personaliaT BINN EN LA ND. Uit de Pers. li echtzaken. Gemengd Nieuws. De Voorzitter merkt op, dat deze verhooging eene nadere regeling ran de jaarwedden niet zal ver hinderen. Indien de raad werkeljjk consequent was had men ook de rerhooging ran den ambtenaar ter secretarie Van Dijk niet moeten noteeren en toch is daartegen nu, noch in de sectie aanmerking gemaakt. De heer Dor beek meende, dat die ook rog niet was goedgekeurd, doch de Voorzitter licht hem in, dat bet de gewoonte is alleen de volgnummers te bespreken waarover op- of aanmerkingen zjjn gemaakt. De andere posten werden, indien daarover niemand het woord ver langd, geacht te zjjn goedgekeurd. Het voorstel om de jaarwedde ran den opzichter der plantsoenen met f 50 te verhoogen wordt daarna in stemming gebrrcht. De uitslag is, dat er 7 stemmen roor en 7 stemmen tegen werden uitgebracht. Tegen stemden de heeren de Lange, Dorbeck, Fortuin, Cohen Stuart, Uitenbosch, Vonk en Glinderman. Het wordt dus aangehouden tot de volgende vergadering. Art 2. Jaarwedde van den doodgraver f 492. B. en W. stellen voor het salaris vast te stellen op f 9.50 per week. De heer Vonk vraagt, of de sollicitanten naar de vacante betrekking van doodgraver weten, dat de emo lumenten aan deze betrekking verbonden, worden afge schaft hg weet dat enkele sollicitanten daarop rekenen De Voorzitter deelt mede, dai nog geen der sollicitanten bjj hem is geweest, doch dat hg ze daar mede in kennis zal stellen. Afd. II art. 2, Dag- en weekgelden der werklieden enz geraamd op f 7569. De heer Uitenbosch acht het wenscheljjk, o'at de raad zich by dit artikel uitspreekt over de kwestie van bet zemen van gemeentewerken in eigen behee', ook met het oog op de positie der werklieden, die voor 't nemen van de proef daarmede tydelgk zjjn aangesteld. De V oorzitter wjjst er op, dat er over de kwestie van het eigen beheer nogal versohil van gevoelen heerscht, en vraagt of de heer Uitenbosch van meening is, dat ook groote werken in e gen beheer moeten worden genomen. De heer UitenboBch zegt daarop, dat hg zeer zeker in deze zaak verder zou willen gaan dan B. on W., die alleen wat klein onderhoudswerk daaronder willen be trekken. Hg gelooft, dat ook groote werken beter in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. De Voorzitter zou daar niet voor zgn. Uitbreiding van personeel zou daarvan het gevolg rjju en er zouden tjjden kunnen komen, dat men voor dat groote personeel geen werk had of werk moest zoeken. De heer de Groot is er ten sterkste tegen oik maar het onderhoudswerk te laten verrichten door eigen perso neel. Hg wil altgd aanbesteden. Eigen beheer is altjjd duurder. De heer Uitenbosch zou van alle werklieden wel gemeenteambteraren willen maken. Spr. zal er nooit in mee g tanals men do goede tarieven heeft, dan is aanbesteding alljjd voordeo- liger. De heer van Bugsen was eerst ook niet voor eigen beheer, doch na de uitvoerige memorie overgelegd door den arohitect is hy van meening veranderd en kan bjj met B. en W. er iu meegaan, dat de proef wordt voortgezet. De heer Uitenbosch maakt de opmerking, dat de heer de Groot heeft willen zeggen, dat dat e'gen beheer iets is van de sociaal-democraten Eigenaardig noemt hg 't echter dat in vele gemeenten, ook in ons land zich een streven openbaart om alle werken in eigen beheer te nemen. Dat personen als de heer de Groot zich er tegen verzetten kan hg wel begrjjpen, msn ziet, als aan nemer zioh niet graag een vet kluifje uit den mond nemen. De heer de Groot wjjst er op dat bg aanbesteding de aannemer zelf er op toeziet Cf de werklieden hard gouuog t,O,keu. nei gouioeuieigk tuezicnt neen au slechts te constateeren of er al of niet volgen het bestek gewerkt wordt. Het toezicht is dus voor do gemeente veel gemakkelijker, wie zal voldoende toezien als de gemeente het werk in eigen beheer neemt. De Voorzitter meent, dat waar men thans geen groot aantal werklieden voor eigen beheer heeft, slechts twee timmerlieden, een metselaar en opperman, een schilder en een aankomend schilder, deze zeker wel te controleeren zgn. De heer de Groot: Als de opzichter niets anders te doen bad, ja. Thans niet. Ds heer Boimai acht ook het nemen ia eigen bo- heer geen goeden weg. Behalve het bezwaar van het toezicht, heeft bg er bezwaar tegen, dat er in den winter naar werk gezocht moet worder. Zgn langdurige ervaring is voorts, dat de gemeente zich moet onthouden van het eigen beheer, dat is niet de roeping van een gemeentebestuur, dat eenvoudig moet toezien, dat een werk goed wordt uitgevoerd. Hjj zoo gaarne door een Btemming deze k vestie zien uitgemaakt, want gaat men er mee door, dan moeten die werklieden vaste werklieden worden en vallen zjj ook onder de pensioenregeling. De Voorzittter zegt, dat men het voorstelt of de gemeente reeds alle mogeljjke werklieden in baar dienst heeft, doch het zgn er maar enkelen. De heer Glinderman verklaart zich tegen het nemen in eigen beheer, en wil ook thans een beslissing, daar men moet weten of die werklieden vast zullen worden aangesteld of niet. Alvorens daartoe over wordt gegaan, merkt de heer Grhen Stuart op, dat in verband met een zelfde opmer king der tweede sectie, als bg art. 1, om de verhooging van het salaris van den opzichter Tromp met f 50 es den teekenaar-boekhouder Kloos met f 100 eerst daarover een beslissing moet vallen. In stemming gebracht wordt de vorhooging voor den heer Tromp met 8 tegen 6 stemmen goedgekeurd, tegen stemden de heeren: Glinderman, de Lrnge, Dorbeck, Fortuin, Cohen S.uart en Vonk. De verhooging voor den boekhouder-teekenaar werd met 8 tegen 6 stemmen verworpen. Tegen stemden de beeren Vonl^ Glinderman, deLange, Bosman, Dorbrck, Fortuin, Cohtr Stuart en de Groot. Alvorens nu over te gaan tot een stemming over het voortgaan met onderhandsch werk in eigen boheer op den voet zooals dat reeds drie jaar is geschied verklaart de heer Boelmans ter Spill zioh er tegen thans een principiöele beslissing in deze te nemen. Is de meerderheid er tegen dan moet men er met Januari mee ophouden en 't gaat toch niet aan de menschen tegen dien tjjd aan den djjk te zetten. Door enkels leden wordt dat toegestemd en opgemerkt, dat in dat geval bet in de bedoeling zal liggen de proef nog een jaar voort te zetten. De heer Boelmans ter Spill voegt er nog aan toe, dat, indien de architect tjjd genoeg had gehad, zeker ook uit een staat zou bljjkeu, dat het eigen beheer finan cieel voordeel oplevert. De heer de Groot gelooft, dat de staat, door den arohitect overgelegd, waaruit moet bljjken wat er gedaan is in eigen beheer geflatteerd is. Het moet extra-zeld kosten. De Voorzitter komt er tegen op, dat zulks zonder bewjjs wordt gezegd, De heer Uitenbosch wil nog een enkel woord zeggen, naar aanleiding van de opmerking van den heer de Groot, dat eigen beheer rxtra-geld moet kosten. Hjj meent, dat de heer de Grcot over het hoofd ziot, dat twee derde van het onderhoudswerk bjj aanbesteding tarief- werk is en hoe meer daaivoor gewerkt wordt, hoe liever de aannemer het heeft. Veel werk wat niet dnideljjk bg de aanbesteding omsohraven kan worden valt daaronder en daardoor werd er steeds, ook door den heer de Groot, geklaagd over die booge tarieven. In stemming wordt thans gebracht of de gemoente zal doorgaan met het eigen beheer of niet. Deze vraag wordt met 12 tegen 2 stemmen bevesti gend beantwoord. Tegen stemden de heeren Bosman en de Groot. De vergadering wordt thans gesloten nadat goedge vonden is de volgende week weer te veigaderen met het oog op het voorstel, waarover de stemmen hebben gestaakt. Betrekltlngea aan gewezen militairen. Gisteren is aan het departement van oorlog geïnstal leerd een door minister Staal nit ambtenaren der ver schillende minister ën saamgestelde eommissie voor een regeling van het geven van bnrgeljjke betrekkingen aan gewezen militairen. Sparen met behulp van spaarbusjes. De spaarbank te Rotterdam heeft besloten over te gaan tot invoering van sparen met behulp van spaar- busjes. Zjj is de eerste Nederlandscbe spaarbank, welke deze spaarwjjze in ons land zal invoereni Het tqdstip der invoering hangt slechts at van het gereed zjjn der spaarbusjes. De wijze van sparen wordt ingevoerd volgens de volgende beginselen 1. De spaarbank heeft een aantal genummerde spaar busjes in eigendom. 2. Zjj leent deze kosteloos, zonder sleutel, uit aan spaarders, die het verlangen daartoe hebben te kennen gegeven. 3. De spaarbank behoudt den sleutel van het busje. 4. De spaarder moet, zoolang hjj het spaarbusje in bruikleen heett, eigenaar zjjn van een spaarbankboekje met een minimum saldo tegoed, gelqk aan de inkoop- waarde van het spaarbusje. 5. De spaarder verbindt zich goed te keuren dat bg beschadiging of verlies van het busje het bedrag sub 4 bedoeld, door de Spaarbank als schadeloosstelling wordt ingehouden. 6. De Spaarbank opent geen spaarbusje zonder geljjk- fjjdige overlegging van het spaarbankboekje. 7. De busjes worden uitgegeven aan het hoofdkantoor. 8. De spaarbusjes kunnen ter opening aangeboden worden aan alle kantoren der Bank. 9. Van verlies van een spaarbusje moet door den spaarder dadelijk aan het hoofdkantoor kennis gegeven worden. 10. Over het bedrag der verg reding, verschuldigd door beschadiging van het busje, beslist, zonder beroep, de directie. 11. De Spaarbank heeft de bevoegdheid te allen tjjdo van den spaarder het busje, zonder opgave van redenen, terug te vorderen. »e werkloosheid te Men Haag. Drommen arbeiders verzamelden zich gisteren rondom het stadhuis te Den Haag, waar een deputatie uit de werkloozen een onderhoud had met den Burgemeester. De Burgemeester deelde de deputatie mee, dat een voorstel tot gemeen tel jjke verzekering tegen de geldel jjke gevolgen van werkloosheid na ingekomen advies der Arbeidsbeurs in banden der Kamers van Arbeid is gesteld. Voorts is aan de directeuren der gemeentebe- drjjven opgedragen voor of in den aanstaanden winter die werken te doen uitvoeren, die anders toch latei- moeten worden uitgevoerd, terwjjl met de reeds uitbe stede werken spoed zal worden gemaakt. Tegeljjk met de behandeling van de ingekomen bouwplannen morgen, wordt met een bouwwerk begonnen, waarbjj 80 arbeiders werk kunnen vinden. Ue Hatholtekendag. Hl' j.l. g.Uoua.u VAM, WaL bsstunr van dan Haarlemscben Katholiekendag is de wenscheljjkheid aangenomen, dat elk jaar een Katholieken dag in het bisdom van Haarlem zal worden gehoaden. (Tgd.) Tegen accijnsverhooglng. Do Fritsohe Bond van Hotel-Café- en Sooiëteithonders heeft besloten, zich te wenden tot de Tweede Kamer inzake het ontwerp accjjnsverbooging en wel met bet dringend verzoek het ontwerp niet aan te nemen. Me gcmceute Haarlem In proces. De gemeente Haarlem is crediteur in het faillissement der Haarlemsehe automobielenfabriek, aan welke zij gas heeft geleverd. De curator heeft die vordering niet alleen betwist, doch tevens verluidt, dat hij een eisch in reconventie zal instellen tegen de gemeente, omdat die jaren lang zgn cliënt te veel zou hebben laten betalen. De raad besloot na Woensdagmiddag den eisch in conventie der gemeente in rechten te handhaven en te zullen opkomen tegen den eisch, in reoonveatie door den curator in te stellen. Weer een leugenachtig verbaal. Onder dit opschrift bevat de Stand, een driestar, die ah volgt lnidt »Toen de wjjziging van de wet op hst Hooger On- darwjja aan de orde was, werd vooral in de Academie steden op alle terrein hst kiezersvolk voorgezongen, dat daze wjjziging hst aantal studenten aan de publieke Universiteiten zon doen afnemen. Zelfs van leegloopen werd gesproken. En wat is na de uitkomst D't, d8t het getal studenten aan de openbare hooge- scholen klom. Of dan toch ook aan de Vrjjs Universiteit het getal niet vooruitging Zeer zeker. Van 3 in 1880 liep 't na reeds op tot 170. Meer, dan men bij de stichting hopen kon. Wat is er nu gewonnen Niets anders dan dat in die kringen, waarin men vroeger tegen de stndie opzag, omdat de bittere uit komst toonde, hoe vaak de doctorstitel op vervreemding van de voorvaderlijke tradities nitliep, men zich nn ook opmaakt, om op hooger terrein mede te dingene Na weet men, hoe er gednrig juist van radicale zjjd, op gewezen is, dat de gelegenheid moet geopend worden, om ook uit andere kringen jonge mannen van bjj zon deren aanleg een weg tot de hoogere stndie te ontsluiten. Juist u> t dien radicalen hoek had men alzoo mogen verwachten, dat de wjjziging in den bestaanden toe stand tosjuiohing zon hebben ontvangen. Toch was dit niet het geval. Wat men beoogde was, te helpen alleen door geld. Dat ook geeateljjko tegemoetkoming onmisbaar was, zag men niet in. En zoo reageerde men door zgn verzet tegen zjjn eigen stelsel.* Kwnre Mishandeling Voor do arrondissements-rechtbac k te Maastricht heeft terecht gestaan Jan Lambert Bergman, dienstknecht te Neerbeek-GeUen, beschuldigd van op 26 Augnstas Joannes Baltas opzetteljjk zwaar liohameljjk letsel te hebben toe gebracht, duOr hem opzetteljjk met een zwaren knuppel, althans eenig hard en zwaar voorwerp, een kraebtigen slag op of tegen hoe hoofd toe te brengen, tengevolge waarvan Baltus voornoemd op 27 Augustus is overleden. In deze zaak werden 18 getnigen, onder wie drie deskundigen, gehoord. Het O. M., eisebte een veroordeeling tot 4 jaren gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. IJlt Schermerhorn. Voor een vrjj talrjjk publiek gaven eenige dames en heeren van de afdeeling Ilpendam van den Bond voor Staatspensionneering hier gisteravond een goed geslaagde tooneeluitvoering. Opgevoerd werd Vergeet mjj niet,« een stuk, waarmee dit gezelschap op plaatsen waar het optreedt, veel succes heeft. De moraal van dit stuk zet geheel het doel en streven van den Bond uiteen. IJlt de Hijp. Beroepen bjj de Evang. Luth. Kerk alhier de heer M. Brtlheim proponent te Weesp. Van Texel De voordracht voor onderwjjzer aan de Openb. Lagere School te Den Burg op Texel bestaat uit de volgende heerenD. L. Daalder, OosterendL. Tichgelaar, Ame land, en W. R. van Douwen, den Hoorn: Ken parted Ige burgemeester. Aan Het Volk schrjjft men uit den Helder De Matrozenbond had den burgemeester van den Helder vergunning gevraagd om, ter gelegenheid van de feesteljjke viering van zjjn 10-jarig bestaan in Januari a.s. een optocht met muziek en fakkellicht te mogen houden. Wat echter hier nog nooit één korporatie is geweigerd, werd nu aan dezen bond zonder opgave van tnaar een enkele reden niet toegestaan. Een adres aan den commissaris der koningin had natuurljjk evenmin resultaat. Ook hier zit waarschjjnljjk admiraal Wentholt weer tussihen. Doch wat te zeggen van een burgemeester, hoofd der politie, die zich zoo laat beïnvloeden door buitenstaanden Me staking te Deventer. Een lid van het stakerscomité is door den directeur ontboden ter teekening van een proces-verbaal, door hem van het voorgevallene op de fabriek opgemaakt. Hjj meende dit proces-verbaal niet te mogen teekenen, zoolang niet de overige leden van het comité kennis droegen van het stuk en bereid waren het mede te onderteekenen. Daar de directeur echter niet bereid was aan de overige comitéleden het stuk voor te leggen, was het onderhoud afgeloopen zonder dat een resultaat werd bereikt. In den toestand van de staking is geen verandering gekomen. Zeker is echter, dat wanneer zjj aanhoudt, de fabriek zal worden stop gezet en dus de ververs ook gedaan zullen krjjgen, daar de directie de machines niet kan laten loopen voor slechts een paar getouwen. Het stakend personeel bestaat grootendeels uit vrouwen. Veel valken. De valkenier Mollen, te Valkenswaard, heeft dit jaar 19 valken weten te bemachtigen, die gisteren naar Engeland werden verzonden. Ken automobiel te water. Aan den Noordwal in Den Haag bjj den Visschersdjjk had gistermiddag een ongeval plaats. De automobielhandelaar B. keerde terug van een proeftocht met een auto, waarin gezeten waren hjjzelf en een ongeveer 12 jarige knaap. De machine, bestuurd door den oudsten zoon van den eigenaar, moest op den Noordwal uitwijken voor de electrische tram, en kwam toen met het voorstel tegen den trottoirband te staan. De chauffeur wilde achteruit rjjden, om te kunnen keeren, doch door de gladheid van de straat, gleed de auto te ver achteruit, het water in. De bestuurder sprong vlug van zjjn machine en trapte de glazen afsluiting in, waarachter zijn vader en de jongen zaten. Dezen slaagden er in uit hun benarde positie te komen en kwamen met een nat pak en den schrik vrjj. De auto werd later uit het water gehaald. -aimmmmMOUMm* Ue diefstal la de Arnbemsche gevangenis. Nog nltjjd wordt de instructie in zake den dietstal van sokken enz. in de strafgevangenis te Arnbem voort gezet. De beide verdaohten, de werkmeester-gevangen- bewaarder Tj. en zekere G. v. G. bevinden zioh nog in hechtenis. De tegen hen verleende gevangenhouding is weder met 1 maand verlengd. A.Ci Ken diefachtige vogel. Uit een dienstbodenkamer te Oostimizen (N.-H.) werd geld vermist en platen waren van den wand. Spoedig bleek de dader gevonden; een tamme kraai, die door het open venster binnen was gekomen. Verdronken. Juffrouw Boshnizen, aan de Naardermeer staarde gistermiddag haar 5J-jarig dochtertje naar eene buurvrouw om een boodschap te doen. Het meisje moest daartoe over een loopplank. Toen het kind wat lang weg bleef, en de vader eens ging kjjkec, vond hjj de kleine, die van de loopplank was atgevallen, verdronken in de sloot. Heen erfenis Het berioht dat wjj gisteren ook vermeldden over een fortninije, aan zes broeders te Amsterdam ten deel ge vallen, is op Oostenburg en Wittenburg, waar zjj wonen, lang niet vriendelijk ontvangen. Minstens genomen is dat ber.cht voorbarig en zeker is het legaat niet bsstemd voor de zes broers, aldus meldt de Tel. Ja, zjj hadden wel een familielid in Amerika, maar die was gewoon »werkman«. En dat er een groote erfenis was losgekomen, dat was wel waar, dat had de Ameri- kaansche consul hier ter slede «elf verklaard. Doch er zgn zooveel Van Nes-sen, dat nog niet uitgemaakt kon worden, voor wie de erfenis na eigenljjk is. Ken protest. In de giBternamiddag gehoaden raadsvergadering, van Valkenburg besloot de gemeenteraad met algemeene stemmen, op een onthouding na (een familielid van den betrokkene) de jrai wedde van den gemeente-secretaris met f 50 te verhoogen en zulks als protest tegen een tegen dezen 83-jarigeu ambtenaar, die meer dan 58 jaren zgn gemeente tronw en eerlijk heeft gediend, ingebrachte beschuldiging. De secretaris was n. 1. valscbeljjk beschuldigd van valscbheid in geschrifte. Het Hof in den Bosch sprak den onden man vrjj. De verdedig*-, mr. Trippels te Maastricht, wees den burgemeester als de bron van de aanklacht aan, wat nimmer door een enkel argument is weerlegd. Balken aangespoeld. Ta9schen Edam en Hoorn is zooals men weet op de Zuiderzee een vlot nit elkaar geilagen, van pl.m, 700 balken, bestemd voor den heer P. van Doornik, in laatst- gemolde gemeente. Aan den Zievangsdgk, onder Warder, zgn reeds een groot aantal balken aangespoeld. Evenzeer zgn er bjj de hazen te Edam vele geborgen. Een 100 stuks drjjven eohter nog rond. Ken uitnoodlglng bg trommelslag. Evenals te Lemmer verhoogden ook te Joure het mee- rendeel der melktappers de melk van 7 tot 8 cent per liter. Dat de huismoeders daarmede niet erg gediend waren bleek nit het feit, dat bjj trommelslag de nitnoodiging werd gedaan geen melk tegen den verhoogden prijs te koopen. Coöperatie In Friesland. Het coöperatief beginsel dringt bjj de Friesohe boeren al meor en meer door. Gold dit tot nog toe enkel bjj aankoop van artikelen, onderscheidene veehouder te Beet- sterzwaag e. o. hebben zioh nn verbonden hnnne over tollige kalveren coöperatief te verkoopen. De handelaren moeten hnnne inschrjjvingen vooraf inleveren, terwjjl de verkoopers de voorwaarden hebben gesteld. Kei» vreemd geval. Men schrjjft aan de O. H. Ct. uit Schoten Dinsdagmiddag groote ongerustheid bjj moeder de vrouw. Haar zoontje Willem was nog steeds niet thuis uit school en het was reeds over zessen; Dit was ze niet van hem gewoon. Tegen half acht komt vader thuis, gewend moeder en zoon aan tafel te vinden. De stoel van Willem is ledig en onder de tafel geschoven. Vader ziet moeder aan en ontwaart den droeven trek op haar gelaat en vermoedt, dat er iets niet in den haak is. Als een razende vliegt hjj de straat op, overal zjjn oogen latende gaan. Aan een elk vraagt hjj inlichtingen omtrent zjjn negenjarigen oogappel. Nergens een spoor. Hjj vliegt weer naar huis, misschien is Willem ondertusschen thuis gekomen. Bittere teleur stelling. Hjj ziet zjjn vrouw in tranen badende en moet ze met moeite zelf onderdrukken. Ten tweeden male gaat hjj de straat op. De politie wordt in den arm ge nomen. Zelfs met de hulp van haar bljjft de jongen onvindbaar. Eindeljjk.. tegen tien uur, daar komt Wimpie opdagen, met hoog roode kleur, buiten adem van het loopen. Hjj valt op een stoel neer en nadat hjj een weinig op zjjn verhaal is gekomen, vertelt hjj hoe hjj des middags na het verlaten der school met een paar andere jongens door een onbekende mee werd ge troond door alle mogeljjke straten en stegen om eindeljjk weer in de nabjjheid van de school te recht te komen. Daar moesten ze een huis binnengaan en werd hun door den man opgedragen mosselen schoon te maken. Ze voldeden aan zjjn verzoek, maar toen ze eindeljjk naar huis wilden, mochten ze dit niet. Bovendien had de man de deur op slot gedaan, zoodat hun het heen gaan onmogelijk was gemaakt, totdat om half tien de man hun toestond om te vertrekken. Zwjjgend en met verwonderde gezichten hoorden zjjn ouders hem aan. Vergeten waren voor een oogenblik de uren in doods angst doorgebracht. Moeder drukte hem teeder aan haar boezem, maar vader dacht over het geval na. Waren het verzinsels? Moest hjj aan zjjn jongen twjjfelen Hjj wist 't niet. Het verhaal klonk zoo vreemd, zoo ongelooflijk, 't Herinnerde hem aan middel- eeuwsche toestanden. De politie, die een uitgebreid onderzoek instelt, zal ook deze zaak zeker tot klaarheid brengen. In de klem. De parlevinker t. d. H. raakte op de Waal te Gokten zóó tusschen twee vaartuigen bekneld, dat zgn bootje geheel in elkaar werd gedrukt en met den inbond verloren ging. V. d. H. zelf kon zioh op een der schepen redden. Trouwlustige oud fes. Te Delft trad heden een paartje in het hnweljjk, waar van de bruid 86 jaren telt, terwjjl de man 51 jaar ond is. Beiden doen dezen stap voor de derde maal. Me vechtlustige r.amgvereenlglngen. Omtrent de vechtpartij tusschen de zangvereenigingen te Andel, die door de christelijke vereeniging werd gaande gemaakt, welke vereeniging den naam draagt van „Hebt dan de waarheid en den vrede lief", kan nog gemeld worden, dat bij onderzoek gebleken is, dat men messen, boksbeugels en tabaksdoozen tot wapens gebruikt heeft. Brand. Te Zaandam is 'vanmorgen het woon- en winkelhuis van den bakker O. Koopman, staande aan het Rusten burg, door onbekende oorzaak geheel verbrand. De bak kerij bleef gespaard. Niets kon gered worden. Verzekering dekt de Bchade. De Stadsschouwburg te Amsterdam. Inzake de Stadsschonwbnrgqnaestie zal naar bet N. v. d. D. meldt zich dezsr dagen op initiatief van »De Kunstkring* een commissie constitneeren, waarin naast de leden van den Raad van advies van dit lichaam een aantal rechtsgeleerden en letterkundigen zullen worden uitgenoodigd zitting te nemen. Haar doel zal zgn te trachten het beheer van den Stadsschouwburg in andere banen te leiden. Zjj zal zich daartoe o.m. met een van uitvoerige toelichting voorzien adres tot den gemeenteraad wenden, doch ook op andere wjjze veranderingen voor bereiden. Mleuwa uit Hoorn. Schoolopziener. Ter vervulling van de vacatu'e, ontstaan door het over igden van den heer J. Jelgerhnis Swildens, is met ingang van 1 Dec, a.s. benoemd tot schoolopziener in het arron dissement Hoorn jhr. mr. T. A. M. A. van Hnmalda van Eysiuga, te Wormerveer. Beroepen bg de christ. gereformeerde kerk te Gonda ds. G. Oosterhuis te Broek op Langendjjk. ~sTta dsn iëu'wsT Hartyke van Schevenlngen. Men herinnert zich, hoe wjj eenigen tjjd geleden l.elding maakten van de opvoering der operette «Marjjke van Scheveningen*, waarvan de opbrengst ten bate zou komen aan de noodljjdenden in Zeeland. Om verschillende redenen werd de opvoering toen echter uitgesteld. Thans deelt men ons mede, dat de operette opgevoerd zal worden den 23sten van deze maand in de Harmonie. Aangezien voor de Zeeuwen geen geld meer gevraagd wordt en men toch een nuttige bestemming wil geven aan de opbrengst, zoo zal deze geschonken worden aan de vereeniging «Liefdadigheid naar Vermogen* alhier. Ljjsten ter teekening voor bezoek der opvoering zullen dezer dagen worden aangeboden. „Faust." Zeker, het mag een goed geslaagden avond wordrn ge noemd die van gisteren in de «Harmonie". Voor den ondernemer is 't een succes geweest, want het was zóó bezet dat velen zich met een staanplaats moesten ver genoegen. Wjj wisten toen we ons naar «Harmonie* begaven, dat ons geen schitterende opvoering kon wachten, wetende wat al zoo vereischt wordt om de «Fanst* van Gonnod tot zgn recht te doen komen en kennende het torneel in de Schouwburgzaal. Daarom hadden we onze eischen niet hoog gesteld. En thans, na de uitvoering kannen we niet anders zeggen, dan dat er in de behoeftige omstandigheden van gemaakt is wat er van te maken was. Alleen werd er wel wat veel uitgelaten, dooh dit zal te wjjten zjjn aan het streven om bezoekers van buiten gelegenheid te geven om bgtgds bg hun trein of tram te kannen zgn. Eén bedrgf, wg bedoelen de kerk scène is echter, volgens onze meening, leeljjk verminkt. De kerkscène werd nameljjk gespeeld in een straat. Ook was Margarctha hier, vonden wg, verre van goed. De tuinscèse kwam daarentegen zeer goed tot haar ree t, werkeljjk dat zag er aardig nit. Ook de slotscène in den kerker was goed. Margaretha (mevrouw Goiui Francisca) behalve in het genoemde bedrjjf voldeed heel wel. Soms had zjj moeite om

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2