling van betaling van contributie zal ingaan den lsten Maandag in December 1906 en dat de vrijstelling voor dezen winter is bepaald op 39 cent voor ieder lid, voor hen, die vóór 3 September 1906 als leden waron ingeschreven (uitgezonderd de Kinderklas). Deze vrijstelling is voor het grootste gedeelte der leden 13 weken en voor de late Klas 1972 week. Dat deze vrijstelling voor vele gezinnen m den a.s. wintertijd eene uitkomst genoemd mag worden, valt niet te betwijfelen: zij wordt door geen enkele instelling van dezen aard in deze gemeente nagevolgd. De vrijstelling van den voorgaanden winter heeft bedragen ongeveer f 3500.— en niettegenstaande dit groote bedrag gaan de bezittingen van deze vereeniging tiink vooruit, hetgeen kan blijken uit de volgende opgaaf van den stand der financiën. Op Januari 1006 bestond de vereeniging uit 6782 leden; op 1 November 1906 was dit getal gestegen tot 6895 leden. 5 8 Januari inschr. Grootboek N. W. S. f26000 rente 3% N.M.S. tegen 917/a gerekend effectief f 23887 50 November - 27400 91% 24934.- u 1700 91% n n 1547. Rente van Grootboek en Effecten te goed145.50 Bezittingen aan uitmonstering, kleeding enz400. Kasgeld op 1 November2486.74 1 November zuivere bezitting te samenf 29513.241 Op 1 Januari waren de bezittingen9 27279.71 Op 1 November vooruitgegaanf 2233.53 Niet tegenstaande de hooge uitgaaf is door het Bestuur het besluit genomen voor die leden, die buiten de gemeente overlijden de uitkeeringen met f 20 te verhoogen voor het gemis van begrafenis. Om als lid van deze vereeniging te worden aangenomen moet men goed gezond zijn. De inschrijving geschiedt kosteloos en na de inschrijving is men dadelijk rechthebbende op alle uitkeeringen aan de klassen van inschrijving verbonden. Om als lid te worden ingeschreven vervoege men zich tot het Bestuur en de Boden. HET BESTUUR, J. BIJLOOS, President. J. J. BOOGH, Secretaris. F. H. RINGERS. Penningmeester. Jb. LUTTEROT, le Commissaris. Alkmaar, November 1906. G. W. v. d. YEEN, 2e Commissaris. 3 ^oor allo inlichtingen deze vereeniging betreffende, vervoege men zich tot den secretaris, met de Directie belast.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4